Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0934-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01026
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "Софиягаз" ЕАД"
Бенефициент: "Софиягаз" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 28.06.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта За успешната реализация на целите и дейностите по проекта, за планирането и осигуряването на необходимите ресурси, се предвижда създаването на екип за управление на проекта, включващ: ръководител проект, координатор, и счетоводител Екипът ще извършва дейности по: осъществяване на оперативно наблюдение на процесите и обученията, провеждане на работни срещи, текущ контрол, подготовка на тръжни процедури, изготвяне на междинен/ни технически доклад/и и заключителен технически доклад; полугодишни и годишен доклад за напредъка на проекта; междинен и финален финансов отчет; откриване на специална сметка за осъществяване на разплащанията; дейности за информираност и публичност; отчитане на резултатите по проекта.
Дейност 2. Провеждане на информационен семинар за оповестяване на старта на дейностите по проекта Семинара ще се организира с цел запознаване служителите на „Софиягаз” ЕАД и широката общественост с целите и дейностите на проектното предложение. Ще бъдат поканени представители на националните медиите На всички присъстващи ще бъдат раздадени предварително подготвени информационни материали с оглед популяризация на ОП „РЧР” и запознаване с целите и дейностите на проекта Ще бъдат представени целевата група и екипа за управление на проекта. Всеки представител на целевата група ще попълни анкетна карта /Приложение 2.2 към „Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по настоящата схема/ .
Дейност 3. Разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на дружеството Предвижда се: 1.Избор на изпълнител на дейността, проведен в съответствие с ПМС № 69/ 11.03.2013 и съгласно изискванията на настоящата процедура; 2. Изготвяне на анализ, включващ: 2.1. Раздел Въведение: в който ще бъдат представени използваните изходни данни, ще бъдат описани характеристиките и състоянието на дружеството и организацията на трудовата дейност към настоящия момент; 2.2. Раздел Изложение и анализ: съдържащ елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Ще се анализира и оцени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определи кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. 2.3. Раздел Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: В раздела ще бъде обосновано и описано при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и какви подобрения трябва да бъдат направени; 2.4. Раздел Заключение: Въз основа на обобщен анализ на резултатите, ще бъдат направени изводи за състоянието на дружеството и организацията на трудовия процес; ще бъдат определени приоритетите и препоръчани необходимите действия и съответните ресурси.
Дейност 4. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло. Предвижда се: 1. Избор на доставчик съгласно ПМС № 69/ 11.03.2013. и изискванията по настоящата схема; 2. Доставка на ЛПС и специално работно облекло, съобразно утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се ползват лични предпазни средства и специално работно облекло. Закупуваното до момента работно облекло и обувки не отговарят на изискванията на съвременните европейски стандарти за адекватна защита. Срокът на износването им е 12 месеца. Последните доставки са частични, за попълване на похабени бройки работно облекло, направени през януари, 2012 г.;. Предвидените за закупуване специално работно облекло и ЛПС ще отговарят на Европейските стандарти EN 340; EN342; EN471; EN11611. Ще бъдат заложени изисквания за функционалност на модела; за сертификат за плата, удостоверяващ тестването му в лаборатория; ще може да бъде избран точния размер, цвят и материята, от която да бъде изработено работното облекло. Обувките и ЛПС ще отговарят на стандартите, описани в Приложение 3.1 към бюджета. Естеството на работа по обслужване на ГРМ налага периодично извършване на дейности по заваряване. За лицата от работните групи се предвижда закупуване на специално работно облекло за заварчици. С оглед осигуряване на защита при работа във взривоопасна среда са предвидени за закупуване: 1. Портативни газдетектори за отчитане на евентуално изтичане на газ в атмосферата; 2. Антифони с вграден радиопредавател, осигуряващи синхрон при обезвъздушаване на газопроводната мрежа с оглед избягване на взрив.; 3. Взривозащитни фенери за инспекция на резервоари, съхраняващи горива; 4. Дихателни апарати за предпазване на дихателните органи на лица, извършващи краткотрайни дейности в среда с висока концентрация на неподходящи за дишане газове или с недостатъчно количество кислород.; 5. Предпазни каски, светлоотразителни жилетки, ударозащитни очила.
Дейност 5. Провеждане на заключителен семинар за оповестяване на резултатите от проекта Резултатите от проекта ще бъдат оповестени публично, като на заключителния семинар ще бъдат поканени представители на национални медии. Ще бъдат обобщени и резултатите от попълнените анкетни карти.
Дейност 6. Информационно обслужване на проекта Целевите групи ще бъдат запознати с целите и задачите на проекта. Ще бъдат организирани 2 информационни семинара за старта и завършването на дейностите по проекта, на които ще бъдат поканени националните медии. Текуща информация за проекта и финансовия принос на ЕСФ ще бъде публикувана на Интернет страницата на дружеството. По отношение на дейностите по информиране и публичност ще бъдат спазени всички правила, посочени в „Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 7. Вътрешен и външен контрол Воденето на точна и редовна документация и финансови отчети ще се осъществява чрез използване на подходяща счетоводна система за документация и счетоводство. Изготвянето на периодичните отчети ще бъде съгласно изискванията и насоките на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. Всички участници в проекта, ще имат възможността да попълнят анкетна карта за оценка на удовлетвореността им от участието в проекта. В края на проекта ще бъде извършен вътрешен мониторинг на резултатите и ефекта от извършените дейности, който ще обобщава периодичните отчети. Мониторингът ще се извърши от управленския екип и тази информация ще послужи при изготвяне на финалния технически доклад и финансов отчет за проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 585 BGN
Общ бюджет: 78 412 BGN
БФП: 62 729 BGN
Общо изплатени средства: 62 724 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 517 BGN
2014 45 207 BGN
2015 0 BGN
62 724 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 889 BGN
2014 38 426 BGN
2015 0 BGN
53 315 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 628 BGN
2014 6 781 BGN
2015 0 BGN
9 409 BGN
Финансиране от бенефициента 21 896 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз