Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0036-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/036-05
Наименование: Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 31.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е в пълно съответствие с целта на операция 1.4, а именно да се подобри физическата и жизнената среда в гр.Ловеч, като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. Общата цел е и в унисон с политиката на община Ловеч за осигуряване на подходяща физическата и жизнена градска среда за жителите на град Ловеч – зелена, естетическа, функционална, безопасна и достъпна, гарантираща по-високо качество на живот и предоставяща нови възможности за икономическо развитие и социален просперитет Постигането на общата цел ще допринесе за утвърждаването на град Ловеч като привлекателно място за работа и живеене, както и притегателен център за посетители и инвеститори.
Дейности: Дейност 3: за допълнителни обекти Строителни и монтажни работи за благоустрояване и ...
Дейност 5: за основен обект Дейности за осигуряване на информация и публичност
Дейност 4: за основен обект Строителен и авторски надзор при извършването на строително-монтажни работи за благоустрояване и подобряване на физическата и жизнена среда гр. Ловеч
Дейност 3: за основен обект Строителни и монтажни работи за благоустрояване и подобряване на физическата и жизнена среда в гр. Ловеч
Дейност 5: за допълнителни обекти Дейности за осигуряване на информация и публичност
Дейност 6: за допълнителни обекти Независим финансов одит на проекта
Дейност 4: за допълнителни обекти Строителен и авторски надзор при извършването на с...
Дейност 2: за основен обект Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка
Дейност 1 за допълнителни обекти Мобилизация на проектния екип. Изпълнение и управл...
Дейност 1 за основен обект Мобилизация на проектния екип. Изпълнение и управление на проекта
Дейност 6: за основен обект Независим финансов одит на проекта
Дейност 1 за резервен обект Мобилизация на проектния екип. Изпълнение и управл...
Дейност 3: за резервен обект Строителни и монтажни работи за благоустрояване и ...
Дейност 4: за резервен обект Строителен и авторски надзор при извършването на с...
Дейност 5: за резервен обект Дейности за осигуряване на информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 695 603 BGN
Общ бюджет: 7 563 150 BGN
БФП: 7 563 150 BGN
Общо изплатени средства: 6 577 115 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 563 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 118 920 BGN
2014 3 782 864 BGN
2015 2 675 330 BGN
6 577 115 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 428 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 106 402 BGN
2014 3 384 668 BGN
2015 2 393 717 BGN
5 884 787 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 134 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 518 BGN
2014 398 196 BGN
2015 281 614 BGN
692 328 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 7 '''Създадени нови работни места: - постоянни
Индикатор 8 'Създадени нови работни места:- временни
Индикатор 9 (Д) Брой квадратни метри за ДО изградени/рехабилитирани пеше ...
Индикатор 10 (Д) Брой квадратни метри за ДО подобрена паркова среда, озел ...
Индикатор 11 (Д) Брой квадратни метриза ДО реконструирани и рехабилитира ...
Индикатор 12 (Д) Икономия на енергия на ДО от въвеждането на енергоспестя ...
Индикатор 13 (Д) Население,облагодетелствано от ДО от обновената градска ...
Индикатор 14 (Д) хора с увреждания с улеснен достъп от ДО
Индикатор 15 (Д) Създадени нови раобтни места от ДО - постоянни
Индикатор 16 (Д) Създадени нови раобтни места от ДО - временни
Индикатор 17 (Д) Население,облагодетелствано от РО от обновената градска ...
Индикатор 18 (Д) хора с увреждания с улеснен достъп от РО
Индикатор 19 (Д) Брой квадратни метри за РО подобрена паркова среда, озел ...
Индикатор 20 (Д) Създадени нови раобтни места от РО - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз