Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0185-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Заедно можем повече”. Компетентности модели за социално включване на уязвими етнически общности, с фокус върху ромите
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Свят без граници"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 22.05.2013
Дата на приключване: 01.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да подпомогне процеса на со-циално включване и интеграция на ромите в обществото чрез адаптиране на модели и изграждане на партньорство между неправителствени организации от България и Ве-ликобритания.
Дейности: 1. Управление на проекта и мониторинг на изпълнението
2. Посещения на място за проучване опита на трите партньора
3. Проучване и анализ на събраната ин-формация и разработване на модел за ра-бота с целевата група
4. Популяризиране на добрите практики на партньорите
5. Разработване на план за адаптиране и валидиране на иновационните моде-ли за социално включване
6. Провеждане на обучения на екипа и специалистите на Сдружение „Свят без граници”
7. Адаптиране и валидиране на идентифи-цираните иновационни модели на социал-но включване
8. Заключителна конференция
9. Информиране и публичност
Партньори
Партньори:
The Trussel Trust, UK
Фондация за социална промяна и включване
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 139 BGN
Общ бюджет: 82 390 BGN
БФП: 82 390 BGN
Общо изплатени средства: 82 390 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 228 BGN
2014 0 BGN
2015 61 162 BGN
82 390 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 044 BGN
2014 0 BGN
2015 51 988 BGN
70 031 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 184 BGN
2014 0 BGN
2015 9 174 BGN
12 358 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Изградена мрежа за рабо-та с уязвими групи от НПО-та, работещи директно с по-требители на социални услу-ги
Индикатор 5 Брой проведе-ни посещения на място за проучване на добрите прак-тики на орга-низациите пар-тньори
Индикатор 6 Брой проведе-ни обучения
Индикатор 7 Брой участни-ци в обучения-та
Индикатор 8 Брой раз-работени анализи
Индикатор 9 Разрабо-тен модел за работа с целевата група
Индикатор 10 Разрабо-тен план за адап-тиране и валиди-ране на иноваци-онните модели за социално включва-не


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз