Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0265-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-05013
Наименование: "Подобряване на условията на труд във "ВРЗ ВОЛА ЕКО" ЕАД, чрез закупуване на лични предпазни средства, специално работно облекло и обособяване на зона за боядисване"
Бенефициент: "ВРЗ ВОЛА ЕКО" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 4: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Ще бъде изготвен Анализ от специализирана фирма разполагаща с квалифицирани експерти с необходимия образователен ценз и опит при извършване на подобни дейности. Анализът ще съдържа: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” и „Заключение”. Раздел „Въведение” - ще представя използваните изходни данни, ще са описани характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към моментана извършване на анализа: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, технологии, използвани суровини и материали, продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, състав, структура, здравно състояние, рискови групи, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” - В тази част ще са описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие; ще се определят елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Ще се изготви анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще се съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” - В тази частще се обосновават и опишат кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности имат необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” - ще се направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; ще се определят приоритетите; ще се препоръчат необходимите действия и необходимите ресурси за тях.
Дейност 3: Информиране и публичност по проекта С цел осигуряване на публичност и популяризиране на дейностите по проекта, както и финансовата подкрепа от Европейския Социален Фонд, чрез Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”, след подписване на договора за финансиране на проекта ще стартира информационна кампания за широката общественост. С оглед на по-голямата информираност относно проекта, се предвиждат: Пресконференции 2 броя (при стартиране и при приключване на дейностите по проекта); 2 бр. платени публикации (при стартиране и при приключване на дейностите по проекта) в местни печатни медии; Излъчени 2 бр. платени репортажи (при стартиране и при приключване на дейностите по проекта) по местната телевизия; Раздадени информационни материали, които ще съдържат информация за предприятието и дейностите, които ще се извършат по проекта - рекламни дипляни – 1000 бр.; Изработена информационна табела за изпълнението на проекта, която ще се постави на видно място; Изработени информационни стикери за закупените лични предпадни средства- 333 бр. Периодично публикуване на информация за изпълнението на проекта на интернет страницата на дружеството;
Дейност 5. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Закупуването е обусловено от необходимостта от подмяна на наличните работни облекла, обувки и лични предпазни средства поради изтичащ срок на ползване съгласно нормативните изисквания, както и поради амортизация вследствие на продължителното им използване при работа с тежките и опасни производствени дейности При избора на лични предпазни средства и специално работно облекло са взети под внимание резултатите от направената оценка на риска. Избраните за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло ще осигуряват защита от рисковете, отговарят на условията на съответното работно място и са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите, които ги използват. Дейността включва закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието, в т. ч.: За Заварчик, шлосер – елктрозаварчик: Работен заваръчен костюм – летен(12 мес.) – 10 бр.; Работен заваръчен костюм – зимен(12 м.) – 10 бр.; Обувки противохлъзгащи, ударо-студо-влагозащитни(12 м.) – 10 бр.; Обувки работни летни ударозащитни(12 м.) – 10 бр.; Ръкавици с 5 пръста, топлоизолиращи(до годност) – 10 бр.; Шлем заваръчен с подаване на въздух(до годност) – 10 бр.; Престилка предна огне-искрозащитна(до годност) – 10 бр.; Гамаши огне-искрозащитни(до годност) – 10 бр.; Диспенсер зa еднократни антифони(до годност) – 2 бр.; Контейнер с еднократни антифони(до годност) – 2 бр.; Ръкави кожени(до годност) – 10 бр. За Шлосер: Антифони(до годност) – 16 бр.; Очила ударозащитни(до годност) – 16 бр.; Обувки противохлъзгащи, ударо-студо-влагозащитни(12 мес.) – 16 бр.; Обувки работни летни ударозащитни(12 мес.) – 16 бр.; Очила ударо и лъчезащитни(до годност) – 4 бр. Ръкавици с 5 пръста, топлоизолиращи(до годност) – 4 бр.; Работен костюм – летен(12 мес.) – 16 бр.; Работен костюм – зимен(12 мес.) – 16 бр.; Шапка студозащитна(12 мес.) – 16 бр.; Ръкавици шлосерски, противопретриващи, противозамърсяващи(до годност) – 16 бр. За Водач мотокар, шофьор: Работен костюм – летен(12 м.) – 3 бр.; Работен костюм – зимен(12 м.) – 3 бр. Шапка студозащитна(12 м.) – 3 бр. Елек сигнален(до годност) – 3 бр.; Ръкавици шлосерски, противопретриващи, противозамърсяващи(до годност)- 3 бр.; Антифони – (до годност) - 3 бр.; Обувки противохлъзгащи, ударо-студо-влагозащитни(12 м.) – 3 бр. За Бояджия: Работен костюм – летен(12 м.) – 2 бр.; Работен костюм – зимен(12 м.) – 2 бр.; Обувки противохлъзгащи, ударо-студо-влагозащитни(12 м.) – 2 бр.; Ръкавици с 5 пръста за химическа защита(до годност) – 2 бр.; Маска химична със система за подаване на въздух(до годност) – 2 бр.; Филтър химически(до годност) – 2 бр.;; Шапка студозащитна(12 м.) – 2 бр.; Гащеризон еднократен(до годност) – 2 бр. За Енергетик: Работен костюм – летен(12 м.) – 1 бр.; Работен костюм – зимен(12 м.) – 1 бр.; Обувки противохлъзгащи, ударо-студо-влагозащитни(12 м.) – 1 бр.; Обувки работни летни ударозащитни(12 м.) – 1 бр.; Ръкавици шлосерски, противопретриващи, противозамърсяващи(до годност) – 1 бр.; Шапка студозащитна(12 м.) – 1 бр.; Диелектрични ръкавици(до годност) – 1 бр.;. За Технолог, Началник автотранспорт, контрольор по качество Изпълнителен директор, заместник директор: Обувки противохлъзгащи, ударо-студо-влагозащитни(12 м.) – 6 бр.; Обувки работни летни ударозащитни(12 м.) – 6 бр.; Шапка студозащитна(12 м.) – 6 бр.;. За Главен счетоводител, специалист човешки ресурси:; Обувки противохлъзгащи, ударо-студо-влагозащитни(12 м.) - 2 бр.; Обувки работни летни ударозащитни(12 м.) – 2 бр.;
Дейност 2: Избор на изпълнители на дейности по проекта „ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД ще осигури публичност, прозрачност и равна възможност за участие на заинтересованите страни при избора на изпълнители. Изборът на изпълнители за отделните дейности ще се осъществи съгласно ПМС 69 от 2013 г., По проекта се предвижда да бъдат избрани следните изпълнители: 1. Избор на изпълнител за „Осъществяване на мерки за информация и публичност”. Избор на изпълнител на дейността „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” 2. Избор на доставчик за лични предпазни средства за работещите в предприятието 3. Избор на изпълнител за реконструкция на произодственото помещение с обособяване на затворена зона за боядисване . „ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД ще сключи договори с избраните изпълнители, ще бъдат подписани протоколи за приемане на извършена работа и ще бъдат представени първични счетоводни документи за отчитане на разходите.
Дейност 1: Сформиране на екип за организация и управление на проекта Екипът за организация и управление на проекта ще бъде сформиран след подписване на договора. Той ще се състои от Ръководител на проекта, Координатор на проекта, Счетоводител и Технически сътрудник по проекта. Екипът е определен още при подготовката на проектното предложение, което гарантира познаването на проектната идея и конкретните дейности, които ще се извършват. Членовете на екипа ще бъдат ангажирани по проекта със сключване на договори, в които ще се определят техните задължения и отговорности. Членовете на екипа ще бъдат отговорни за техническото и финансово изпълнение на проекта. В изпълнение на функциите си ще провеждат ежемесечни работни срещи, на които ще се следи за изпълнението на календарния график и напредъка на проекта. Ще бъдат изготвяни справки за извършените дейности и ще се планират предстоящите. За изпълнение на заложените дейности екипът по проекта ще изготви подробен план за организация на изпълнението на дейностите по проекта. На всеки член от екипа ще бъдат възложени конкретни задачи, както и ще бъдат определени конкретните задължения въз основа на квалификацията и опита. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и заключителен технически и финансови доклади.
Дейност 6: Реконструкция на производственото помещение с обособяване на затворена зона за бояджийски дейности. С реконструкцията на производственото помещение и обособяването на затворена зона за бояджийски дейности ще се премахне вредното въздействие върху работниците от изпаренията на боите и химикалите, използвани в този процес. По-доброто осветление ще предотврати влошаването на зрението на работниците, които боядисват. Смукателната аспирационна уредба ще осигури бързо изсмукване на разпрашената боя, така че да не попада в зоната на вдишване на работника, а от там и съответно намаляване на вредното въздействие на процеса върху него. Изтеглената боя ще преминава през филтри, за да не замърсява околната среда.
Дейност 7: Отчитане на проекта При изпълнението на проекта ще бъде изготвено архивно досие. В досието на проекта ще бъдат съхранявани: Договора за безвъзмездна финансова помощ; Кореспонденцията по проекта; Документите за избор на изпълнители на дейностите по проекта и сключените договорите с тях и др.; Счетоводни и финансови документи; Изготвени справки, протоколи и доклади; Други документи, свързани с проекта; В хода на изпълнение на проекта ще бъдат изготвени: Подробен план график за изпълнение на дейностите по проекта; Месечни справки за включените в проекта лица и изпълнените дейности; Протоколи от работни срещи на екипа за управление на проекта; Междинен финансов и технически доклад за изпълнение на проекта; Заключителен финансов и технически доклад за изпълнение на проекта; По проекта ще се води подробна отчетност, с цел събирането на всички необходими данни за осъществяване на коректно финансово управление, мониторинг и верифициране на разходите. При осчетоводяване на документите свързани с изпълнението на проекта и при изготвяне на междинни и заключителни отчети, стриктно ще се спазва нормативната уредба в областта на счетоводството. Плащанията към изпълнители ще се извършват от счетоводителя на проекта, по банков път, съгласно подписаните договори и документите за предадената работа. Верифицирането на разходите, като процес на наблюдение и контрол върху финансовия и технически напредък по проекта ще потвърди достоверността на извършените разходите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 970 BGN
Общ бюджет: 167 257 BGN
БФП: 167 257 BGN
Общо изплатени средства: 167 235 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 194 BGN
2014 133 041 BGN
2015 0 BGN
167 235 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 065 BGN
2014 113 085 BGN
2015 0 BGN
142 150 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 129 BGN
2014 19 956 BGN
2015 0 BGN
25 085 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз