Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0249-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социално включване на деца в конфликт със закона - нови модели и практики
Бенефициент: Сдружение Институт по социални дейности и практики
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 30.05.2013
Дата на приключване: 30.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Социално включване на деца в конфликт със закона - нови модели и практики
Дейности: Дейност 4. Апробиране на нов модел (програма за социално включване) за работа с деца и младежи в конфликт със закона.
2. Разработване на нов модел (програма) за работа с деца и младежи в конфликт със закона.
Дейност 3. Обучение на екип за апробиране на нов модел (програма за социално включване) за работа с деца и младежи в конфликт със закона.
5.Създаване на видео материали с добри практики от Италия и Ирландия за работа с деца в конфликт със закона и деца, участници в правни процедури.
6.Осигуряване на публичност и провеждане на международна конференция в България
1.Организиране и провеждане на учебно посещение в организация „Асоциация за социално развитие Il Fiore del deserto”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 245 880 BGN
Общ бюджет: 212 144 BGN
БФП: 212 144 BGN
Общо изплатени средства: 212 024 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 212 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 170 BGN
2014 0 BGN
2015 162 854 BGN
212 024 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 180 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 795 BGN
2014 0 BGN
2015 138 426 BGN
180 220 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 376 BGN
2014 0 BGN
2015 24 428 BGN
31 804 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Проведени учебни посещения.......
Индикатор 5 Разработен доклад за резултатите от проучването на добрите практики
Индикатор 6 Разработен модел (програма), интегрираш добрата практика в българския контекст
Индикатор 7 Доклад от проучването на идентифицираните практики на европейско ниво - 20 страници
Индикатор 8 Проведени фокус групи с ключови актьори за обсъждане на модела
Индикатор 9 Разработен и отпечатан пакет обучителни материали – Наръчник за професионалисти
Индикатор 10 Разработен и отпечатан Наръчник за деца
Индикатор 11 Разработен и отпечатан наръчник за родители
Индикатор 12 Обучен екип, който пилотира иновативния модел и представители на партньорите към полиция, правосъдие, ОЗД, заетост, професионален център \БТ)
Индикатор 13 Проведени три тридневни модула обучение
Индикатор 14 Апробиран модел в ЦОП (София и Шумен).
Индикатор 15 Сформирани специализирани екипи за подкрепа на деца и юноши в конфликт със закона – в София и Шумен
Индикатор 16 Подкрепени деца и младежи в конфликт със закона в двата центъра и техните семейства
Индикатор 17 Брой дни осъществени супервизии на екипа
Индикатор 18 Създадени и разпространени в на ДВД 3 или 4 видео материали с обща продължителност 60 минути с добрите практики на партньорите по проекта
Индикатор 19 Проведена пресконференция при стартирането на проекта
Индикатор 20 Проведена пресконференция при стартирането на проекта...
Индикатор 21 Изработени информационни материали за осигуряване на публичност и информираност по проекта табели Банери Брощури Прессъобщение
Индикатор 22 Проведена международна конференция за 2 дни в България
Индикатор 23 Подготвени и разпространени пакети с информационни материали за конференцията
Индикатор 24 Създадени условия за обмяна на опит
Индикатор 25 Проучени добри практики за социално включване на деца в конфликт със закона
Индикатор 26 Партньорите познават проучените добри практики
Индикатор 27 Експерти от водещата организация познават проучените практики
Индикатор 28 Проучените добри практики са описани и анализирани в доклад
Индикатор 29 Иновативният модел за социално включване на деца в конфликт със закона е подходящ за прилагане при българските условия
Индикатор 30 Проучени практики на европейско ниво от две страни в ЕС
Индикатор 31 Разработеният модел е обсъден с ключовите актьори и те подкрепят прилагането му
Индикатор 32 Професионалистите радполагат с инструментариум за въвеждане на иновативния модел в практиката
Индикатор 33 Децата от целевата група разполагат с материали в подкрепа на успешната им социална интеграция и ги използват
Индикатор 34 Родителите на децата от целевата група разполагат с материали в подкрепа на социалната интеграция на техните деца и ги използват
Индикатор 35 Създадени условия за пилотиране на модела и за формиране на мултиинституционален екип за работа с деца и юноши в конфликт със закона на местно ниво
Индикатор 36 Развити компетенции на екипа за работа с деца в конфликт със закона
Индикатор 37 Създаденият иновативен модел подкрепя децата от целевата група
Индикатор 38 Осигурена са необходимите човешки ресурси за прилагане на модела
Индикатор 39 Децата и младежите от целевата група и техните семейства са получили подходящи услуги
Индикатор 40 Екипите по проекта са подкрепени
Индикатор 41 Професионалистите разполагат с видеоматериали, които да подпомогнат обучението им и да улеснят прилагането на модела в България
Индикатор 42 Обществеността е информирана за старта на проекта
Индикатор 43 Осигурени материали за информираност и публичност
Индикатор 44 Партньорските институции и заинтересованите страни имат възможност да се запознаят с модела
Индикатор 45 Участниците в конференцията са запознати с резултатите от апробирането на иновативната практика
Индикатор 46 Участниците в конференцията разполагат с информационни материали за иновативната практика и ползват


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз