Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0631-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-16005
Наименование: "Превенция на риска за безопасни и здравословни условия на труд"
Бенефициент: "ГОРУБСО - МАДАН" АД ГР.МАДАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 24.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Мадан
Описание
Описание на проекта: Безопасни условия на труд
Дейности: Дейност 1 „Избор на подизпълнители” Изборът на подизпълнители ще бъде проведен в съответствие с Постановление №69 на Министерски съвет от 1211.03.2007 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на Европейския съюз и от програма ФАР на Европейския съюз, както и с правилата на настоящата схема. С цел осигуряване на прозрачност и свободна и лоялна конкуренция при избора на подизпълнители по настоящото проектно предложение, „Горубсо Мадан” АД ще проведе процедурата с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията за прозрачност и конкурентност, което ще гарантира ефективност, ефикасност и икономичност на средствата от предоставената безвъзмездна помощ. Ще бъде публикувана обява в национален ежедневник, изработена подходяща методология за оценка на постъпилите оферти, ще се сформира оценителна комисия от компетентни експерти, всички документи и действия ще бъдат предоставени за одобрение от МЗ.
Дейност 2 „Доставка на лични предпазни средства, специализирано работно облекло и оборудване” „Горубсо Мадан“ АД е ключов инвеститор и работодател в областта, като осигурява прехраната на над 676 семейства в региона. Със съзнанието за високата обществена отговорност, която носи за безопасността на трудещите се в подземни условия и съществуващите рискове от аварии, трудови злополуки и професионални заболявания, предприятието съвестно изпълнява изискванията на нормативната уредба и към момента в предприятието са осигурени базисните условия за осигуряване на безопасността на трудещите се, съгласно нормативните изисквания. Въпреки това рисковете за работници остават високи. Според статистически данни, разпределението на трудовите злополуки по икономически дейности (КИД-2008) определя секторите с най-висок риск за здравето и безопасността на работещите, от които "Преработваща промишленост" (където попада и минно-добивната промишленост), е най-висок дял – 1265 трудови злополуки през 2008 г., 874 през 2009 г. и 826 през 2010 г. Окончателните данни за трудовите злополуки през 2008 год. показват, че показателите за честота (коефициент на честота - брой трудови злополуки на 1000 осигурени лица) и тежест (коефициент на тежест - загубени календарни дни от трудови злополуки на едно осигурено лице) на трудовите злополуки през 2008 год. в добивната промишленост са около 4-5 пъти над средните за страната. Въпреки взетите мерки за осигуряване безопасността на работниците, в които компанията инвестира регулярно, „Горубсо Мадан“ АД изпитва необходимост от подкрепа за усъвършенстване на условията на труд, значително намаляване на риска за трудещите се и осъществяване на мерки за превенция на професионалните заболявания, чрез закупуването на нови, от иновативни материи и материали, технологично по-добри ЛПС и специализирано работно облекло, както и за закупуване на преносими кислородообдишващи апарати за оказване на спешна медицинска помощ и кислородни бутилки към тях (в съответствие с препоръките от направените замервания на микроклимата и оценката на риска). • Както бе описано и в точка 1.2.3. от настоящето проектно предложение, поради влошаване на финансовото състояние на дружеството през последните години, налични към момента ЛПС и специализирано работно облекло са закупувани на принципа "най-ниска цена", като осигуряват необходимата базисна защита на работниците, съгласно нормативните изисквания, но са с не достатъчно качество на вложените материали и изработка. След закупуването на дружеството от новия собственик – консорциум "Върба Батанци" АД и с финансовата подкрепата на ОП развитие на човешките ресурси, чрез настоящата процедура за безвъзмездно финансиране, предприятието ще може да си позволи закупуването на нови, висококачествени лични предпазни средства и специализирано работно облекло (ботуши, ботуши с бомбе, зимно работно облекло-ватенка, специализиран работен костюм, влагозащитен костюм, предпазен костюм за електроженист, предпазни ръкавици, защитни гумирани ръкавици, водоустойчив миньорски костюм, спасителни колани, самоспасители, руднични минни аварийни лампи, антифони, каски). Те ще отговарят не само на изискванията на националната нормативна база и стандарт БДС EN 340:2006, но и на съвременните изисквания и обща нормативна уредба съгласно европейската директива 89/686/ЕЕС относно качеството на личните предпазни средства и специализирано работно облекло, т.е. ще бъдат с най-малко два пъти по-високи защитни качества в сравнение с наличните в предприятието. Чрез доставката на планираните по проекта нови, високотехнологични, от иновативни материи и материали, с по-добри показатели ЛПС и специализирано работно облекло ще се минимизират рисковете за целевата група, установени към момента в предприятието (съгласно Оценката на риска, Извършвани замервания на микроклимата, запрашеността и осветеността): риск от вода (при внезапно проникване на голямо количество вода след обилни валежи и снеготопене, застрашаващо живота на подземните работници); риск от задушаване; риск от изгаряния при пожар,експлозия; риск от лъчи с голяма бляскавост; риск от прах, замърсявания; риск от падане, удар, притискане; риск от измръзване при ниски температури и прегряване при високи; риск от механични увреждания; риск от високи нива на шума; риск от недостатъчна осветеност; риск от химически, биологични опасности; риск от електричен ток; риск от механични увреждания на очите. Ефекта от реализацията на тази мярка е съществен и ще оптимизира рисковете от трудови злополуки, професионални заболявания и трагични резултати при появата на екстремни ситуации с до 25% средно. • ените преносими кислородообдишващи апарати са от изключителна важност за опазване живота и здравето на миньорите при инциденти, внезапни обгазявания и агресивна среда. Чрез закупуването им ще се повиши бързината на оказване на спешна медицинска помощ и възможността за подаване на кислород при нужда, което ще намали значително рисковете от трудови злополуки и професионални заболявания с до 35%. Като цяло поради бързото износване на средствата, осигуряващи безопасни условия на труд и технологичния прогрес, предоставящ все по-усъвършенствани, иновативни и сигурни решения, предприятието изпитва необходимост от замяна и надграждане на наличните към момента ресурси, свързани с безопасността на труда, за изграждане на една безопасна и по-благоприятна работна среда. Описание на дейността: Дейността включва • доставка на планираните средства за подобряване условията на труд; • провеждане на инструктажи и обучения за работа с новозакупените средства, както и на възможностите им при аварийни ситуации; • изпитване и проверка на изправността; • разпределение на личните предпазни средства и специализирано работно облекло според работните места, за които са предназначени.
Дейност 3 „Изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” Дейността е необходима, за да се постигне усъвършенстване на работния процес на предприятието „Горубсо Мадан“ АД с ясно разбиране за първоначалното състояние на организацията на трудовата дейност и променливите, които ще доведат до оптимизиране на процеса, като се изведат начините за въздействие върху тези променливи и се проследи резултатността от предприетите действия. Дейността ще се извършва на няколко етапа през целия период на изпълнение на проекта, след провеждането на тръжна процедура за избор на изпълнител: • В първия етап ще се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес като за целта експерти на изпълнителя ще се запознаят в дълбочина с трудовата дейност, осъществявана в минното дружество. • В следствие направеното в първия етап проучване, експертите ще изведат силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, както и какви дейности по осигуряване на ЗБУТ са разработени и внедрени в съответното предприятие. Ще се изготви SWOT анализ. • На база направения анализ на силните и слабите страни на организацията на работния процес, ще се изведат нуждите за оптимизиране на работата, нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Също така ще опише методология как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Ще се конкретизират методи и средства, които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. • На последния етап от изготвянето на Анализа ще се конкретизират постигнатите резултати, вследствие предприетите по проекта дейности, ще се анализират стойностите на конкретни параметри и рискове, които са се подобрили чрез извършените по проекта инвестиции. Ще се очертаят допълнителни мерки за последващо развитие на организацията на трудовия процес, необходими за осигуряване на устойчивост и надграждане на постигнатите по проекта резултати.
Дейност 4 „Мерки за информиране и публичност” Спрямо изискванията на схемата, „Горубсо Мадан” АД ще предприеме подходящи мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) №1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. В началото и в края на проекта ще бъдат проведени пресконференции на които екипът по проекта ще запознае представителите на медиите и присъстващите с целите, проектните дейности и размера на безвъзмездната помощ. Ще бъдат поставени 3 обяснителни цветни табели, формат А2 във всеки участък на минното дружество, където целевата група извършва трудова дейност, както и една табела, формат А0 на централно място в административния комплекс на предприятието. На закупените по проекта активи ще бъдат поставени информационни стикери. На интернет страницата на „Горубсо Мадан” АД (която към момента е в процес на разработване) ще бъде поместена информация за стартирането на проекта, както и за резултатите от неговото изпълнение, информация за проектните дейности и предоставената финансова помощ. В началото и в края на проекта ще бъдат изпратени съобщения до пресата, като в резултат се очакват публикувани най-малко 2 материала. Също така, всички документи, създадени по време изпълнението на проекта ще отговарят на изискванията за визуализация. Планираните пресконференции ще бъдат изпълнени в съответствие с Кампанията "Здравословни работни места" 2012 - 2013 г., провеждана ежегодно от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, така че да се постигне информираност не само регионално и национално, но и европейско ниво.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 376 BGN
Общ бюджет: 183 163 BGN
БФП: 146 530 BGN
Общо изплатени средства: 146 530 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 146 530 BGN
2015 0 BGN
146 530 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 124 551 BGN
2015 0 BGN
124 551 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 980 BGN
2015 0 BGN
21 980 BGN
Финансиране от бенефициента 49 844 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз