Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0090-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „С Експертни знания към успешна кариера”
Бенефициент: ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЕРНИК
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 28.06.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: „С Експертни знания към успешна кариера”
Дейности: 5. Развитие на дейността на Кариерния център към ЕПУ, чрез транснационален обмен на експертен опит Обмен на експертен опит между партньорите, чрез работно посещение в София, с цел да бъде обсъдено развитието на дейността на Кариерния център към ЕПУ, въз основа на особеностите на пазара на труда в България и на съществуващи „добри практики”, които се прилагат в Кариерните центрове към ВУЗ в Италия.
1. Управление на проекта Текущо управление и контрол на проекта при спазване на изискванията на ОП РЧР.
6. Осигуряване на публичност по проекта на Интернет сайтовете на ЕПУ и ИИНЧ-БАН, в разделите за актуална информация, ще бъдат отразени основните събития по проекта. Ще бъде представена информация за началото на проектните дейности; за провеждането на обмена на експертен опит; за резултатите от проекта. На Интернет сайтовете на ЕПУ и ИИНЧ-БАН ще бъдат публично достъпни водещи документи по проекта.
3. Създаване на иновативна система за усвояване на „нови, преносими умения” за студенти в България, чрез транснационален обмен на експертен опит Обмен на експертен опит между партньорите, чрез работно посещение в Италия и провеждане на работна среща в България.
2. Проучване на потребностите на бизнеса в България и на добри практики в Италия Изготвяне на инструментариум за изследване на профилите на „реалния служител” и „идеалния служител” и профилите на „реалния мениджър” и „идеалния мениджър” сред целева група от 50 работодатели/топ мениджъри в България. Основна задача на целевата група ще бъде да посочат „нови, преносими умения”, изразяващи се в базисни характеристики на служителите/мениджърите, задължителната основа за всякакъв вид сфера на дейност.
4. Внедряване в практиката на иновативна система за усвояване на „нови, преносими умения” за студенти в България, чрез транснационален обмен на експертен опит Иновативната система от специализирани обучителни семинари за усвояване на „нови, преносими умения” за успешно кариерно развитие на студенти ще бъде организирана в 3 основни модула, описани в последователност от 3 дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 171 638 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 111 565 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 111 565 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
111 565 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 94 830 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 830 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 735 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 735 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 (Д) Брой разработени анализи на съществуващи практики– за всяка от страните България и Италия
Индикатор 4 (Д) Брой проведени представителни за България изследвания - 0090
Индикатор 5 (Д) Брой проведени съвместни консултации - 0090
Индикатор 6 (Д) Брой проведени работни посещения - 0090
Индикатор 7 (Д) Брой експерти, включени в посещенията - 0090
Индикатор 8 (Д) Брой разработени и приложени методологии - 0090
Индикатор 9 (Д) Брой разработени практически наръчници - 0090
Индикатор 10 (Д) Брой публикации - 0090


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз