Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0039-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на решения и програмни приложения за осъществяване на алтернативни мобилни услуги, посредством интелигентни мобилни устройства през публични и частни Wi-Fi, EDGE, 3G или LTE мобилни мрежи, с цел предоставяне на виртуални телекомуникационни услуги /Виртуален телеком/.
Бенефициент: "ВИМОБАЙЛ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на решения и програмни приложения за осъществяване на алтернативни мобилни услуги, посредством интелигентни мобилни устройства през публични и частни Wi-Fi, EDGE, 3G или LTE мобилни мрежи, с цел предоставяне на виртуални телекомуникационни услуги /Виртуален телеком/.
Дейности: Дейност 5: Слючване на договори с Изпълнител/и по процедури за избор на доставчик/ци на ДМА (хардуер), ДНА (софтуер)
Дейност 8 . Избор на консултант за разработване на маркетингово проучване, анализ и изработване на маркетингова стратегия
Дейност 6 . Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА (хардуер)
Дейност 4: Организиране и провеждане на процедури за избор на доставчик/ци на ДМА (хардуер), ДНА (софтуер)
Дейност 2: Избор на регистриран одитор
Дейност 7: Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДНА
Дейност 11: Осъществяване визуализацията на проекта
Дейност 13: Изготвяне на текущи отчети и окончателен отчет по проекта
Дейност 14: Маркетингово проучване за нагласите на потребителите на смартфони
Дейност 1: Определяне на персонал, отговорен за изпълнението на проекта
Дейност 3: Външен одит на проекта
Дейност 10: Избор на изпълнител по дейностите за визуализация
Дейност 9 . Разработване на маркетингов анализ и стратегия
Дейност 12: Счетоводно отразяване на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 906 341 BGN
Общ бюджет: 405 265 BGN
БФП: 283 685 BGN
Общо изплатени средства: 283 685 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 283 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 283 685 BGN
283 685 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 241 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 241 132 BGN
241 132 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 42 553 BGN
42 553 BGN
Финансиране от бенефициента 388 436 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 Избран екип, отговорен за изпълнението на проекта.
Индикатор 4 Избран регистриран одитор
Индикатор 5 Извършен одит на проекта
Индикатор 6 Проведени процедури, за избор на доставчици на ДМА и ДНА
Индикатор 7 Сключени договори с Изпълнител/и
Индикатор 8 Доставено и въведено в експлоатация ДМА
Индикатор 9 Доставено ДНА
Индикатор 10 Избран консултант за разработване на маркетингово проучване и маркетингова стратегия
Индикатор 11 Разработени маркетингово проучване и маркетингова стратегия
Индикатор 12 Избран изпълнител по дейностите за визуализация
Индикатор 13 Изработени и поставени информационна табела и стикери на всяко закупено ДМА/ДНА
Индикатор 14 Изготвени текущи отчети и окончателен отчет по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз