Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0034-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-31
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в областна администрация Пазарджик
Бенефициент: Областна администрация Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 03.06.2013
Дата на приключване: 03.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация.
Дейности: Дейност 1 Изготвяне на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители по отделни дейности Областна администрация Пазарджик ще възложи на външна фирма-изпълнител, разработването на тръжни документации за процедури, които ще се проведат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в зависимост от заложеният бюджет по отделни дейности, както и избор на изпълнители.
Дейност 2 Провеждане на обучения в ИПА по теми: 2.1 Комуникативни умения на английски език -ЧЕО-2А –за 6 ч. 2.2 Разговорен английски/надграждащ курс/ -ЧЕО -1Б-за 6 ч. 2.3 Създаване на добре изглеждащи документи с MS WОRD- ИТО-6-за 15ч. 2.4 Стра Областна администрация Пазарджик ще подаде заявка по образец в ИПА с приложен опис на заявените обучения и съответния брой участници в тях. В заявката изрично се упоменава, че групата за обучение за дейност 2.2 и дейност 2.4 са за 15 служители. В този случай от ИПА се изпращат лектори в областна администрация, като командировъчните на лекторите са за сметка на ИПА, т.е включени са в таксата за обучение. За обучения 2.1,2.2 и 2.4 Областна администрация Пазарджик ще командирова служителите си.
Дейност 3 Провеждане на обучение в ключови компетенции-екипна ефективност Областна администрация Пазарджик ще възложи на външна фирма-изпълнител, провеждане на обучение в ключови компетенции –екипна ефективност, с убедеността в изключително голямото значение за работата в екип.
Дейност 4 Провеждане на обучение за работа с малцинствени групи и хора в неравностойно положение Предвижда се обучение на служители от почти всички звена на областна администрация, поради важността на темата. Това е специфично обучение, което трябва да е насочено към институционално и професионално отношение към тези хора –обучение за 23служители за по 3 дни.
Дейност 5 Информация и публичност Разгласяване на проекта, обхвата на услугите и дейностите, чрез провеждането на информационна кампания и разпространението на информационни материали, в т.ч.: - Провеждане на две пресконференции/встъпителна и заключителна/, една по повод стартирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му; Тази фаза се състои в организиране на пресконференцията, а именно подготвяне на списък с участници, зала, подготвяне и изпращане на покани, подготвяне на мултимедийни презентации, покана до медиите. Изработване и поставяне на банер в сградата на Областна администрация. -Изработване и поставяне на информационни плакати- 100бр. -Изготвяне на брошури -200бр.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
ЕТ "Нитос - 2 - Иван Стоев"
Стратег Консулт ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 474 BGN
Общ бюджет: 43 558 BGN
БФП: 43 558 BGN
Общо изплатени средства: 43 558 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 490 BGN
2014 30 068 BGN
2015 0 BGN
43 558 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 467 BGN
2014 25 558 BGN
2015 0 BGN
37 024 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 024 BGN
2014 4 510 BGN
2015 0 BGN
6 534 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1: Разработени тръжни документации
Индикатор 5 Дейност 1: Избрани изпълнители и подписани договори
Индикатор 6 Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 7 Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 8 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 9 Дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 10 Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 11 Дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 12 Дейност 5: Изработен и поставен банер
Индикатор 13 Дейност 5: Изработени и поставени инф. плакати
Индикатор 14 Дейност 5: Изработени брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз