Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0045-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-21
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност и ефикасното изпълнение на задълженията на служителите в НССЗ
Бенефициент: Национална служба за съвети в земеделието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 19.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се повиши професионалната квалификация и ефикасността на служителите в НССЗ, което да доведе до повишаване на ефективността и подобрява на цялостната дейност на Службата
Дейности: 1. Обучения провеждани от Института за публична администрация (ИПА) за повишаване на индивидуалната квалификация на служителите Предвидени са набор от обучения, които да подобрят професионалните качества на служителите от централно управление. Обученията са съобразени със специфичната дейност която изпълнява всеки служител и с преминалите преди това обучения, ако има такива. Служителите, които ще преминат обучения са всички служители от дирекция "Административно, финансово, информационно обслужване и човешки ресурси" (АФИОЧР), служителите от отдел „Координация на дейностите” към Главна дирекция "Съвети в земеделието", главният директор на дирекцията, Главният секретар и Изпълнителният директор на Службата или общо около 15 души. Предвидено е едни служител да премине повече от едно обучение, като в този случай темите, по които ще се обучава са надграждащи се и/или взаимно свързани и задължително свързани с изпълняваните от него задължения. В обученията биха могли да се включат и служители от териториален областен офис – област София, който се помещава в гр. София. Ще бъдат преминати следните обучения по каталога на ИПА за 2013 г.: 1. "Управление на електронна администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда" – сигнатура (УА-3) 2. "Организационно развитие. Управление на промяната" – сигнатура (УА-5) 3. "Публичен имидж - елемент на доброто управление" – сигнатура (УА-6) 4. "Планиране на човешките ресурси" – сигнатура (УА-3) 5. "Управление и оценка на изпълнението" – сигнатура (ЧР-2) 6. "Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми" – сигнатура (ЧР-4) 7. "Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси" – сигнатура (УА-6) 8. "Практически умения за ефективни комуникации" – сигнатура (ЕФ-8) 9. "Изграждане на публичен имидж" – сигнатура (ЕФ-4) 10. "Делова комуникация и етикет" – сигнатура (ЕФ-6) 11. "Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси" – сигнатура (ПР-18) 12. "Контрол на основните рискови канали за корупционно въздействие при процедурите за обществени поръчки" – сигнатура (ПР-23) 13. "Участие на България в процеса на вземане на решения от институциите на ЕС и нарушение на задължението за прилагане на правото на ЕС" (ПР-15) 14. "Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти възникващи при при извършваните дейности и процедури" – сигнатура (ПР-25) 15. "Актуални въпроси при изготвяне на ГФО на бюджетните предприятия" – сигнатура (ФС-2) 16. "Вътрешен и външен одит" – сигнатура (ФС-4) 17. "Административна стилистика" – сигнатура (ПР-4) 18. "Управление на собствеността" – сигнатура (ФС-6) 19. "Административно обслужване" – сигнатура (ИТО-4) 20. "Configuring, managing and maintaining windows server 2008 servers - basic course" – сигнатура (ИТО-29)
2. Дългосрочни чуждоезикови обучения за повишаване на езиковата квалификация на служителите В рамките на тази дейност ще бъдат организирани и проведени дългосрочни курсове по чужд език за служителите в централно управление на НССЗ. 10 служители на службата ще преминат дългосрочен курс по английски език. Предварителното проучване показва, че нивото на владеене на английски език за тези служители е сходно и биха могли да сформират една цяла група. Нивото на посещавания курс (съответно за А1, А2, В 1 или В2) ще се определи след полагане на тест от страна на всеки от служителите, които ще бъдат включени в обучението. Накрая на обучението е предвиден тест и издаване на сертификат за преминато ниво. Подходящо е курсът да се проведе на място в административната сграда на НССЗ с цел намаляване на времето за отсъствие на обучаемите от служба. Това обаче ще е възможно в случай на определяне на идентично ниво на преобладаващата част от участниците. Един служител ще посещава дългосрочен курс по немски език и един служител ще посещава такъв курс по испански език. Като алтернатива е предвидена индивидуална форма на обучение, в зависимост от възможностите предлагани от обучителните институции за един участник. По всеки от двата езика ще бъде обучен отделен служител, като подбраните служители имат базови познания и основа по езика и следва да го надграждат и въведат в практическо приложение. Като задължително изискване към програмата на чуждоезиковия курс ще е включването на разговорен елемент и наблягане на комуникативните умения и прилагането на знанията на практика.
3. Обучение по ключови компетенции - екипна ефективност и презентационни (обучителни/ модераторски) и комуникационни умения В рамките на тази дейност служителите на НССЗ ще бъдат обучавани да бъдат обучители. Към обучението основен компонент е и постигането на екипна ефективност и подобряването на координацията между офисите. Предвидено е да се проведе изнесено обучение в рамките на 4 дни (3 нощувки), в което да се включат както служителите от централно управление на НССЗ, така и всички служители от щатния състав на 27-те териториални областни офиса. Обучението се планува да се проведе на централно място спрямо територията на цялата страна, така че да е еднакво достъпно за всички участници. Ще се търсят интерактивни подходи в обучението, предполагащи повече практическа работа на участниците. Обучаемите ще бъдат разпределени в минимум 2 групи, в зависимост от разработената учебна програма. Дейността предполага осигуряване на нощувки на участниците, кетъринг, транспорт в двете посоки, обучители – минимум двама и разходите за възнаграждение и престой, осигуряване на зала и необходимата техника.
4. Обучение по компютърни умения за работа с MS Excel и МS Power Point за група 1 Ще се проведе четири-дневно изнесено обучение обхващащо служителите от централно управление на НССЗ и всички служители от щатния състав на 27-те териториални областни офиса. Обучението ще е върху посочените продукти в операционната система Windows 7. Фокусът ще в върху MS Excel, но ще бъдат предвидени часове и за обучение по МS Power Point, като допълващо обучението по презентационни и комуникационни умения. Участниците ще бъдат разделени на 2 групи за по-добра ефективност и усвояемост на материалите. Ще се наблегна на практическия компонент в обучението.
5. Обучение по компютърни умения за работа с MS Excel и МS Power Point за група 2 Важи описанието по дейност 4. Служителите обучени по дейност 4 няма да се препокриват с тези обучени по тази дейност, тъй като програмата на обучението ще е идентична.
6. Осигуряване на информация и публичност по проекта Дейността включва: А) Изработка на транспарант – 2 броя Б) Направа на публикации в печатни издания – 4 броя При изпълнение на дейността ще бъдат спазвани изискванията на ОПАК за мерките по информация и публичност – приложение 13 от документите за информация по обявената бюджетна линия. Дейността ще бъде допълнена и чрез публикуване на материали за проекта на интернет страницата на НССЗ
7. Управление и администриране на проекта Дейността обхваща подготвителните дейности по изпълнението на проекта; провеждане на тръжни процедури за избор на изпънител/и – една покана по Закона за обществените поръчки (ЗОП); избор и сключване на договори с останалите изпълнители; текущи дейности по организиране на обученията; счетоводно отчитане и документално оформление и съхранение на документацията по проекта; изготвяне на отчети и доклади; изготвяне на справки при необходимост и кореспонденция с Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (УО на ОПАК); подготовка на искания за плащане по проекта – авансово, междинни, окончателно; комуникация и координация с изпълнителите и обучаемите; други дейности по управление и администриране на проекта. Проектът ще се управлява от екип от трима души: ръководител, счетоводител и координатор. Изготвянето на заданието за провеждане на процедура по ЗОП за изнесените обучения ще се извърши от външен изпълнител, на базата на сключен договор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 984 BGN
Общ бюджет: 80 342 BGN
БФП: 80 342 BGN
Общо изплатени средства: 79 856 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 893 BGN
2014 0 BGN
2015 8 963 BGN
79 856 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 259 BGN
2014 0 BGN
2015 7 619 BGN
67 878 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 634 BGN
2014 0 BGN
2015 1 344 BGN
11 978 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Общ брой на проведените обучения на служители в администрацията
Индикатор 7 Дейност 1: Преминати обучения
Индикатор 8 Дейност 1: Получени сертификати
Индикатор 9 Дейност 2: Преминати обучения
Индикатор 10 Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 11 Дейност 3: Проведено обучение
Индикатор 12 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 13 Дейност 3: Придобити ключови компетенции
Индикатор 14 Дейност 4: Проведено обучение за 34 служителя
Индикатор 15 Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 16 Дейност 5: Проведено обучение за 34 служителя
Индикатор 17 Дейност 5: Обучени служители
Индикатор 18 Дейност 6: Изработени информационни и рекламни материали- транспаранти
Индикатор 19 Дейност 6: Публикации в пресата
Индикатор 20 Дейност 7: Сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 21 Дейност 7: Изготвени междинни отчети и искания за плащане (вкл.авансово)
Индикатор 22 Дейност 7: Подготвен окончателен отчет и искане за плащане към ОПАК


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз