Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0020-C0001
Номер на проект: A12-22-10
Наименование: Квалификацията прави експерта - Експерт
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 27.05.2013
Дата на приключване: 27.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на служителите в администрацията на Община Силистра
Дейности: Дейност 1 : Провеждане на обучения в Института за публична администрация (ИПА) Описание на дейността Съгласно насоките за кандидатстване по настоящата процедура обучения от каталога на ИПА задължително следва да бъдат включени в проектното предложение. С предвидените обучения ще се повиши капацитета на служителите чрез подобряване на тяхната квалификация, професионално и служебно развитие и формиране на административна култура, ориентирана към нуждите на българското общество. Изброените обучения са важна стъпка за постигане на целите на проекта и ориентиране към удовлетворяване на специфичните потребности на служителите в Община Силистра. 1.1 Стратегически мениджмънт в държавната администрация (УА-1) 1.2 Управление и оценка на изпълнението (ЧР - 2) 1.3 Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси – (ЧР - 6) 1.4 Връзки с обществеността – (ЕФ - 3) 1.5 Държавен протокол и церемониал – (ЕФ - 7) 1.6 Основни производства по АПК (за юристи) – (ПР -5) 1.7 Практическо прилагане на Закона за обществени поръчки и избягване на често допускани грешки – (ПР -21) 1.8 Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети при бюджетните предприятия – (ФС - 2) 1.9 Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия – (ФС - 3) 1.10 Счетоводна отчетност в бюджета на средствата по проекти, финансирани по оперативни програми – (ФС - 5) 1.11 Управление на собствеността – (ФС - 6) 1.12 Устройство на територията – политики и управление – (ФС - 8)
Дейност 2 : Провеждане на обучения по ключови компетентности С реализацията на обучения по ключови компетентности общинската администрация поставя акцент върху развитието на една по-ефективна и модерна администрация. Целта на обучението е придобиване на познания по ключови компетентности, обучения за изграждане на умения като комуникативност, адаптивност, умение за работа в екип. Провеждането на обучения по ключови компетентности ще усъвършенства прилагането на съвременни модели и техники за управление потенциала на служителите с познания, идеи и умение за планиране, ще обучи служителите за работа под стрес, ще подкрепи изграждането на лидерски качества. Подобряването на управлението на човешките ресурси и повишаването на квалификацията на служителите ще постигне високо качеството на работа, както и изпълнението на задълженията им. Увеличаването на работоспособността, ефективността и гъвкавостта на служителите цели изграждане на съвременна и отговорна администрация. Обучението по ключови компетентности ще се извършва в съответствие с установените нужди на служителя, за постигане на конкретните резултати. 2.1 Обучение по екипна ефективност в общинската администрация; 2.2 Обучение по лична ефективност в общинската администрация; 2.3 Обучение по ефективно лидерство в общинската администрация;
Дейност 3 : Информация и публичност За изпълнението на задължителните изисквания на Оперативна програма „Административен капацитет” за информация и публичност по време на проекта ще се извърши: • Встъпителна пресконференция, която ще се проведе за началото на проекта. Ще бъдат поканени медии, общински съветници. В залата ще се постави банер с информация за проекта според изискванията на Оперативна програма “Административен капацитет”. • Отпечатване на дипляна в началото на проекта – 250 бр. с информация за Донора, Програмата и дейностите, цели, очаквани резултати на настоящия проект. Дипляната ще се раздаде на участниците в пресконференцията, ще се разпространява в информационния център на общината. • Изработване на банер с информация за ЕС, Програмата и настоящия проект – 1 бр. банерът ще се поставя в залите за пресконференции, при провеждане на събития, свързани с изпълнение на дейностите по проекта. • Публикации в местната преса и сайта на общината – 3 бр. Целта е да се информират гражданите за проведените дейности и постигнатите резултати, както и за предстоящи събития. На всички публикации ще присъстват задължителните атрибути на Програмата и ЕС и настоящия проект. • Отпечатване на дипляна при приключване на дейностите по проекта – 250 бр. с информация за проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. Дипляната ще се раздаде на участниците в пресконференцията за закриване на проекта. • Провеждане на пресконференция за закриване на проекта – на пресконференцията ще се представи общ преглед на извършеното и постигнатото по проекта. Ще присъстват местни и национални медии, общински съветници. В залата ще се постави банер с информация за проекта и според изискванията на Оперативна програма “Административен капацитет” • Флаш памет – 150 бр., на които ще се изобрази логото на ОПАК и ЕС. Те ще се раздават на служителите, които са участвали в обученията. Целта е да се използват за предоставяне на информация по време на обученията и най-вече да служат за запазване на информацията от участниците и използването й като се върнат на работното си място. • Керамична чаша – 150 бр. , на които ще бъдат отпечатани задължителните елементи на ОПАК и надпис „Квалификацията прави експерта - Експерт”. Те ще се раздават на служителите преминали обученията. Целта е керамичната чашата да стои през цялото време на работното место на служителите, като въздейства визуално и положително.
Организация и управление
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Авангард Персонал Консултинг" ООД
"СТАКИ МОДЕЛС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 699 BGN
Общ бюджет: 68 237 BGN
БФП: 68 237 BGN
Общо изплатени средства: 68 237 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 740 BGN
2014 51 497 BGN
2015 0 BGN
68 237 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 229 BGN
2014 43 773 BGN
2015 0 BGN
58 001 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 511 BGN
2014 7 725 BGN
2015 0 BGN
10 236 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 : Брой служители
Индикатор 6 Дейност 1 : % жени от обучените служители
Индикатор 7 Дейност 1 : Брой проведени обучения
Индикатор 8 Дейност 2 : Брой служители
Индикатор 9 Дейност 2 : % жени от обучените служители.
Индикатор 10 Дейност 2 : Брой проведени обучения.
Индикатор 11 Дейност информация и публичност : Брой проведени пресконференции
Индикатор 12 Дейност информация и публичност : Брой отпечатани диплянки за началото на проекта
Индикатор 13 Дейност информация и публичност : Брой отпечатани диплянки за края на проекта
Индикатор 14 Дейност информация и публичност: брой изработени банери
Индикатор 15 Дейност информация и публичност : Брой публикации в местната преса и сайта на общината
Индикатор 16 Дейност информация и публичност : Брой флаш памет
Индикатор 17 Дейност информация и публичност : Брой керамични чаши


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз