Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0006-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-4
Наименование: Това е моята къща
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.04.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: Разкриване на нови социални услуги от резидентен тип в общността в гр. Червен бряг: Център за настаняване от семеен тип (1 бр.) и Защитено жилище (1 бр.)
Дейности: Дейност 1. Организация и управление За успешната реализация на проекта ще бъде сформиран екип, отговорен за осъществяване на проектните цели и дейности, за гарантиране на успешната реализация и спазване на хоризонталните принципи. Екипът изпълнява следните задачи: Организира и управлява дейностите по проекта; Организира подготовката на документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители и доставчици, съгласно ЗОП, Изготвя договори с доставчици и изпълнители; Участва в подбора на персонала на ЦНСТ и ЗЖ, съгласно КТ; Провежда месечни работни срещи; Изготвя месечни технически и финансови доклади, доклади на екипа, справки и др. Дейността се реализира през цялото време на изпълнение на проекта.
Дейност 3. Подбор и назначаване на персонал и лица за експертни и подкрепящи дейности. 3.1. Персоналът ще бъде избран чрез провеждане на конкурс, съгласно КТ. Съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01-475/23.06.2010 г. на министъра на труда и социалната политика. Предвид възрастта на децата и необходимост от 24 часова грижа, ЦНСТ ще работи с обща численост на персонала 11,5, а ЗЖ с 4,5 (общо 16 човека). 3.1.1. Разработване на „Критерии за подбор на на персонала на ЦНСТ/ЗЖ” 3.1.2.Чрез обяви в ДБТ, в един местен вестник, по местната кабелна телевизия "ЕТА", в таблото с обяви в общината и на сайта на общината ще стартира процедурата за подор на персонал. В офиса на проекта постъпват молби за назначаване на работа, придружени с професионално СV, мотивационно писмо и копие от диплом за завършено образование. 3.1.3. Подборът протича в две фази: - подбор по документи; - интервю. Комисия, назначена със заповед на кмета на Общината, прави подбор, съгласно „Критерии за подбор на на персонала на ЦНСТ/ЗЖ”. Комисията взима своите решения за одобрените кандидати като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. 3.1.4. С одобрените кандидати се сключват трудови договори. При започване на работа в ЦНСТ/ЗЖ всеки служител трябва да има ясно разбиране за същността и обхвата на неговата дейност; ценностите и философията, на които е основана тя; отговорностите и задълженията, които трябва да спазва; организационните връзки и взаимоотношения (вътрешни и външни). Тези важни условия и изисквания са детайлно описани в длъжностна характеристика, която всеки служител получава при сключване на трудов договор. Задължителното въвеждащо обучение на персонала ще бъде проведено от ДАЗД в рамките на проект " Детство за всички". 3.2. Подбор на лица за експертни и подкрепящи дейности. 3.2.1. Консултанти - 2 лица, които предоставят актуална информация и споделят опит, знания и умения, спрямо конкретните потребности на персонала в двете услуги. Необходимо е да имат опит (релевантен, минимум 2 г), както следва: в работата с деца и в работата с възрастни хора с увреждания. Консултантите могат да подпомагат при идентифициране варианти на дейстиве, препоръки. Те взаимодейставт с целевата група, спрямо конкретните нужди. Ще подпомагат персонала при разработване на документацията за предоставяне на съответната услуга. 3.2.2. Психолог - психологът консултира персонала и на двете услуги и подпомага работата най-вече по преместване на децата и младежите в новоразкритите услуги. Придружава персонала при посещенията на място и присъства по време на посещенията на децата и младежите в Червен бряг. При нужда подпомага преодоляването на кризисни ситуации и съдейства за безболезненото преместване на децата и младежите, спрямо конкретните нужди на всяко дете и младеж и на всеки член на персонала.
Дейност 4. Подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите в ЦНСТ и ЗЖ 4.1. Подготовка на документация за функциониране на двете социални услуги. Задължителната документация ще бъде разработена с помощта на екипа на проекта и консултантите от персонала на услугите. 4.2. Взаимно опознаване на персонала и децата/младежите. Подготвителна работа по преместването на децата и младежите. Тъй като на територията на общината няма специализирана институция, предвиждаме тази дейност да се извърши по следния начин: За преместването на всяко дете и младеж предвиждаме посещения на място в съответната институция за взаимно опознаване между персонала и детето: 4.2.1. по 2 посещения на място от част от персонала - общо 40 пътувания: - първо посещение: 3 лица (управител, детегледач и социален работник) + психолог при първо посещение) за запознаване с детето/младежа - второ посещение - 3 лица (управител, детегледач и социален работник); 4.2.2. по 1 пътуване за преместване на детето /младежа в ЦНСТ/ЗЖ - общо 20 пътувания на 2 лица от персонала. По време на срещите екипът и децата взаимно се наблюдават и опознават един друг. Преживяното и наблюденията се обсъжда на екипна среща, води се протокол, анализира се ситуацията, правят се изводи, отчитат се грешки; набелязват се нови стъпки в общуването с цел безпроблемна адаптация към новите услуги. При подготовка на преместването на децата и младежите в дейността ще бъдат включени и семействата им (когато е възможно). .Ще бъдат закупени подаръци (плюшена играчка за всяко дете и младеж, комплект за рисуване за децата и пъзел за младежите), които персоналът да подари на децата и младежите и които да бъдат първите лични вещи, които те притежаат и които свързват с новия си дом. 4.3. Наемане на транспортни средства - провеждане на процедура по ЗОП. 4.4. Закупуване работно облекло и лични придпазни средства за персонала - провеждане на процедура по ЗОП.
Дейност 6. Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Разкриване и функциониране на ЗЖ, съгласно Методиката за предоставяне на социалната услуга ЗЖ. Осигуряване на възможност за настаняване и живот на 8 младежи от специализираните институции.
Дейност 5. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Разкриване и функциониране на ЦНСТ, съгласно Методическото ръководство за минимални изисквания за функциониране и качество на услугата Център за настаняване от семеен тип. Осигуряване на възможност за настаняване и живот на 12 деца от специализираните институции и на 2 деца от общността при спешна нужда.
Дейност 2. Информиране и публичност За информиране на обществеността и целевите групи по проекта се предвижда провеждане на публична кампания през цялото време на реализиране на проекта. Ще бъдат използвани всички възможности и механизми за огласяване на дейностите по проекта, съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 288 603 BGN
Общ бюджет: 189 851 BGN
БФП: 189 851 BGN
Общо изплатени средства: 189 803 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 189 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 207 BGN
2014 84 876 BGN
2015 54 720 BGN
189 803 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 161 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 676 BGN
2014 72 145 BGN
2015 46 512 BGN
161 332 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 531 BGN
2014 12 731 BGN
2015 8 208 BGN
28 470 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 Подготвени за извеждане от специализирани институции деца-5.2.12-0006
Индикатор 4 Подготвени за извеждане от специализирани институции младежи-5.2.12-0006
Индикатор 5 Извършен подбор и сключени договори с персонал за предоставяне на социалните услуги ЦНСТ и ЗЖ -5.2.12-0006
Индикатор 6 Деца от специализирани институции, настанени в ЦНСТ-5.2.12-0006
Индикатор 7 Младежи от специализирани институции, настанени в ЗЖ-5.2.12-0006
Индикатор 8 Брой лица, назначени на работа в разкритите резидентни услуги-5.2.12-0006


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз