Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0938-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-11015
Наименование: Подобряване условията и осигуряване на безопасен труд в СПИДИ ООД
Бенефициент: СПИДИ ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място
Дейности: Дейност 1 – Управление на проектните дейности За да се изпълнят предвидените дейности и достигнат целите на проекта, в началото му ще се проведе работна среща на екипа. Участници в срещата ще са членовете на екипа за организация и управление. По време на срещата ще се: Разпределят конкретните задачи и отговорности между членовете на екипа; Разработи детайлен план за работа; Разработи система за вътрешен контрол, мониторинг и оценка; Разработи стратегия за популяризиране на проекта; Разработи оценка на риска и план за ограничването им; Спесифицират мерките за верифициране на физическия и финансов напредък по проекта, за провеждане на проверки на място и други, в съответствие с изискванията на Договоращия орган и приложимите Регламенти; В процеса на изпълнение на проекта текущо ще се провеждат работни срещи на екипа, на които ще се обсъжда постигнатият напредък и ще се планират следващите дейности. Процесът на адекватно управление на проекта е сигурната основа за постигане на ефективни резултати. В рамките на дейността в края на проекта ще бъде осъществен одит от специално избран за целта одитор. Продължителността на дейността е от старта до финала на проекта, включвайки и процеса на текущо и финално отчитане на финансовата и техническата част от изпълнението на дейностите.
Дейност 2 – Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализа на състоянието и проектиране на ефективна и адекватна организация на трудовата дейност се налага с оглед създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Анализа ще обхаване всички елементи на трудовата дейност в предприятието, като ще бъде изготвен спазавайки следната структура: Раздел „Въведение” В тази част ще бъдат представени използваните изходни данни, описание характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази част ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в „СПИДИ” ЕООД. Ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще се анализира и оцени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определи кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще се съставят SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част, ще се обоснове и опише надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите: - ще се направят изводи за състоянието на „СПИДИ” ЕООД и организацията на трудовия процес; - ще се определят приоритетите и ще се препоръчат необходими действия и съответно необходими за тях ресурси. Допълнително към гореописаните действия ще бъде изготвен и „Анализ на въздействието на психо-социалните фактори и разработване на мерки за справяне със стреса при работа”. Последният е от особена важност за успешното мотивиране и задържане на персонала, наред с осигуряване на нормална и добронамерена работна среда във всички офиси и складово-разпределителни бази на дружеството.
Дейност 3 – Осъществяване на мерки за подобряване условията на труд Дейността включва:  Доставка на подопочистваща миеща машина с дискови четки за защита от производствен прах, обща замърсеност и неблагоприятна микробиологична среда в работните помещения на складова база в гр.София  Доставка на по-модерни и по-ефективни средства за защита - специално работно облекло и лични предпазни средства за служители в дружеството Ежедневният трудов процес се опосредства от възможните рискове и заплахи за безопасността на труда чрез рисковите фактори от трудови злополуки на работното място и професионална болест. Подопочистваща миеща машина с дискови четки за защита от производствен прах, обща замърсеност и неблагоприятна микробиологична среда в работните помещения на складова база в гр.София притежава следните характеристики:  Работна ширина - 75 cm  Ефективна ширина на засмукване - 95 cm  Максимална зона за почистване на час - 3700 M2/h  Работно време без презареждане - min 280  Обороти на четките - 185 rpm  Обем на резервоара за чиста/мръсна вода - 85/85 litres  Ширина/дължина/височина/тежест - 58/166/115/213 cm  Акумулатори - 180 Ач Закупуването на този актив се налага с оглед дадените препоръки от службата по трудова медицина и в отговор на необходимостта от защита от производствен прах, обща замърсеност и неблагоприятна микробиологична среда. Освен мерките по въвеждане на адекватно оборудване чрез проекта ще бъдат закупени и работно облекло и лични предпазни средства на служителите в „СПИДИ” ЕООД, както следва:  Обувки с по-добра студоизолация - тип боти от естествена кожа, топла подплата, противохлъзгащо, грайферно-полиуретаново ходило и предпазно бомбе  Костюм- яке и полугащеризон ватирани с по-добра студоизолация -издържащи на механични въздействия със свалящи се ръкави и светлоотразителна лента  Костюм яке и полугащеризон летен -100% памук, с намалена свиваемост на материята, със свалящи се ръкави и светлоотразителна лента  Тениски къс ръкав /100 % памук/  Обувки с по-добра студоизолация - тип боти от естествена кожа, топла подплата, противохлъзгащо, грайферно,полиуретаново ходило и предпазно бомбе, с антиторсионна система облекчаваща ходенето  Ватирана шуба - студо, влагозащитна /с топлозащитна подплата/, със светлоотразителни ленти  Панталон и яке летни /100 % памук/, с намалена свиваемост на материята, със свалящи се ръкави Предвид обстоятелството, че сериозна част от трудовия процес на служителите се извършва или на открит терен /при променливи климатични условия и високо амплитудни температурни различия/, или в закрити помещения /с висока степен на въздушно-циркулационен и температурен обмен/ се налага необходимостта от осигуряване на по-модерни и по-ефективни средства за защита - специално работно облекло и лични предпазни средства. Необходимостта от подмяна на съществуващато облекло се основава на факта, че към настоящия момент служителите ползват работно облекло закупено през 2010г. С оглед на бързото износване и ускорена амортизация, както и частичната обезпеченост на личните предпазни средства се налага закупуването на нови такива. Предвидената доставка съвпада времево със изтичане срока на износване на съответните артикули и допълнително се налага от необходимостта за осигуряване на адекватни и по-ефективни защити на здравето и труда на персонала.
Дейност 4 – Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще бъдат подготвени и осъществени мерки свързани с информиране на обществеността за получената безвъзмездна финансова помощ, съгласно правилата на на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. И специфичните изисквания на ОП „Развитие на човешките ресурси”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 397 BGN
Общ бюджет: 162 189 BGN
БФП: 129 751 BGN
Общо изплатени средства: 129 751 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 279 BGN
2014 0 BGN
2015 102 471 BGN
129 751 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 187 BGN
2014 0 BGN
2015 87 101 BGN
110 288 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 092 BGN
2014 0 BGN
2015 15 371 BGN
19 463 BGN
Финансиране от бенефициента 34 099 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз