Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0104-C0001
Номер на проект: A12-22-98
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в община Ловеч
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 29.05.2013
Дата на приключване: 29.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация - Ловеч
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта. Организация на дейността на екипа. Процедури по ЗОП. Наблюдение и контрол на проектните дейности и действия за превенция на рисковете за изпълнение на проекта. Отчети. (Управление на проект) Дейността ще бъде реализирана чрез следните поддейности: 1.1. Организация на дейността на екипа Ще се сформира екип, ще се назначат експерти и ще се разработи подробен и текущо актуализиран план график за действие с конкретни задачи, срокове, роли и задължения на екипа. Ще се координира работата на екипа по проекта с тази на изпълнителите на дейностите, които ще бъдат избрани чрез процедури по ЗОП. Всяка една от процедурите, които предстои да бъдат обявявани по ЗОП, ще се фиксира във времето, в логическата последователност на взаимно обвързаните и следващи една от друга дейности. В рамките на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Ловеч” по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” е разработено Оперативно ръководство на Община Ловеч, утвърдено със Заповед № 1011 / 06.07.2009 година на Кмета на Община Ловеч. Ръководство е предназначено за Община Ловеч, която изпълнява договори за безвъзмездна финансова помощ като бенефициент по Оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Ръководството представя в систематизиран вид правилата и процедурите, които се прилагат от Община Ловеч по отношение на управлението и изпълнението на такива проекти. Основните цели на Ръководството са да:  Осигури качествено и навременно изпълнение на задачите на Община Ловеч;  Установи лесна и прозрачна координация на отговорностите между Община Ловеч и Договарящия орган за съответната Оперативна програма;  Установи унифицирана процедура за третиране на всички договори, по които Община Ловеч е възложител;  Очертае ролите и отговорностите на всички страни, свързани с процеса на проектното изпълнение;  Обясни въпроси, свързани с процесите на възлагане обществени поръчки, наблюдение на изпълнението и отчитане напредъка по проектите, управлявани от Община Ловеч;  Даде насоки по отношение на верификация и контрол на разходите по договорите за безвъзмездна финансова помощ, по които Община Ловеч е бенефициент;  Очертае принципите на разплащане и осчетоводяване на средства от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз;  Установи процедура за регистриране, докладване и последващо проследяване на случаи на нередности;  Създаде добри практики за управление, изпълнение и оценка на проекти. Основното предназначение на Ръководството е да опише принципите, изискванията и процедурите, които Община Ловеч трябва да следва, с цел ефективно използване на фондовете на Европейския съюз, които са предназначени за оперативните програми за програмен период 2007 – 2013 г. Ръководството предоставя конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно основните задължения и отговорности на Община Ловеч, за да се осигури ефективно техническо и финансово управление на договори за безвъзмездна финансова помощ, подписани с Договарящите орган. Екипът ще разработи начален доклад, който при необходимост ще актуализира и ще оптимизира предложената в проектното предложения методология. 1.2. Процедури по ЗОП Екипът ще подготви тръжна документация, включително техническо задание и методика за оценка, в съответствие с изискванията на ЗОП за две процедури за избор на изпълнители по дейности, както следва: • Дейност 3 • Дейност 4 Ще се проведат две процедури за избор на изпълнител. 1.3. Наблюдение и контрол Ще бъде разработен план за текущо наблюдение и контрол, както и оценка на междинните и крайни резултати от проекта, а също така и за анализ, оценка и превенция на риска. Екипът ще подготви първоначален доклад по проекта и ще го представи на вниманието на ръководството на община Ловеч. Ще се осъществява текущо наблюдение и контрол над проектните дейности, още от подготвителната фаза, когато екипът ще разработи вътрешни процедури и правила за мониторинг на дейностите спрямо целите и резултатите, както и финансовите ресурси. Ще се подготвят междинни отчети за изпълнението на проекта съгласно изискванията на ОПАК. Ще се гарантира изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на договора по ОПАК.
Дейност 2: Обучение от каталога на ИПА за 2013 година Дейност 2, обучение от ИПА, ще включи следните обучителни курсове и семинари, които ще обхванат общо 75 служители на общинска администрация-Ловеч: 2.1. ПР-18: Практически умения за деклариране и управление на конфликт на интереси (форма на обучение: курс) – 10 служители 2.2. ПР-19: Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации (форма на обучение: курс) – 10 служители 2.3. ПР-20: Етика и превенция на корупцията в държавната администрация (форма на обучение: курс) – 10 служители 2.4. ПР-28: Методи и техники за прозрачна администрация (форма на обучение: семинар) – 10 служители 2.5. СФ-4: Анализ „Разходи-ползи” (форма на обучение: курс) – 10 служители 2.6. СФ-13: Въведение в програмно-целевото управление за общини. Идеи, намерения, перспективи, дейности и проекти (форма на обучение: курс) – 10 служители 2.7. ИТО-1: Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие (форма на обучение: семинар) – 15 служители
Дейност 3: Обучение по ГИС Дейност 3, обучение по ГИС, ще включи следните поддейности: 3.1. Въвеждащо обучение в ГИС – Въвеждащото обучение в ГИС ще осигури основа за разбиране на същността на географските информационни системи, какви са техните възможности и как да се използват за нуждите на общинската администрация. Служителите ще се запознаят с основните функции на ГИС, предимствата на ГИС базата от данни и същността на координатните системи и картографските проекции, както и тяхното значение. Служителите на общината ще визуализират географски данни, създават карти, извършват заявки към ГИС база от данни, извършват пространствен анализ и решават географски проблеми чрез системен подход. Въвеждащото обучение ще се проведе на 2 етапа: • Дистанционно обучение - Развитието на съвременните информационни технологии дават възможност за провеждането на този метод на обучение. Дистанционното обучение е интерактивно обучение, което използва компютри или технологии за комуникация, като средство за преподаване. Този вид обучение има редица предимства, някои от които са: спестява време, може да се провежда в удобно за обучаващите се време, географското разстояние е без значение. Дистанционното он-лайн обучение ще осигури интерактивност в процеса на обучение с използването на най-съвременните средства за нагледност, визуализация и схематично представяне. Дистанционното обучение ще бъде съпроводено с възможността за получаване на навременна помощ на курсистите в процеса на тяхното обучение в реално време. Ще бъдат осигурени всички необходими условия за провеждането на дистанционното он-лайн обучение, с използването на интерактивни форми на обучение. Тази дейност ще се осъществи посредством он-лайн базирана система за електронно обучение с включен лекционен материал и упражнения, които обучаемите трябва да изпълнят в определен срок. Присъствено обучение • Присъствено обучение - Обучението ще бъде структурирано под формата на модули, всеки от които ще включва теоретична и практическа част. Теоретичната част ще бъде представена под текстова форма, на достъпен език, обогатена с подходящ илюстративен материал. Упражненията ще са представени под формата на работа със софтуер. Всяко упражнение ще е организирано в последователни стъпки. След изпълнението на всяка стъпка, обучаващия ще може да сравни работата си с реалният резултат, представен чрез илюстративен материал. 3.2. Обучение за напреднали потребители / по наличния в общината базов софтуер/: • Присъствено обучение Обучението за напреднали потребители по наличния в общината базов софтуер ще представи на служителите основните концепции на ГИС и ще включва следните стъпки на обучение:  Изобразяване на данни;  Заявка към данни;  Работа с пространствени данни;  Работа с таблици;  Редакция на данни;  Анализ на пространствени взаимовръзки; 3.3. Обучение за системна администрация • Присъствено обучение Обучението за системна администрация ще включва:  Сървърна администрация;  Въведение в ГИС услуги;  Планиране и дизайн на картни услуги;  Създаване на кеширани картни услуги;  Основи на геобаза данни;  Създаване на връзки към геобаза данни; За провеждането на всички обучения ще бъдат изработени и предоставени учебни материали, които служителите на община Ловеч ще могат да използват по време и след провеждане на обучението.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Чрез дейностите за информация и публичност, обученията ще бъдат оповестени на гражданите на община Ловеч и същевременно ще бъде извършено популяризиране на възможностите, които новите обучения от ИПА и ГИС технологиите предоставят на общината. Ще се извършат следните дейности: 4.1. Встъпителната пресконференция ще бъде проведена при стартирането на проекта и ще представи донора, програмата и проекта пред медиите и чрез тях пред обществеността. В пресконференцията ще участват около 20 представители на националните медии (кореспонденти), местни електронни и печатни медии, нестопански организации, представители на местната власт. Ще бъде подготвено изявление за пресата, което ще се предостави на присъстващите на пресконференцията журналисти. Изявлението ще включва информация за целите на проекта, планираните дейности, финансовата подкрепа от ЕС и в частност от ЕСФ и че се изпълнява посредством ОП „Административен капацитет”, за водещата организация. Програмата, проектът и донорът ще бъдат подробно представени чрез специално подготвена за целта мултимедийна презентация. За встъпителната пресконференция ще бъдат изработени рекламни артикули, чрез които да се подпомогне информационната кампания в рамките на проекта. Предвижда се изработването на банер, рекламни материали – USB (100 броя), химикалки (100 бр.), папки (100 бр.), конферентни чанти (100 броя), падове (100 броя), бележници (100 броя). Всички артикули ще съдържат логото на Оперативната програма и ще бъдат разпространявани на встъпителната пресконференция в офиса на проекта, в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация – Ловеч. 4.2. Издаване и разпространение на информационна листовка В рамките на проекта ще бъдат издадена 1 информационна листовка в тираж 200 броя. Целта е да се популяризира донора, програмата, финансовата подкрепа, която се получава от ЕС, целите на проекта, предвидените дейности, очакваните резултати. Листовката ще бъде разпространена първо на встъпителната пресконференция, а в последствие от водещата организация – в информационния център на общинска администрация. Община Ловеч логистира пресконференцията и готви информационните материали за нея. Подготвя текстовия и снимков материал за нуждите на листовката и брошурата и осигурява разпространението на всички информационни и рекламни материали. 4.3. Заключителна пресконференция Заключителната пресконференция ще бъде проведена след приключване на дейностите по проекта. На нея ще се представят резултатите от него и новите възможности, които се предоставят на гражданите и бизнеса вследствие повишаване на капацитета на служителите от проведените обучения. Подготвеното прессъобщение, ще бъде публикувано в национали, регионални и местни печатни издания. Пресконференцията ще бъде отразена в електронни медии.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КАРИС ГРУП" ЕООД
Мапекс АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 562 BGN
Общ бюджет: 59 894 BGN
БФП: 59 894 BGN
Общо изплатени средства: 59 894 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 512 BGN
2014 45 381 BGN
2015 0 BGN
59 894 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 336 BGN
2014 38 574 BGN
2015 0 BGN
50 910 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 177 BGN
2014 6 807 BGN
2015 0 BGN
8 984 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 по дейност 1 - Общ брой на обучените служители в администрацията-обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 по дейност 2 - Общ брой на обучените служители в администрацията-обучени жени от общия брой обучени (бр.)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз