Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0529-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-02003
Наименование: "На работа с любов"
Бенефициент: "ПРОПЕЛОР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта Сформиране на екип и подписване на договори с екипа. Ясен план за реализация на проекта. Екипа по проекта ще изгради система на отчитане с вътрешни месечни отчети. Обсъждане на методите за управление на проекта - провеждани ежемесечни срещи на екипа включително и през интернет. Контрол на отчетните документи на принципа на “четирите очи”. Преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция, членът от екипа, натоварен със задачата ще бъде контролиран от друг член. Взаимопомощ между членовете на екипа по проекта и екипната работа ще гарантират успешното управление на проекта. Това ще донесе яснота и прозрачност на начина на извършване на дейностите и ясни и конкретни задачи на всеки член от екипа.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнители за дейностите, които ще се възлагат по реда на ПМС 69/2013 г. и последващите му изменения ПМС 69/2013 се прилага от бенефициенти, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) или които за извършването на определени дейности в рамките на проекта не попадат в обхвата на ЗОП.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Цел на анализа е да се направи оценка на организацията на трудовата дейност и работната среда, с оглед на създаване по-добри условия на труд и по ефикасно използване на материалните ресурси. Всяка цел може да се постигне по разли-чен начин. С анализа ще се извърши диагностика на състоянието на фирмата си и ще се анализират тенденциите в изменението на бизнесобкръжението. Анализът ще изведе на преден план същетуващите проблеми и посоки за реалиизрането им. Анализът ще съдържа: Въведение: – ще се опишат изходните данни, които ще се вземат в превид при по-натъшното анализиране на дейността. Тук ще се включат сведения относно сегашната организация на дейността в предприятието, в т.ч. съществуващите помещения, използваните технологични процеси, използваните суровини и материали, използвани технологии. Ще се включат данни относно факторите на работната среда в предприятието, като за това ще се приложат протоколи от измервания. Изложение и анализ: В този раздел ще се анализира подробно организацията по управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Анализът ще съставя в себе си изводите от стратегическите анализи на вътрешната и външната среда за опреде-ляне на силни и слаби страни на орга-низацията, както и външните възмож-ности и заплахи. SWOT анализа е техника, свързана с разработването на матрица. Целта е добре да се съчетаят силните и слабите страни на организацията и външните възможности и заплахи.Ефективността на провежданите обучения. Въз основа на нализа ще се оцени, кои аспекти на дейността трябва да се поддържат и развиват. Какви иновативни методи да се приложат. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: Ще се обоснове необходимостта от усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и по специално тази по отношение дейността по управление на организацията за осигуряване ма здравословни безопасни условия на труд. Заключение: Тук ще се направят изводите за състоянието на предприятието, наличието на добри практики. Определят се приоритетите и незабавните, действия, които трябва да се предприемат за да се намалят рисковете, което ще доведе до повишаване на производителността на труда.На база на изготвен анализ ще се иззготви проект за реорганизация и оптимизиране на системата за управление на ЗБУТ.
Дейност 4: Климатизация и модернизация на офис помещения Температурата е един от най важните фактори на работната среда. Тя има гокямо значение за работоспособността. С проекта се цели факторите на работната среда, да се приведат към изискванията на стандартите. Сега помещенията на дружеството нямат единна систеама за регулиране на параметрите на микроклимата. През лятото се получават големи топлинни натоварвания, през студения период се създава чувството за студ. Производствения микроклимат е физическо състояние на работната среда, което се характеризира с с комбинираното въздействие на съставящите го компоненти.-темперарура на въздуха, влажност на въздуха и скорост на движение. При промени на температурата се променят съотноше-нията на топлинния баланс на организма. При високи външни температури и прегряване на тялото, организмът реагира с разширяване на повърхностните кръвоносни съдове, увеличаване на притока на кръв към тях, увеличаване на температурата на повърхността на тялотои работата на потните жлези и нараства топлоотдаването. Така се нарушава водно-солевия баланс на организма. Нарушава се обмяната на веществата, настъпват изменения в сърдечно-съдовата система. При охлаждане, тялото реагира с треперене на мускулите, свързано с голямо отделяне на топлина. Охлаждането на организма предизвиква простудни заболявания, общо отслабване на организма и др. С реализирането на проеката се цели чрез климатизация на помещенията ще се премахне вредното въздействие на микроклимата върху организма. Подобряването на параметрите на микроклимата ще се докаже с измервания факторите на работната среда. дравето и комфорта на работещия. С проекта ще се реализира модерна система за отопление, която ще доведе до повишаване на ефетивността на работа, по добър производствен климат и по високи резултати. Същевременно, проектът ще окаже въздействие върху околната среда, като ще намали разхода на енргия.
Дейност 5: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Личните предпазни средства са абсолютно необходими при извършване на работа. В дружеството е утвърден списък на личните предпазни средства по длъжности и в зависимост от идентифи-цираните рискове. Списъка е съставен по длъжности. Готвач, Помошник готвач, Работник кухня Обувки. В списъка са предвидени обувки от категоеия 01, които ще бъдат замененис такива от категория S1. Половинки, професионални, със сая от микрофибър, маслоустойчиво, грайферно, антистатично ходило. Същите са антиалергични, с противоизпотяващи стелки и метално бомбе, за предпазване от падащи предмети. Ръкавици. Предвидени са обикновени. С изпълнение на проекта ще бъдат зкупени противосрезни за обезкостяване и топлустойчиви за работа с горещи повърхности. Сервитьор, Барман. Предвидени са Панталони и поли от полиестер. Ще бъдат заменени с такива от памук, като ще се създаде по-добър комфорт и ще се намали риска от кожни заболявания, в следствие на изпотяване и разраняване. Обувки. В списъка са предвидени обувки от категория 01, които ще бъдат замененис такива от категория S1, сандали професионални, със сая от микрофибър, маслоустойчиво, грайферно, антистатично ходило. Ще бъдат закупени зимни обувки от естествена кожа с полиуретанов ходило. Ще се намали риска от подхклъзване. Ще се подобри защитата от студ. Работниците ще могат нормално да изпълняват своите задължения. Миячки , Хигиенистки, Камериерки- За нашето дръужество е важно не само максималната тепен на защита и функционалност на личните предпазни средства, но е важно и да се спазва определена линия на мода. Обувки. В списъка са предвидени обувки от категория 01, които ще бъдат замененис такива от категория S1, сандали професионални, със сая от микрофибър, маслоустойчиво, грайферно, антистатично ходило. Новозакупените обувки ще бъдат антиалергични, с ортопедично ходило. Освен по-високата степен на защита ще се подбри и естетичния вид, което ще отговаря на високите европейски стандарти. Ще се повиши защитата на долните крайници, ще се премахне умората и ще се подобрят психосоциал-ните фактори. Водопроводчик, Механик Предвидени са зимни работни облекла, които защитават тялото от наранявани, убождания и порязвания, а също така защитават кожата от въздей-ствието на вредни вешества и прах. За тези длъжности са предвидени и защитни обувки. Сега закупените отговарят на минималните изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Предвижда се да бъдат закупени облекла от 100% памук за зимния период-ватиран гащеризон с яке. Нови лични предпазни средства ще повишат нивото на защита на тялото срещу неблагоприятнот въздействие на параметрите на микроклимата, от които най важен е температурата. Ще се регулира водно-солевия баланс на организма. Служителите, които работят на открито ще бъдата защитени от неблагоприятното въздействие на температурата. Ще се повиш комфорта на организма и от там ще се повиши производителността. С реализиране на проекта се цели да се запази качеството на работната сила, като ше се намалят простудните заболявания. Това ще се отрази благоприятно на резултатите на дружеството.
Дейност 6: Разработване на процедури и консултиране на дейностите за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд OHSAS 18001 e най-разпространеният международен стандарт (спецификация) за система за управление на безопасните условия на труд. Стандартът се основава на механизма на анализ и оценка на риска и поставя изисквания за управлението на процесите в организациите, които ще осигурят поддържането му в приемливи и ниски граници. Чрез регламентиране на процесите рисковете се свеждат до приемливо ниво, съответстващо на националните и европейски изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Системният подход, регламентиран в OHSAS 18001 създава връзка между всички изисквания и поставя процесите в контролирани условия. Чрез ясно изразената и прилагана политика за безопасен труд и синхронизация на правилата за безопасна работа с производствения процес се постига намаляване на производствените загуби и увеличаване на производителността. Този стандарт е синхронизиран с изискванията на ISO 9001:2000 и ISO 14001, което го прави подходящ за интеграция в Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд. С такава интеграция се постига едновременно удовлетворяване на потребностите на Работдателя, Обществото и Работещите във фирмата. Въвеждането на стандарта ще премине през няколко етапа: Етап “Планиране”, който включва: идентификация на опасности за здравето и безопасността, оценка и контрол на риска, идентификация на приложими правни или други изисквания, отнасящи се до дейността на фирмата. Целта на резултатите от тези дейности е да послужат за основа на СУЗБУТ; дефиниране на политика и цели по ЗБУТ и изготвяне на програма на СУЗБУТ с определени срокове и отговорности за постигане на общите цели и политиката по ЗБУТ. Етап “Изпълнение”, който включва: изготвяне на организационна структура със задължения и отговорности по ЗБУТ; определяне на квалификацията и необходимостта от подходящо обучение за изпълнение на съответните отговорности и задължения по ЗБУТ; осигуряване на средства за осведомяване, комуникация и консултация на персонала с информация за СУЗБУТ, която се отнася до него; поддържане на определена документация на СУЗБУТ; правила за управлението й; въвеждане и поддържане на мероприятия за осигуряване на ефективен контрол и последващи действия на местата, където се изисква контрол на производствени рискове; програми за поддържане на готовност за действие при аварии и извънредни ситуации. Етап “Проверка”, който включва: измерване и мониторинг на постиженията по отношение на ЗБУТ; разследване на злополуки и инциденти, проверка на ефективността и прилагането на предприетите коригиращи и превантивни мерки и действия; поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБУТ; управление на записите; провеждане на вътрешни одити; извършване на преглед от ръководството. Етап “Действие” който включва: Етапът обхваща горните елементи по отношение на действия, които се предприемат за тяхното непрекъснато подобрение, а оттам и за цялостното подобряване на СУЗБУТ
Дейност 7: Сертифициране на фирмата за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001-2007 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти. Ще бъде избрана организация, която да сертифицира дружеството за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 .
Дейност 8: Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудванеи във връзка с въведения стандарт OHSAS 18001-2007 Обученията имат за цел придобиване на по-специални знания и практически умения за прилагане на правилата по безопасност и здраве при работа при изпозване на работното оборудване. Ще бъдат доведени до знанията на всички работници и служители новите принципи осигуряващи безопасността при работа. Обученията ще бъдат съобразени с различните нива на отговорности, възможности, начетеност /образование/, риск. Целта е да се направи превишаващо изискванията на нормативните актове обучение. Обученията ще бъдат насочени към създаване на такава компетентност на персоанала, така че той да има осъзнато отношение към безопасността и здравето. С други думи спазването на изискванията да не става по принуда и страх от санкции, а по вътрешна убеденост. На тази основа, ще се изгради концепция за формиране у работниците и служителите култура по безопасност. Обученията ще бъдат с продължителност 54 учебни часа. Обучаемите ше бъда разделени на шест групи- пет по 11 човека и една по12 човека. По време на обучението ще бъдат използвани съвременни интерактивни средства. За обученията ще бъде наета зала, за да се откъсне персонала от производствения процес и да се постигне по-високо качество на обучението. В хода му на обучаемите ще бъда раздаени информационни материали, които ще гарантират устойчивото развитие на постигнатото по отношение на разработената система за управление на дейностите по безопасност и здраве при работа.
Дейност 9: Дейност по информиране и публичност Методите за информираност и публич-ност, заложени в настоящия проект са в изпълнение на Ръководството за изпъл-нение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР чл.2-10 и Приложение І на Регламент № 1828/2006 и гарантират изпълнението на мерките за публичност, с оглед акцентиране върху комуникацията, прозрачността и визуа-лизацията. Целта на тази дейност е да се информира обществото и целевите групи за проекта и резултатите от него. Ще бъдат изготвени две информационни табели, 500 бр.брошури и 500бр. листовки, които ще популяризират резултатите от проекта. Ще бъде излъчена реклама по местна интернет страница. З реализцията на проекта ще бъде изготвена секция в интернет страницата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 330 BGN
Общ бюджет: 164 525 BGN
БФП: 164 525 BGN
Общо изплатени средства: 164 524 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 164 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 466 BGN
2014 0 BGN
2015 130 058 BGN
164 524 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 139 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 296 BGN
2014 0 BGN
2015 110 549 BGN
139 846 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 170 BGN
2014 0 BGN
2015 19 509 BGN
24 679 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз