Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0342-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11006
Наименование: "Безопасен труд - здраве и устойчиво развитие във "ВИНПРОМ ПЕЩЕРА" АД"
Бенефициент: СОМА АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1 -Организация и управление на проекта: вътрешен контрол на изпълнението на проектните дейности. Дейността включва и подготовка. Успешното изпълнение на проекта се основава на доброто проучване, планиране, изпълнение и следпроектния контрол на проекта с цел ефективна устойчивост на резултатите от проектните дейности. Дейността по управление и организация включва отчетността по проекта, вътрешният мониторинг, координацията с договарящия орган и всички заинтересовани страни. Предвидено е екипът по организация и управление да включва ръководител, счетоводител и координатор, назначени със заповед от ръководството на „Винпром Пещера“. Ръководителят на проекта ще осигури необходимия качествен контрол на изпълнението на всички дейности по проекта, както и навременното отстраняване на появили се въпроси, проблеми и закъснения при реализацията им. Назначаването на координатор на проекта ще доведе до ефективен мониторинг на изпълнението на всички дейности. Счетоводителят ще отговаря за законното разходване на разходите по проектните дейности и осчетоводяването им. Екипът ще координира проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с ДО договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът за управление на проекта ще изпълнява следните задачи: • изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности; • осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности; • извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици; • своевременно изготвяне и представяне на изискваните месечни справки, отчети, финансови и технически междинни/финални доклади към ДО относно изпълнението на проекта. Ще се осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган.
Дейност 2. Избор на външни изпълнители за дейностите, които ще бъдат възлагани по реда на Постановление на Министерски съвет 55 от 12.03.2007 г. и последващите му изменения; Дейността включва и подготовка. Изборът на изпълнители ще се извършва в съответствие с изискванията и разпоредбите на актуалното законодателство към момента на откриване на процедурата – ПМС 55/12.03.2007 г. и последващите изменения. Дейността е планирана изцяло в съответствие с изискванията на Договарящия орган и действащото законодателство в Република България. Дейността гарантира, че проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. Ще бъде проведена една тръжна процедура – Открит избор - за закупуване на нови и по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло, съобразена с изискванията и разпоредбите на актуалното законодателство към момента на откриване на процедурата ПМС 55/12.03.2007 г. Процедурата включва: Изготвяне на тръжна документация за провеждане на процедурата „Открит избор” , заедно със заповед за назначаване на оценителна комисия, като документите отговарят на изискванията на ПМС 55/12.03.2007 г. След като кандидат- бенефициентът ги оцени за съответствие с поставените от него изисквания, ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класирания на първо място кандидати ще бъде сключен писмен договор. За разходването на средствата по бюджетните пера, които не изискват провеждането на процедури, екипа за управление стриктно ще се придържа към всички изисквания и указания на ДО и Ръководството на ДО. При осъществяване на процедурите за избор на изпълнител ще бъдат съблюдавани основните принципи за прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равни възможности за всички участници.
Дейност 3: - Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Дейността включва и подготовка. Чрез тази дейност ще бъде идентифицирано и проектирано състоянието на организацията на трудовата дейност за целия управленски процес във „Винпром Пещера“ АД. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч. - оценка на трудовите процеси; - оценка на условия и организация на труд, трудови стандарти; - оценка на трудово-медицинско обслужване на персонала; -идентифициране, организация и мениджмънт на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Анализът ще бъде структуриран, съгласно изискването в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03„Безопасен труд“. Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Винпром Пещера” АД ще премине в следната последователност и технологични етапи: • Първи етап „Подготовка”: извършва се опис на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч. оценка на съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; • Втори етап „Изложение и анализ ”: извършва се събиране, обработка, обобщение, оценка и анализ на информацията, относно работните процеси, влияещи вредни фактори, организацията на труда и работното оборудване - съответствието с нормативните разпоредби, действащите стандарти и добрите производствени практики. Посочват се силните и слаби страни на предприятието по управление, възможностите и опасностите на процесите по безопасност и здраве. Извършва се анализ на здравословното състояние на работещите и връзката с работните процеси и организацията на труда. • Трети етап „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”: извършва се формулиране на изводи от събраната информация и се разработват предложения за отстраняване на откритите в процеса на анализа недостатъци в организацията на трудовата дейност на предприятието. • Получените резултати от анализа на състоянието и направената на негова основа обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност ще бъдат използвани за: Четвърти етап–изводи и приоритети. на предприятието и организацията на трудовия процес; определяне на приоритетите и препоръки за необходимите действия и ресурси за изпълнение. • Разработване на мероприятия и определяне на мерки, Планиране и прилагане на мерките, Оценка на преглед на ефикасността, избор на индикатори за резултати (сравнителен анализ при преразглеждане оценката на риска след въвеждане на предприетите мерки, брой трудови злополуки, брой професионални заболявания, брой дни загуба на работоспособност и др.).
Дейност 4. Закупуване на нови, по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло за служители на “Винпром Пещера”. С настоящото проектно предложение се цели закупуването на нови и по модерни ЛПС и специално работно облекло, надграждащи съществуващите в момента. Наличното в момента работно облекло покрива само законовите минимални изисквания за безопасност, видно от оценка на риска,но не ги надграждат. Работното облекло е обикновено, с кратък срок на експлоатация, малка част от него е от качествени материали и недостатъчно устойчиво на химични агенти, механични опасности, термални и други условия, присъщи на спецификата на работния процес. Съгласно извършената оценка на риска, в предприятието са установени следните опасности, изискващи използването на лични предпазни средства и специално работно облекло: Работа на открито, при неблагоприятни метеорологични условия, в условията на охлаждащ и прегряващ микроклимат. Експозиция на шум, прах, химични агенти, работа с опасни химични вещества; Механични опасности. Опасност от подхлъзване, падане, удар, отрязване, премазване, пробождане, порязване, охлузване. Работа в условията на потенциална експлозивна атмосфера. Физическо натоварване и неблагоприятни работни пози при извършване на поддръжка и ремонтни работи. В предприятието е съставен и утвърден списък на работните места, професиите и видовете работа за които се използват лични предпазни средства. Личните предпазни средства и специалното работно облекло се предоставят на работещите, съгласно утвърден списък. Предвидени са за закупуване следните ЛПС и специално работно облекло: Бели, студозащитни панталони, плътни, зимни, 100 % памук, антиалергични, против изпотяване, химично устойчиви, грейки без ръкави, студозащитна , химично устойчива, антиалергична, 100% памук, бяла лятна туника с къс ръкав,против производствено замърсяване, ватен зимен полугащеризон,студозащитен, светлоотразителен, от нетъкан полиетилен с полимерни нишки, антистатичен, без силикон, прахо-водо-киселинозащитен, ватена фанела, студозащитна, 100 % памук, водонепроницаема, гумени ботуши,студозащитни, зимна работна манта, 100 памук,водонепроницаема, антиалергична, против изпотяване, антистатична и др. Закупуването на по-надеждни обувки и облекла ще се заменят според длъжността и сезона, за който се закупуват- летни и зимни (боти), якета, манти, елеци, шапки и които да бъдат, плътни, от естествени материали, антиалергични, против изпотяване, химично устойчиви. Изброените ЛПС и специално работно облекло са изработени от материи, осигуряващи подобрена топлинна защита на работещите при неблагоприятни метеорологични условия през студения период на годината, както и осигуряващи въздухопропускливост с цел да се ограничи изпотяването в резултат на носенето му и абсорбирането на потта през топлия период Поради спецификата на извършваната дейност, на територията на предприятието съществува постоянно движение на моторни превозни средства. Това изисква осигуряване на работни облекла със сигнални елементи. Светлоотразителните материали са предназначени да обезпечат безопасността на човек в условията на недостатъчна видимост. Обувки: предвидено е да се закупят обувки S1 тип сандал с/у механ. увреждане, противохлъзгащи, маслоустойчиви, обувки S3 от естествена кожа,с/у механ. увреждане, противохлъзгащи, обувки S1 с/у механ. увреждане, противохлъзгащи, ергономични, маслоустойчиви, чехли, противохлъзгащи, ергономични. Основните изисквания, на които трябва да отговарят обувките са надеждност, функционалност, ергономичност и удобство. Те трябва да са направени от материали, обезпечаващи максимална защита от студ и влага, устойчивост на удар и пробождане от твърди предмети, като същевременно се осигури олекотяване на обувките и поглъщане на енергията от ходилото, с оглед намаляване натрупването на умора и съхраняване работоспособността през целия работен ден. Ръкавици: предвидено е да се закупят химично устойчиви ръкавици- с/у химични вещества. Според оценка на риска, работните ръкавици, предвидени за лабораторията на предприятието, трябва да притежават защитни качества от химични агентии др., както до момента наличните такива са обикновени. Поради това, се цели закупуването на ръкавици, изработени от пододящи материали с цел по-ефективно предпазване от химични агенти.
Дейност 5. Реконструкция и модернизация на пожароизвестителната инсталация в СФ „Катуница“. Дейността включва и пиодготовка. Реконструкция и модернизация на пожароизвестителната инсталация в СФ „Катуница” Естеството на технологичния процес в СФ „Катуница”, обуславя работа в условията на повишена пожарна опасност и потенциално експлозивна атмосфера. Съществуващата пожароизвестителна система в предприятието е изграждана поетапно с въвеждането в експлоатация на отделните съоръжения и инсталации. Отделни елементи от нея не отговарят изцяло на ново въведените изисквания и технически правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар. Голямата територия на предприятието, с голям брой отделни сгради и съоръжения изисква своевременно подаване на сигнал в помещенията с постоянно дежурство и предприемане на действия. Липсата на централизирано оповестяване и своевременно информиране на длъжностните лица, може да доведе до ненавременна реакция на опасната ситуация и риск за здравето и безопасността на работещите. Реконструкцията на пожароизвестителната инсталация включва най-общо закупуване и доставка на 2бр. пожароизвестителна централа, акумулаторна батери- 4 броя, мрежова платка 3 бр., оптично -димен датчик- 80 бр., термичен датчик -4 бр., ръчен пожароизвестител-42 бр., стенна сирена с лампа- 9 бр., 44 броя основа за адресируема сирена, двузонов контролер- бр.2, взривозащитна бариера -3 бр., проводник 2Х075, 1500 М, п роводник 2Х1-5200М, РVС кабелен канал, твърда РVС тръба. Модернизацията и изграждането на съвременна пожароизвестителна инсталация с централизирано оповестяване и възможност за подаване на сигнал в помещение с постоянно дежурство, ще даде възможност за адекватни и своевременни действия при възникване на пожароопасна ситуация. Това ще повиши нивото на безопасност и ще намали рисковете за безопасността и здравето на работещите.
Дейност 6. Осигуряване на информиране и публичност на проектните дейности. Дейността включва и подготовка. Бенефициентът ще информира широката общественост за финансовото подпомагане, което му е отпуснато от Европеиският съюз по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕСФ. При изпълнение на дейностите по проекта задължително ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент на ЕК No 1828/2006, както и в Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Публичността по дейностите на проекта ще се извършва както следва:  Чрез изграждане на допълнителна страница в web сайта на „Винпром Пещера“,  Чрез провеждане на „Ден на отворените врати“ в обекта на предприятието в с. Катуница, включващ даване на пресконференция в края на проекта с оглед проследяване и отчитане изпълнението на дейностите по проекта- с финансов ресурс на кандидата;  Чрез публикуване на една статия в национална медия - в началото проекта с цел информиране на широката общественост относно целите и дейностите по проекта.  Чрез една онлайн публикация- в края на изпълнение на дейностите по настоящия проект.  Чрез изготвяне на 500 броя папки с информационни материали -брошура, химикал и ключодържател. Те ще се раздават по-време на деня на отворените врати и пресконференцията.  Чрез поставяне на 2 информационни табели - на сградата на „Винпром Пещера“ в гр. Пещера и в СФ „Катуница“. Всички документи- бланки, доклади, отчети, справки и др., свързани с проекта, също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на ОП „РЧР“. Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта сред широката общественост. По този начин ще се популяризират добрите европейски практики по подобряване безопасността на труда в множество предприятия от различни сектори на икономиката.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 157 168 BGN
Общ бюджет: 190 225 BGN
БФП: 152 180 BGN
Общо изплатени средства: 152 180 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 152 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 433 BGN
2014 0 BGN
2015 120 747 BGN
152 180 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 718 BGN
2014 0 BGN
2015 102 635 BGN
129 353 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 715 BGN
2014 0 BGN
2015 18 112 BGN
22 827 BGN
Финансиране от бенефициента 39 292 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз