Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0026-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разкриване на ЦНСТ за лица с физически увреждания в община Червен бряг: Подкрепа за включване и участие в общността
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.02.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) Да осигури социално включване на лица с физически увреждания от община Червен бряг; Да създаде условия за намаляване на социалната изолация на тези лица. Специфична цел Да предостави социални услуги в общността и в среда от семеен тип с акцент върху индивидуалността и потребностите на лицата с физически увреждания.
Дейности: 1. Сформиране на екип и управление на проекта В периода на тази дейност ще бъде сформиран екип за изпълнение на проекта. В административния екип са включени Ръководител проект, координатор и счетоводител. Те ще работят екипно, за да администрират и следят целия процес на работа, ще поддържат връзка с Договарящия и Управляващия Орган на Оперативната Програма, ще спазват всички изисквания за ефективно управление и преодоляване на евентуални затруднения и проблемни ситуации. Екипът ще е отговорен за коректното администриране на проекта, спрямо изискванията на Програмата, подреждане и съхранение на съответната документация.
2. Изготвяне на тръжна документация В рамките на тази дейност ще бъдат изработени тръжните документи за избор на подизпълнител. Ще бъдат подготвени тръжни досиета и ще се следват законовите изисквания за провеждане на избор на подизпълнител според ЗОП.
3. Информация и публичност В този период е предвидено да се популяризира проекта сред широката общественост. Така ще могат да се привлекат и нови участници. Информационната кампания ще е в два етапа – разпространение на информационни материали – флаери /1000 броя/ и брошури /500 броя/ с информация за проекта, целите, резултатите, финансиращата програма и типа социална услуга. Всички текстове ще са съобразени с целевата група и техният начин на възприемане на информация – по-свободен стил, по-достъпен и по-четивен. Вторият етап е засилено популяризиране на идеята на проекта чрез 2 публикации в местната преса. Публичността на проекта ще бъде реализирана в неговия ход с оглед предоставяне на повече резултати и оповестяването им. Активите ремонтирани или закупени с помощта на ЕСФ ще бъдат подходящо визуализирани със стикери и информационна табела.
4. Избор на целева група По време на тази дейност ще се проведе подбора на целевата група, която да бъде ползвател на Центъра за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания. Ще бъде разработена анкетна карта, която да бъде попълнена от лицата, които отговарят на първоначалните условия. След това ще се проведе интервю с всеки един от ползвателите. Центърът за настаняване от семеен тип ще бъде с капацитет 10 души. Подборът на целевата група ще бъде направен от сформирана Комисия от община Червен бряг. Комисията ще избира с приоритет лицата, за които е най-трудно да им бъде намерена възможност за семейна среда и да бъде осигурена тяхната адекватна социална интеграция.
5. Ремонт и обзавеждане на помещенията, в които ще се предоставят социални услуги По време на тази дейност ще бъде направен ремонт на сградата и помещенията предвидени от общината за създаване на ЦНСТ. Ремонтът ще бъде извършен от подизпълнител, избран според изискванията на българското законодателство. След приключване на ремонта съответната сграда ще бъде обзаведена според нуждите и изискванията за един Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания.
6. Избор и обучение на персонала на ЦНСТ В рамките на тази дейност ще бъде проведен подбор на персонала, който ще работи в ЦНСТ за лица с физически увреждания в Червен бряг. Ще бъдат подбрани 9 служители за работа в Центъра за настаняване от семеен тип според Методиката, утвърдена от МТСП. От тях 1 управител, 2 социални работници, 1 медицински специалист, 2 трудотерапевти и 3 болногледачи /санитари/. След проведения подбор на персонала ще бъдат проведени поредица от обучения. 1. Въвеждащо обучение Въвеждащото обучение е 4 дневно и има за цел да запознае служителите с вида социална услуга и начините на нейното предоставяне според всички изисквания и нормативни документи /закони, правилници, методики/. Ще бъдат подготвени и раздадени материали на персонала. Ще има специален модул посветен на уврежданията и начините на работа с такава целева група. 2. Продължаващо обучение Продължаващото обучение (3 дни) ще даде възможност на персонала да разбере какви са съвременните методи и начини на функциониране на ЦНСТ, да бъде въведен в спецификите на всяка една от длъжностите, нейните цели и задачи, както и връзката с останалите от екипа. Ще бъдат предоставени добри практики за пример и използвани интерактивни методи. Ще въведе обучаемите в дълбочина и конкретика за справяне с най-основните проблеми в ЦНСТ, в детайли ще бъдат разкрити различни индивидуални подходи. 3. Обучение в иновативни методи за социално включване (включително предприемачество) и терапия В рамките на 4 дни част от персонала на ЦНСТ (управителя на ЦНСТ, социалните работници и трудотерапевтите ще бъде запознати с иновативни методи и подходи за социално включване и терапия на лица с физически увреждания: възможностите, които дават: трудотерапия с елемент на социално предприемачество, различни арт-терапевтични методи, месене на хляб и т.н. Ще бъде използвана групова работа като метод и интерактивни инструменти и материали. 4. Обучение по вътрешна супервизия на услугата Обучението ще представи в рамките на 3 дни пред персонала как трябва да се извършва супервизията в ЦНСТ, какво цели. Ще бъдат разиграни казуси с размяна на роли.
7. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с ФУ По време на тази дейност ще се предоставя самата социална услуга в Центъра за настаняване от семеен тип. Това е комплекс от социални услуги в среда близка до семейната по начин, който гарантира пълноправно участие на потребителя в живота на общността. Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания в община Червен бряг ще бъде с капацитет 10 лица. Това ще позволи да се реализират дейности и инициативи с настанените лица, за подобряване на адаптацията и социализацията им в публичния живот. Обученият персонал ще подготви организацията на деня в Центъра, ще направи индивидуална оценка на лицата, ще подготви План за работа според индивидуалните особености и степента на уврежданията. Ще има подготвена програма за индивидуална и групова работа. Съвместно ще се реализират различни инициативи и ще се насърчават лицата да излизат в общността. Персоналът в Центъра ще бъде от 9 души – управител, социален работник /2 броя/, медицински специалист, трудотерапевт /2 броя/, болногледач /3 броя/.
8. Одит на проекта В рамките на тази дейност ще бъде проведен одит на проекта. Това ще се извърши във връзка с изискванията на Оперативната програма и съответната Процедура и ще е съобразено с принципите на добро управление на проекти.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 183 555 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз