Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0170-C0001
Номер на проект: ESF-2303-09-12007
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "Агроконсулт" ЕООД"
Бенефициент: "Агроконсулт"ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 02.07.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Анализът ще съдържа най-малко следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. І. В раздел „Въведение” ще бъдат представени използваните изходни данни, описание на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. ІІ. В раздел „Изложение и анализ” ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието; ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще бъде анализирано и оценено нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките на трудовата дейност. ІІІ. В раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” ще бъдат обосновани и описани при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. ІV. В раздел „Заключение” въз основа на обобщения анализ на резултатите ще бъдат направени изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес, ще бъдат определени приоритетите и ще бъдат препоръчани необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 2: Информиране и публичност на дейностите в проекта. Проектът предвижда информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана /съфинансирана от ЕСФ и ЕФРР, посредством следните инструменти: 1. Поставяне на информационни табла на местата, където се извършват дейности по проекта. 2. Отпечатване на информационни листовки. 3. Организиране на информационна прес-съобщения за медиите при стартиране и при завършване на дейностите по проекта. 4. Изработване на банери – подвижни информационни пана (със стойки), които се поставят в залите, в които се провеждат конференции, работни срещи, семинари и др.
Дейност 3: Изграждане на локална аспирационна система на работно място „Заваряване на метали”. За изграждане на локална аспирационна система на работно място „Заваряване на метали” ще се закупят 6 модула аспирационни елементи тип CAREMASTER SF-W, 400V 2x4m suction arm, hose type, internal joints.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства с по-добри защитни и ергономични свойства. Ще бъдат закупени следните лични предпазни средства и специално работно облекло за целевите групи по проекта.
Дейност 5: Организация и управление на проекта. Управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно: - вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта; - процедури при избор на изпълнител за доставка/предоставяне на услуги; - изготвяне и предоставяне на доклади; - управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане извършването на проектни дейности (анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, закупуване на предпазни средства и специално работно облекло); - финансово изпълнение на проекта и счетоводно отчитане на съответните дейности. Обосновка на дейността: Дейностите по управление и организация са елемент от проекта и осигуряват успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Каммартон България" ЕООД
„ЕВРОМОНИТОРИНГ” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 115 BGN
Общ бюджет: 99 368 BGN
БФП: 99 368 BGN
Общо изплатени средства: 99 368 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 823 BGN
2014 62 469 BGN
2015 16 076 BGN
99 368 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 700 BGN
2014 53 099 BGN
2015 13 664 BGN
84 463 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 123 BGN
2014 9 370 BGN
2015 2 411 BGN
14 905 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз