Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1164-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-10001
Наименование: "Безопасен труд и устойчиво развитие във "ВИНПРОМ ЯМБОЛ" ЕАД"
Бенефициент: "ВИНПРОМ ЯМБОЛ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 31.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Административна дейност: организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението на дейностите. Избор на изпълнители в съответствие с ПМС 69/2013 г. Управление на проекта. В началото на проекта ще се организира стартова среща, на която ще присъстват всички отговорни лица за изпълнение на проекта - ръководителя на проекта, координатор и технически сътрудник на проекта. Целта е да гарантира запознатост с предстоящите дейности и предпоставки за адекватно управление на възможните рискове при изпълнението на проектните дейности. Ще бъдат заложени принципите на антидискриминация по расов, полов или възрастов признак при изпълнението на дейностите, ще се обсъдят плановете за действие, графиците за изпълнение на дейностите и очакваните резултати. Дейността включва подготовка на вътрешна система за мониторинг и контрол на изпълнението на проекта; подготовка на необходимата документация за избор на изпълнител по реда и изискванията на ПМС 69/2013г. за всяка от дейностите по проекта; проследяване напредъка на проекта и премахване на възникналите пречки и несъответствия. По време на изпълнение на проекта ще се организират периодични срещи на екипа за управление на проекта с цел прецизиране на изпълнението на проектните дейности. Кандидат-бенефициентът ще възложи изпълнението на дейности 2-5 на външни изпълнители по правилата на договаряне, посочени в ПМС № 69 от 11 март 2013 г. Кандидат-бенефициентът ще използва процедура „избор с публична покана“ за закупуване и доставка на ЛПС, като предварително ще съгласува тръжната документация с ДО. Изборът на изпълнители за дейностите, които не изискват тръжна процедура, ще се осъществява като се спазват изискванията и разпоредбите на ПМС 69/2013г. Административната дейност по проекта е обусловена от изискванията на настоящата схема и от правилата на договаряне, посочени в ПМС № 69 от 11 март 2013 г. Дейността е обусловена и от вътрешния ред в предприятието с цел ефективен и ефикасен контрол на проектни дейности. Чрез нейното изпълнение ще се синхронизира дейността между членовете на ръководния екип преди началото на изпълнение на проектните дейности, както и спазването на основните принципи за осигуряване на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при определяне на изпълнители на дейностите по проекта. В допълнение, ще се прецизира отчетността по проекта, вътрешният мониторинг и контрол за ефективното изпълнение на всички дейности по проекта, включително организацията на тръжните процедури, публичността и визуализацията, както и координацията с Договарящия орган. Дейността ще осигури прозрачност и публичност при разходването на средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и ще осигури ефективност, ефикасност и икономичност при разходване на средствата по проекта.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във “Винпром Ямбол“; Изготвянето на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във „Винпром Ямбол“ превижда да се оцени работната среда в предприятието с оглед създаване на по-добри условия за рационално използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване на ефективността на производството и производителността на труда в предприятието. В допълнение, ще се набележат необходимите мерки за подобряване на условията на труд и намаляване на травматизма и професионалната заболеваемост. Извършването на дейността е предвидено да включва: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес, изследване на основните и спомагателни трудови дейности и на показателите и мерките, необходими за тяхното ефективно управление; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на управлението на трудовия процес (SWOT анализ), на възможностите и заплахите,произтичащи от външната среда. III. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата ефективност на работниците и служителите в предприятието; IV. Заключение. Ще се изведе набор от мерки за оптимизиране на организацията на трудовата дейност и проектиране на въвеждането им в работния процес. Това ще допринесе за повишаване мотивацията на пряко заетите в производствения процес, за повишаване на производителността на техния труд, превенция на идентифицираните рискове. Нуждата от извършването на анализа е дефинирана въз основа на становища и оплаквания от работници и служители, данни от проведени наблюдения, измервания, извършен Организацията на работния процес във „Винпром Ямбол“ до момента е описана в следните вътрешно фирмени документи, регламентиращи осъществяването и: Организационна структура, Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за работната заплата, процедури и документи по системата за качеството. Утвърдена е програма по безопасни и здравословни условия на труд от ръководството на предприятието, както и списък по длъжности за предпазно работно облекло и лични предпазни средства, сключен е договор за обслужване от служба по трудова медицина. Поради факта, че най-често рискове и неблагоприятни фактори на работната среда са установени в производствения процес, то необходимостта от проектиране на по-ефективна организация на трудовата дейност там е най-голяма и съответно този процес, заедно с всички подпроцеси, съдържащи се в него ще бъдат обект на проектиране и усъвършенстване.
Дейност 3: Закупуване на нови, по-модерни и качествени лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите на “Винпром Ямбол“; Тази проектна дейност ще осигури закупуването на по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло за заетите в производството. По този начин ще се осигури надграждане на качеството на предпазните средства, ползвани досега във „Винпром Ямбол“. Така работещите ще имат осигурена по-добра защита от вредното въздействие на извършваните дейности и ще им осигури по-добри условия на работната среда. Съгласно извършената оценка на риска, в предприятието са установени следните опасности, изискващи използването на лични предпазни средства: опасности от въздействие на шум, опасности от въздействие на вибрации, биологични фактори, опасности,създавани от материали и вещества: контакт с опасни вещества- чрез вдишване, през кожата или очите,чрез поглъщане. Опасност от образуване на газ, опасност от образуване на емисии от прах, опасност от работа в закрита апаратура, работа с петролни продукти, работа с миещи и дезинфекционни препарати. Опасности от работния процес: неблагоприятна работна поза,тежка физическа работа, ръчна работа с тежести, работа на при неблагоприятни метеорологични условия, в условията на охлаждащ и прегряващ микроклимат, експозиция на шум, прах, химични агенти.-Механични опасности. Опасност от подхлъзване, падане, падане от височина, удар, отрязване, премазване, пробождане, порязване, охлузване. Физическо натоварване и неблагоприятни работни пози при извършване на строителни и монтажни работи. Работа в условията на потенциална експлозивна атмосфера. -В предприятието е съставен и утвърден списък на работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства. „Винпром Ямбол“ цели надграждане на съществуващите ЛПС с по-модерни, поради следните причини: -Изготвената оценка на риска в предприятието посочва чести опасноти от нарушения в стойностите на микроклимата и чистотата на въздуха в производствените помещения в цеховете в гр. Ямбол и гр. Стралджа. Идентифицирани са опасности от въздействие на ниска или висока температура и топлообмен. С цел надграждане и постигане на по-надеждна защита за служителите си, „Винпром Ямбол“ цели да спази предписанията от СТМ (подобряване организацията на дейностите по ЗБУТ и условията на труд, посочени в програмата за минимизиране на риска и приложени към проектното предложение), а именно, да осигури ЛПС, изработени от материи и материали, осигуряващи подобрена защита (топлинна, въздухопропускливост, студоустойчивост и издръжливост). Предвидени са за закупуване следните ЛПС и специално работно облекло: Студозащитни панталони, плътни, зимни, 100 % памук, антиалергични, против изпотяване, химично устойчиви, грейки без ръкави, студозащитни и химично устойчиви, антиалергични, 100% памук, , ватен зимен полугащеризон,студозащитен, светлоотразителен, от нетъкан полиетилен с полимерни нишки, антистатичен, без силикон, прахо-водо-киселинозащитен, ватена фанела, студозащитна, 100 % памук, водонепроницаема, гумени ботуши,студозащитни, зимна работна манта, 100 памук,водонепроницаема, антиалергична, против изпотяване, антистатична и др. Закупуването на по-надеждни обувки и облекла ще се заменят според длъжността и сезона, за който се закупуват- летни и зимни (боти), якета, манти, елеци, шапки и които да бъдат, плътни, от естествени материали, антиалергични, против изпотяване, химично устойчиви. Изброените ЛПС и специално работно облекло са изработени от материи, осигуряващи подобрена топлинна защита на работещите при неблагоприятни метеорологични условия през студения период на годината, както и осигуряващи въздухопропускливост с цел да се ограничи изпотяването в резултат на носенето му и абсорбирането на потта през топлия период Обувки: предвидено е да се закупят обувки S1 тип сандал с/у механ. увреждане, противохлъзгащи, маслоустойчиви, обувки S3 от естествена кожа,с/у механ. увреждане, противохлъзгащи, обувки S1 с/у механ. увреждане, противохлъзгащи, ергономични, маслоустойчиви, чехли, противохлъзгащи, ергономични. Основните изисквания, на които трябва да отговарят обувките са надеждност, функционалност, ергономичност и удобство. Обувките ще се заменят според длъжността и сезона, за който се закупуват- летни и зимни (боти), с такива, които имат топлоустойчиво ходило.Те ще са направени от материали, обезпечаващи максимална защита от студ и влага, устойчивост на удар и удар от твърди предмети, като същевременно се осигури олекотяване на обувките и поглъщане на енергията от ходилото, с оглед намаляване натрупването на умора и съхраняване работоспособността през целия работен ден. Ръкавици: предвидено е да се закупят химично устойчиви ръкавици- с/у химични вещества, според краткия им срок на износване- по-малко от месец, както и закупуването на предпазни защитни очила. Според оценка на риска, работните ръкавици, очила предвидени за лабораторията на предприятието, трябва да притежават защитни качества от химични агентии др., както до момента наличните такива са обикновени. Поради това, се цели закупуването на ръкавици, изработени от пододящи материали с цел по-ефективно предпазване от химични агенти. Предвидените за закупуване антифони ще осигурят по-ефективна защита на слуха.
Дейност 4: Закупуване на колективни средства за защита- ергономични столове и ремонт на подовата настилка в цеха в гр. Ямбол. Дейността включва закупуване на колективни средства за защита- ергономични столове и ремонт на подовата настилка в цеха в гр. Ямбол. Поддейност закупуване на колективни средства за защита- ергономични столове се изразява в закупуване на 60 броя ергономични столове за следните помещения в цеха в гр. Ямбол: Цех за бутилиране на вина-линии 1 и 2, лаборатория, цех за бутилиране на ракия и оцет. Дейността се обуславя от препоръките от СТМ в. Съгласно изготвената оценка на риска на предприятието и препоръките на СТМ,по отношение на безопасността на труда, столовете в помещенията са стари и са преминали полезния срок на експлоатация. Качествата им не отговарят на нормативните изисквания за минималните стойности за удобство, давайки предпоставки за заболявания и травми, произтичащи от следните опасности от работния процес: нездравословна работна поза, тежка физическа работа, ръчна работа с тежести,работа с компютър,режим на труд и почивка,нервно психическо натоварване,монотонен режим на работа, умствено натоварване и емоционално напрежение, свързано с възприемане на информация, вземане на решения и отговорност. Тези опасности могат да доведат до множество здравни проблеми, част от които проблеми със зрението, главоболие, проблеми в опорно-двигателния апарат, кръвоносните съдове и други. Закупуването на нови ергономични столове ще създаде комфорт и удобство на служителите по време на изпълнението на работата им, ще се създадат по- добри условия на работното място, ще се увеличи производителността и безопасността им по време на работния процес. Основната цел на ергономията е да се осигури ефективност, безопасност и комфорт на работния процес. Следователно новите ергономични мебели ще създадат работна среда, която да допринесе за намаляване на умората и опазване здравето на хората. Те ще са с правилна структура, размер, издръжливи и удобни. • Поддейност 2: Проекта предвижда да се извърши ремонт на подовата настилка в цеха в гр. Ямбол, като се избере подходящо противохлъзгащо покритие. Съгласно извършената оценка на риска подовата настилка в помещенията в цеха в гр. Ямбол е стара, напукана и създава предпоставки за трудови злополуки като увеличава рисковете за здравето на работещите. Поради естеството на дейността на предприятието, съществуващата настилка е мокра и хлъзгава, с високо/ постоянно повишаващо се съдържание на влага, с лоша износоустойчивост, лошо съпротивление на удар, хлъзгава.При динамиката на работния процес причинява неудобство и реална опасност за служителите на предприятието. Ремонтът на подовата настилка включва полагане на монолитна цименто пясъчна замазка,полагане на запечатка с двукомпонентно цветно дисперсно покритие на базата на епоксидна смола, поставяне на водоразредима, синтетична емулсия за създаване на сцепление към строителни разтвори и мазилки,циментно пясъчна подова замазка за създаване на здрава основа за нова подова настилка. Поставяне на двукомпонентно цветно дисперсно покритие на базата на епоксидна смола. Подмяната на подовата настилка е наложително, с цел намаляване на риска от механични опасности: удар,подхлъзване,загуба на равновесие,падане на едно ниво, спъване.
Дейност 5: Осигуряване на визуализация и публичност за целите на проекта; Бенефициентът ще информира широката общественост за финансовото подпомагане, което му е отпуснато от Европеиският съюз по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕСФ. При изпълнение на дейностите по проекта задължително ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент на ЕК No 1828/2006, както и в Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Всички документи (доклади и др.), свързани с проектните дейности, също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост. По този начин ще се популяризират добрите европейски практики по подобряване безопасността на труда в други предприятия. Публичността по дейностите на проекта ще се извършва както следва: • Чрез изграждане на допълнителна страница в web сайта на Винпром Ямбол“; • Чрез публикуване на две статиии- в онлайн медия/национална медия, както и печат на 400 брошури, информиращи относно провежданите дейности по проекта и резултатите от тях. • Чрез поставяне на 1 информационна табела – на видно място пред входа на цеха на "Винпром Ямбол"– в гр. Ямбол. • Чрез поставяне на стикери на колективните предпазни средства-ергономичните столове, предвидени за закупуване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна помощ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИНКОМ ПВ" ООД
„Бултекс 99” ЕООД
"ИСА - МИЛЕНИУМ 3" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 165 169 BGN
Общ бюджет: 162 711 BGN
БФП: 162 711 BGN
Общо изплатени средства: 162 711 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 033 BGN
2014 0 BGN
2015 129 678 BGN
162 711 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 078 BGN
2014 0 BGN
2015 110 226 BGN
138 304 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 955 BGN
2014 0 BGN
2015 19 452 BGN
24 407 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз