Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1112-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-06001
Наименование: "Подобряване условията на труд за служителите във "ВИКИС ХИДРАВЛИКС" ООД"
Бенефициент: "ВИКИС ХИДРАВЛИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Окончателно сформиране на управленския екип (ръководител, координатори и т. н.) на Проекта и ясно разпределение на задачите и отговорностите в този екип В съответствие с Плана за действие по Проекта Управленският екип изработва детайлната разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по Проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава график за тяхното изпълнение. В съответствие с направената детайлна разбивка по задачи се утвърждават окончателно отговорниците за тяхното изпълнение и отчитане.
Дейност 2: Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща провеждането на две презентации, на които ще бъдат поканени представители на ДРСЗ и ДБТ, както и на местните и централни медии. По време на първата презентация ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и очакваните резултати. Втората презентация ще се проведе при приключването на Проекта и ще има характер на своеобразен обществен отчет за направеното по него и постигнатите резултати, както и за проблемите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация. Изработване и поставяне на подходящо място пред официалния вход на Водещата организация информационна табела за Проекта, отпечатване на информационен винил, който ще бъде поставен на билборд на Кандидата и ще допринесе за информираноста на широк кръг заинтересовани лица и популяризирането на Проекта и Оперативната Програма, дизайн, предпечат и печат на информационни брошури
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание: Анализът на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност в „Викис Хидравликс” ООД ще се извърши въз основа на нормативните изисквания за състоянието на работната среда в т.ч.: работни помещения, работни места, работно оборудване и организация на трудовите дейности - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали. Ще се опишат характеристиките на управлението на основните и спомагателни трудови дейности, процедури, вътрешни трудови стандарти и документи, управлението на персонала в т.ч.: състав, структура на работната сила, здравно състояние на работещите. Ще се определят характеристиките и състоянието на показателите за ефективност на трудовата дейност и условията на труд в т.ч.: - фактори на работната среда - социални и организационни фактори - оценка на риска - лични предпазни средства /ЛПС/ - санитарно-битови условия - травматзъм и заболеваемост Ще се опишат характеристиките и състоянието на управлението на дейностите по осигуряване на ЗБУТ в т.ч.: външни и вътрешни нормативни документи по ЗБУТ, мониторинг на условията на труд Ще се определят силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда. Ще се определят елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Ще се направи анализ и оценка на нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Ще се опише при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви, какви подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това, какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Ще се разработи процедура за оценка и контрол на качествата на предоставените ЛПС/СРО, в т.ч. инструкции за правилната употреба на предоставените ЛПС/СРО, чек-лист за субективна оценка от работещите на качествата и степента на защита на използваните ЛПС/СРО. Обосновка: Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, оптимизиране на условията на труд, повишаване и поддържане на висока работоспособност и производителност на труда, опазване здравното състояние на работещите и повишаване качеството на живот. Повишаване удовлетвореността на работещите, развитие на осъзнат стремеж за участие в процеса на непрекъснато подобряване на условия на труд, лична мотивация за проява на дисциплина и самоконтрол при поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.
Дейност 4: Внедряване на система OHSAS18001:2007 Внедряването на системата OHSAS18001:2007 включва следните етапи: Първи етап 1 Провеждане на предварителна среща с Ръководството на Организацията. 2. Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на одит за оценка на съществуващото състояние на Системата за управление на Организацията в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 3. Анкетиране на Ръководителите на структурни единици за определяне на управляваните от тях процеси и документи. 4. Извършване на консултации по въпроси повдигнати като несъответствия по време на одита. 5. Внасяне на необходимите корекции и предоставяне на окончателен вариант на документи липсващи в системата за управление. Втори етап: 1. Методическа помощ при пробно внедряване, в т.ч.тестване на документите. 2. Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Вътрешен одит за оценка степента на съответствие на системите за управление на качеството и околната среда спрямо определените в документите изисквания. 3. Консултиране по изпълнение на изискванията на OHSAS 18001:2007 за провеждане на Преглед от ръководството. 4. Отстраняване на несъответствията, констатирани в резултат на проведения вътрешен одит. 5 Предоставяне на клиента материали, улесняващи провеждането на бъдещи вътрешни одити към системата
Дейност 5: Сертифициране на система OHSAS18001:2007 Първоначалната оценка на системата за управление се извършва на два етапа: Първи етап: Преглед на документите на системата за управление за оценка на съответствието с избрания стандарт за сертификация, Втори етап: Последван от оценка на място на системата за управление. Всички записи, които са част от системата за управление, трябва да бъдат на разположение за прегледа.
Дейност 6: Закупуване на работно облекло и ЛПС Описание: Обект на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат дейностите по проекта, свързани с доставката на ЛПС, отговарящи на основните изисквания за безопасност, залегнали в & 10 и 11 на Европейската директива 89/686 ЕЕС, с минимално негативно въздействие върху хората, работната и околната среда. Обосновка: С оценката на риска за здравето и безопасността на работещите са определени работните места и работните дейности, на които съществуват рискове за безопасността и здравето на работещите, които не могат да бъдат избегнати чрез колективни средства за защита или други мерки. Изготвен е изчерпателен списък на личните предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло по работни места/видове работа и длъжности. Поради наличие на множество рискови фактори с комбинирано въздействие е необходимо осигуряване на оптимален баланс между защита и комфорт при работа, водещ до повишена продуктивност и безопасност. Избор на ЛПС ще се основава на спазени принципи на ергономия - ЛПС трябва да бъдат разработени и произведени така, че при предвидимите условия на употреба, за които са предназначени, потребителят да може нормално да изпълнява свързаната с риск дейност при подходяща защита на възможно най-високо ниво в специфичната работна среда в предприятието и според заеманите длъжности на лицата.
Дейност 7: Извършване на доставка и монтаж на оборудване Дейността предвижда изграждане на локална аспирационна система в заваръчния цех на предприятието с обща площ -108м2, която трябва да обхване машините, които сме разположили там – общо 5 на брой.Предвиждаме локалната аспирационна система да се състои от 5 отделни вентилатора с отделен аспирационен ръкав, които да са разположени над всяка от машините разположени в цеха. В момента в заваръчния цех съществува „импровизирана” вентилационна система, която е направена с подръчни средства и материали, което е видно и от снимките приложени към настоящото проектно предложение. Изграждането на локална аспирационна система в заваръчни я цех е крайно наложително, като целта е да се подобрят факторите на микроклимата в помещението и да се осигурят по-благоприятни условия на труд за операторите на машините, които са ситуирани там. Ще бъде предотвратен рискът за операторите, който е описан и в съответните карти на риска за работните позиции в заваръчния цех, а именно: …..“допир или вдишване на течности, газове, изпарения, пушеци и прах с вреден токсичен, разяждащ и/или дразнещ ефект”….. Предвижданите ремонтни дейности ще осигурят нормативно необходимото количество пресен въздух за работещите с цел подобряване на микроклимата в помещението и осигуряване на по-добра работоспособност и ще допринесат за подобряване на показателите на микроклимата в помещението – въздух, влажност и скорост на въздушното течение, съгласно нормите, които са посочени в стандарт БДС 14776.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 280 BGN
Общ бюджет: 107 711 BGN
БФП: 107 711 BGN
Общо изплатени средства: 107 710 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 656 BGN
2014 0 BGN
2015 86 054 BGN
107 710 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 408 BGN
2014 0 BGN
2015 73 146 BGN
91 553 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 248 BGN
2014 0 BGN
2015 12 908 BGN
16 157 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз