Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0140-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия
Бенефициент: Фондация "Фонд за превенция на престъпността - Инициативи и гражданска активност" - гр. Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 22.05.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез използване на германския опит в развитието на иновативни модели на социални предприятия за правонарушители.
Дейности: Дейност 5: Тестване и внедряване на адаптираните модели на социално предприятие в България Дейността включва следните елементи: - провеждане на информационни дни в 6-те планови региона на страната – в рамките на модул 1 ще се проведат 6 информационни дни с по 22 участника. - работни срещи по модул 2 от програмата – ще се проведат 2-ве работни срещи по два дни с по 12 участника от целевата група. За участие в работните срещи ще бъдат поканени предварително идентифицирани представители на неправителствени организации, предоставящи социални услуги (с приоритет ще бъдат тези работещи с правонарушители) и представители на общини с изградени социални предприятия. - обучителен семинар и обучителна визита в Германия по модул 3 от програмата – ще бъдат подбрани 12 представители на кандидата, партньор 2 и целевите групи по предварително подготвени критерии. - учебна практика по модул 4 от програмата – 12 приложни специалисти от целевата група, участвали в обучителния семинар и обучителната визита, ще експериментират моделите/елементите на социално предприятие.
Дейност 6: Дейности за промотиране на проекта и неговите резултати – Разработване, издаване и разпространение на 2 вида информационни диплени по проекта в тираж по 500 от всеки вид и един вид плакат в 200 броя; – Изработване и поддържане на Специален интернет сайт на проекта – в рамките на 18 месеца; – Редактиране, подготовка за печат, издаване и разпространение на „Наръчник за прилагане на иновативни модели на социални предприятия за правонарушители” в тираж 500. В изданието ще бъдат приложени всички модули на програмата и всички релевантни документи; – Заключителна конференция по проекта – един ден; 40 участника. Ще бъдат представени резултатите от проекта.
Дейност 2: Проучване опита на Германия, провинция Бранденбург и Берлин, в развитието на иновативни модели на социални предприятие за правонарушители Дейността се обуславя от нуждата за по задълбочено изследване на социалните предприятие за правонарушители и най-вече на техните елементи, които са възможни за прилагане в български условия. Ще се акцентира върху тези практики, които е доказано че работят и които са приложими. Проучвателното посещение е замислено като възможност да се мотивират и приобщят представители на целевата група в конкретните модели на социално предприятие.
Дейност 3: Провеждане на фокус групи в България за обсъждане на резултатие от проучването в Германия Дейността включва: - логистична дейност по организиране на фокус групите в България – един функционален експерт ще извърши логистичните дейности по организиране на фокус групите. - провеждане на фокус групите – фокус групите ще се проведат в 6-те планови региона в рамките на един ден. Във всяко събитие ще участват: 2-ва ма експерти – експерт проучване и експерт анализи. Всяка група ще се ръководи от организатор изпълнение основни дейности по проекта (фасилитатор). Във всяка фокус група ще участват по 12 представители на целевата група от съответния региона. Събитието ще включва най-общо: презентация на резултатите от проучването; споделяне на конкретен опит от посещението на социални предприятия в Бранденбург и Берлин; дискусия за реалните условия в България и възможностите за внедряване на моделите. Всички участници ще попълнят анкети за обратна връзка.
Дейност 4: Адаптиране на три модела на иновативни социални предприятия за правонарушители Дейността включва: - техническа и експертна работа по трансфер и адаптиране на моделите за условията в България – по 2-ма експерт анализи и 2-ма експерт методисти ще работят в рамките на 6 месеца по трансфера и адаптацията на трите модела. Ще бъде използвана комуникация по интернет и телефон. Дейността ще бъде насочена основно към адаптацията на най-иновативните елементи на модела и най-подходящите за българските условия. Като краен продукт ще бъде изготвен доклад за функциониране на модела в България. - разработване на програма за тестване и внедряване на трите модела на регионално и национално ниво - Програмата ще бъде разработена от 2-ма експерти методици на кандидата и партньора и ще включва 4-ри основни модула: първи модул: дизайн на информационен ден за популяризиране на моделите сред целевите групи в България; втори модул: дизайн на двудневна работна среща за представители на НПО и общини, които развиват социални услуги за правонарушители или имат действащи социални предприятия; трети модул: дизайн на обучителен семинар за приложни специалисти, които да експериментират елементи на моделите на социално предприятие; четвърти модул: дизайн на учебна практика за приложни специалисти, експериментиращи и тестващи различни елементи на трите модел на социално предприятие;
Дейност 1: Управление и координация на дейностите по проекта Дейността се обуславя от нуждата за добра координация на различни нива: ключови институции, експерти в областта и екип на проекта. Създаването на работна група с участието на ключови институции и експерти и периодичното обсъждане „лице в лице” на въпроси, свързани с реализацията на проекта са доказано добра практика в проектния мениджмънт.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 283 434 BGN
Общ бюджет: 259 561 BGN
БФП: 259 561 BGN
Общо изплатени средства: 259 524 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 259 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 687 BGN
2014 53 114 BGN
2015 149 723 BGN
259 524 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 220 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 184 BGN
2014 45 147 BGN
2015 127 264 BGN
220 595 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 503 BGN
2014 7 967 BGN
2015 22 458 BGN
38 929 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 Брой конкретни добри практики - проект 0140
Индикатор 4 Брой създадени партньорства - проект 0140
Индикатор 5 Брой проведени работни посещения - проект 0140
Индикатор 6 Брой организирани обучения - проект 0140
Индикатор 7 Брой проведени проучвания - проект 0140
Индикатор 8 Брой организирани фокус групи
Индикатор 9 Брой организирани информационни дни по проект 0140
Индикатор 10 Брой проведени съвместни консултации - проект 0140
Индикатор 11 Брой разработени наръчници - проект 0140
Индикатор 12 Брой издадени дипляни и плакати, инфо. табела - проект 0140
Индикатор 13 Брой проведени конференции - проект 0140
Индикатор 14 Брой публикации за проекта в медиите - проект 0140
Индикатор 15 Брой на представители на целевите групи, участвали в работните посещения - проект 0140
Индикатор 16 Брой на представители на целевите групи, участвали в обучения - проект 0140
Индикатор 17 Брой на представители на целевите групи, участвали във фокус групи
Индикатор 18 Брой на представители на целевите групи, участвали в информационни дни
Индикатор 19 Тираж на разработени наръчници
Индикатор 20 Тираж на издадени дипляни и плакати, инфо. табела
Индикатор 21 Брой на представители на целевите групи, участвали в заключителна конференция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз