Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0175-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01004
Наименование: "По-добри условия на труд - по-високи стандарти на работа във Ванико ООД"
Бенефициент: "ВАНИКО" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта Екип от 4ма представители на Ванико ООД, ще организират, контролират и отчитат дейностите по проекта. Екипът се състои от Ръководител, координатор, координатор дейности по ЗБУТ, счетоводител. Необходимостта от допълнителен координатор на дейностите свързани с ЗБУТ е продиктувана от нуждата от технически и нормативно компетентен контрол върху работата на външните изпълнители свързани с въвеждането на нови индивидуални и колективни мерки за защита. Екипът по проекта ще има ежеседмични оперативни срещи, на които ще се разпределят организационни задачи и ще се следи напредъка по проекта.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във Ванико ООД Тази дейност е необходима за да се направи точна оценка и оптимизация на настоящото състояние на организацията на работа и условията на труд във Ванико ООД . Тази дейност ще се реализира на следните етапи: 1) Оценка на настоящото състояние на организацията на трудовата дейност – на този етап ще се съберат изходни данни, на базата на които да се опишат характеристиките и състоянието на отделните звена и процеси в предприятието и организацията на трудовата дейност към момента. 2) Анализ на данните от направената оценка - на този етап ще се анализират силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие, ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. 3) Изготвяне на обосновка за оптимизиране на работата и проектиране на организацията на трудовата дейност – на този етап ще бъде обосновано кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности и на условията на труд има необходимост от усъвършенстване и как да бъде постигнато това. 4) Извеждане на изводи и препоръки за оптимизиране на състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес – на този етап ще се направят важни изводи за развитието на трудовата дейност в предприятието, ще се определят приоритетите за това развитие и ще се планират необходимите действия и ресурси. Тези изводи и препоръки ще бъдат в основата на планирани действия за оптимизация на организацията на трудовата дейност,
Дейност 3: Закупуване, доставка и зачисляване на нови работни облекла и лични предпазни средства на работниците и служителите във “Ванико” ООД Моментното състояние на ЛПС и СРО не е добро. Работните облекла са износени и с намалена якост на материала и лесно се прокъсват при контакт с агресивни повърхности. Подновяването се извършва регулярно, но цялостно облекло за всички работещи не е купувано от две години. Работното облекло е подложено на множество влияния и замърсяване, които ускоряват темповете на износването му. Работи се със силно замърсени елементи и детайли, извършват са множество ремонтни и други операции предполагащи контакт с различни вещества и материали, които увреждат тъканите. Особено неблагоприятно се отразява замърсяването на РО с масла и други нефтопродукти, което налага често изпиране. За това на всеки служител са зачислени по 2 комплекта работни облекла , за да могат , често да се перат и сменяват. При интензивното пране и третиране с перилни препарати РО избледнява и се намалява устойчивостта му. Състоянието на личните предпазни средства също не е особено добро. Раздадените ЛПС са доста амортизирани и с намалена защитна функция. Особено лошо е състоянието на използваните работни ръкавици. Наличните са силно замърсени и протрити. Поради характера на извършваната работа и не достатъчно високото качество (а вероятно и поради недостатъчно добросъвестно отношение на работещите) се налага честа подмяна на ЛПС, значително на по-къси интервали от предвидената им годност. За последен път ЛПС и СРО са обновявани преди повече от 2 години. За това за целите на проекта ще бъде направено пълно обновяване на ЛПС и СРО съобразно утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства. (според Наредба № 3 /19 .04. 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място ) Броя на планираните за закупуване ЛЛПС и СРО отговаря на списъчния състав на работещите в предприятието, като за някои ЛПС и работни облекла е планирано закупуване по два броя поради специфичните условия на труд и силното замърсяване на които са подложени тези средства. Поради тази специфична особеност на всеки работник се начисляват по два броя от конкретни СРО и ЛПС, за да може да се изпират и да не се налага работа със силно замърсени средства,което е рисково за здравето на работещите. Този начин на ползване (с два комплекта) е характерен и в момента и двата комплекта с които разполага всеки работник са силно износени и са с остарели характеристики.
Дейност 4: Доставка и монтаж на вентилационни и климатична система за част от производствените помещения във “Ванико” ООД В ключови за производството работни места не са налице достатъчни средства за колективна защита от рисковите фактори свързани с естеството на производство – топлина, изпарения, токсични газове, опасност от финни метални частици . Въпреки че са налице такива частични защити на конкретни работни места те не са достатъчни и са технологично остарели. Има необходимост от изграждане на цялостни вентилационни и климатични системи каквито липсват на тези работни места. Вентилационни системи за отвеждане вредни газове и изпарения се предвиждат за двете заваръчни отделения и цеха за металообработване в производствената база на предприятието. На мястото на настоящата остаряла локална аспирационна система в заваръчните помещения, която не покрива всички работни места, ще се монтират две нови вентилационни системи (по една за всяко от помещенията), които да осигуряват достатъчен мощностен дебит за извеждане на токсичните газове и дим отделяни при заваряване и да създадат максимално безопасни условия на труд за работещите заварчици. В металообработващия цех се извършва обработка на различни детайли, при което при висока скорост охлаждащата течност се диспергира на множество фини частици във вид на мъгла, които се освобождават в околната среда при отваряне на защитната врата на машината. При изваждането на детайла работникът е изложен на риск от вдишване на въпросните частици. По предписания на СТМ е необходимо изграждането на аспирационна вентилационна система ,която да извежда тези опасни изпарения и да предпазва работника от тяхното вдишване. Вентилационните системи,които ще се монтират в тези производствени помещения ще са с изнесени двигатели за твърди частици и тежки газове,които да гарантират максимално качество на извеждане на опасните изпарения В термичния цех има необходимост както от аспирация, която да отвежда газове и опасни изпарения, така и от климатизация ,която да предпазва от вредното топлинно влияние на пещите с които се работи. В този участък няма аспирация над пещите. Има един чадър над работната маса за поставяне на детайлите. Въпреки това температурата е непоносима. За целта се предвижда се да бъде закупена и монтирана цялостна аспирационна климатична система за извеждане на технологичната топлина и изпаренията.
Дейност 5: Доставка и монтаж на слънчезашитни щори за помещения в които се работи с дисплеи В голяма част от производствените на Ванико ООД се работи с дисплеи. В същото време спецификата на тези помещения е че те са с големи остъклени площи, които не са защитени от проникване на пряка слънчева светлина. Порез голяма част от деня слънцето препича през прозорците на работните помещения, като светлина със силен интензитет попада върху екраните на машините с ЦПУ и създава затруднение за операторите при възприемането на информация. Същевременно директната светлина през лятото повишава температурата в помещенията и затруднява работата на аспирационната система за обща вентилация. Щори ще бъдат поставени на основен производствен цех където са разположени стругове, фрези, ерозиен, шлосерски и заварочен участък.Такива щори липсват, в момента са налепени хартии по прозорците за да се намали слънчевото греене. (вижте приложените снимки). Хоризонтални щори тип Венеция ще се монтират на производствения цех (изложение – запад, север и юг) и на цех пластини.
Дейност 6: Провеждане на обучение на работещите в помещенията където ще се монтират нови вентилационни системи Чрез тази дейност 23 ма работещи в конкретните цехове, ще получат информация по отношение на принципите и начините на действие на инсталацията нейната безопасна експлоатация. Ще се запознаят с устройството и елементите на инсталацията и начина и на поддръжка и техническа експлоатация. Ще бъдат запознати с изискванията за режимите на работа и количествени параметри, както и условията на номинално и максимално натоварване. Най-общо учебната програма ще се състои от няколко модула с обща продължителност мин. 56 уч. часа: – Техническа информация и експлоатационни характеристики на доставеното оборудване. - Нормативни изисквания за работа и условия при експлоатация на работното оборудване. БДС и други изисквания към факторите на работната среда и принципи на реализиране на колективните средства за защита. - Неблагоприятни ефекти за здравето и безопасността на труда на факторите на работната среда. - Практически упражнения за поддръжка и експлоатация на оборудването. За целите на обучението от избрания изпълнител ще бъдат подготвени учебни помагала и ще бъдат осигурени нужните материали и консумативи. Ще бъде наета и мултимедийна техника за осигуряване на съвременни методи на обучение. Всичките тези допълнителни разходи ще бъдат за сметка на избрания изпълнител.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
„Еър Макс” ООД
"ПЕРСОНАЛ ИНВЕСТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 107 287 BGN
Общ бюджет: 105 879 BGN
БФП: 105 879 BGN
Общо изплатени средства: 105 879 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 105 879 BGN
2015 0 BGN
105 879 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 89 998 BGN
2015 0 BGN
89 998 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 882 BGN
2015 0 BGN
15 882 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз