Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1029-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-02002
Наименование: Подобряване на условията на труд в Овергаз Изток АД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти
Бенефициент: Овергаз Изток АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта За успешната реализация на заложените по проекта цели и дейности, за планирането и осигуряването на необходимите ресурси, се предвижда създаването на екип за управление на проекта, включващ: ръководител проект, координатор, счетоводител и експерт БУТ. Екипът ще извършва дейности по: осъществяване на оперативно наблюдение на процесите и обученията, провеждане на работни срещи, текущ контрол, подготовка на тръжни процедури, изготвяне на междинен/ни технически доклад/и и заключителен технически доклад; полугодишни и годишен доклад за напредъка на проекта; междинен и финален финансов отчет; откриване на специална сметка за осъществяване на авансовите и финални разплащания; дейности за информираност и публичност; отчитане на резултатите по проекта.
Дейност 2. Организиране и провеждане на информационен семинар Продължителността на семинара ще бъде 2 часа. Семинарът ще завърши с попълване на анкетна карта /Приложение 2.2 към „Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по настоящата схема/ от всеки един представител на целевата група, включен в дейностите, предвидени в проекта. С цел оповестяване началото на проектните дейности на семинара ще бъдат поканени представители на местните и/или национални медии.
Дейност 3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на «Овергаз Изток» АД Анализът ще съдържа следните раздели: Раздел 1. „Въведение“: характеристика и състояние на дружеството и организацията на трудовата дейност на дружеството към настоящия момент. Раздел 2. „Изложение и анализ“: ключови за производството елементи на организацията на трудовия процес и работната среда; анализ и оценка на нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането; SWOT–анализ на организацията на трудовата дейност. Раздел 3. „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” - обосновка и описание на подлежащите на усъвършенстване елементи на организацията на основните и спомагателни дейности и съответните подобрения. Раздел 4. „Заключение”: обобщен анализ на резултатите; направени изводи за състоянието на дружеството и организацията на трудовия процес; приоритети и препоръчани необходимите действия и ресурси. Изборът на Изпълнител на дейността ще се проведе в съответствие с ПМС 69/ 11.03.2013
Дейност 4. Закупуване на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло. Предвижда се закупуване на ЛПС и специално работно облекло за 54 лица : Експерт „Изграждане на газова инфраструктура- 2 лица; Старши експерт "Снабдяване (продажби на) с природен газ на битови клиенти и обслужване"- 1 лице; Старши експерт "Обслужване на ГРМ"- 6 лица; Експерт "Обслужване на ГРМ"-32 лица; Младши експерт "Обслужване на ГРМ"--1 лице ; Eксперт "Поддръжка и аварийна готовност"-9 лица; Експерт склад -1 лице.Лицата работят на открито, при риск от изтичане на газ и участват в аварийните групи. Закупуваното до момента работно облекло и обувки обикновено са китайски и не отговарят на изискванията на съвременните европейски стандарти за адекватна защита.Срокът на износване е 12 месеца, като последен път е закупувано през 2011г. Предвидено е закупуване на специално работно облекло и ЛПС, отговарящи на Европейските стандарти. Ще бъдат заложени изисквания при изработката на облеклата за функционалност на модела, което ще допринесе за допълнителен комфорт на служителите. За разлика от готовата конфекция ще може да бъде избран точния размер, цвят и материята, от която да бъде изработено работното облекло. Платовете и конците, които ще се използват трябва да бъдат от утвърдени доставчици. Допълнително изискване към доставяните облекла ще бъде предоставянето на сертификат за плата, удостоверяващ тестването му в лаборатория.Обувките и ЛПС са съгласно изискванията на европейските стандарти. /Приложение 3.1 към бюджета./ Изборът на Изпълнител на дейността ще се проведе в съответствие с ПМС 69/ 11.03.2013
Дейност 5. Закупуване на колективни средства за защита С оглед осигуряване на защита при работа във взривоопасна среда се предвижда закупуване на 13бр. газдетектори, разпределени за всеки клон както следва: по 2 бр. за градовете:Бургас, Нова Загора, Ямбол, Стара Загора, Варна, Нови Пазар и 1бр. за Карнобат.
Дейност 6. Разработване / внедряване/ на Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 Разработването на СУЗБР се състои от следните етапи: преглед на състоянието; разработване на документите на СУ; внедряване; функциониране. Елементите на BS OHSAS 18001:2007 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми относно организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване; разследване на инциденти и трудови злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. С внедряването на система съгласно BS OHSAS 18001:2007 предприятието печели доверието на контролните органи по безопасност на труда, удовлетворява своите работници и служители, от гледна точка на тяхната безопасност и здраве, намалява загубите от общи и професионални заболявания и трудови злополуки, създава се спокойна и творческа обстановка в трудовия колектив. В резултат на това се постига намаляване на производствените загуби и увеличаване на производителността на труда. Предотвратяват се грешките, които водят до злополуки с работници и служители по време на изпълнение на трудовите им задължения. Внедрената система BS OHSAS 18001:2007 гарантира пред обществото загриженост и отговорност от страна на предприятието и неговото ръководство към трудовия колектив, като така се увеличава кредита на доверие. Изборът на Изпълнител на дейността ще се проведе в съответствие с ПМС 69/ 11.03.2013
Дейност 7.Сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 Сертификацията се състои от два одита (проверки): Първоначален одит – преглед на документацията на разработения стандарт за адекватност с изискванията на стандарта; изготвяне на забележки и препоръки към «Овергаз Изток» АД. Същински сертификационен одит – проверка на съответствието на въведения стандарт с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007. Изборът на Изпълнител на дейността ще се проведе в съответствие с ПМС 69/ 11.03.2013
Дейност 8. Обучение на служители при внедряване и сертифициране на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 Дейността ще бъде извършена от външна фирма. Изборът на Изпълнител на дейността ще се проведе в съответствие с ПМС 69/ 11.03.2013 и съгласно изискванията на настоящата процедура. Обученията ще бъдат с продължителност 45 учебни часа. Програмата за обученията ще бъде изготвена от фирмата Изпълнител и ще включва теоретична част и практически занятия. В обученията ще бъдат включени всички 97 служители на дружеството.
Дейност 9. Организиране и провеждане на заключителен семинар Продължителността на семинара ще бъде 2 часа. Ще бъдат оповестени публично резултатите от проекта, като ще бъдат поканени представители на местните и/или национални медии. Ще бъдат обобщени и резултатите от попълнените анкетни карти.
Дейност 10. Информационно обслужване на проекта Целевите групи ще бъдат запознати с целите и задачите на проекта. Ще бъдат организирани 2 информационни семинара за местните и/или национални медии – за старта и завършването на дейностите по проекта. Ще бъдат направени публикации в местни и национални медии за привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите за подобряване на условията на труд в предприятията. Текуща информация за проекта и финансовия принос на ЕСФ ще бъде публикувана на Интернет страницата на дружеството. По отношение на дейностите по информиране и публичност ще бъдат спазени всички правила, посочени в „Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 11 . Вътрешен и външен контрол Воденето на точна и редовна документация и финансови отчети ще се осъществява чрез използване на подходяща счетоводна система за документация и счетоводство. Изготвянето на периодичните отчети ще бъде съгласно изискванията и насоките на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. Всички участници в проекта, ще имат възможността да попълнят анкетна карта за оценка на удовлетвореността им от участието в проекта. В края на проекта ще бъде извършен вътрешен мониторинг на резултатите и ефекта от извършените дейности, който ще обобщава периодичните отчети. Мониторингът ще се извърши от управленския екип и тази информация ще послужи при изготвяне на финалния технически доклад и финансов отчет за проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
"Хелт Сейфти Къмпани" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 394 BGN
Общ бюджет: 58 166 BGN
БФП: 46 533 BGN
Общо изплатени средства: 46 523 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 079 BGN
2014 20 444 BGN
2015 0 BGN
46 523 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 167 BGN
2014 17 378 BGN
2015 0 BGN
39 545 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 912 BGN
2014 3 067 BGN
2015 0 BGN
6 978 BGN
Финансиране от бенефициента 32 598 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз