Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0163-C0001
Номер на проект: ESF-2303-09-12003
Наименование: "Подобряване условията на труд в "Пресков" АД и внедряване на BS OHSAS 18001:2007"
Бенефициент: "Пресков" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В ОСНОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО. I. Въведение Включва описание на : • Браншовата принадлежност и икономическия статут на кандидата- Пресков АД; • Характеристиките, състоянието и организацията на труда в отделните трудови дейности, които са обект на анализа (направления /технологични звена): • Ковашко-пресов цех; Ремонтно-механичен цех ; Термичен участък; Резачен участък; Барабанен участък; ОТКК; Звено Складове; Производствен корпус-нач.отдели и цехове; Автотранспорт; Ел.ремонт КПЦ; ЕМО; Мех.ремонт ковашки машини; Мех.ремонт металорежещи машини; Монтьори енерг. съоръжения. • Съдържание, характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; Управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; Показатели за ефективност на трудовата дейност; Управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; Уловията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, фактори на работната среда, изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. II. Изложение и анализ В тази част кандидатът описва силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в отделните направления (технологични звена), които са обект на анализа, като разглежда елементите на трудовия процес: Организация на труда Структурен анализ и съдържание на трудовата дейност, последователност на работните операции, коопериране и разделяне на труда, организация и използване на работното време, режими на труд и почивка; Степен на автоматизация и механизация на труда - наличие и прилагане на процедури за проверка и поддръжка на оборудването, иновации; Използвани суровини, материали, междинни и крайни продукти, и енергоносители в производствения процес; Ергономична оценка работните операции, работните движения, работната поза, ръчна работа с тежести. Човешки ресурс Съответствие между длъжностните изисквания и професионалната квалификация на работещите; Възможности за повишаване на квалификацията; Информираност на работещите за професионалните рискове и възможности за личното им участие в контрола и управлението на риска; обучение за формиране на поведение, гарантиращо безопасност и здраве при работа; Здравно състояние и пригодност на работещите за изпълняване на съответните длъжности; рискови групи и приспособяване на организацията на труда и условията на работното място към техните възможности; Анализ на показателите за заболеваемост с временна нетрудоспособност, трайно намалена работоспособност и сравняването им с еталони; Анализ на нивото на трудов травматизъм и сравняване със средното за отрасъла; Оценка на психосоциалния климат, мотивация и удовлетвореност на работещите, анализ на текучеството на работещите. Условия на труд Анализ на съществуващите системи за контрол и мониторинг на рисковете създавани от работното оборудване, работната среда и трудовия процес; Анализ на провеждания миниторинг на факторите на работната среда: ергономичност на работните помещения и работните места, микроклимат, осветеност, шум, вибрации, лъчения, прах, химични агенти- необходимост от допълнителни и периодични измервания и оценки; Наличие, изчерпателност и актуалност на извършените оценки на риска. Наличие и актуалност на утвърдена Програма за минимизиране на риска; степен на изпълнение на плануваните мерки и дейности и ефекта от тях. Оценка на осъществявания контрол върху изправността и поддръжката на системите за безопасност, колективните средства за защита и личните предпазни средства. Наличие на процедури за документиране и анализ на злополуките, инцидентите, повредите, проявите на непредпазливост и нарушенията на правилата за безопасен труд. Въз основа на анализa на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност Извършеният анализ ще обоснове при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване, подобряване или иновиране. Констатираните при Анализа „слаби страни” ще обосноват необходимите дейности и мерки за подобряване и оптимизиране на организацията на трудовата дейност, подобряване на условията на труд и поддържане на работоспособността и производителността на труда. Предложените дейности и мерки за подобряване на организацията на трудовия процес и оптимизиране на условията на труд ще бъдат популяризирани сред работещите, за да се повиши тяхната мотивация, отговорност за изпълнението и личното им участие в тези дейности. IV. Заключение Изводи за състоянието на организацията на трудовите дейности и условията на труд, въз основа на резулатите от направения анализ. Определяне на приоритетите, необходимите действия и тяхното ресурсно обезпечаване.
Дейност 2: МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ, СВЪРЗВАНИ С ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД. 1.Действия, извършвани от работника по време на работа: Дейности извършвани от наетите служители в Производствен корпус обхващат трудовите задължения на професиите: н-к производство, н-к КПЦ, н-к смяна КПЦ, зам. Н-к производство, мотокарист, пресьор, текелажник, настройчик, разкройчик метали, кранист, организатор термичен участък, зам.организатор термичен участък, термист, шмиргелист, монтьор, машинен монтьор, н-к механичен цех, зам. н-к механичен цех, шлосер, фрезист, стругар, стругар МО, оператор ерозийна машина, кординатчик, настройчик опер. ЦПУ, оператор ЦПУ, борвергист, машинен оператор, ел.заварчик, зам.н-к инструментална екипировка, н-к отдел ЕМО, зам. н-к отдел ЕМО, гл.енергетик, ел.монтьор, ел.заварчик, н-к звено енерг. съоръжения, монтажник, общ работник, компресорист, организатор ВиК, н-к ОТКК, контрольор КПЦ, контрольор, лаборант, окачествител краен, инспектор БЗР(М.лаб.), инвентарчик, н-к склад ИЕ КПЦ, раздавач инструменти. ПРЕСЬОР В КПЦ – Работникът настройва, монтира, демонтира, проверява годността и регулира всички сложни щампи, матрици и специализирани инструменти за горещо пресоване на метални заготовки. Пуска в действие и обслужва всички видове преси за гореща обработка / фрикционни, механични и хидравлични/. Пресова метални заготовки за получаване на детайли със сложна конфигурация и с високи изисквания за точност. Работниците, които работят на ексцентър преса, задължително ползват лични предпазни средства и добре прибрано към тялото закопчано работно облекло. НАСТРОЙЧИК - Работникът настройва, обслужва ексцентрикови, фрикционни, хидравлични, двойнодействащи ковашки и хоризонтални преси. Снема, поставя, закрепва, регулира щампите, поансоните, матриците и др. инструменти и приспособления. Също така настройва и подменяне, поддържа различни механизирани, подаващи и захранващи устройства на преси. Открива причините водещи до брак и ги отстранява.Измерва базисните размери на пресите, изработваните детайли, матриците, пресформите за коване и други с шублер, микрометър и уреди с индикатори. ТЕКЕЛАЖНИК - Работникът товари, разтоварва и хоризонтално премества тежки товари от 20 до 50т.и вертикално премества товари от 10 до 20т. Определя центъра на тежестта на неправилни, сложни и обемни товари. Изпитва всички видове такелажни механизми и съоръжения, връзва със стоманени и конопени въжета на всички видове възли, примки и халки, заплитане въжета и халки. РАЗКРОЙЧИК МЕТАЛИ- Работникът настройва машината на предписания режим на рязане, оразмерява и разчертава заготовки. Поставя и подменя режещ инструмент при износване. Контролира размерите на заготовките. МОТОКАРИСТ - Работникът транспортира, повдига или зарежда с палетизирани товари основното производство, складовете или тежкотоварни автомобили при износ на продукция. Водачът на мотокар трябва да работи с товари, които по тегло не превишават допустимата товароподемност на кара. ТЕРМИСТ- Работникът подготвя и пуска в действие пещите, ваните за термообработка и инсталациите за азотиране. Зарежда детайлите за термообработка в приспособления. Извършва всички видове термообработка на детайли със средна степен на сложност. Определя твърдостта на металите преди и след термообработка по” Бринел “ и “ Роквел” и работата на уредите, контролиращи параметрите на технологичния процес. МАШИНЕН МОНТЬОР - Работникът сглобява, пасва и регулира сложни възли и детайли.Демонтира, ремонтира машини и съоръжения, както и отделни възли и механизми.Изпълнява различни шлосерски операции, свързани с извършения ремонт.Разглобява възли и механизми, почиства /промива/, маркира, подрежда, сортира, коригира и подготовя за монтаж. Проверява функционалността и точността на извършения монтаж. ЕЛ. МОНТЬОР – Работникът отговаря за обслужването и състоянието на ел.оборудването в”Пресков”АД с изключение на това за което има външно сервизно обслужване. Отговаря за състоянието на ел.оборудването с работно напрежение до 1000V в „Пресков”АД. Открива и отстранява повреди в: разпределителни силови ел.табла и шкафове; ел.кранове и трансманипулатори; ел.кабели и мрежи; ел.пещи; компресори, помпи и аспирационни системи; ковашки преси, пресножици/гилотини/, валове и дробометни машини ;металообработващи машини, като стругове, фрези, бормашини, шмиргелни установки и др.; ел.осветителни инсталации вътрешни и външни ;ел.осветителни уреди и ел.инсталации за тях ;ръчни ел.инструменти и заваръчна техника. Участва в рециклиране на стари и монтаж на нови ел.машини и съоръжения. НАЧАЛНИК ПРОИЗВОДСТВО, НАЧАЛНИК СМЯНА КПЦ, НАЧАЛНИК КПЦ, ОРГАНИЗАТОР ТЕРМИЧЕН УЧАСТЪК - Ръководи дейността по оперативното управление на производството и осигуряване на синхрон в работота на производствените звена или в сътветното прозиводствено звено. Контролира обезпечеността на производството с техническа документация, инструменти, материали и комплектоващи детайли. Анализира натоварването на производствените мощности и прави предложения за най-ефективното им използване. Контролира спазването на трудовата и технологична дисциплина и на правилата за безопасност на труда. Осигурява непрекъснатото подобряване на процесите и дейностите, които се извършват в ръководените от него структурни звена. Изпълнява и други конкретно възложени и свързани с длъжността задачи. 2. Потенциални опасности на които са изложени работещите в производствен корпус: • неблагоприятно въздействие на шум от използваното оборудване; • неспазени норми на осветеност на производствения корпус; • необходимост от защитно работно облеко. 3.Замерени фактори на работната среда: • дневно ниво на експозиция на шум – 113,10 dba – над горна стойност за приемане на действие – 85 dba • осветеност– измерена стойност норма т1 -108 lx - 300 lx т2 – 164 lx- 200 lx т3 – 122 lx- 300 lx • микроклимат – динамичен • концентрация на прах във въздуха на работната среда – прах железен – инхолабилна фракция на работните места; • резултат от контрола – т. 1 - 2,5 mg/m3 т. 2 - 1,8 mg/m3 • гранична стойност – т. 1 - 6,0 mg/m3 т. 2 - 6,0 mg/m3 Копие от протоколите от замерванията на параметрите на работната среда в прозиводствен корпус са приложени като подкрепящи документи кум проекта. 4. Обосновка С модернизирането и подновяването на производстеното осветление в Производствен корпус ще се подобри осветеността с 20 % и ще се намали консумацията на ел.енергия с 50 % (спрямо съществуващото). Всичко това ще се извърши чрез подмяна на осветителните тела и благодарение на енергийноефективни лампи, които ще намалят разхода на ел.енергия. Желаният резултат е: минимална осветеност 300 lx. Схемата на осветление остава същата.
Дейност 3: ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ПРЕДИМСТВАТА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ЛПС, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И СПЕЦИАЛНИ РАБОТНИ ОБУВКИ ползвани до момента ЛПС; спец. работно облекло; спец. работни обувки заменя се със ЛПС; спец. работно облекло; спец. работни обувки с по-добра защита от: - Респиратор с уплътнителен пръстен и клапан прахозащитна полумаска с клапан срещу твърди и течни аерозоли. Сгъваема прахозапрахозащит- на полумаска с клапан, срещу твърди частици и течни аерозоли - Защитни очила със степен на затъмнение 3 олекотени, антиалергични, регулируеми рамки, с недраскаеми поликарбонатни лещи Защитни очила със степен на затъмнение 5 олекотени, антиалергични, регулируеми рамки, неизпотяеми - Очила ударозащитни от поликарбонат със странична защита Очила - маска с поликарбона- тен визор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране,18 индиректни вентилационни отвора осигуряват добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности Щит за заварчици от PVC с ръкохватка. Шлем зa заваряване с автоматично затъмняващ се филтър прозрачна слюда, изработен от олекотен устойчив полиамид - Антифони вътрешни за многократна употреба с корда, цилиндрични от мек, порест поливенилхлорид, редукция на звуковото налягане - 25dB - Антифони вътрешни за многократна употреба – от силикон с електронно регулиране на шума и ниво на говор, сгъваеми - външни антифони Лек пластмасов мидообразен предпазител на слуха, редукция на звуковото налягане - 25dB - външни антифони Лек пластмасов мидообразен предпазител на слуха; редукция на звуковото налягане- 26dB - Работни ръкавици с 5 пръста от плетено безшевно трико топени в латекс ластичен маншет - Работни ръкавици от памуч- но трико топени в латекс, ди шащ гръб, ластичен маншет - Работни ръкавици от лицева разноцветна телешка кожа и плат,подсилена длан Работни ръкавици цепена телешка кожа с памучна подплата, дължина 35 см, топлоустойчиви - Aнти вибрационни ръкавици материал - еластично трико и изкуствена кожа с допълни-телни вложки на длан и пръсти - Aнти вибрационни ръкавици материал – нитрил, защитна вложка на дланите и пръстите - Ръкавици диелектрични 2500 V от висококачествен естествен латекс - Ръкавици диелектрични 10000 V от висококачествен естествен латекс - Защитна каска от ПЕ изработена от полиетилен с висока плътност; околожка от полиетилен с шест точково закрепване ; тегло 310 грама; срок на експлоатация 3 години ; Защита от токов удар до 440V -Защитна каска от ПЕ изработена от полиетилен с висока плътност; околожка от текстил; четири точково закрепване; тегло 310 грама; срок на експлоатация 3 години защита от токов удар до 1000V - Работни обувки цели с метално бомбе. Обувки цели от естествена телешка кожа, масло-киселинно устойчиво, грайферно, антистатично ходило, антиалергични, противоизпотяващи стелки и хастар TNT Боти - цели Сая-естествена кожа Антистатично ходило PU/PU; устойчивост на ходилото на течни горива; противоплъзгащо ходило; метално бомбе; метална пластина; устойчивост на пробождане от твърди предмети Работен костюм - Яке и панталон 100% памук - 240 г/м2 със светлоотразителен кант, плюс сито печат Работен костюм - Яке и панталон 100% памук - 240 г/м2 със светлоотразителен кант, плюс сито печат Работен панталон 100% памук 240 г/м2 със светлоотразителен кант Работен панталон 100% памук 240 г/м2 със светлоотразителен кант - Тениска от трико с кръгло деколте, 100% памук, 150 гр./м2 плюс сито печат - Тениска от трико с яка, 170 гр./м2 - при високи летни температури; изпотяване плюс сито печат - Работна манта – мъжка, с дълъг ръкав, 100% памук, 240 гр./м2 плюс сито печат - Работна манта – мъжка, с дълъг ръкав, плат Поплин плюс сито печат - Работна манта – дамска, с дълъг ръкав, памук полиестер, плюс сито печат - Работна манта – дамска, с дълъг ръкав, плат Поплин плюс сито печат Студозащитно облекло – ватиран елек от полиестер/памук плюс сито печат Студозащитно облекло-вати ран елек със светлоотразител- ни елементи, подплата полар плюс сито печат Огнезащитно облекло за завар- чици – престилка, ръкавели – от естествена кожа Работен костюм за заварчик от 100% памук в комбинация с естествена кожа Дамска туника и панталон от памук/полиестер 120 гр./м2 и предпазна туника, плюс матрица за сито печат и сито печат Дамски костюм туника с къс ръкав и панталон от 100 % памук 240 гр.и туника с обло деколте, плюс матрица за си- то печат сито печат Санитарни обувки от естествена кожа покрита с полиуретан Дамско сабо от естествена кожа, PU ходило Студозащитно облекло Ватирана шуба със свалящи се ръкави от PVC/полиестер, плюс сито печат Студозащитно облекло Ватирана шуба с топла подплата PVC/ полиестер със свалящи се ръкави, плюс сито печат
Дейност 4: ВНЕДРЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТАНДАРТ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД BS OHSAS 18001:2007 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА 1. Разработване на процедури, инструкции и формуляри интегрирани към съществуващата система за управление на качеството – ISO 9001 : 2008 и отразяващи: - политиката и ангажираността на ръководството към безопасните и здравословни условия на труд; - идентификация на опасностите; - оценка и контрол на риска; - оценка на съответствието; - законовите изисквания; - готовност за извънредни ситуации, - наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; - коригиращи и превантивни действия, - одит и преглед от ръководството. 2. Внедряване на разработените процедури и обучение на персонал по прилагането им. 3. Предварителен сертификационен одит. 4. Корегиращи действия и подобрения спрямо процесите и документацията. 5. Сертифициращ одит.
Дейност 5: УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТА 1.Стартиране на проекта. 2.Разпределяне правомощията и задълженията на екипа. 3.Утвърждаване график за процедури по ПМС 55. 4.Провеждане на процедурите и избор на доставчици на материали и услуги.Сключване на договори. 5.Организация, контрол и отчет на действията по т.4 6.Периодични заседания на екипа по управление на проекта и мониторингови срещи с представители на ДО. 7.Реализация на целите на проекта. 8.Закриване и отчитане на проекта.
Дейност 6: ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ При стриктно спазване изискванията на Регламент(ЕК)№ 1828/2006 от 8 декември 2006 г., Кандидатът ще: • Организира пресконференции за откриване и закриване на Проекта, • изготви информационни табели,афиши, дипляни и други рекламни материали с логото на ОП и наименованието на проекта, • осигури информация за етапите на реализация на Проекта чрез ежемесечни публикации в своята интернет страница www.preskov.com • публикува в регионалната и национална преса 4 иформационни карета за изпълнението на проекта, • реализира заснемане и излъчване на 3 броя репортажи, отразяващи целите и реализацията на Проекта, които ще бъдат излъчение по Телевизия Стара Загора, всеки по 4 пъти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 719 BGN
Общ бюджет: 111 351 BGN
БФП: 89 081 BGN
Общо изплатени средства: 89 075 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 944 BGN
2014 68 131 BGN
2015 0 BGN
89 075 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 802 BGN
2014 57 912 BGN
2015 0 BGN
75 714 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 142 BGN
2014 10 220 BGN
2015 0 BGN
13 361 BGN
Финансиране от бенефициента 26 180 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз