Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1069-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01011
Наименование: "По-добри условия на труд и постигане на висок стандарт на безопасност при работа в САМ ООД"
Бенефициент: "Специализиран автосервиз Мастерверк Благоевград" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 21.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и вътрешен контрол на дейностите по проекта Чрез тази дейност ще се сформира тричленен екип за организация и управление на дейностите по проекта и този екип ще организира, контролира и отчита цялостното му изпълнение. Екипът по проекта ще се състои от ръководител, технически координатор и счетоводител. Екипът ще изготвя и реализира ежемесечни планове за реализация на дейностите по проекта и ще създаде система за отчитане и вътрешен контрол на изпълнението месечни отчети. Екипът по проекта ще има редовни оперативни срещи, на които ще се разпределят организационни задачи и ще се следи напредъка по проекта. Всеки от членовете на екипа ще има собствени отговорности, но също така ще има взаимен контрол и взаимопомощ между членовете на екипа по проекта. Екипната работа ще гарантират успешното управление на проекта. Това ще донесе яснота и прозрачност на начина на извършване на дейностите и ясни и конкретни задачи на всеки член от екипа.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на цялостната трудова дейност Чрез тази дейност ще се направи детайлна оценка на организацията на трудовата дейност и работната среда, с оглед на създаване по-добри условия на труд и по ефикасно използване на материалните и човешките ресурси в автосервиза. С изготвяне на анализ на състоянието на дейността се цели постигане на високи резултати в управлението на безопасността и здравето при работа. С реализирането на тази също така ще бъдат набелязани мерки за оптимизиране на разработените процеси с цел намаляване на риска на работните места и повишаване на производителността на труда. За реализирането на тази дейност ще се търси използването на актуални и ефективни методи за диагностика, оценка, анализ и проектиране на организационните компоненти и процеси. В резултат от анализа ще бъде изготвен доклад съдържащ следните минимални компоненти: 1) Въведение: – Ще се опишат изходните данни, които ще се вземат в предвид при по-нататъшното анализиране на дейността. С въведението ще се направи преглед на управленската структура и процеси. Тук ще се включат сведения относно сегашната организация на дейността в предприятието, в т.ч. използваните технологични процеси, използваните суровини и материали, използвани технологии. Ще се включат сведения относно сегашното състояние на дейността по управление на здравословни и безопасни условия на труд. Във въведението ще се включат данни относно цялостната организацията на трудовия процес, в т.ч. вътрешни регламенти, правилници, работно време, трудова дисциплина, психоклимат и т.н. 2) Изложение и анализ: В тази част ще бъдат описани силни и слби страни на организацията на трудовата дейност и работната среда, набелязани след проведените оценъчни и диагностични действия. Ще бъдат определни елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Ще бъде оценено нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. 3) Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: в този раздел ще се изведат основните елементи на организацията на трудовата дейност, които трябва да бъдат усъвършенствани. Ще бъдат представени мерки за подобрения на условията на труд и за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда. Ще бъдат разработени и представени конкретни методи за повишаване на ефективността на организацията. 4) Заключение: в този раздел на база напраения анализ и обосновки ще се направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес и ще се определят приоритети и препоръки за конкретни действия за опитмизирането на организацията на трудовата дейност и повишаване ефективността на труда и удовлетвореността на работещите
Дейност 3: Обновяване на лични предпазни средства и работно облекло Предвижда се да бъдат закупени ЛПС и СРО за всички работни места. Периодично се закупуват и подменят работни облекла и лични предпазни средства, но поради характера на дейността и недобросъвестното отношение на работещите същите бързо се амортизират. Условията на труд от друга страна са неблагоприятни по отношение на съхранението и дълготрайността на тъканите и материите. Спецификата на дейността и неголемия числен състав на персонала налагат съвместяване на длъжности и честа работа на открито и при неблагоприятни въздействия, което налага ползването на ЛПС и работно облекло от всички работещи. Предвидено е закупуване на ЛПС и СРО за всички длъжности. Според характера на работата в утвърдения списък са предвидени и съответните защитни средства и облекло. Специфични ЛПС се налага да бъдат ползвани от механиците, автобояджиите и автотенекеджиите. За бояджиите са налага специална екипировка и дихателна защита поради ползването на агресивни разтворители с летливи съставки. Предвидено е и закупуването на специален костюм за защита на цялото тяло. За автомеханиците са предвидени ЛПС за защита на лицето от ускорени частици, антифони при работа с ръчни инструменти, защитни ръкавици при работа с грапави, остри и груби повърхности, обувки с подсилени бомбета за защита от падане на тежки предмети. За някои от дейностите личните предпазни средства са единствените мерки за защита, които могат да бъдат предприети, поради характера на работата – епизодично и спорадично излагане на конкретните опасности. Такива дейности са подготовката на бои и лакове, извършване на специфични дейности по обслужване на инсталациите и съоръженията, тежки ремонти на автомобили, съчетани със сваляне на двигател, скоростна кутия и др. Всички планирани за обновяване СРО и ЛПС отговарят на предписания в програмата за минимизиране на риска, в оценката на риска и в утвърдения списък.
Дейност 4: Доставка и монтаж на компоненти за обновяване на отоплителната и вентилационна система Тази дейност е наложителна, за да се подобрят важни параметри свързани с работната среда във фирмата , а именно температурата и вентилацията в работните помещения. Средната температура през зимните месеци пада до критични граници и с настоящата топлинна инсталация не се постигат необходимите параметри за комфортен и здравословен труд. Топлинната система е остаряла и неефективна, тъй като не е изчислена за покриване на всичките площи и работни места. Честото отваряне на вратите в сервизните халета също пречи за постигането на нормална температура и за безопасни условия на труд. След измервания на експерти от СТМ е направено заключение, че настоящата топлинна система не функционира оптимално и е в състояние да кондиционира микроклимата в съответствие с предварителния разчет, поради което през зимата не могат да бъдат постигнати необходимите параметри на температурата в авторемонтното хале. За целта се предвижда реконструкция и монтаж на нови модули на отоплителната и вентилационна инсталация: конкретни елементи, които ще бъдат обновени и монтирани допълнително са: - Подвижни желузийни уплътнени решетки (ПЖР) на нагнетателните въздуховоди. - Автоматика и изпълнителни механизми за предпазване на отоплителните секции от замръзване; - Автоматични обезвъздушители за обезвъздушаване на хидравличната инсталация - Електронни управления за загряване на комбинираните бойлери - Въздушна завеса с отоплителна секция. - Взриво-защитен вентилатор в помещението за продажба и тониране на бои. Чрез тези елементи ще се модернизира отоплителната и вентилационна система, ще се намалят температурните загуби, ще се подобри извеждането на вредни изпарения и газове от боите и други химикали и консумативи използвани при работа. Чрез автоматизираните компонент ще се следи и регулира температурата за създава на оптимален работен миркоклимат. Реконструкцията и модернизацията на системата ще позволи по-ефективно поддържане на оптимална работна температура както през зимата, така и през лятото. С рехабилитацията на вентилационната и отоплителна система, ще се установи съответствие с изискванията на нормативната уредба и санитарно-хигиенните норми. Целта е не само да се постигнат минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, но и да се допринесе за привеждане на работната среда в зоната на оптималните нива и стойности, които създават предпоставка за максимална продуктивност и работоспособност.
Дейност 5: Обучение на работниците и служителите за безопасна експлоатация на обновеното отоплително оборудване Чрез тази дейност всичките 19 работещи в предприятието ще бъдат обучени за повишаване на своите компетенции по ЗБУТ във връзка с обновеното отоплително оборудване и променените услови на труд. Чрез това обучение ще се насочи вниманието на всчики работеши в САМ Благоревград ООД върху оценката и управлението на рисковите фактори на работните места и спазването на правилата за безопасност. Обучението ще насочено към развиване на знания и умения в две насоки: 1) запознаване с обновените елементи на отоплителната инсталация, начина ѝ на поддръжка и техническа експлоатация. Ще бъдат запознати с изискванията за режимите на работа и количествени параметри, както и условията на номинално и максимално натоварване. 2) Запознаване с изискванията за безопасна експлоатация, нормативни правила по ЗБУТ и принципи на безопасен и здравословен труд на конкретните работни мест. Най-общо учебната програма ще бъде собща продължителност мин. 52 уч. часа и ще включва следните основни теми: – Техническа информация и експлоатационни характеристики на обновеното оборудване. - Нормативни изисквания за работа и условия при експлоатация на работното оборудване. БДС и други изисквания към факторите на работната среда и принципи на реализиране на колективните средства за защита. - Фактори на работната среда и контрол върху неблагоприятните ефекти за здравето и безопасността на труда. - Практически симулации за поддръжка и експлоатация на оборудването – в нормален и авариен режим. За ефективност на обучението и, за да не се пречи на работния процес, то ще се провежда в малки групи – по 4-5 човека в група. За целите на обучението избрания изпълнител ще организира и осигури всички ресурси: учебни помагала, материали и консумативи, мултимедийна техника и др., необходими за ефективното обучение. Избрания изпълнител ще разработи, а екипа по управление на проекта ще утвърди точен план-график за провеждане на занятията.
Дейност 6: Разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа За да се гарантира високото ниво на ЗБУТ в автосервиза, ще се разработи и внедри цялостна система за управление на здравето и безопасността при работа. Тази система ще надгради изградената система за управлeние на качество по стандарт ISO 9001:2000. По този начин ще се гарантира безопасността и здравето на работещите в новите подобрени в резултат на обновеното оборудване условия на труд. Тази дейност, ще се реализира чрез следните основни дейности: - ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО на ЗБУТ в резултат на внедреното оборудване. - РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ - ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ - ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ Вендряването ще обхваща всички осъществявани дейности, връзките между тях, взаимодействието със средата и начина на функциониране за решаване целите на фирмата свързани със ЗБУТ. Ще бъдат внедрени стандарти за осигуряване и управление на ЗБУТ. Ще бъде изготвен анализ за изходното начало на условията на труд, ще формира информационната база за оценка, ще определи нуждите от развитие, ще се анализра съществуващата нормативна уредба в предприятието. По този начин ще се осъществи надграждане на създадените вътрешни правила за организация на трудовия процес и ще се премине към въвеждане на стандарти за здраве и безопасност при работа
Дейност 7: Сертифициране на внедрената система по ЗБУТ по международен стандарт OHSAS 180001:2007 След внедряването на системата за управление на ЗБУТ, тя ще бъде сертифицирана по международен стандарт BS OHSAS 18001:2007. По този начин ще се гарантира международен стандарт на безопасност и здраве на работещите. Тази дейност ще бъде реализирана от външна сертифицираща организация, чрез следните основни дейности: - Първоначален сертификационен одит - Същински сертификационен одит - Регистрация и издаване на сертификат по стандарт BS OHSAS 18001:2007. Ще се търси сертифицираща организация с доказан опит и авторитет в тази дейност. Международно валидния сертификат трябва да бъде достатъчно разпознаваем от клиенти и партньори на САМ Благоевград ООД.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 712 BGN
Общ бюджет: 97 176 BGN
БФП: 97 176 BGN
Общо изплатени средства: 97 176 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 542 BGN
2014 58 627 BGN
2015 19 006 BGN
97 176 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 611 BGN
2014 49 833 BGN
2015 16 155 BGN
82 599 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 931 BGN
2014 8 794 BGN
2015 2 851 BGN
14 576 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз