Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0006-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 18.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) Да се подкрепи процеса на деинституционализация на лицата с психични разстройства, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на услуги в среда, близка до семейната, гарантираща правото им на пълноценно участие в живота на общността. Специфична цел • Разкриване на ЦНСТ за лица с психични разстройства, като нова форма на социална услуга. • Обособяване на подходяща среда чрез ремонт на предоставени от община Силистра помещения и доставка на оборудване. • Създаване на условия за намаляване на бедността, чрез създаване на заетост на безработни лица, назначени като персонал в новата услуга.
Дейности: Дейност 8. Мониторинг За успешното реализиране на настоящото проектно предложение, от особено значение ще е вътрешния мониторинг върху осъществяваните дейности. Екипът за организация и управление на проекта ще организира изпълнението на заложените дейности, ще следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори и резултати за изпълнение и целесъобразното разходване на средствата по проекта. Ще осъществява непосредствен мониторинг на качеството на социалната услуга и спазването на всички нормативни изисквания при нейното предоставяне. За минимизиране риска от съществени отклонения в параметрите на планираните дейности, специално внимание ще бъде отделено на следене на индикаторите за изпълнение на проекта, като при констатиране на съществено разминаване на изпълнена дейност с очакван резултат, екипа за управление на проекта ще прави анализ и ще приеме план с конкретни мерки и срокове за отстраняване на несъответствията. Чрез вътрешната оценка по проекта ще се следи качеството на предоставяната услуга, съгласно разработената преди старта на услугата Система за наблюдение и повишаване на качеството на услугата. За целта се предвижда да се правят периодични /ежемесечни/ проверки на място и допитвания до целевите групи, като чрез тази форма за обратна връзка ще се регулира изпълнението на дейностите с допустимите желания на целевата група, в рамките на допустимото, съгласно Договора за финансиране с Управляващия програмата орган. При старта на Проекта, Екипа за управление ще разработи План за мониторинг, включващ срок, разултати и индикатори за изпълнение на всяка една от проектните дейности. Екипът за управление на проекта ще следи за вида и пълнотата на документацията по проекта. Екипът за управление на проекта ще контролира провеждането на процедури за избор на изпълнител по ЗОП за целите на проекта.
Дейност 1. Организация и управление на проекта За реализиране на проектното предложение ще бъде сформиран Екип за управление на проекта, включващ: Ръководител, счетоводител, координатор, технически сътрудници – 2 бр. Екипът за управление на проекта не само ще координира дейностите му, но ще подпомага екипа на ЦНСТ относно организацията и управлението на услугата чрез методически указания и подкрепа. Екипът за управление на проекта ще отговаря за изпълнение на индикаторите на проекта. За постигане на ефективна координация и оперативност при изпълнение на дейностите, в рамките на организационните дейности на Проекта, ще се поддържа пряка връзка с Дирекция „Социално подпомагане”. Ще бъдат осигурени канцеларски материали за администрирането на проекта. Преди стартирането на услугата по проекта ще се организира еднодневно посещение на екипа за управление на проекта за обмяна на добри практики с община Русе. Екипът за организация и управление организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи. Ръководи и организира дейностите на различните участници при изпълнение на проекта. Следи за ефикасното и ефективното разходване на договорените средства. Контролира провеждането на процедури за избор на изпълнител по ЗОП за целите на проекта.
Дейност 5. Подбор на потребители За осъществяване подбор на потребителите, със заповед на Кмета на Община Силистра ще се сформира комисия от вътрешни и външни за кандидата експерти. Същата ще разработи процедура и критерии за подбор на потребителите. Комисията изготвя списък на оценените лица с брой точки, според получената от формулярите средно аритметична индивидуална оценка, подредени по низходящ ред. Комисията ще включва следните членове: 1. Директор Дирекция „Хуманитарни дейности” 2. Гл. експерт „ОСНВ” След приключване на процедурата по подбора, директорът на Д”СП” издава заповед за ползване на социална услуга ЦНСТ, придружена от социален доклад - предложение. За обезпечаване работата на Комисията ще бъдат осигурени канцеларски материали и консумативи.
Дейност 7. Информация и публичност Предвижда се използването на следните комуникационно информационни средства: Информацията за проекта ще достигне до целевите групи и широката общественост посредством: *Изработване и публикация на флаш банер - с цел привличане на общественото внимание и заинтересованите страни към целите на проекта и резултатите от неговата реализация ще бъде изработен флаш банер, съдържащ задължителната визуализация за проекта и неговото наименование. Същият ще се публикува 3 пъти с продължителност 10 дни. * Платени съобщения в местно печатно издание. Ще бъдат публикувани 5 платени съобщения в местен вестник на различни етапи от изпълнението на проекта. * Платени радиоклипове в местна радиостанция. Ще бъдат изготвени 3 вида радиоклипа, излъчени по 20 пъти при стартиране на проекта, при стартиране на социалната услуга и в края на проекта. * Пресконференции Ще бъдат проведени 3 пресконференции –при стартиране на проекта, при стартиране на услугата и в края на проекта, за популяризиране на дейностите по проекта и на ЦНСТ за лица с психични разстройства като социална услуга в общността. *Покани – Ще бъдат изработени 90 бр. покани за заинтересованите страни, които ще бъдат поканени на трите пресконференции по проекта. *Флаери - С цел осигуряване на публичност и информиране на обществеността, заинтересованите страни и целевите групи по проекта ще бъдат изработени флаери - 1000 бр. с информация за оперативната програма и ЕСФ, проекта, неговото наименование, цели, дейности и очаквани резултати, основна информация за услугата и потребноситте на целевата група. *Изработка и печат на рекламни материали Ще бъдат изработени различни рекламни материали съдържащи задължителните елементи за визуализация на проекта: тефтери – 200 бр., папки – 200 бр., химикали – 200 бр., които ще бъдат разпространявани на пресконференциите и по време на изпълнението на дейностите по проекта. *Изработка и печат на стикери За целите на проекта ще бъдат отпечатани 2 вида стикери по 500 бр. за популяризиране на проекта и услугата ЦНСТ и за маркиране на закупеното оборудване и обзавеждане по проекта. * Изработка и печат на плакати Ще бъдат отпечатани 100 бр. плакати с информация за проекта и за социалната услуга, които ще бъдат разпростарени в община Силистра. * Банер на стойка - С цел осигуряване на публичност, информация и визуализация на проекта, ще бъдат изработени 2 преносими табели на стойка /банери/, които ще бъдат поставяни на местата на провеждане на различните пресконференции * Табела - Ще бъде изработена и поставена табела на входа на сградата, където ще бъде ситуирана социалната услуга. * Изработване, доставка и монтаж на информационна табела - ще бъде изработена, доставена и монтирана информационна табела, която ще се намира постоянно в офиса на проекта. Във всички форми и мероприятия за популяризиране на проекта ще се отразява, че проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За дизайна и отпечатването на информационните материали, за организирането и провеждането на пресконференциите по проекта се предвижда процедура по Закона за обществените поръчки.
Дейност 4. Подбор на персонала и обучение За осъществяване подбор на персонала, със заповед на Кмета на Община Силистра ще се сформира комисия от вътрешни и един външен за кандидата експерти, която да извърши подбора на кандидатите. Същата ще разработи процедура за подбор на кандидатите, критерии за подбор на екипа, включващи степен на образование, опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, работа по проекти. Също така изготвя Въпросници за провеждане на интервю и Формуляр за индивидуална оценка на кандидатите. Комисията ще провежда интервю с кандидатите. Съответния кандидат се оценява индивидуално от всеки член. Комисията изготвя списък на оценените кандидати с брой точки, според получената от формулярите средно аритметична индивидуална оценка, подредени по низходящ ред. Комисията ще включва следните членове: 1. Експерт – „Човешки ресурси” 2. Експерт „Трудова заетост” 3. Н-к отдел в Дирекция „Хуманитарни дейности” 4. Н-к отдел в Дирекция „Хуманитарни дейности” 5. Експерт „Трудова заетост” /външен за кандидата/. Одобрените от Комисията за подбор на персонала лица сключват трудов договор с Кмета на община Силистра. Членовете на персонала ще преминат следните 3-дневни обучения: 1. Организация и управление на социални услуги 2. Специфика на услугата ЦНСТ за лица с психични разстройства В обучителния курс могат да бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на сходни на дейностите в настоящия проект. С цел осигуряване на качествена услуга и ясна визия на персонала относно нейната специфика, за членовете на персонала ще бъдат организирани посещения за обмяна на опит в ЦНСТ в общините Варна, София и Русе в рамките на 3 дни. Обученията и посещенията ще се организират и провеждат от външен изпълнител – лицензирана обучителна фирма, определена съгласно ЗОП. За обезпечаване на работата на Комисията ще бъдат осигурени канцеларски материали и консумативи. Обучението и супервизията на персонала са насочени към осигуряване на квалифициран персонал за предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги за лица с психични разстройства.
Дейност 3. Разработване на План за развитие на услугата ЦНСТ и подготовка на задължителна документация За осигуряване старта на услугата, със Заповед на Кмета на община Силистра ще бъде сформирана Комисия за изготвяне на План за развитие на услугата и подготовка на необходимата документация до периода на нейното стартиране. Комисията ще се състои от експерти на Кандидата и външни консултанти и ще разработи План за развитие на социалната услуга ЦНСТ за лица с психични разстройства, базиран на Методика за Център за настаняване от семеен тип, Методика на социалните услуги за хора с психични разстройства, Методически насоки за работа на специализираните институции за социални услуги и социални услуги в общността по изпълнение на стандартите и критериите за здравни грижи и Методически насоки за работата на специализираните институции за социални услуги и социални услуги в общността по изпълнение на стандартите и критериите за хранене, както и част от задължителната документация за функционирането на услугата. За обезпечаване на работата на Екипа за управление на проекта и Комисията за изготвяне на документацията преди старта на услугта ще бъдат осигурени канцеларски материали и консумативи. Комисията за изготвяне на План за развитие на услугата и подготовка на необходимата документация до периода на нейното стартиране ще включва: 1. Консултант „Управление на социални услуги” 2. Консултант „Психолог” 3. Консултант „Трудотерапевт” 4. Експерт „Организация и контрол социални дейности”
Дейност 2. Ремонт, оборудване и обзавеждане на помещенията Сградата, предвидена за обособяване на ЦНСТ към настоящият момент е необитаема и се стопанисва от кметството в с. Айдемир. За целите на проекта и социалната услуга се предвижда да се използва първият етаж на източното крило на сградата. За да се използва по предназначение и да са спазени изискванията на нормативната база на Р България е необходимо да се направи смяна на предназначението на част от сградата, да се извърши ремонт, преустройство и оборудване. Съгласно изискванията за материална база за социалната услуга ЦНСТ с капацитет 12 места ще се обособят и оборудват 4 броя спални помещения, медицински кабинет, административен офис, стая за персонала, дневна, кухня с трапезария, два санитарни възела, единият от които с перално помещение, склад за пакетирани храни, подход за достъпна среда /рампа/. 1. ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДАТА 1.1. ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ Покривът на източното крило на сградата, предмет на разработката е плосък с използваемо таванско пространство. Дъждовните води се отвеждат чрез чугунени воронки и вътрешни ВКЩ от РVС тръби ф 110 в канализацията на селото. Хидроизолацията, ламаринената обшивка на бордовете и канализацията са в добро техническо състояние и няма да бъдат предмет на разработката. 1.2. ФАСАДИ Изградени са от тухлени стени 25 см и измазани с вароциментов разтвор, напръскани с циментов разтвор и боядисани с фасадна боя. Нямат топлоизолация. Входните врати са подменяни и изпълнени от AL профили със стъклопакети и термопанели. Прозорците са дървени, слепени и в сравнително добро състояние. Незначителна част от рамките са със счупени стъкла. Уплътнението на стъклата от льок в по-голямата си част е опадал. Цокъла до кота 0,00 е изпълнен от мита бучарда. Не се предвиждат ремонтни работи по фасадите, освен монтирането на предпазни метални решетки. 1.3. ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ - Подови настилки – коридорът, фоайето и санитарните възли са от търкана мозайка, класните стаи и хранилищата са от реден дървен паркет, здрав, но недобре поддържан. Две от стаите са с амфитеатрално повдигнати тераси, изпълнени от дървена конструкция, дъсчена обшивка и реден паркет. - Стените и таваните са боядисани с латекс. В по голямата си част са в добро техническо състояние. При изпълнение на ремонта ще се очука подпухналата на места мазилка, ще се остърже подпухналата боя, шпакловат получените язви и грундират. След така направената подготовка ще се направи цялостно боядисване с латекс. - Вратите са дървени пресовани с разбивани и ремонтирани насрещници. Техническото им състояние позволява де се използват без допълнителен ремонт. - Санитарни възли – изградени са 2 броя с по 4 клетки, стая за хигиенисти, умивални. Едната от тях е ремонтирана и преустроена за хора в неравностойно положение. Мазилката на единият е паднала в по-голямата си част. 1.4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - Сградата е захранена от уличната мрежа. Водопроводът е изграден от поцинковани тръби ф 2” преминаващ през помещенията на сутерена. Има изграден водомерен възел в битовите помещения на котелното. От главната магистрала са направени отклонения ф 1/2" за мивките в стаите, ф 1” за санитарните възли в сутерена, І-ви етаж и ІІ-ри етаж и ф 2” за захранване на противопожарните табла. Тръбите не са топлоизолирани и създават условия за конденз. Към настоящият момент няма течове и повреди по водопровода. - Канализацията за отпадните води е изградена от РVС тръби ф 50 за мивките и ф 110 за санитарните възли и дъждовните от покрива. Към настоящият момент няма течове и повреди по канализацията. 1.5. ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ - Ел. захранване - сградата е захранена с електрическа енергия от уличната мрежа. В сутерена е монтирано главно ел. табло с трифазен електромер за измерване на косумираната електроениргия. От главното табло са захранени етажните ел. табла. На етажа предмет на разработката има две ел. табла в двата края на коридора. От тях се разпределят силовите линии и линиите за осветление. - Осветление – всички помещения и коридора предмет на разработката се осветяват с пендели 1х60 w. В санитарните възли се осветява с плафони и противовлажни тела. 1.6. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ За отоплението на сградата е изградено локално водно отопление на течно гориво. Разполага с котелно и битово помещения, които се намират в сутерена до източният вход. Нафтово стопанство е в двора на имота, а ежедневният резервоар в котелното помещение. Магистралните тръбопроводи за изградени по лъчевата система, като започват с тръби ф 63 мм и с намаляване консумацията на топлоенергията диаметъра намалява. Топло изолирани са с минерална вата на въже, рабицова мрежа и азбестоциментова замазка. В някои участъци е нарушена или липсва. От двата лъча на топлопровода са направени разклонения за вертикални щранкове ф 1” до І-ят етаж и ¾” за ІІ-ят етаж. Пет броя от радиаторите на първият етаж в коридора са свалени, като са останали 2 броя с по 20 прешлена Калор-3 - 500/160. В стаите са демонтирани 6 броя по 20 прешлена Калор-3-500/110, като са останали 2 броя двупанелни стоманени в хранилищата, един двупанелен тип 22 и един чугунен Калор-3 – 500/110 в санитарните възли и 2 броя по 20 прешлена Калор 500/110 в първата класна стая. Под средните прозорци в класните стаи няма изградена разпределителна мрежа и монтирани радиатори. 2. ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ЗА АРХИТЕКТУРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ЗА ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО За да функционира част от сградата като ЦНСТ е необходимо да се направи вътрешен ремонт и преустройство на настоящите помещения, коридори, фоайета, санитарни възли, водопроводна, електрическа и отоплителна инсталации. - Архитектурно разпределение – за нуждите на Центъра ще се обособят няколко вида помещения. 2.1. Трапезария и склад за пакетирани и консервирани храни: – Ще се използва първата класна стая от към източният вход. Подходяща е да се използва за тази цел, защото заедно с кухнята се обособяват като разделен дял от центъра. Зареждането на продукти ще става от самостоятелен и страничен вход, достъпен за МПС. В североизточната й част ще се изгради склад за пакетирани и консервирани храни от двустранен гипскартон на метална конструкция и дървена пресована врата. Има връзка с кухнята и гише за приемане на храната и предаване на мръсната посуда. 2.2. Кухня – ще се използва второто помещение, което е било хранилище. Подходящо е да се използва за тази цел без да се правят допълнителни преустройства. Ще се монтира двукоритна кухненска мивка от алпака с 2 малки плота, 2 броя работни плотове от водоустойчиви кухненски плоскости, аспиратор, шкафове за кухненска посуда, шкаф за покривки и друго бельо. Има врата за връзка с трапезарията. Ще се монтира работно гише за подаване на храната и приемане на мръсната посуда. Ще се запази наличното осветление от пендели 1 х 60 w и наличният двупанелен радиатор. Кухнята ще се използва за приготвяне на храна като елемент от трудотерапията. 2.3. Дневна – ще се използва третото по ред помещение, което е било класна стая. Подходящо е да се използва за дневна. В дневната ще се осъществяват различни занимания, съгласно програмите за дейност на Центъра, ще се посрещат гости и близки на потребителите, ще се организират различни дейности за осмисляне на свободното време на потребителите. 2.4. Спални помещения 4 броя – ще се използва следващото малко помещение, което е било хранилище към кабинет и едно голямо помещение, което е било класна стая. Малкото помещение ще се използва без преустройство. Ще се затвори /заключи и закове към касата/ вратата към дневната, която е била връзка към кабинета. Голямото ще се преустрои за три спални. Ще се изградят две преградни стени от газобетон, ще се просекат два нови отвора за врати от към коридора и монтират нови пресовани врати, ще се шпакловат, грундират и боядисат. Ще се затапи канелката, ще се демонтират мивката и фаянсовата облицовка. Ще се монтират метални предпазни решетки на прозорците. 2.5. Административен офис – ще се използва част от следващото голямо помещение, което ще се преустрои чрез изграждане на преградна стена от двустранен гипскартон на метална конструкция, шпаклова и боядиса. Ще се монтира нова пресована врата към преддверие. В офисът ще се ситуира ръководителя на услугата и ще се сесъхранява документацията. 2.6. Стая за персонала - ще се използва средната част от същото голямо помещение, която ще се преустрои като стая за персонала и входно преддверие чрез изграждане на преградни стени от двустранен гипскартон на метална конструкция, шпакловат и боядисат. Ще се монтира нова пресована врата. За преддверието ще се просече отвор в тухлената зидария към коридора и ще се монтира нова пресована врата. Стаята ще се използва за почивка на персонала, за преобличане и съхраняване на лични вещи. 2.7. Медицински кабинет - ще се използва част от същото голямо помещение, което ще се получи от вече изградената преградна стена. В медцинския кабинет ще се помещава медицинската сестра и психологът. 2.8. Санитарни възли - 2 броя – ще се използват съществуващите, които ще се преустроят и за мокро помещение /пералня/ и за баня. Ще се изградят на преградни стени от зидария с газобетонови блокове 600/150/250, шпакловат и боядисат. Ще се монтират 2 броя нови пресовани врати. Ще се ремонтира част от тавана. Санитарните клетки ще се използват без преустройство. Единият възел е с достъпен за хора с увреждания. Ще се монтира ел. бойлер 80 л. със серпентина за баните, пералня със сушилня, душови и смесителни батирии. Ще се монтират санитарни аксесоари. 2.9. Коридор – за намаляване загубите на топлоенергия ще се затворят част от прозорците с влагоустойчив гипскартон с дебелина 12,5 мм, закрепен върху дървените рамки, отвън боядисани с блажна боя, близка до фасадната, а отвътре ще се шпакловат и боядисат с латекс. Настилката от търкана мозайка и осветлението ще останат същите. Ще се изгради газобетонова стена с дебелина 15 см. с пресована врата за изолиране на източното стълбище от коридора. Ще се раздели фоайето на централният вход, за да се ползва и старото тяло при необходимост и ще се прегради южното стълбище към фоайето с врата от двустранен гипскартон но метална конструкция. 2.10. Рампа за достъпна архитектурна среда – съществуващата отговаря на изискванията. Ще се монтира козирка от метална конструкция и поликарбонатни плочи за предпазване от неблагоприятни атмосферни условия. 3. ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ Ще се използва съществуващото захранване с питейна вода и съществуващият водомерен възел. Трапезарията, кухнята, медицинският кабинет и санитарните възли ще се захранят от съществуващата разпределителна мрежа и наличните изводи. Ще се затворят изводите и демонтират мивките и фаянсовите облицовки в дневната и в една от спалните. Захранването на санитарните възли на първият етаж и етажните противопожарни табла остава същото. Захранването на неизползваемите санитарни възли в сутерена и вторият етаж ще се прекъсне и затапи с поцинковани тапи, за да не се образува мъртва вода и предпоставки за аварии при неблагоприятни атмосферни условия. В кухнята ще се направи нов скрит водопровод в канали от ППр тръби ф 20 за студена и топла вода и необходимите фасонни части от съществуващ извод за захранване на смесителната батерия на мивката. В медицинския кабинет ще се запази мивката и канелката, като се монтира нов малък бойлер под налягане със смесителна батерия за топла вода. В трапезарията също ще се запазят мивката и смесителнат батерия, като се захрани с топла вода от кухнята. Ще се топлоизолират тръбите в сутерена против конденз и замръзване. В санитарните възли, новоизградените пералня и баня ще се направи нов водопровод скрит в канали от ППр тръби ф 20 за топла и студена вода. Ще се направят нови изводи за захранване на пералнята, на душови смесителни батерии, за спирателни кранове на тоалетните клекала. Ще се използва съществуващата канализационна мрежа от РVС тръби ф 110 и ф 50. За потребностите на кухнята ще се изгради нова от РVС тръби ф 50 и включи в ВКЩ ф 110 преминаващ през нея. В санитарният възел ще се преработи канализацията от ф 50 за отвеждане водите от пералнята и изгради нов подов сифон за банята. 4. ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ В по-голямата си част ще се използва съществуващата електрическа инсталация на първият етаж и захранването от главното ел. табло. Ще се направи дефектовка на ел. инсталацията, ще се направят нови връзки в ел. таблата, в разклонителните кутии, за да се прекъсне захранването на останалата неизползваема част от сградата с електроенергия. Ще се променят местата на съществуващи ел. ключове и ел. контакти чрез вкопани канали и нови проводници. Ще се преработи етажното табло и захрани самостоятелно кухнята заради големите консуматори - бойлер, ел. печка, аспиратор, хладилник с фризер. От главното табло ще се захраният само двете ел. табла на първия етаж на източното крило, което ще се използва. Силнотоковата инсталация ще се доразвие. Новите части от инсталацията за осветление и контакти ще се изпълнят скрито от проводник ПВВМ. Ключовете ще бъдат монтирани на височина 1,30 – 1,40 м, а контактите на 0,60 м от готов под. Всички контакти са тип „Шуко” със заземителна клема. Наличната осветеност е достатъчна за предмета на дейността на обекта. В помещенията с преустройства ще се изгради нова скрита електрическа инсталация от проводник ПВВМ 1,5 мм2 за осветление и 2х2,5 мм2 за силовите контакти. Осветителните тела остават същите и са описани в проектните решения на помещенията. 5. ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ Ще се използва съществуващата разпределителна мрежа. В съществуващото котелно помещение ще се монтира нов водогреен котел на течно гориво с номинална мощност 90 kw с възможност след време да захрани с топлоенергия и първият етаж на старото крило, Ще бъде окомплектован с автоматична нафтова горелка за течно гориво, табло за управление, циркулационен възел с 2 бр. помпи, спирателни кранове ф 2” и филтър, разходомер за течно гориво, 2 броя термометри за топлата и студената вода, манометър, фукс ф 200 от черна ламарина, включен в съществуващият комин. Ще се направи нова връзка от котела до магистралните тръбопроводи от черни тръби ф 2”. Ще се свалят от ІІ ет. На сградата и монтират 5 бр. чугунени радиатори по 20 прешлена 500/160 в коридора, ще се разработи нова разпределителна мрежа и монтират чугунени радиатори по 20 прешлена 500/110 в трапезарията, в дневната, в едната от спалните, в стаята за персонала. Съществуващите двупанелни стоманени в кухнята, едната от спалните и санитарните възли ще се използват. В новоизградените спални, административния офис и медицинският кабинет ще се използва стара разпределителна мрежа, като се свалят чугунени радиатори по 20 прешлена 500/110 от вторият етаж и монтират в тях. Ще се използва съществуващият разширителен съд. За изолиране на ІІ ет. На сградата, ще се прекъснат вертикалните щрангове ¾” на височина 2,00 м и ще се монтират автоматични обезвъздушители ф ½” и ще се затапят вертикалните щрангове ф 1” на 20-25 см от пода. За следене на разходите и водене на прецизна отчетност ще се монтира разходомер за горивото преди горелката. За осигуряване свеж въздух в котелното ще се използва наличният вентилатор. За създаване на хигиенична и приветлива обстановка за обслужващия отоплителната система, помещението ще се боядиса. 6. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ ЗА ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО При изпълнение на ремонта и преустройството ще се изпълнят основни и спомагателни /съпътстващи/ видове работи, както следва: 1. Архитектурно-строителни работи - Демонтажни работи – за да започнат основните дейности е необходимо да се демонтират реденият паркет, дъсчената обшивка и дървената скара в две от класните стаи с терасовиден под и преградната стена от ПДЧ плоскости в санитарният възел. - Просичане на отвори – за да отговори на потребностите за функциониране като ЦНСТ и постигане на функционалност на обекта ще се създадат нови помещения, ще се направи просичане на 3 броя отвори в тухлена зидария за нови врати. Страниците ще се измажат с вароциментов разтвор изцяло, след това ще се монтират врати и уплътнят с полиуретанова пяна. След това ще се монтират ъглови лайсни и шпаклова страницата към стаите и монтират секретни брави и дървени первази към коридора. Ще се отварят към коридора. - Преградни стени от газобетонови блокове 600/150/250 – ще се изпълни в коридора до източният вход, спалните помещения , банята и пералнята на тънка фуга от сух лепилен разтвор. За постигане стабилност ще се направи очукване на мазилката по стените и колоните с шир. 20 см и монтират фусове от Ст А-І ф 6,5 мм през ред зидария за постигане здрава връзка със стената и предпазване от напукване на мазилката. Ще се замонолити фугата между зидарията и стената. Ще се направи шпакловка с лепилен сух разтвор на стените, грундират и боядисат. - Преградни стени от двустранен гипскартон на метална конструкция – ще се изпълни във фоайето на главният вход, към южното стълбище, медицинският кабинет, административният офис и преддверието на персонала, склада за хранителни продукти. Ще се монтират пресовани врати 90/200 и 80/200 остъклени 1/3 на щок 8 км със секретни брави и дървени первази. За постигане стабилност ще се закрепят в пода, стените и таваните чрез дюбели. Ще се уплътнят фугите със силикон. Ще се направи шпакловка, грундират и боядисат. - Работен плот – в кухнята се монтира водоустойчив кухненски плот с дължина 3,60 м, ще се вградят в него 2 броя еднокоритни кухненски мивки с кухненски сифони и шкафове с вратички от ПДЧ плоскости. - Дограма /врати и прозорци/ - ще се прогонят при необходимост. - Затваряне отвори на прозорци – за намаляване загубите на топлоенергия ще се затворят 8 броя прозорци 240/210 в коридора с гипскартон 12,5 мм. Ще се закрепи върху дървените рамки чрез винтове за дърво, китосат главите и фугите, и боядисат с блажна боя от вън близка до цвета на фасадата, а отвътре шпакловат и боядисат с латекс. - Облицовка по стени – за постигане на добра хигиена в кухнята ще се направи облицовка по стената над кухненският плот от фаянсови плочи 20/30 см. на права фуга 2 мм запълнена с фугин. - Боядисване – за постигане на здравина ще се очука подпухналата мазилка, измажат получените язви с вароциментов разтвор, а по-тънките места с сух лепилен разтвор. Ще се остърже подпухналата боя, шпакловат обработените места, грундират. За постигане на хигиеничен вид помещенията ще се боядисат с латекс. - Покриване на рампа за достъпна среда – ще се направи метална конструкция от квадратен профил 20/20/2 мм с ширина 1,30 м. фермите ще се монтират на 1,00 м разстояние една от друга, като всяка е с тегло 6,5 кг. Покриването е с поликарбонатни лочи с ширина 1,40 м. Фугата със стената ще се уплътни със силикон, а между плоскостите ще се укрепи с алуминиева лайсна за конструкцията. - Подови настилки – в помещенията ще се използва съществуващият паркет. Ще се изцикли и лакира двукратно с благореактивен лак. Ще се монтират дървени триъгълни первази към новите преградни стени. - Предпазни решетки – ще се монтират на прозорците в коридора и помещенията до които имат достъп настанените лица с психични разстройства. Изпълняват се от затворен профил 15/15/1,5 мм през 10 см по вертикала и пет броя дъгообразни реда по хоризонтала на заварка. Закрепват се в страниците на отворите чрез фусове от кръгло заманолитено желязо ф 16 на заварка. - Остъкляване – подменят се счупените стъкла на дървените рамки със стъкла 4 мм и се уплътняват със силикон. - Почистване на обекта – след приключване на строителните работи депонираните строителни отпадъци се товарят на превозно средство и извозват на ДТБО. 2. Водопровод и канализация – ще се захранят със студена питейна вода и гореща за битови нужди кухнята, трапезарията, медицинският кабинет, банята и санитарните възли. 3. Електрическа инсталация – ще се захранят с електрическа енергията. 4. Отоплителна инсталация – ще се захранят с топлоенергия. 7. ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ За привеждане на помещенията в подходящ вид, според тяхното предназначение и след анализ на наличното оборудване и обзавеждане се предвижда по проекта да бъде закупено следното оборудване и обзавеждане, съгласно Приложение В4: Готварска печка Абсорбатор Пералня със сушилня Шкафове за дрехи Маси Столове Закачалки Щори
Дейност 6. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип В рамките на настоящото проектно предложение Община Силистра ще е доставчик на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за лица с психични разстройства. ЦНСТ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното развите на лицата, настанени в нея. В центъра се създава среда близка до семейната, при която потребителите получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно развитие и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на лицата с психични разстройства за равнопоставено участие в живота на местната общност. Цел на услугата Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства е осигуряване на качество на живот, регламентирано в една от основните разпоредби на Европейската конвенция за правата на човека и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на лицата в естествената за тях среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа. Задачи на услугата 1. Да се задоволят основните жизнени потребности на лицата от храна, подслон, сигурност, развитие и се осигуряват условия за тяхното надграждане; 2. Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която потребителите да развиват пълноценно своите възможности; 3. Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата до социални, здравни, образователни и културни услуги в общността; 4. Да се осигурят адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на лицата с психични разстройства; 5. Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване; 6. Да се подготвят потребителите за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им включване в живота на общността; 7. Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко лице; Капацитет на услугата – 12 места. Целева група Лица с психични разстройства, чакащи настаняване в специализирана институция. Персонал Числеността и вида на персонала в социалната услуга са определени на база Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, съгласно Заповед № РД 01-864 от 30.10.2012 г. В ЦНСТ, чрез подбор ще бъде ангажиран достатъчно на брой квалифициран персонал, който да осигурява 24-часов режим на работа и качествено предоставяне на услугата. Персоналът се състои от следните специалисти и общи длъжности: Ръководител/Социален работник – 1 щ. бр. Психолог – 1 щ. бр. Трудотерапевт – 1 щ. бр. Медицинска сестра – 1 щ. бр. Санитар – 2 щ. бр. Санитар/перач – 1 щ. бр. Домакин/снабдител – 0,75 щ. бр. Портиер/огняр – 1 щ. бр. Портиер/поддръжка – 1 щ. бр. Портиер – 1 щ. бр. Вход към услугата Дирекция социално подпомагане извършва социална оценка и насочва лицата с психични разстройства към ЦНСТ, когато:  Лицето е на възраст над 18 години  Лицето или неговите родители/близки са от населено място, принадлежащо към областта, където е разкрита услугата, или от друго населено място, което се намира в непосредствена близост до ЦНСТ (ако това е в интерес на лицето);  Настаняването е съобразено с желанието на лицето/родител, настойник;  След извършената оценка на случая, Комисия, сформирана със Заповед на Кмета на общината, извършва подбор на оценените потребители. След приключване на процедурата по подбора, директорът на Д”СП” издава заповед за ползване на социална услуга ЦНСТ, придружена от социален доклад - предложение.  Задължителни документи при приема на лице в ЦНСТ:  Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ за настаняване на лицето в ЦНСТ, съпроводена от оценка на случая, изготвена от водещия случая социален работник, съгласувана с началник-отдел „ХУСУ” , подписана от директор ДСП, оформена съгласно законосъобразния ред, както и становището на Комисията за подбор на потребителите.  Медицински доклад от личния лекар, удостоверяващ актуалното здравословно състояние на лицето;  Медицинско удостоверение от лекуващия лекар на лицето, че не е било в контакт със заразно болни/заразоносителство;  Лична амбулаторна/здравна карта на лицето, изследване за бацилоносителство;  Документи, удостоверяващи увреждането на лицето, налични епикризи;  Личното дело на лицето от предишни настанявания извън семейството (ако е приложимо);  Направления/заповеди за ползване на други социални услуги.  Приемателен протокол, в който се съдържа информация за състоянието на лицето по време на приемане. Обхват на услугата След приемане на лицето в ЦНСТ, доставчикът на услугата изготвя индивидуален план за работа с потребителя. Планът се базира на направената оценка на потребностите на лицето и мотивираното предложение за предоставяне на социални услуги от социалния работник. Формулират се основните насоки за бъдеща социална работа в зависимост от потребностите и желанията на лицето. Актуализира се на всеки 6 месеца (при необходимост и по-често). За всяко настанено лице се води лично досие. Дейности с лицата, настанени в социалната услуга Преди стартирането на услугата, екип от експерти ще разработи План за развитие на социалната услуга ЦНСТ за лица с психични разстройства, базиран на Методика за Център за настаняване от семеен тип, Методика на социалните услуги за хора с психични разстройства, Методически насоки за работа на специализираните институции за социални услуги и социални услуги в общността по изпълнение на стандартите и критериите за здравни грижи и Методически насоки за работата на специализираните институции за социални услуги и социални услуги в общността по изпълнение на стандартите и критериите за хранене. ЦНСТ за хора с психични разстройства ще предоставя грижи и услуги на потребителите, осигуряващи развитие на образователните, обучителните, здравните, стоматологичните и психологичните им потребности. Дейностите ще се прилагат чрез двата модела на “Програма от грижи”: стандартен и разширен. В зависимост от потребностите и изготвения индивидуален план за работа потребителят се включва в стандартната и/ или разширената програма от грижи. Стандартната програма от грижи е за хора, които се нуждаят от подкрепа или интервенции от страна на определена институция или специалист в съответната област; поведението им не е опасно за тях самите или за другите. Разширената програма е за хора, които имат комплексни потребности и се нуждаят от по-интензивна помощ, т.е. необходимо е да бъдат в контакт с повече от един специалист или институция (например с дирекциите “Социално подпомагане”, със следствените и съдебните органи, с органа по настойничество и др.) С цел задоволяване потребностите на потребителите на услугата и осигуряване на условия за пълноценното им развитие се предвижда организирането и провеждането на дейности, осигуряващи социални, рехабилитационни, психологични, трудотерапевтични, информационни, консултативни и посреднически услуги, както следва: Социална рехабилитация Социалната работа насърчава социалната промяна. Социалната работа в разнообразните си форми е насочена към многобройните и сложни взаимодействия между хората и тяхната среда. Социалната работа има за цел осигуряването на възможност на всички хора да развият пълния си потенциал, да обогатят живота си, както и предотвратяване на дисфункцията. Професионалната социална работа е насочена към разрешаване на проблеми и постигане на промяна. Социалната работа е единна система от ценности, теория и практика. Чрез дейността си социалният работник ще предоставя информационни, консултативни и посреднически услуги на потребителите, ще им оказва подкрепа в ежедневието и заедно с тях ще осмисля свободното им време. Физическа рехабилитация – кинезитерапия, масаж Целта на кинезитерапията е да предпазва от инвалидизиране, както и да рехабилитира лица, заболели или увредени като възстанови максимално тяхното физическо състояние, за да заемат отново своето място в обществото, съответстващо на тяхното здравословно състояние. Тя се прилага целенасочено, съобразно терапевтичните задачи, дозирано съобразно психо-физическите особенности и състоянието на лицето с увреждане. Кинезитерапията е основно звено в комплексната рехабилитация на хора с физически увреждания. Тя допринася за подобряване координацията на движенията. Спомага за усвояване на умения и навици за справяне с дейности от ежедневния живот. При необходимост лицата, нуждаещи се от физическа рехабилитация ще ползват услугите на ЦСРИ в гр. Силистра, който предоставя и мобилна услуга. Психологична рехабилитация Психологичната подкрепа се осъществява на базата на специализирана оценка на потребностите и индивидуалния план за грижа на лицето, които са разработени и се актуализират в условията на мултидисциплинарен екип от специалисти. Психологичната подкрепа е насочена към подобряване психичното състояние на лицата и стимулиране на тяхното развитие - емоционално, личностно, познавателно, социално. Ролята на психолога е заедно с потребителя да превърнат отрицателните чувства и емоционалната болка на потребителите в доверие, разбиране, радост, съпричастие, жизненост и любов, за да преоткрият и утвърдят себе си. Психологът ще прилага индивидуална психологична терапия - когнитивно-поведенченска терапия-свободен разговор, тестове, диагностициране, терапия, работа върху въображение, внимание, емоции, памет, мислене; релаксация и визуализация и др. За лицата ще се осигурява допълнително консултиране и специализирана психологична помощ при необходимост. Трудотерапия Целта на трудотерапията в различни направления и разнообразни форми и средства е да се преодолеят недостатъците в цялостното развитие на хората с психични разстройства, за да се реализира конституционното право на труд на всеки потребител. Процесът е стъпаловиден и може да включва разходки, изготвяне на определен режим на живот, диети - съобразени със здравния статус, за да бъдат реализирани рехабилитационните потребности на хората с психични разстройства. Направления в трудотерапията – функционална трудотерапия, занимателна трудотерапия, конструктивна дейност, четене и писане, битов труд, обучителни дейности и професионално ориентиране. Дейността ще се осъществява от назначения трудотерапевт и съвместно със социалните работници при осъществяване на посредничество между потребителите и социалните институции и услуги в общността в населеното място и гр. Силистра. Потребителите могат активно да се включват в дейностите на читалищата в с. Айдемир, както и в дейностите на клубовете на инвалида и пенсионера. При възможност, със съдействието на специалистите в услугата, потребителите могат да участват в различни обучителни програми и мерки. Лицата, които имат нужда и възможност за допълнително или специализирано обучение, могат да посещават специализирани центрове за обучение, както и допълнителна специализирана помощ от външни специалисти като логопед. Здравни грижи Доставчикът на услугата ще осигури на всяко настанено лице съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и достъп до други здравни услуги. При настаняването на лице в ЦНСТ, за него ще се избира личен лекар, който практикува в района на местоположение на ЦНСТ, прави оценка на здравния статус на лицето и изготвя план за профилактични прегледи, при необходимост насочва към други специалисти за прегледи и консултации, определя се нуждата от медицинска рехабилитация. Здравните грижи ще се извършат съгласно Методическите насоки за работа на специализираните институции за социални услуги и социални услуги в общността по изпълнение на стандартите и критериите за здравни грижи. Персоналът на ЦНСТ има отговорността да наблюдава здравословното състояние на всяко лице и своевременно да осигурява необходимата специализирана/медицинска помощ. За всяко лице ще се изготвя План за здравни грижи. Съдейства и посредничи при изготвянето на експертните решения на ТЕЛК, придружава лицата при ползване на медицински услуги и лечение и при изпълнението на рехабилитационни процедури и упражнения. В зависимост от нуждите на лицата се осигуряват своевременно лекарства, диетични храни, помощни технически средства. Персоналът подкрепя и придружава лицата за развиване на хигиенни навици и формиране на умения за грижи за здравето по отношение на личната им хигиена; хигиена на личното пространство; здравословно хранене; грижи за тялото и др. За осъществяване на здравните грижи ще бъде наета медицинска сестра, ще се осигурят лекарствен и спешен шкаф. Осигуряване на подкрепа на потребителите за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот Екипът на ЦНСТ организира ежедневието в ЦНСТ по начин, който осигурява придобиване на знания и умения за независим живот и повишаване на личностната, социалната и гражданската култура и компетентност на лицата в следните области: лсекидневни умения за живот; умения, свързани с живота в общността; социални и личностни умения за живот; интимност и сексуалност. За лицата, които индивидуалната оценка показва необходимост от допълнителна подкрепа за развитие на горепосочените умения, се организират индивидуални и групови занимания. Екипът на ЦНСТ съдейства на потребителите при техните контакти с институции и при административни процедури, организира издаването на лични документи. Персоналът съдейства на лицата да развиват умения и да натрупват знания, насърчава ги в самостоятелно мислене и създава възможности за самостоятелно вземане на решения. Екипът на ЦНСТ подкрепя настанените лица при изграждане на социални мрежи. Съдейства и осигурява условия за включването им в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните им интереси. Екипът подпомага лицата в избора на занимания за свободното време и ги насърчава в тяхното осъществяване. Поощрява активното общуване на потребителите с техни връстници и други значими за тях хора. Работа със семейства и роднини на настанените лица Екипът осигурява на настанените лица възможност да поддържат връзка с родителите, семейството и близките си. Изпълнението на планираните дейности ще се осъществява като се поддържа тясна връзка и сътрудничество между участващите страни. Работата със семействата на хората с психични разстройства ще е насочена към насърчаване на връзката със семейството и преодоляване на вината от настаняването на лицето в социална услуга за хора с психични разстройства. Работа с общността, други институции и организации Екипът на услугата ще провежда дейности за интегриране на ЦНСТ в живота на местната общност и създаване на добри партньорства, ще съдейства за включването на хората от общността и тяхното участие в живота и дейностите развивани в ЦНСТ; ще поддържа добри контакти и взаимоотношения със съседската общност; ще подкрепя лицата при включването им в живота на местните общности; ще инициира дейности, насочени към активното представяне в общността чрез различни инициативи. Осигуряване на основни жизнени потребности Екипът на ЦНСТ ще организира ежедневието на потребителите според предварително изготвени общи правила за организацията на живота им, съобразено с техните индивидуални потребности и желания. Ще бъде осигурена постоянна грижа на всяко лице в зависимост от потребностите му и съобразено с неговото мнение и избор. На потребителите ще бъде осигурен подслон в условията на сигурност и зачитане на достойнството им; ще се осигури възможност на настанените лица да разполагат с лични вещи, облекло и обувки и личен шкаф, до който да имат непрекъснат достъп; ще се осигури възможност за поддържане на лична хигиена и интимност. Хранене Един от най-важните фактори при определяне качеството на живот е храненето, което поддържа здравното и общото състояние на потребителите. Недостатъчното или некачествено хранене може да доведе до неблагоприятни последици за здравето. Освен здравословни храненето има и социални аспекти – приготвянето, сервирането и консумирането й оказват влияние върху психо-социалното развитие на потребителите. Храненето на потребителите в Центъра ще се организира съгласно Методическите насоки за работата на специализираните институции за социални услуги и социални услуги в общността по изпълнение на стандартите и критериите за хранене. Потребителите ще получават питателна и здравословна храна в приятна атмосфера. Определянето на дневен хранителен режим ще гарантира получаване на храна на постоянни интервали. Храненето ще се организира чрез кетъринг, осигурен от външен изпълнител, избран чрез процедура по ЗОП. Поне едно от дневните менюта ще включва готвена храна. Менюто ще се изготвя съвместно с персонала и представители на потребителите и ще бъде съобразено със специфичните им нужди. Индивидуалните предпочитания към храната, включително и тези, породени от културни и религиозни причини ще бъдат отчитани. При необходимост ще се осигурява диетично хранене след консултация със специалист. За осъществяване на личен избор при хранене седмичното меню ще се предоставя или обяснява по подходящ начин на потребителите. Изход от услугата Прекратяването/изходът от ЦНСТ ще става при условие, че за лицето има осигурена възможност до живее в защитена и сигурна семейна среда и притежава умения и готовност за самостоятелен живот. Ако прегледите на случая и плана за грижи покажат необходимост от удължаване на настаняването на дадено лице с оглед постигане на достатъчна степен на автономност и осигуряване на сигурна среда след напускане на ЦНСТ, директор Д”СП” издава нова заповед за настаняване в социалната услуга. Решението за срока за удължаване на настаняването се взема съвместно от Д”СП” и ЦНСТ на базата на индивидуалните потребности на лицето и условията в ЦНСТ. Организация на работата Създадената организация на работа ще позволява ефективно изпълнение на целите на ЦНСТ и управление на ресурсите. Организацията на работа ще се основава на ясни правила за организиране дейността на ЦНСТ, вътрешна и външна комуникация и екипност. За организация на услугата ще бъде изготвен пакет от документи, регламентиращи организацията на работа в изпълнение на законодателството и съответните разпоредби. Една част от документацията ще бъде разработена преди стартирането на услугата с участието на експерти на кандидата и такива, външни за него. Организацията на ЦНСТ ще съдейства за изпълнението на Плана за развитие на услугата; ще съдейства за активното включване на потребителите и търсене на тяхното становище по всички засягащи ги въпроси, когато това е прибожимо. Най-малко веднъж на две седмици ще се провеждат екипни срещи за обсъждане на случаи, възникнали въпроси и ситуации от ежедневието на децата, разпределяне на текущи отговорности. Поне веднъж на три месеца ще се организират мултидисциплинарни екипни срещи, на които ще се канят и външни специалисти за обсъждане на случаи или обмяна на опит. Доставчикът и ръководителят на ЦНСТ ще са отговорни за организирането на външната и вътрешна комуникация, връзки и сътрудничество с други институции и организации, изготвянето на задължителната документация и длъжностни характеристики на всеки служител. Ръководителят на ЦНСТ ще изработи и утвърди Правилника за вътрешния ред и месечния работен график, като описва организационна структура с ясни отговорности и подчиненост. Екипът за управление на проекта и ръководителят на услугата ще извършват контрол на качеството на предоставяне на услугата. Екипът на ЦНСТ ще изготвя вътрешно оперативната документация, правилата за групов живот, организация на ежедневието на потребителите, графика на екипните срещи, организация на ежедневието на настанените лица. В ЦНСТ ще се поддържа задължителна документация. Задължителната документация се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на доставчика. Поддържането и начините на ползване на тази документация се определя при спазване на изискванията за поверителност, достъпност и съхранение, регламентирани в длъжностните характеристики на членовете на персонала. Задължителната документация включва:  регистър за ползвателите на социалната услуга ЦНСТ, с постоянен срок на съхранение;  входящ и изходящ дневник;  тетрадка за регистриране на заповедите на ръководителя и приложените заповеди към нея;  инвентарна книга и отчетни и счетоводни форми със срок за съхранение, съгласно Закона за счетоводството;  книга за жалби;  лично досие на всеки член на персонала;  утвърдените документи по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.  тетрадка за вписване и съхраняване на информация за протичане на работната смяна във всяка група/дейност;  протоколни книги за обсъжданията на екипа и за общите работни срещи с целия персонал и/или с отделни групи служители;  протоколна тетрадка за регистриране на дарения с постоянен срок за съхранение и прилежащите документи;  лично досие на всеки потребител с постоянен срок на съхранение; ЦНСТ ще предоставя достъп до информацията, съдържаща се в личното досие на потребителите , в съответствие на законовите изисквания. ЦНСТ предоставя информация, поискана от контролиращи, правозащитни, правораздаващи и други органи и институции за дейността на центъра, в съответствие на законовите изисквания. В ЦНСТ ще се прилагат нормативно определените изисквания за сигурност и безопасност, с цел да се осигури защита на потребителите, посетителите и персонала по отношение на рискови събития или инциденти. Ще се осигури денонощна охрана на сградата на ЦНСТ чрез СОТ и наетите охранители по проекта. Финансово управление и отчетност Финансирането на услугата ще се извършва съгласно утвърдения единен финансов стандарт за съответната година и Договорът между кандидата и договарящият орган. Средствата ще се разпределят така, че да се покрият минималните стандарти за качество на услугата при спазване на изискванията за оптимално съотношение между средствата за заплати на персонала, за издръжка на ЦНСТ и за непосредствена издръжка на настанените лица. Финансовите средства, предвидени за покриване на разходите по предоставяне на услугата ще се разпределят за:  Възнаграждения на работещия персонал.  Режийни разходи, свързани с поддръжка на сградата и създаване на благоприятни условия за престой в нея (в т.ч. разходи за ток, вода, отопление и поддръжка).  Издръжка на ползвателите.  Комуникационни разходи (телефон, поща, интернет и др.).  Санитарни и хигиенни средства и материали.  Канцеларски материали.  Материали за индивидуална или групова работа с ползвателите за изпълнение на индивидуалните им планове за грижи.  Транспорт и командировъчни  Такси, лични разходи на лицата и др. Таксите, които потребителите ще заплащат ще бъдат изчислявани съгласно Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Начинът и формата на отчета ще бъде определена от договарящият орган. Система за наблюдение и повишаване на качеството Доставчикът на услугата ще разработи и прилага процедури за мониторинг и вътрешен контрол на предоставяната услуга с цел гарантиране предоставяне на качествена услуга в съответствиес нормативните изисквания. Доставчикът ще разработи писмен план за подобряване на качеството на услугата. Планът се разработва на базата на идентифицираните при вътрешния контрол проблеми. Чрез този план се цели да се постигнат необходимите промени във функционирането й, което да доведе до повишаване на качеството на услугата и писмена процедура за подаване и разглеждане на жалби.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 235 BGN
Общ бюджет: 165 825 BGN
БФП: 165 825 BGN
Общо изплатени средства: 154 739 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 847 BGN
2014 107 541 BGN
2015 11 351 BGN
154 739 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 470 BGN
2014 91 410 BGN
2015 9 648 BGN
131 528 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 377 BGN
2014 16 131 BGN
2015 1 703 BGN
23 211 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз