Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0190-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01008
Наименование: "БЕЗОПАСНА И ЗДРАВОСЛОВНА РАБОТА В "АБРАЗИВНИ ИНСТРУМЕНТИ СН" ООД"
Бенефициент: АБРАЗИВНИ ИНСТРУМЕНТИ СН ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Описание на дейността: С оглед изпълнение на проектните дейности и предвид постигане на заложените цели на проекта се изисква създаване на добра организация, координация и управление на проекта. С цел успешното реализиране на проекта, в рамките на дейността ще бъде сформиран Екип за организация и управление на проекта. Дейността ще включва още оперативното изпълнение, текущ отчетност и мониторинг, и финално отчитане по проекта. Екипът ще изпълнява следните задачи: - изпълнение и актуализация на План-графика за изпълнение на проекта; - ще организира и отговаря за изпълнението на дейностите по проекта при спазване на програмните документи и в съответствие с клаузите и срока на сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) и с оглед постигане на предвидените цели; - ще гарантира извършване на разходите по проекта в съответствие с одобрения бюджет и при спазване на европейското и националното законодателство; - ще отговаря за прилагането на процедурите за финансово изпълнение на сключения Договор за БФП и за системите за финансова отчетност; - ще предоставя на Договарящия орган (ДО), Управляващия орган (УО) и Сертифициращият орган (СО) на цялата изискана информация относно изпълнението на проекта в предвидените срокове; - ще отговаря за изготвянето и представянето на искане/искания за междинно плащане и за окончателно пращане, заедно с междинни доклади и заключителен доклад; - ще отговаря за изготвянето на техническите доклади и финансови отчети и на полугодишния и годишни доклади за напредъка на проекта; - ще отговаря за воденето на точна и редовна документация на проекта и за запазване поверителността на всички предоставени документи, информация и др. материали; - ще организира съхранението на документите съгласно нормативните изисквания; - ще предприема всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси при реализиране на проекта; - ще отговаря за прилагането на мерки за информиране и публичност, и за разгласяване на факта, че проектът се финансира от ЕСФ; - ще отговаря за избора на изпълнител на предвидените дейности в съответствие с действащото национално законодателство. Екипът ще включва ръководител на проекта, координатор на проекта, счетоводител и експерт, отговорен за подготовката и провеждането на процедури за избор на изпълнители на дейности по проекта. Участието на всеки член на екипа по отношение организацията и управлението на проекта ще бъде, както следва: Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостната организация по реализиране и отчетане на проекта и ще бъде отговорен за техническото, финансово и административно изпълнение на всички проектни дейности, и управлението на екипа. Координаторът на проекта ще организира, координира и контролира изпълнението на проекта, в т.ч. и работата на членовете на екипа. Счетоводителят на проекта ще отговаря за счетоводното отчитане на проекта, ще води финансово-счетоводната документация по проекта, ще изготвя финансовите доклади, ще съхранява данните и документацията. Експертът, отговорен за подготовката и провеждането на процедури за избор на изпълнители на дейности по проекта ще отговаря за подготовката и провеждането на процедурите, комуникацията с ДО по осъществяването на предварителен и последващ контрол, сключването на договори с избраните изпълнители. Обосновка на дейността: Изпълнението на тази дейност е от изключително важно значение за изпълнението на проекта в рамките на предвидените срокове и съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване и при спазване на общите и специфични условия на Договора за БФП и Ръководството за бенефициента за изпълнение и управление на процедурата. Дейността ще създаде условия за успешна и навременна реализация на дейностите посредством управление, координация, наблюдение и отчетност, които ще продължат през целия период на изпълнение на проекта и ще допринесе за постигане на набелязаните цели и очакваните резултати от реализацията на проекта.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за определяне на изпълнители на дейности по реда на Постановление №69 на МС от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансов Описание на дейността: В рамките на проектното предложение са предвидени дейности съобразно Насоките за кандидатстване, чието изпълнение ще доведе до постигане целите на настоящия проект и на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Изпълнението на тези дейности ще бъде възложено на изпълнители, определени след проведена процедура по правилата на ПМС № 69/2013 г., и в съответствие с изискванията на Управляващия орган. За изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат сключени договори с осем външни изпълнители. Съгласно изискванията за провеждане на процедурите за определяне на изпълнител, дейността ще включва: - подготовка на документация за участие на пояснителен документ; - представяне на документацията на ДО за осъществяване на предварителен контрол; - обявяване на процедурата чрез публикуване на обява; - административна, техническа и финансова оценка на офертите и избор на изпълнители; - сключване на писмени договори с участниците, избрани за изпълнители на дейностите; - публикуване на информацията за сключения договор на интернет страницата на ДО; Ще се приложат всички необходими документи съгласно изискванията на ПМС №69/2013г. към момента на провеждане на процедурите. С оглед планираните стойности на проектните дейности, ще се приложат процедури чрез директно договаряне и събиране на три оферти. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискването съгласно Насоките за кандидатстване, изпълнението на дейностите по проекта да бъде възложено на изпълнители, които не са партньори по проекта, и са обект на избор по реда на ПМС №69/2013г. или ЗОП в зависимост от това дали Кандидатът е или не е възложител по ЗОП. Фирма „Абразивни инструменти СН” ООД не се явява възложител по чл.7 от ЗОП и прилага разпоредбите на ПМС № 69/2013г. Определянето на външни изпълнители по реда на ПМС №69/2013ще гарантира спазването на основните принципи на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренци, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и ще осигури ефективното, ефикасното и икономично разходване на средствата по проекта и постигане на заложените цели, и качествено изпълнение на дейностите.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирма „Абразивни инструменти СН” ООД Описание на дейността: Дейността включва анализ и оценка състоянието на елементите на организацията на трудовата дейност при производството на абразивни инструменти, вкл. изпълнение на изискванията на приложимото законодателство по осигуряване на безопасността и здравето, и набелязване на мерки и действия за подобряване организацията на трудовата дейност и условията на труд. Анализът ще съдържа: - раздел „Въведение” – описание на сегашното състояние на организацията на работния процес; - раздел „Изложение и анализ” – описание на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда; - раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на труда” - ще бъдат описани и обосновани елементите на организацията, които имат необходимост от усъвършенстване и подобрение, начините на подобряване условията на труд, както и мерките за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда, методите и средствата, които ще бъдат използвани за постигане целите на проекта. - раздел „Заключение” – въз основа на обобщен анализ на резултатите ще бъдат направени съответните изводи за състоянието на фирмата и организацията на трудовия процес, както и ще бъдат определени конкретни мерки и необходимите ресурси за подобряване организацията на трудовата дейност и условията на труд в „Абразивни инструменти СН” ООД. Обосновка на дейността: Дейността е задължитела съгласно изискванията на настоящата схема и съответства на общите и специфични цели, заложени в проекта. Анализът ще съдейства за оптимизиране на организацията на трудовата дейност и цялостното и устойчиво подобряване на здравословните и безопасни условия на труд. Изготвеният анализ ще бъде основа за внедряване на и сертифициране по стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите във фирма „Абразивни инструменти СН” ООД Описание на дейността: В изпълнение на чл.17 от Наредба №3 от 19 април 2001 г. и въз основа на извършена Оценка на риска и утвърден Списък на работните места, за които се изискват лични предпазни средства, за работещите във фирмата ще бъдат закупени модерни лични предпазни средства и специално работно облекло с по-висок клас на защита и съвременни експлоатационни качество. С оглед гарантиране спазването на правилата на работа и нормативните изисквания се предвижда закупуването на следните ЛПС и работно облекло: - маски за дихателна защита (27 бр.), които ще предпазват от запрашеност в участъците за шихтоване, пресова обработка и абразивна обработка; - термозащитни и негорими ръкавици (19 бр.) – за защита на горни крайници при допир до части, попаднали под напрежение в участик за пресова обработка и участък пещи; - защитни очила (27 бр.) – за защита при опасност от попадане на твърди абразивни частици в участъка за абразивна обработка; - антифони (27 бр.) – които задължително трябва да се използват при ниво на шума над 85 ДВ; - летни работни костюми (два вида – състоящи се от полугащеризон и яке – 19 бр. и от панталон и яке – 8 бр. и 8 бр. лятно яке); – за защита на работещия от механични въздействия и производствени замърсявания; - зимен работен костюм, състоящ се от полугащеризон и яке (19 бр.) и зимно яке (8 бр.) – за защита на тялото от ниска температура на въздуха, вятър, влага и вода, както и нетоксични замърсявания; - работни обувки с и без метално бомбе (27 бр.) – за защита на долните крайници; - непромокаем елек (27 бр.) – за защита на тялото; - цяло защитно облекло (48 бр.) – бояджийски костюм – за предпазване на тялото. Предвидено е закупуване на по-голям брой защитно облекло, използвано при боядисване поради по-краткия срок на износването им. Броят е определен на база необходимостта от защитни костюми за 8 месеца и осигуряват защитата на 4 работника, ангажирани в тази дейност. Изборът на видовете ЛПС и работно облекло съответства на нуждите на целевата група. Новозакупените ЛПС и работни облекла ще бъдат с по-висок клас на защита, удобни и с много добри експлоатационни качества. Защитните очила ще бъдат неизпотяващи, подходящи за лица, носещи очила, ергономични, осигуряващи неограничена видимост. Предвидените защитни маски ще отговарят на стандарт EN 140, ще бъдат олекотени, лесни за употреба, устойчиви на въздействие и ще осигуряват широко зрително поле. Предвидените работни облекла ще осигуряват защита от производствени замърсявания и механични въздействия и ще отговарят на стандарт EN 340, който определя основните изисквания към работното облекло. Зимните работни костюми ще осигурят максимална защита на тялото от ниска температура, студоустойчиви. Ще отговарят на стандарт EN 342, който определя основните и допълнителни изисквания към студозащитни облекла. Работните обувки за част от работниците ще бъдат с метално бомбе, EN 345 и 347. Ще осигуряват висока функционалност и максимална защита по време на работния процес. Те ще заменят наличните лични предпазни средства и работни облекла, поради изтичане срока на ползването им. Обосновка на дейността: Употребата на защитни средства и подходящо работно облекло има ключова роля в осигуряването на здраве и безопасност при работа. Осигуряването на ЛПС и работното облекло за работещите във фирмата ще гарантира тяхната безопасност и ще опази здравето им при появата на опасности и вредности, които се срещат в работния процес: от физични фактори на работното място.
Дейност 5: Подобряване условията на труд чрез изграждане на вентилационна система в цех за абразивни инструменти на фирма „Абразивни инструменти СН” ООД Описание на дейността: Осигуряването на подходящ микроклимат в производствените помещения е част от комплекса от мерки за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда. Производственият микроклимат като физическа характеристика на работната среда оказва влиянието върху функционалните възможности на човешкия организъм. Дейността включва изграждане на вентилационна система в производствения цех. Към настоящия момент фирмата е в процес на преместване на производството в собствена сграда. Същата е ремонтирана със собствени средства, но не разполага с вентилационна система. Преместването на дейността в новата сграда ще съвпадне като времеви период с изпълнението на проектните дейности. Предвид отделянето на прах и химични вещества, вредни за здравето на работниците, при липса на вентилационна, вредните вещества и отделените прахови частици няма да се отвеждат от производственото помещение, и работниците да бъдат изложени на сериозно вредно въздействие. Планираната за изграждане вентилационна система включва доставка и монтаж на два вентилатора с подходяща мощност, както и инсталиране на въздуховоди, които ще дадат възможност вентилационната система да има полезен ефект за всички работни места в цеха. Именно с цел намаляване на риска за здравето на производствения персонал по-високата запрашеност се налага изграждането на вентилационна система. Вентилатор, спирално навит въздуховод, коляно за въздуховод, гъвкав въздуховод, всмукателни чадъри – за индивидулани работни места Обосновка на дейността: Дейността съответства на мерките, заложени за изпълнение в Програмата за намаляване на риска е посочена като необходима мярка осигуряването на функционираща вентилационна система. С изграждането на вентилационната система ще се осигури свеж въздух в цеха, което ще подобри микроклимата в предприятието. Ще се намали запрашаването в производственото помещение, което ще доведе до намаляване на един от основните рискове за здравето на работниците, който възниква при производството на абразивни инструменти. Подобряването на състоянието на работните халета след инвестицията във вентилация значително ще подобри условията на труд и ще повиши производителността на работниците.
Дейност 6: Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа във фирма „Абразивни инструменти СН” ООД Описание на дейността: В рамките на дейността ще разработена и внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР), както и подготовката за сертификацията й в съответствие с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007. Разработването и внедряването ще включва провеждане на предварителна среща с ръководството на фирмата, първоначален преглед и оценка на текущото състояние по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, включаваща предварителен преглед на актуалността на Оценката на риска. Дейността ще включва и запознаване на ръководните служители на фирмата с изискванията на стандарта, с процеса на разработване, внедряване, поддръжка и усъвършенстване на СУЗБР. В рамките на дейността ще бъдат определени служителите от фирмата, които ще бъдат отговорни за изграждане на СУЗБР. Ще бъде съставена Програма за дейностите по разработване и внедряване на документите на СУЗБР – за тяхното обсъждане, пробно внедряване, коригиране и окончателно внедряване. След извършване на прегледа на текущото състояние ще се премине към анализ на документите и дейностите, осигуряващи безопасните и здравословни условия на труд, разкриване на слабите места и определяне на необходимата фирмена документация, средства, персонал и обучение, произтичащи от изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007, и степента на тяхното съответствие с нормативните изисквания. Разработването на СУЗБР ще включва подготовка на съответната необходима документация: наръчник, основни процедури, работни инструкции и други оперативни документи, както и приемане на документите и тяхното утвърждаване от ръководството на фирмата. СУЗБР ще отразява политиката на фирмата по здравословни и безопасни условия на труд, идентификацията на опасностите и овлядаването на рисковете, процедурите за редовен мониторинг и измерване на резултатността по отношение на здравословните и безопасни условия на труд. Внедряването на системата ще включва извършване на одити по елементите от стандарта, отстраняване на констатирани несъответствия в документите (при необходимост след одита), както и извършване на предсертификационен одит. Обосновка на дейността: СУЗБР гарантира поддържането на безопасна и здравословна работна среда чрез непрекъснато идентифициране на опасностите и управление на рисковете, защита на служителите от трудови злополуки и инциденти, спазване на законовите задължения за безопасност на труда, и подобряване на резултатността от осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чрез извършване на непрекъснат мониторинг, вътрешни одити и прегледи от ръководството.
Дейност 7: Сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа по изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007 Описание на дейността: Сертифициране на СУЗБР по изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007 ще включва провеждане на първоначален одит за документално съответствие на СУЗБР с изискванията на стандарта и преглед на организационното и технологично съответствие на системата с изискванията на стандарта. Дейността ще приключи с придобиване на сертификат. Сертификатът за съответствие със стандарт BS OHSAS 18001:2007 е доказателство, че фирмата разполага с работеща СУЗБР, която покрива изискванията на спецификацията и са спазени изискванията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Дейността ще бъде възложена на изпълнител – акредитирано лице по сертификация на системи за управление. С цел постигане на безпристрастност при сертифицирането, изпълнителят на тази дейност ще бъде различно лице от консултантската фирма по разработване и внедряване на СУЗБР. Обосновка на дейността: Стандартът е гаранция за ангажираност за безопасна работна среда и защита на работниците от трудови злополуки и гаранция за дългосрочния ангажимент на работоадтеля по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Дейност 8: Обучение на работещите във фирма „Абразивни инструменти” ООД за безопасна работа в нова работна среда Описание на дейността: Обучението е във връзка с новата организация на трудовата дейност във фирма „Абразивни инструменти СН” след преместване на производствения процес в нова сграда. Обучението ще включва запознаване с действащите разпоредби на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд, запознаване с правата, задълженията и отговорностите на работодателя и на работещите, запознаване с видовете вредни фактори за здравето и безопасността на работещите, начините и средствата за защита и ограничаване на вредните фактори, минимизиране вредностите на стреса, средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, запознаване с добри практики в областта на опазване на безопасността и здравето на работещите. Обучението ще включва и придобиване на знания за оказване на първа медицинска помощ в производствено предприятие. Част от обучението ще включва и тематични познания относно действията на работниците и на работодателя при възникване на сериозна и непосредствена опасност по време на работа и при авария, както и проиграване на програми за предотвратяване на пожари и правила за поведения при бедствия и аварии. В рамките на обучението ще бъде отделено време и политиката на фирма „Абразивни инструменти СН” ООД във връзка с осигуряване на безопасни и здавословни условия на труд – в т.ч. и новата организация на трудовата дейност и на работните места във връзка с преместването на производството в собствена сграда на фирмата. Обучението ще надгражда задължителните познания, които работниците и служителите придобиват в рамките на задължителния инструктаж за безопасност на труда и няма да го дублира. Обучението ще бъде с продължителност 45 часа. Обучението ще обхване производствените работници на фирмата. След завършване на курса, на участващите ще бъдат издадено сертификат за обучение и придобитите компетентности по безопасни и здравословни условия на труд. Обучението ще бъде възложено на изпълнител, който има опит в провеждането на специализирани обучения за безопасност и здраве при работа. Обосновка на дейността: Постигане на ефективност в политиката на фирмата по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Повишаване познанията по безопасност и хигиена на труда, първа помощ и противопожарна безопасност, и тяхното прилагане и спазване при осъществяване на производствената дейност на фирмата. Обучението ще подобри културата на безопасен труд в организацията и мотивацията на персонала, което е предпоставка за повишаване ефективността и производителността на труда.
Дейност 9: Осигуряване на публичност на проекта Описание на дейността: Дейността предвижда пакет от мерки, насочени към общественото мнение за повишаване на информираността и популяризиране на проекта, както и за оповестяване на финансовия принос на ЕСФ, в съответствие с правилата за информиране и публичност, предвидени в Регламент (ЕО) №1828/2006 и Приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР: - организиране и провеждане на встъпителна пресконференция при стартиране на проекта с участието на медии – за представяне на проекта: цели, дейности, продължителност, очаквани резултати; - съобщения в местните и/или регионални медии във връзка с проведената встъпителна пресконференция; - публикации в местни и/или регионални медии – за разясняване изпълняваните дейности, напредък на проекта и др.; - поставяне на 1 бр. информационна табела, на помещението, е което ще бъде извършен монтаж на вентилационна система; ;- печат и разпространение на информационнии брошури; - организиране и провеждане на заключителна пресконференция при завършване на дейностите по проекта – за представяне на постигнатите резултати. Доставеното по проекта оборудване – част от вентилационната система, ще бъде обозначено с идентификационни стикери. Обосновка на дейността: Дейностите по информиране и публичност целят да се подчертае и насърчи общественото признание относно ролята на Общността за развитието на работната сила, да се гарантира прозрачност и ефективно усвояване на средствата от ЕС, постигане на целите на ЕСФ и ОП РЧР.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
РИНА БЪЛГАРИЯ
Фокус Системс
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 122 234 BGN
Общ бюджет: 110 852 BGN
БФП: 110 852 BGN
Общо изплатени средства: 109 787 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 110 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 447 BGN
2014 73 341 BGN
2015 12 000 BGN
109 787 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 780 BGN
2014 62 339 BGN
2015 10 200 BGN
93 319 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 667 BGN
2014 11 001 BGN
2015 1 800 BGN
16 468 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз