Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0044-C0001
Номер на проект: ESF-2303-07-08002
Наименование: "Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд в "Топлофикация-Разград" ЕАД"
Бенефициент: "ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Ще бъде създаден екип за управление, включващ: ръководител на проект, координатор, експерт „Тръжни процедури” и счетоводител. Той ще извършва: оперативно наблюдение на процесите, провеждане на работни срещи, текущ контрол, подготовка на тръжни процедури, изготвяне на междинен/ни, заключителен; полугодишни и годишен доклади; междинен и финален финансов отчет; откриване на специална сметка за осъществяване на авансовите и финални разплащания; дейности за информираност и публичност; отчитане на резултатите по проекта.
Дейност 2: Организиране и провеждане на информационен семинар за оповестяване на старта на дейностите по проекта. Семинарът ще се проведе в зала, собственост на дружеството. Семинарът ще завърши с попълване на анкетна карта /Приложение 2.2 към „Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по настоящата схема/ от всеки представител на целевата група. Ще бъдат поканени представители на местни и/или национални медии.
Дейност 3: Разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на дружеството. Предвижда се: 1. Избор на изпълнител съгласно чл.7, т.1 от ПМС 69/2013 г. и Насоките за кандидатстване; 2. Изготвяне на анализ, включващ: 2.1. Въведение: описание на моментното състояние на дружеството; 2.2.Изложение и анализ: описание на силните и слабите страни на организацията по отношение на ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането.; 2.3. Обосновка за оптимизиране на работата и проектиране на организацията на трудовата дейност: ще бъдат описани елементите, нуждаещи се от усъвършенстване и ще бъдат препоръчани необходимите за подобрението им действия; 2.4. Заключение: направени изводи, определени приоритети, препоръчани действия и ресурси.
Дейност 4: Закупуване на ЛПС и специално работно облекло. Предвижда се: 1.Избор на доставчик съгласно чл.7, т.2 от ПМС 69/2013г. г. и Насоките за кандидатстване; 2. Доставка на ЛПС и специално работно облекло, съобразно утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се ползват лични предпазни средства и специално работно облекло. Закупуваното до момента работно облекло и обувки не отговарят на изискванията на съвременните европейски стандарти за адекватна защита. Срокът на износването им е 12 месеца; Последните доставки са частични, за попълване на похабени бройки работно облекло, направени през: лятно облекло- април 2012 г.; зимно облекло-2011г. Предвидените за закупуване специално работно облекло и ЛПС ще ще отговарят на Европейските стандарти EN 340; EN342; EN471; EN11611. Ще бъдат заложени изисквания за функционалност на модела; сертификат за плата, удостоверяващ тестването му в лаборатория; ще може да бъде избран точния размер, цвят и материята, от която да бъде изработено работното облекло. Обувките и ЛПС ще отговарят на стандартите, описани в Приложение 3.1 към бюджета.
Дейност 5: Закупуване на колективни предпазни средства. Предвижда се: 1.Избор на доставчик съгласно чл.7, т.2 от ПМС 69/2013г. и Насоките за кандидатстване; 2. Доставка на: -3 бр. климатика, предназначени за командна зала на Котелен цех и офиси «Топлоснабдяване» и "Екология и химичен контрол" за осигуряване на по-благоприятен микроклимат и комфорт при работа.; - 4 бр. хидранти и 6 бр. шлангове със струйници за защита от пожар и взрив – наличните в момента хидранти са общо 4 бр., като: два от тях са извън строя, другите 2 бр. имат течове, които не могат да се отстранят. И четирите са закупувани преди повече от 30 години, морално и физически са остарели и не отговарят на изискванията за пожарна безопасност, а обектът е пожароопасен.; - 10 бр. ергономични стола за командната зала, химичната лаборатория и посочените офиси – наличните мебели са стари и не отговарят на изискванията за ергономичност.
Дейност 6: Модернизация на командна зала на Котелен цех и втори етаж на административната сграда. Предвижда се: 1.Избор на изпълнител на СМР съгласно чл.7, т.2 от ПМС 69/2013г. и Насоките за кандидатстване, сключване на договор 2. Изпълнение на СМР: ще бъде подменена дограма с обща квадратура от 92,8 кв.м. Наличната е в много лошо състояние, монтирана е през 1980-1981 г., изметната е и не е плътно затваряща се. Вратите на помещенията са от талашит, а прозорците - метална рамка и единични стъкла; помещенията не са ремонтирани от 30 години и не отговарят на европейските изисквания за здравословни и комфорни услови на труд на работното място Новата дограма ще бъде изработена от PVC–профил, четирикамерна със стъклопакет за прозорците и плътен профил – за вратите.
Дейност 7: Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа /СУЗБР/ съгласно BS OHSAS 18001:2007 Предвижда се: 1. Избор на изпълнител съгласно чл.7, т.1 от ПМС 69/2013г. и Насоките за кандидатстване; 2. Разработване на стандарта чрез: 2.1. Анализ на състоянието на дружеството за съответствие на действащата система с изискванията на стандарта; идентификация на законови изисквания, изготвяне на доклад за оценка на съответствието; преглед на предишни инциденти и злополуки; 2.2. Определяне на обхвата на системата; 2.3. Формулиране на политика за безопасни условия на труд; 2.4. Планиране: оценка на съществуващата методика за оценка на риска и картите за оценка на риска; преглед на Програмата за превенция на риска; Съдействие при формулиране на целите свързани със здравето и безопасността при работа.; 2.5. Разработване на документацията на системата; 2.6. Внедряване и пробна експлоатация на системата; 2.7. Провеждане на вътрешен одит; 2.8. Отстраняване на установени несъответствия,; 2.9. Провеждане на преглед от ръководството. С внедряването на СУЗБР съгласно BS OHSAS 18001:2007 предприятието ще удовлетвори своите работници и служители, от гледна точка на тяхната безопасност и здраве, ще намали загубите от общи и професионални заболявания и трудови злополуки. Поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на системата ще доведе до минимизиране на рисковете за здравето, до намаляване на производствените загуби и увеличаване на производителността на труда.
Дейност 8: Обучение на наличния състав за работа в условията на внедрен стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 Предвижда се: обучението да бъде проведено от външна фирмата-изпълнител, избрана съгласно чл.7, т.2 от ПМС 69/2013г. и насоките по схемата. Обучителен курс ще се проведе в зала, собственост на дружеството; курсът ще обхване целия личен състав– 39 човека; продължителността му ще бъде минимум 45 учебни часа и ще завърши с придобиване на сертификат за успешно преминалите обучението.
Дейност 9. Сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 Предвижда се: 1. Избор на изпълнител съгласно чл.7, т.1 от ПМС 69/2013г. и Насоките за кандидатстване. Изпълнението ще бъде възложено на организация, акредитирана от национални органи по акредитация (UKAS, TGA и др.). 2. Сертифициране: състои се от два одита: 2.1.Първоначален одит–преглед на документацията на разработения стандарт за адекватност с изискванията към него; изготвяне на забележки и препоръки; 2.2. Същински сертификационен одит–проверка на съответствието на въведения стандарт с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007.
Дейност 10: Заключителен семинар за оповестяване на резултатите от проекта На семинарът ще бъдат поканени представители на национални и или местни медии. Присъстващите ще бъдат информирани за резултатите, постигнати с изпълнението на проекта. На обучените служители ще бъдат връчени сертификати за успешно завършен обучителен курс за работа в условията на внедрен стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007.
Дейност 11: Информационно обслужване Целевата група и широката общественост ще бъде запозната с целите и задачите на проекта. Ще бъдат организирани две информационни събития – за старта и завършването на дейностите по проекта, с отправени покани за присъствие към местните и/или национални медии. За всеки участник в стартовия информационен семинар ще бъде изготвен пакет от информационни материали. Текущата информация за проекта и финансовия принос на ЕСФ ще бъде публикувана на Интернет страницата на «Топлофикация-Разград» ЕАД. На фасадата на модернизираните сгради и вътре в ремонтираните помещения ще бъдат поставени информационни табели, общо четири на брой. Табелите и информационните материали по проекта ще бъдат изработени от външна фирма - изпълнител, избрана съгласно ПМС 69/2013 г. и Насоките за кандидатстване. Дейностите по информиране и публичност ще бъдат в съответствие с правилата, посочени в „Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 12: Вътрешен и външен контрол Воденето на точна и редовна документация и финансови отчети ще се осъществява чрез използване на подходяща счетоводна система за документация и счетоводство. Изготвянето на периодичните отчети ще бъде съгласно изискванията и насоките на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. Всички участници в проекта ще имат възможността да попълнят кратък въпросник за оценка на удовлетвореността им провежданите дейности. В края на проекта ще бъде извършен вътрешен мониторинг на резултатите и ефекта от извършените дейности, който ще обобщава периодичните отчети. Мониторингът ще се извърши от управленския екип и тази информация ще послужи при изготвяне на финалния технически доклад и финансов отчет за проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 175 BGN
Общ бюджет: 55 463 BGN
БФП: 44 370 BGN
Общо изплатени средства: 42 110 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 635 BGN
2014 25 162 BGN
2015 - 687 BGN
42 110 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 990 BGN
2014 21 388 BGN
2015 - 584 BGN
35 794 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 645 BGN
2014 3 774 BGN
2015 - 103 BGN
6 317 BGN
Финансиране от бенефициента 22 044 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз