Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0326-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-10002
Наименование: Здравословен труд в "Силпа" ООД
Бенефициент: "СИЛПА" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1 - Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. Екипа за управление на проекта се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят месечни отчети от всеки представител от екипа на проекта, които ще се предават на Ръководителя за анализ и обобщаване на ситуацията. Лични месечни отчети ще изготвят: счетоводителя и координатора на проекта. Счетоводителя ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. В началото на всеки месец ще се провеждат оперативки за контрол на напредъка по проекта.
Дейност 2 - Избор на изпълнители в съответствие с ПМС № 55/12.03.2007 г. Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на ПМС № 55/12.03.2007 г. и неговите изменения и допълнения, както и изискванията на Договарящия орган. Дейността е планирана съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. Дейността гарантира, че проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 ще се съберат по три оферти за избор на изпълнител, тъй като предвидената стойност за доставки и услуги, в това число съфинансирането от страна на кандидата, без данък върху добавената стойност е от 15 000 до 60 000 лв. включително, за: 1. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло. 2. Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 3. Модернизиране на колективните средства за защита, чрез закупуване на аспирационни системи. 4. Обучение на 84 работещи в „Силпа” ООД за безопасна работа с новозакупените аспирационни системи. След като събере посочения брой оферти, бенефициентът ще ги оцени за съответствие с поставените от него изисквания и ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класираните на първо място кандидати ще бъдат сключени писмени договори. За разходването на средствата по бюджетните пера, които не изискват провеждането на процедури и събирането на 3 оферти „Силпа” ООД стриктно ще се придържа към всички изисквания и указания на ДО и Наръчника на ДО.
Дейност 3 – Осигуряване на публичност за проекта Изпълнителят ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Изпълнителят ще отбелязва финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта, включително: - бланки; - табели; - прес-съобщения; - доклади за вътрешно ползване и за външни партньори; - електронни носители (CD, DVD), аудио-видео материали; - всякакви други публикации; - на оборудването (знаци, стикери); - табела на сградата. Планирано е използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационни табели В периода на изпълнение на проекта Изпълнителят ще постави 2 броя информационни табели, една на сградата на „Силпа” ООД и една на помещението, където ще се модернизират аспирационните системи. Информационната табела ще указва вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема поне 25% от цялата площ на таблата: а) логото на Европеиския съюз в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз; б) логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; г) послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. 2. Брошура за изпълнението на проекта Планирано е изработването и разпространението на 500 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. В съответствие с изискванията, брошурата ще съдържа: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Горната информация ще заема поне 25% от площта на съответната лицева част на брошурата. Описаните правила ще се прилагат по същия начин и за информацията, разпространявана по електронен път (интернет страници, електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали. 3. Стикери Закупените по проекта дълготрайни материални активи:  Стационарна система за аспириране на заваръчни газове и отвеждането им в атмосферата с филтриране с един ръкав;  Стационарна система за аспириране на заваръчни газове и отвеждането им в атмосферата с филтриране с два ръкава;  Мобилна аспирационна система, ще бъда обозначени с 6 броя стикери, поставени на видими места. 4. Публикации в регионален вестник Бенефициентът ще изготви две публикации, една в началото и една в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. Освен задължителните елементи, описани по-горе, всякa публикация ще съдържа и изявление за отговорността: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Силпа” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.”
Дейност 4 - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност В съответствие с идентифицираните нужди и проблеми на целевата група е планирано и извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа като елемент на цялостната бизнес политика на предприятието, представлява основен подход за успешно прилагане на стандарта, за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност. Съвременният подход на политиката в областта на безопасните и здравословни условия на труд е широкообхватен и е насочен към осигуряване на благосъстояние при работа, отчитайки промените в труда и появата на нови рискове. Активната социална политика на фирмата по отношение на условията на труд е насочена към повишаване на културата за предпазване у работещите и по-нататъшно развитие на системата за превенция в дейността по безопасност и здраве при работа, посредством: обучението и партньорството между всички участници в трудовия процес. Основните цели на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност са, с цел оптимизиране на процесите и постигане на:  високо качество на труда и организация на работа;  високо качество на управление на човешките ресурси;  висока надеждност на мерките, осигуряващи живота и здравето на работещите. Създаването на гъвкава и активно прилагана организация за управление на труда в предприятието не следва да се приема като задължение, а като необходимост. Основните акценти в анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност ще бъдат: - създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол на свързаните с дейността опасности и професионални рискове, както и за укрепване на здравето при работа; - прилагане на принципите за управление на дейността, заложени в нормативните актове и форми на “добра практика”, доказали своята ефективност; Минимални изисквания: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – в тази част би следвало, да се представят използваните изходни данни, да се опишат характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.:  съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др;  управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи;  показатели за ефективност на трудовата дейност;  управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация;  условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.;  управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. II. Изложение и анализ – в тази част се анализират и описва силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда. Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, се обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. IV. Заключение - въз основа на обобщен анализ на резултатите, следва да:  се направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес;  се определятт приоритетите и препоръчат необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 5 – Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Всички планирани за закупуване лични предпазни средства, техният вид и брой, са определени възоснова на приложената оценка на риска, карти за оценка на риска на работно място и утвърдения списък на ЛПС и специално работно облекло. ЛПС и специализираното работно облекло са избрани на база определените конкретни опасности за всяко работно място. Основните рискове за производствените работници в „Силпа” ООД са: увреждане на слуха, осветяване на очите, изгаряне на лицето, попадане на твърди и аерозолни частици в очите, нараняване на главата, попадане на частици в дихателните органи, изгаряне на тялото, краката и ръцете, удар от електрически ток, нараняване на ходилата. Всички планирани за закупуване лични предпазни средства: антифони външни, апарат за антифони, заварочен шлем, заварочна маска, очила „закрит” тип, очила „открит” тип, защитна каска, противопрахова полумаска, противопрахов респиратор, работна престилка, гамаши кожени, гумена престилка, ръкавици – кожени, гумени, устойчиви на срязване-ниво5, гумирани, плетени, топени, меки, диелектрични, обувки с метално бомбе, диелектрични боти, работен костюм, зимен работен костюм, ватиран елек, лятна работна престилка, гащеризон антистатичен, сигнална жилетка са избрани възоснова оценката на риска на работните места и утвърдения списък на ЛПС и работно облекло. Подмяната им е необходима поради спецификата на производството и необходимостта от превенция на гореизброените рискове. Закупуването на ново работно облекло и ЛПС за подмяна, се налага, поради бързото им износване и повреда. Работниците са изложени на непрекъснато въздействие, което е особено агресивно към работното облекло и ЛПС – химични агенти, прах и замърсяване. Използваните към момента специални работни облекла и ЛПС, поради некачествени материали, загуба на предпазни средства, кройки и ергономичност, не създават необходимия комфорт и сигурност на работещите. Срока на износването им не съответства на планираното в Списъка с ЛПС и работно облекло. Планираните за закупуване ЛПС и специално работно облекло ще бъдат по-качествени – с повишена здравина и защитни свойства, студоустойчивост, модерни и удобни. Планираните за закупуване ЛПС ще бъдат с по-добри технически характеристики и по-добра ергономичност от използваните.
Дейност 6 – Модернизиране на колективните средства за защита, чрез закупуване на аспирационни системи Планирано е модернизиране на колективните средства за защита чрез закупуване на 3 вида аспирационни системи. Дейността е насочена към превенция на риска свързан с наличието на химични вещества от процесите на заваряване в производственото помещение и наличето на прах. Ще се доставят 3 нови аспирационни системи, съответстващи на харатеристиките на помещението и работния процес. Дейността е избрана възоснова на предложенията свързани с ограничаване на проявлението на съществуващия риск при работа с химични вещества. Всички заварки произвеждат изпарения и газове. Между главните отделяни газове са въглероден оксид, въглероден диоксид, азотен диоксид и озон. Изпаренията могат да включват кобалт, никел, манган, мед и олово. Кратките ефекти от обгазяването при заварки варират от слаби възпаления на гърлото до катар, сълзене на очите, слаба кашлица и треска породена от метални изпарения – подобна на грип траеща около 24 часа. При заваряване с инертни газове има специфичен проблем при използването на аргон или въглероден диоксид е необходимо да се носят дихателни апарати. В „Силпа” ООД прах има при работа с абразивни инструменти – шмиргели, ъглошлайф, при почистване на ръжда, при разфасоване на прахообразни материали /например при обезмасляването на детайлите, боядисването им и др./. Прахта при работа с абразивни инструменти съдържа силиций и метални аерозоли. Предложенията, свързани с ограничаване на проявлението на съществуващия риск при работа в условията на прах отново е за осигуряване на аспирационни уредби при извършване на прашните процеси. Основни технически параметри на планираните за закупуване аспирационни системи: 1. Стационарна система за аспириране на заваръчни газове и отвеждането им в атмосферата с филтриране с един ръкав: - Захранване - 380V/ 3Ph / 50Hz - Мощност на вентилатора- 0.75 kW - Капацитет - 2400 м3/h при смукателя - Рамо - 3,0 м, двуделно, самозадържащо се с въртящ се смукател, клапан и Ø 203 мм - Филтър – целулозен с капацитет - до 99% - Приложение - всички заваръчни процеси - Самозадържащо се рамо - Вентилатор - Конзола за монтиране на стена, гъвкав маркуч и свързващо парче за гъвкавото рамо - Филтър - Автоматичен старт стоп с лампа + работно осветление - Окабеляване на системата - Контролно табло - Термо реле 2. Стационарна система за аспириране на заваръчни газове и отвеждането им в атмосферата с филтриране с два ръкава: - Захранване - 380V/ 3Ph / 50Hz - Мощност на вентилатора - 1.5 kW - Капацитет - 3000 м3/h при смукателя - Рамо - 3,0 м, двуделно, самозадържащо се с въртящ се смукател, клапан и Ø 203 мм - Филтър – целулозен с капацитет - до 99% - Приложение - всички заваръчни процеси - 2 броя самозадържащи се рамена - 2 броя вентилатори - 2 броя конзоли за монтиране на стена, гъвкав маркуч и свързващо парче за гъвкавото рамо - Филтър - Автоматичен старт стоп с лампа + работно осветление - Окабеляване на системата - Контролно табло - Термо реле 3. Мобилна аспирационна система: - Чупещ се смукателен ръкав свързан към мобилно устройство с филтър 50 м2 за отвеждане на заваръчните газове от заваръчната маса с филтриране - Консумирана мощност - 0.75 кW - Капацитет - 1250 м3/h при смукателя - Рамо - 3,0 м, двуделно, самозадържащо се с въртящ се смукател с диаметър Ø 203 мм и клапан - Ефективност на филтъра - до 99% - Приложение - МИГ/МАГ плътен тел < 700 кг/год. - МИГ/МАГ тръбен тел < 500 кг/год. - ВИГ заваряване - РЕДЗ – рутилови електроди < 500 г/год. - РЕДЗ – базични електроди < 500 г/год. - Автоматичен старт стоп с лампа + работно осветление - Окабеляване на системата - Трансформатор
Дейност 7 – Обучение на всички 84 заети за безопасна работа с нововъведените аспирационни системи Повишаването на качеството на работната сила чрез обучение улеснява адаптирането й към променящите се изисквания на работната среда, процесите и технологиите. Планираните обучения ще подпомогнат безопасната и редовна експлоатация на новозакупените аспирационни системи от работещите, ще допринесат за повишаване производителността и ефективността на им. Осигуряването на съответствие между наличните и необходимите компетенции на работещите в „Силпа” ООД е от съществено значение с оглед организацията на дейностите по ЗБУТ и въведената и сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 в предприятието. . Всеки курс ще бъде с продължителност 45 учебни часа. Планирано е провеждането на 6 курса, всеки от тях с по 14 обучаеми. Обучението ще се извърши от избран изпълнител със съответните компетенции. Програмата ще се съгласува предварително от избрания изпълнител с екипа на проекта и ръководството на фирмата, така че да отговаря най-точно на идентифицираните потребностите. След извършване на дейностите по обучение ще бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности.
Дейност 8 – Одит След приключване на проектните дейности ще бъде извършен одит от външен независим одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Извършването на одит е необходимо за да се гарантира коректно и прозрачно разходване на средствата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 517 BGN
Общ бюджет: 92 445 BGN
БФП: 92 445 BGN
Общо изплатени средства: 92 444 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 903 BGN
2014 69 540 BGN
2015 0 BGN
92 444 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 468 BGN
2014 59 109 BGN
2015 0 BGN
78 577 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 436 BGN
2014 10 431 BGN
2015 0 BGN
13 867 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз