Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0917-C0001
Номер на проект: ESF-2303-18-08001
Наименование: Безопасни работни места
Бенефициент: "Стомана индъстри" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1 „Избор на подизпълнители” Обосновка на дейността: Изборът на подизпълнители ще бъде проведен в съответствие с Постановление №69 на Министерски съвет от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ, както и с правилата на настоящата схема съгласно изискванията на настоящата процедура. Описание на дейността: С цел осигуряване на прозрачност и свободна и лоялна конкуренция при избора на подизпълнители по настоящото проектно предложение, „Стомана Индъстри” АД ще проведе процедурата с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията за прозрачност и конкурентност, което ще гарантира ефективност, ефикасност и икономичност на средствата от предоставената безвъзмездна помощ. Ще бъде публикувана обява в национален ежедневник, изработена подходяща методология за оценка на постъпилите оферти, ще се сформира оценителна комисия от компетентни експерти, всички документи и действия ще бъдат предоставени за одобрение от МЗ.
Дейност 3 „Изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се постигне усъвършенстване на работния процес на предприятието „Стомана Индъстри” АД с ясно разбиране за първоначалното състояние на организацията на трудовата дейност и променливите, които ще доведат до оптимизиране на процеса, като се изведат начините за въздействие върху тези променливи и се проследи резултатността от предприетите действия. Описание на дейността: Дейността ще се извършва на няколко етапа през целия период на изпълнение на проекта, след провеждането на тръжна процедура за избор на изпълнител: • В първия етап ще се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес като за целта експерти на изпълнителя ще се запознаят в дълбочина с трудовата дейност, осъществявана в металургичното дружество. • В следствие на направеното в първия етап проучване, експертите ще изведат силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, както и какви дейности по осигуряване на ЗБУТ са разработени и внедрени предприятието. Ще се изготви SWOT анализ. • На база направения анализ на силните и слабите страни на организацията на работния процес, ще се изведат нуждите за оптимизиране на работата, нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Също така ще опише методология как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Ще се конкретизират методи и средства, които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. • На последния етап от изготвянето на Анализа ще се конкретизират постигнатите резултати, вследствие на предприетите по проекта дейности, ще се анализират стойностите на конкретни параметри и рискове, които са се подобрили чрез извършените по проекта инвестиции. Ще се очертаят допълнителни мерки за последващо развитие на организацията на трудовия процес, необходими за осигуряване на устойчивост и надграждане на постигнатите по проекта резултати.
Дейност 4 „Мерки за информиране и публичност” Спрямо изискванията на схемата „Стомана Индъстри” АД ще предприеме подходящи мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) №1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. В началото и в края на проекта ще бъдат проведени пресконференции, на които екипът по проекта ще запознае представителите на медиите и присъстващите с целите, проектните дейности и размера на безвъзмездната помощ. Ще бъдат поставени 3 обяснителни цветни табели, формат А2 в цеховете на дружеството, където целевата група извършва трудова дейност, както и една табела, формат А0, на централно място в административния комплекс на предприятието. На закупените по проекта активи ще бъдат поставени информационни стикери. На интернет страницата на „Стомана Индъстри” АД ще бъде поместена информация за стартирането на проекта, както и за резултатите от неговото изпълнение, информация за проектните дейности и предоставената финансова помощ. В началото и в края на проекта ще бъдат изпратени съобщения до пресата, като в резултат се очакват публикувани най-малко 2 материала. Също така, всички документи, създадени по време изпълнението на проекта ще отговарят на изискванията за визуализация. Планираните пресконференции ще бъдат изпълнени в съответствие с Кампанията „Здравословни работни места” 2012 – 2013 г., провеждана ежегодно от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, така че да се постигне информираност не само на регионално и национално, но и на европейско ниво.
Дейност 2 „Доставка на лични предпазни средства, специализирано работно облекло и оборудване” Обосновка на дейността: „Стомана Индъстри” АД е ключов инвеститор и най-големия работодател в Пернишки регион, като заема важна роля в икономическата структура на община Перник. Със съзнанието за високата обществена отговорност, която носи за безопасността на трудещите се в металургичната промишленост и съществуващите рискове от аварии, трудови злополуки и професионални заболявания, дружеството съвестно изпълнява изискванията на нормативната уредба и към момента в предприятието са осигурени условия за осигуряване на безопасността на трудещите се, съгласно нормативните изисквания. Важно е да се отбележи и че рисковете за работници остават високи, които съгласно описаните по-горе статистическите данни за трудовите злополуки за честота и тежест на трудовите злополуки в добивната промишленост са около 4-5 пъти над средните за страната. Въпреки взетите мерки за осигуряване на безопасността на работниците, в които компанията инвестира регулярно, „Стомана Индъстри” АД изпитва необходимост от подкрепа за усъвършенстване на условията на труд, значително намаляване на риска за трудещите се и осъществяване на мерки за превенция на професионалните заболявания, чрез закупуването на нови, от по-ефективни и по-качествени материи и материали, технологично по-добри ЛПС и специализирано работно облекло, както и за закупуване на ергономични седалки за кран (кресла), изцяло в съответствие с препоръките от направените замервания на микроклимата и оценката на риска. Чрез настоящата процедура за безвъзмездно финансиране, предприятието ще може да си позволи закупуването на нови, висококачествени лични предпазни средства и специализирано работно облекло, които да отговарят не само на изискванията на националната нормативна база и стандарт БДС EN 340:2006, но и на съвременните изисквания и обща нормативна уредба съгласно европейската директива 89/686/ЕЕС относно качеството на личните предпазни средства и специализирано работно облекло, т.е. ще бъдат с по-високи защитни качества в сравнение с наличните в предприятието. Чрез доставката на планираните по проекта нови, висококачествени, с подобрени материи и материали, с по-добри показатели ЛПС и специализирано работно облекло ще се минимизират рисковете за целевата група, установени към момента в предприятието – рискове от изгаряния – контактни, лъчеви, при пожар или експлозия, от лъчи и искри с голяма бляскавост, от прах, замърсявания, от увреждане на дихателната система, от падане, удар, притискане, от измръзване при ниски температури и прегряване при високи, от механични увреждания, от високи нива на шума, от химически, биологични опасности, от електричен ток, от механични увреждания на очите, от неблагоприятно въздействие на принудително седяща работна поза и заболявания на костно-мускулната тъкан на работещите. Старите седалки за кран, които са отдавна амортизирани, като някои от тях са на възраст от повече от 26 години, ще бъдат подновени с нови, ергономични кресла, изцяло в съответствие с препоръките от направените замервания на микроклимата и оценката на риска. Инвестициите в лични предпазни средства, като ръкавици кожа с пет пръста и висок маншет, ще допринесат за по-голямата сигурност при извършване на работни операции, в които заетите лица трябва например да пренасят горещи разтопени метални сплави, където съществува повишена опасност от изливане и изгаряния с киселини и други агресивни течности, механични увреждания, охлузвания и прочие рискове от работната среда. По отношение на кобалтовите очила, трябва да се има предвид, че в металургията рискът от лъчи и искри с голяма бляскавост е много висок. Ползването на полумаски – противопрашни с филтри, както и на антифони, лъчеискрозащитно, студозащитно и лятно облекло, обувки с топлоизолационно ходило и допълнително защитно бомбе, изпълнени с нови, подсилени и по-устойчиви тъкани и материали, също е необходимо. Непрекъснато се създават по-добри и по-висококачествени продукти за превенция и защита, които не само подобряват условията за извършване на трудови операции, но създават и среда, която позволява на работниците да оперират с по-добра концентрация и комфорт, както и да се чувстват значително по-добре защитени. Чрез закупуването на описаните ЛСП и СРО, както и на колективното предпазно средства, каквото се явява ергономичната седалка за кран (кресло), ще се намалят значително рисковете от трудови злополуки и професионални заболявания с до 25% средно. Описание на дейността: Дейността включва • доставка на планираните средства за подобряване на условията на труд; • провеждане на инструктажи и обучения за работа с новозакупените средства, както и на възможностите им при аварийни ситуации; • изпитване и проверка на изправността; • разпределение на личните и колективни предпазни средства и специализирано работно облекло според работните места, за които са предназначени.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 163 052 BGN
Общ бюджет: 195 013 BGN
БФП: 156 010 BGN
Общо изплатени средства: 156 003 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 610 BGN
2014 0 BGN
2015 123 392 BGN
156 003 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 719 BGN
2014 0 BGN
2015 104 883 BGN
132 602 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 892 BGN
2014 0 BGN
2015 18 509 BGN
23 400 BGN
Финансиране от бенефициента 40 763 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз