Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0060-C0001
Номер на проект: ESF-2303-07-12001
Наименование: "Иновативни подходи за безопасност при работа в "БКС - Търговище" ЕООД"
Бенефициент: "БКС - Търговище" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 31.08.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: Управление За успешната реализация на проекта ще бъде сформиран екип, отговорен за осъществяване проектните цели и дейности, за гарантиране на успешната реализация и спазване на хоризонталните принципи. Ще бъдат разработени персонални отговорности и конкретни задачи, които ще се спазват и изпълняват по време на целия проект. Екипът ще извършва оперативния мениджмънт на проекта: Организиране и управление на дейностите по проекта; Сключване на договори с експерти и изпълнители; Организиране и подготовка на тръжна документация и провеждане на търгове, съгласно №69/11.03.2013г., Провеждане на месечни работни срещи; Изготвяне технически и финансови доклади, доклади на екипа, справки и тн. При осъществяването на дейност 1 ще се спазват хоризонталните принципи за утвърждаване на равните възможности, Партньорство и овластяване, Добро управление на програми и проекти и включване на всички заинтересовани страни.
ДЕЙНОСТ 2: Анализ на състоянието и проектиране на отделни елементи от организацията на трудовата дейност, свързани с работа на открито през пролетно – летния и есенно – зимния период. На анализ ще бъдат подложени конкретните условия на труд на открито при специфичните климатични особености през различните сезони за: повишаване ефективността и производителността, за подобряване на условията за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси, „БКС – ТЪРГОВИЩЕ” ЕООД притежава необходими вътрешни актове, според изискванията на трудовото законодателство, касаещи организацията на работа. Извършва се постоянен мониторинг, чрез внедрената и усъвършенствана Интегрирана Система за Управление по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, чиято ресертификация е успешно защитена през м. Март 2012г. Спазват се стриктно всички изисквания по ЗБУТ. В „БКС – ТЪРГОВИЩЕ” ЕООД е направена оценка на риска за всяко работно място: при работа с опасни вещества (битум, битумна емулсия и газ - Асфалтова база); Инструкции за работа с химични вещества и смеси (Битум нефтен вискозен/битум за пътни настилки, дизелово гориво и газ метан). Въведена е оценка на съответствието, съгласно ПМС№152/30.05.2011г.; Оценка на риска при ръчно вдигане на тежести (контейнери за смет), Внедрена е утвърдена Програма/ мерки / за намаляване на риска. Поради значителното разнообразие на дейностите и услугите, свързани с основните трудови задължения на персонала, работещ на открито е необходима гъвкава организация на труда и навременна актуализация на безопасните условия на труд през различните сезони. Това прави необходимо извършването на анализ на състоянието по време на есенно – зимния и пролетно – летния сезон и изготвянето на проект за усъвършенстване организацията на труда, предимно в областта на безопасността и здравето при работа на открито. Анализът ще включва всички необходими елементи, посочени в «Насоки за кандидатстване»: Раздел „Въведение”; Раздел „Изложение и анализ”; Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност на открито през пролетно – летния и есенно – зимния период”; Раздел „Заключение” Въз основа на анализът на резултатите - ще се обобщят изводите за състоянието на „БКС – ТЪРГОВИЩЕ” ЕООД и организацията на трудовия процес на открито; ще се определят приоритетите през пролетно – летния и есенно – зимния период и ще се направят препоръки за необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси, които ще се развият като самостоятелна «Програма за минимизиране на риска, според изводите от „Анализ” за усъвършенстване на елементи от организация на трудовата дейност.». Програмата ще бъде съобразена със стратегията и политиката на организацията. Необходимостта от създаването на система от методи и средства за усъвършенстване на трудовата дейност в предприятието, на управленските процеси, за създаване на лична мотивация в двете страни на трудовия процес – работодател и работещи за подобряване условията на труд, конкурентноспособността и качеството на живот.
ДЕЙНОСТ 3: Закупуване и използване на лични предпазни средства. От извършения от СТМ на «БКС - ТЪРГОВИЩЕ» ЕООД «Обобщен анализ за здравното състояние на работещите» (приложение към Декларация 2) е посочено: «Основните рискови фактори за работещите в «БКС Търговище» ЕООД са зрително напрежение при администрация, а при другия персонал принудителна работна поза – натоварване на опорно – двигателния апарат, работа с пробождащи и режещи инструменти, работа на открито при общ прах и вредни вещества». Тези условия на труд могат да доведат до различни по характер увреждания на здравето на работещите: на дихателната и костно мускулна системи, на опорно двигателния апарат. За да бъдат предпазени е необходимо ЛПС и специалното работно облекло да отговарят на определени характеристики за защита от вредното въздействие на работната среда върху здравето на работещите. Настояща ситуация: В съответствие с разпоредбите на Наредба №3/2001 за ЛПС на работното място, работодателят е осигурил минимума: студо зашитно облекло (закупено през 2010 г.).: зимни ватирани шуби (шофьори и монтьори); Яке и полугащеризон зимни (сметосъбирач), куртка с панталон (шофьори, монтьори, сметосъбирачи и общи работници), манти (метач/чистач), светлоотразителни жилетки, предпазни обувки. Работните дрехи са изпълнение основно от памук, което е причина за тяхното по – бързо замърсяване, похабяване и износване. Дрехите са с оранжев – сигнален цвят, но липсват светлоотразителни ленти, предпазващи и осигуряващи сигурността и безопастността на служителите по време на работа. Мантите на метачките са в зелен цвят, спомагащ за идентифициране, но също липсват светлоотразителни ленти. За обезпечаване на трудовата дейност, свързана с работа по пътни артерии, работодателят е предоставил светлоотразителни жилетки, но не е обезпечил работното облекло с необходимата лична защита при работа на открито по пътни трасета. Предвид изпълняваните дейности на открито и съществуващите опасности за здравето и безопасността на работниците, изброените ЛПС и като количество и като качество не са достатъчни да осигурят адекватна защита от външната среда. При конкретните условия на труд съществува влияние на редица вредни фактори и рискове от наранявания, травми и професионални заболявания. Това налага да се закупят нови, по-модерни, по-сигурни и гарантиращи безопасността и здравето при работа лични предпазни средства и специално работно облекло.. Предвиждаме закупуване на следните ЛПС и работно облекло, съгласно Списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за безопасност и здраве при работа на работещите от „БКС-ТЪРГОВИЩЕ”ЕООД, приет на заседание на КЗБУТ/Комитет по ЗБУТ/ към „БКС-ТЪРГОВИЩЕ” ЕООД на 19.12.2009 год. – ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯ 2. Необходими са: 61 бр. Защитно облекло от три части - яке, газиризон и тениска в ярък цвят със светлоотразяващи сигнални ленти, за защита от неблагоприятни климатични въздействия при продължителна работа на открито през пролетно – летния сезон, за персонала, работещ на открито. Светлооразителните допълнениия са с цел сигнализиране и позициониране на пътното трасе, чрез предотвратяване и предпазване на служителите и намаляване на риска от Пътно – транспортни и трудови злополуки, предпазващи от прах и други замърсявания при работа на открито. 50 бр. Комплект студозащитно облекло от две части: Ватиран полугащеризон и яке. При студено време - зимното поддържане на пътищата, за обезпечаване на проходимост след снеговалеж и бедствени случаи. Необходими и за направление „Чистота” при сметосъбирането и сметоизвозването при студено време, без необходимото защитни и предпазно лично облекло е възможно измръзване на крайниците. 16 бр. Студозащитна шуба с качулка и свалящи се ръкави при студено време. Предвидени са за ръководния персонал, който контролира и обхожда районите и обектите, проверява извършените работи, изготвя и подава справки към Общинска администрация и местните органи. 89 бр. Светлоотразителни жилетки. Предназначена за работа на открито за превенция на възможността за увреждане на работника по пътищата от преминаващи автомобили, при намалена видимост, мъгла, снеговалеж и т.н., за ппредотвратяване и предпазване на служителите и намаляване на риска от Пътно – транспортни и трудови злополуки, по време на изпълнение на трудовите задължения. Използват се целогодишно. 92 бр. Защитни обувки с устойчиви на пробождане ходила. Необходими за предотвратяване на пробождане от остри предмети (стъкла, тенекия, пирони) при изпълнение на рутинната работа на заетите. 9 бр. Защитни обувки с устойчиви на пробождане ходила и изолиращи ходилата. За заетите в строителството, които работят с горещи асфалтови смеси, предпазващи от високата температура при полагане на асфалтови настилки. 81 бр. Ботуши от PVC с дълбок грайфер и подплата. Необходими при работа през дъждовно време и зимен период. 62 бр. Шапка противопрахова с козирка. Слънцезащитна и противорахова, необходима през пролетно – летния и есенен период, предпазваща от високите летни температури. 93 бр. Шапка студозащитна ватирана, от промазан плат. За защита от неблагоприятни климатични въздействия. Работа при дъжд, студ и сняг при зимно поддържане и снегопочистване на пътища. 60 бр. Х 4 = 240 бр. Ръкавици зимни с лицева свинска кожа по един чифт на месец - ноември, декември, януари, февруари. При поддържане на пътищата, при минусови температури и обезпечаване на проходимост при и след снеговалеж и бедствени случаи, сметосъбирането и сметоизвозването, работниците са подложени на минусови температури, които без необходимото защитно и предпазно лично облекло би могло да доведе до измръзване на крайници. Периодът на експлоатация е 1 месечен, тъй като при изпълнение на задълженията си работниците в дейност Чистота повдигат и местят тежки предмети. Поради ниските температури се наблюдава „залепване” на ръкавицата за предмета, при чието отделяне са разкъсва част от повърхността на ръкавицата. В зимното поддържане се получава протъркване / износване на кожата, водещо до скъсване на ръкавицата. 28 лица х 4 месеца = 112 бр. Ръкавици зимни от плетено без шевно трико, топени в нитрил по един чифт на месец - ноември, декември, януари, февруари; За метачките са предвидени зимни меки ръкавици, тъй като те изпълняват задълженията си ръчно. При експлоатация на ръкавиците се разкъсва част от нея. Поради ниските температури, метачките поставят по няколко чифта ръкавици един върху друг за предпазване от атмосферните условия. 31 лица х 2 чифта = 61 х 8 месеца = 496 бр. Ръкавици защитни от механично въздействие, плетено полиамидно трико, топени в нитрил - по два чифта на месец за осем месеца. Практиката показва, че посочените ръкавици се амортизират твърде бързо, поради ръчната дейност на метачките. Това е причината да се предвиди в списъка за ЛПС, експлоатация за половин месец. 55 лица х 2 чифта =110 х 8 месеца = 880 бр. Ръкавици защитни от механично въздействие, от цепена телешка кожа и плат, подсилена длан, по два чифта на месец за осем месеца. Практиката показва, че посочените ръкавици се амортизират твърде бързо, поради множеството дейности, които извършват заетите. Това е причината да се предвиди в списъка за ЛПС, експлоатация за половин месец. 28 бр. Защитна работна манта / престилка (метачки) Необходима през пролетно – летния и есенен период, преди минусови температури, за защита, сигнализиране и позициониране на пътното трасе – работното място, чрез предотвратяване и предпазване на служителите и намаляване на риска от Пътно – транспортни и трудови злополуки, по време на изпълнение на трудовите задължения, предпазване на личното облекло на работниците от от прах и други замърсявание при работа на открито. 35 бр. Зимна сигнална шуба (три в едно - шуба, яке, елече водоустойчива памук/полиестер) със светлоотразителни кантове. Предложения артикул предлага комбинирана защита и е мултифункционално. За извършване на ежедневните задължения при студено време на метачките. 64 бр. Дъждобрани PVC-Полиестер с постоянна качулка с връзки. Дъждобраните са необходими за предпазване при дъждовно време и снеговалеж, при работа на открито. Защитно облекло за заварчик: по един брой: Престилка, Шлем, Ръкавици - чифт на месец, Защитни специални обувки, Костюм за заварчик. Планираните материали за ЛПС са с качествено по-добри парамерти от наличните, произведени с по – добри материали, много по-леки и комфортни за носене, максимално опростени, което автоматично ще доведе до повишаване производителността на целевата група. Новите, по-качествени, по-надеждни и осигуряващи безопасността и здравето при работа предпазни средства и специално работно облекло, ще повишат удовлетвореността на работниците, ще бъдат осигурнени на работното място. На закупените ЛПС ще се разположи логото на финансиращата отганизация и бенефициента. Защитата на работниците при осъществяване на трудовата им дейност е приоритетен проблем на управлението на предприятието, защото животът, здравето и работоспособността са най-високата ценност на човека. Използваните към момента работни облекла и ЛПС, поради некачествени материали, загуба на предпазни средства, кройки и ергономичност, не създават необходимия комфорт и сигурност на работещите. Срока на износването на работното облекло не съответства на планираното в Наредбата – 1 брой зимно и 1 брой лятно работно облекло. Планираните за закупуване работни облекла ще бъдат по-качествени – с повишена здравина, топло и студоустойчивост, модерни и удобни. Планираните за закупуване ЛПС ще бъдат с по-добри технически характеристики от използваните
ДЕЙНОСТ 4: Публичност При изпълнение на проектната дейност задължително ще се спазват изискванията и мерките от ОП РЧР, както и при реализиране на мерките по информация и публичност задължително се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006. В рамките на дейността предвиждаме разработване на обща визия, съгласно изискванията за визуална идентификация на ЕС. Ще бъде разработен специален дизайн на информационните материали, според визуализацията от Оперативното ръководство за визуализация и публичност. На входа на Административната сграда на „БКС ТЪРГОВИЩЕ” ЕООД ще се разположи пояснителна табела. На закупените ЛПС ще се разположи логото на финансиращата отганизация и бенефициента. На предвидените 2 бр. пресконференции (начална и заключителна) ще са поканени представители на месните медии и месните власти, представители на Инспекция по труда, АЗ и ДБТ. Банерът с информация за проекта ще се разположи в административната сграда. В предвидените 2 обширни публикации (на ½ страница таблоиден формат) ще се разпространява направеното по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 52 483 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 13 121 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз