Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0287-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-05008
Наименование: Стратегически мерки за подобряване условията на труд в Ташев Транс ЕООД
Бенефициент: "ТАШЕВ-ТРАНС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни срещи и действия по проекта и промотиране на проекта След подписване на договора с ДО ще се проведат работни срещи, на които ще се обсъдят основни етапи и ангажименти по изпълнението на проекта и ще се актуализират, в случай на необходимост разпределените отговорности. Дейностите по информиране и публичност включват: Изработване и разпространение на: • 100 бр. Информационни стикери; • 100 бр. Информационни брошури; • 2 информационни табели; • публикувана информация в интернет сайта на дружеството, • 1 публикация в национални вестници и/или електронни издания Съобразени с Регламент на Европейска комисия (ЕО) № 1828/2006 от 08.12.2006г.
Дейност 2: Провеждане на процедура и избор на изпълнител Ще се подготвят необходимите документи и процедури, ще се проведат процедури за избор на фирми за извършване на:  Анализ на текущото състояние на работния процес и проектиране организацията на трудовата дейност;  Доставчик на специализирано работно облекло и технологично оборудване;  Доставчик на технологично оборудване;  Изпълнител на одита;  Други в случай на необходимост.
Дейност 3: Анализиране на текущото състояние на работния процес и проектиране организацията на трудовата дейност „Ташев – Транс” ЕООД следва политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите си. За постигането на тази политика дружеството:  Спазва действащото законодателство на република България в тази област;  Се ангажира да предприема небходимите действия за предотвратяване на наранявания и заболявания;  Набелязва и постига цели по основните си дейности в направление здраве и безопасност;  Създава работна обстановка, осигуряваща спокойствие и сигурност;  Се стреми към непрекъснато подобряване на своята система за управление и подобряване на условията на труд в дружеството. Организацията на работния процес се следи и координира от определени за това служители с оглед подобряване на този процес. За добрата организация на работния процес съдейства и наличието на оценки на риска за здравето на служителите. В рамките на изпълняваните процеси, служители установяват и поддържат прилагането на безопасни практики на работа, при които се минимизират и премахват рисковете за самите служители, подизпълнителите, клиентите и обществото като цяло. Въпреки добре изградената структура на дружеството относно работния процес и предвид непрекъснато нарастващите изисквания и предизвикателства, както от външни, така и от вътрешни фактори, в т.ч. и от нормативни разпоредби, е необходимо да се извърши задълбочен анализиз на текущото му състояние, да се установят вероятни пропуски или евентуални заплахи за нарушаване на нормалния му ход, и да се проектира оптимизирането организацията на цялостната трудова дейност на „Ташев – Транс” ЕООД. Събиране и анализ на информация за добри практики при проектирането на работния процес от други местни и чужди фирми.
Дейност 4: Закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства „Ташев – Транс” ЕООД ще закупи за своите служители специално работно облекло и лични предпазни средства, които отговарят на високи изисквания за качество и осигуряват безопасност на труда. Това се налага с оглед както повишаване на защитата на служителите спрямо редица рискове, така и за гарантиране на качеството и бързината на предоставяните услуги. Необходимостта от тази дейност произтича от намерението на дружеството да осигури за своите служители качественно специализирано работно облекло отговарящо на Европейските норми на съответствие за безопасност и здраве. Това ще има и пряк положителен ефект върху подобряването на условията на труд, което е и една отосновните цели на настоящето проектно предложение.
Дейност 5: Mодернизация на технологичните процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд С цел подобряване на условията на труд и безопасност и здраве в настоящето проектно предложение се предвижда подмяната на следното оборудване с нови по съвременни технически средства отговарящи на съвременните изисквания за безопасност и здраве.  С цел подобряване условията на труд в сервизната база предвиждаме закупуването на специализирана вакумна подопочистваща машина с цел оптимално почистване на подовата настилка в сервизната база от твърди частици и прах, а също и от агресивни вещества, като: двигателно масло, антифриз, смазочни материали, гориво. Закупуването на специализирана техника за вакумно почистване ще позволи значително да се обезопаси работния процес по самото почистване, като същевременно ще се минимизират рисковете за всички работещи в сервизната база, осигурявайки чиста и не хлъзгава подова настилка, същевременно ще се избегне и силната запрашеност, която се получава при почистване с конвенционални методи.  Аспирационна система за отвеждане на изгорелите газове от превозните средства намиращи се в сервизната база за извършване на ремонтни дейности. С цел подобряване на условията на труд и отвеждане на изгорелите газове извън сервизната база предвиждаме закупуването и инсталирането на аспирационна система, която се включва в изпускателната система на превозните средства и отвежда изключително опасните изгорели газове извън работното помещение. Изпълнението на тази дейност ще доведе до значително подобряване на условията на труд и същественна мярка за превенция срещу възникването на белодробни други тежки заболявания, вследствие на вдишването на отровни отработени газове.  Изграждане на модерна отоплителна инсталация в сервизната база на „Ташев – Транс” ЕООД. Инсталирането на отоплителна инсталация захранвана от отработено масло ще осигури топлина през студените зимни месеци на служителите в сервизната база. Ще бъдат инсталирани и отоплителни тела в ремонтните канали, тъй като те се явяват най-ниска точка в сервизното помещение, с цел оптимална цирулация на топлината. Подобряването на микроклимата е основна мярка за превенция на заболяванията и подобряване безопасните и здравословни условия на труд.
Дейност 6: Приключване, отчитане и одитиране на проекта. След приключване на проектните дейности ще бъде изготвен финален технически и финансов отчет. Екипът на проекта има готовност да предоставя информация по всяко време и формат при поискване от ДО. Извършване на одит по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 180 966 BGN
Общ бюджет: 172 461 BGN
БФП: 172 461 BGN
Общо изплатени средства: 172 440 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 190 BGN
2014 0 BGN
2015 136 250 BGN
172 440 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 762 BGN
2014 0 BGN
2015 115 812 BGN
146 574 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 429 BGN
2014 0 BGN
2015 20 437 BGN
25 866 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз