Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0017-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за социална интеграция на хората с психични разстройства в Община Сунгурларе
Бенефициент: Община Сунгурларе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Сунгурларе
Описание
Описание на проекта: Обща цел : Гарантиране на правото на живот в общността и създаване на условия за пълноценно социално включване на хора с психични разстройства в Община Сунгурларе. Специфични цели: 1. Осигуряване на подходящи условия за разкриване на социална услуга в общността Защитено жилище за хора с психични разстройства. 2. Изграждане на капацитет на екипа, ангажиран в изпълнението на социалната услуга за прилагане на нов подход в грижата за хора с психични разстройства, позволяващ развитие на индивидуалните ресурси на всеки потребител. 3. Прилагане на интегрирана концепция за социално включване на хората с психични разстройства чрез използване на ресурсите на общността за рехабилитация, консултиране, обучение и посредничество.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление, мониторинг и одит Дейността включва подготвителната работа на екипа по проекта и дейности по организация и управление, включващи: 1. Сключване на договори с екипа на проекта и разпределение на задачите между членовете на екипа. 2. Ежемесечни работни срещи на екипа на проекта с цел установяване на регулярна комуникация и навременно разрешаване на възникнали проблеми. 3. Разработване и приемане на система за вътрешен мониторинг, контрол и отчитане на проекта, включваща и система за архивиране и съхраняване на документацията по проекта. 4. Външен одит на проекта.
Дейност 2. Ремонтни дейности в сградата, в която ще бъде предоставена социалната услуга. Дейността ще бъде изпълнена на три етапа: 1. Подготовка на тръжна документация за провеждане на обществена поръчка за извършване на строително-ремонтни работи. 2. Провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на фирма за изпълнение на необходимите строително-ремонтни дейности. Сключване на договор с избраната фирма. 3. Изпълнение на ремонтните дейности, целящи осигуряване на условия и подобряване на материалната база на сградата, определена за изпълнение на социалната услуга - Защитено жилище за хора с психични разстройства. Ремонтните дейности включват: ремонт на покрива, вътрешни инсталиции – В и К и ел.
Дейност 3. Оборудване и обзавеждане на Защитено жилище за хора с психични разстройства Дейността ще бъде изпълнена на три етапа и включва следните под-дейности: 1. Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител за доставка на оборудването, обзавеждането и материали и консумативи. 2. Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка на оборудването и обзавеждането. Сключвне на договор с избрания изпълнител. 3. Доставка на: • Оборудване и обзавеждане – битова техника, компютърна техника, мебели;
Дейност 4. Подбор и обучение на персонала на Защитеното жилище. Дейността обхваща следните под- дейности: 1. Подбор на персонала. Наемането на персонала ще бъде реализирано съобразно изискванията за подбор на квалифицирани и мотивирани кадри, при спазване принципите за недискриминация. За целта ще бъде обявен и проведен конкурс за подбор на персонала. За нормалното протичане и ръководство на дейността на Защитеното жилище съгласно Методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността ще бъдат наети 9 човека: 1 управител на Защитеното жилище и 8 души персонал, включващ: 4 социални работници, 2 социални педагози, 1 трудотерапевт и 1 медицинска сестра, от които 5 ще бъдат наети на пълен работен ден и 4 на непълен работен ден. При подбора на персонала освен екипа на проекта ще участват и външни специалисти, които ще имат ангажимент да разработят тест за проверка на знанията и уменията и въпроси за провеждане на интервю. 2. Обучение на наетия персонал. С цел осигуряване на необходимата квалификация и придобиване на умения за работа с целевата група в Защитеното жилище в рамките на проекта ще бъдат организирани едно въвеждащо и едно надграждащо обучение за персонала. Предвижда се провеждането на следните форми на обучение и подкрепа: 2.1. Въвеждащо обучение. Обучението ще бъде с изнесено извън работната среда с продължителност 5 дни и ще включва общи познания за грижите в социалната услуга Защитено жилище, умения и задължения на предоставящите услугите, спецификата на работа с целевата група, методика на предоставяне на услугата; здравословни и безопасни условия на труд; етични стандарти при предоставяне на социалната услуга и др. Формата на обучение е групова. 2.2. Едно надграждащо обучение, на 6-я месец от функциониране на услугата. Включва два модула: мотивационен тренинг, управление на стреса и специализиран модул, съобразен с нуждите на доставчиците на социални услуги. Обучението е еднодневно и се планира на база идентифицираните потребности от допълнителна квалификация и натрупания опит в предоставянето на услугата. Форма на обучение – групова.
Дейност 5. Подбор на потребителите на социалната услуга. Дейността обхваща следните под- дейности: 1. Разработване на анкетна карта и провеждане на анкетно проучване с представителите на целевата група и с техните близки с цел оценка на пригодността за ползване на услугата и индивидуалните нужди на потребителите. Предвид спецификата на целевата група, за изпълнение на тази поддейност ще бъдат използвани външни експерти – психолог, социален консултант. При подбора на потребителите ще участват активно представителите на Агенцията за социално подпомагане.
Дейност 7. Информация и публичност Дейността обхваща изпълнение на мерките за информация и публичност в съответствие с правилата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския Социален Фонд. Дейностите по информация и публичност включват следните под-дейности: 1. Организиране на две пресконференции по повод стартирането и финализирането на проекта с поне 20 участника в тях. За участие в пресконференцията ще бъдат поканени представители на местната власт, медии, заинтересовани институции - местни структури на АСП, НПО и други доставчици на услуги, както и други действащи лица на место ниво. 2. Платени публикации в местните и регионални медии, включително и публикуване на обява за подбор на персонал по проекта – 6 броя. 3.Отпечатване и разпространение на информационна брошура за представяне на целите на проекта – 750 броя. 3. Отпечатване и разпространение на информационна брошура за представяне услугите на защитеното жилище – 750 броя. 4. Подготовка и отпечатване на плакати на проекта – 100 броя и трансперант на проекта – 1 брой. 5. Изработване на обозначителна табела на Защитеното жилище – 1 брой. 6. Отпечатване на стикери за маркиране на оборудването, закупено със средства на програмата – 500 броя. 7. Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Общината – www.sungurlare.bg. 8. Отличителни знаци на целевата група – фланелки, шапки.
Дейност 6: Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище за лица с психични разстройства Дейността включва разкриване и устойчиво функциониране на Защитено жилище за хора с психични разстройства. Новата услуга за Община Сунгурларе е предназначена за 15 потребителя – лица над 18 години с психични разстройства. Изграждането и функционирането на защитеното жилище ще бъде съобразено изцяло с Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище”, както и с методиката на социалните услуги за хора с психични разстройства. Дейността, включва следните под дейности: • Настаняване на потребителите на услугата: Настаняването на потребители ще се извършва със Заповед на Дирекция ”Социално подпомагане” – Сунгурларе, след като бъде извършен подбора, така както е описано в дейност В Защитеното жилище ще бъдат настанени мъже и жени над 18 годишна възраст с психични разстройства с лека и умерена степен на интензивност на грижата. Могат да бъдат настанявани лица с постоянно местожителство в община Сунгурларе и област Бургас. • Обслужване и функциониране на Защитеното жилище: За обслужване на Защитеното жилище за хора с психични разстройства ще бъде формиран екип, чийто брой и специалност е съобразен с Методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Екипът, който ще обслужва социалната услуга ще се състои от 9 човека - 1 Управител и 8 души персонал, от които – 4-ма социални работника, 2-ма социални педагози, 1 трудотерапевт и 1 медицинска сестра. Пет от служителите ще бъдат наети на пълен работен ден и четирима на непълен работен ден. С оглед законосъобразното функциониране на Защитеното жилище ще бъде разработен и приет Правилник за вътрешния ред, както и ще се подготвят и поддържат следните задължителни документи: Договор за предоставяне на социалната услуга “Защитено жилище”; индивидуален план, изготвен след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати; регистър на настанените лица; информационна (рапортна) книга; домакинска книга. В Защитеното жилище ще се предлагат следните услуги:  Изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, с оглед задоволяване на потребностите на потребителите. Индивидуалните планове ще се актуализират на 6 месеца;  Посредничество за обучение, намиране на работа, социални услуги в общността;  Консултиране - психологическо, социално и здравно;  Медицински грижи  Учене и образование  Организиране на свободното време чрез трудотерапия, музикотерапия, арт-терапия, дейности на открито, спорт, културни дейности. Супервизия на персонала – индивидуална и групова форма. За времето на функциониране на услугата ще бъдат предоставени 48 индивидуални сесии /по 1 час/ и 6 /по 2 часа/ групови супервизии, общо 60 часа. Супервизията ще бъде предоставяна от външен експерт.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 173 058 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз