Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0091-C0001
Номер на проект: A12-22-84
Наименование: Компетентна администрация Луковит – гаранция за успех
Бенефициент: Община Луковит
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 22.05.2013
Дата на приключване: 22.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Да се подобри качеството и ефективността на работата на администрацията на Община Луковит чрез повишаване на професионалната компетентност на нейните служители
Дейности: 1. Стартиране на проекта С тази дейност се полага началото на проекта и ефективното й реализиране има важно значение за постигане на поставените цели, резултати и състояния. За осъществяването й ще бъдат предприети следните стъпки: • Структуриране на екип за управление на проекта – За управлението на проектното предложение ще бъде формиран нарочен екип, който ще се състои от четирима експерти – Ръководител, Счетоводител, Експерт „Тръжни процедури” и Координатор. • Административна подготовка – Същността й се изразява в създаване на административна организация за изпълнение на проекта; мобилизиране на ресурси (финансови, човешки и материални); организиране на счетоводната отчетност; изготвянето на процедури на проследяване и мониторинг, правила за документооборот и други. • Провеждане на първа работна среща на екип за управление на проекта – На нея ще бъдат разпределени основните оперативни задачи между членовете на екипа, определени ролята, мястото и отговорностите на всеки един от тях. Ще бъде изготвен актуализиран график за изпълнение на проектните дейности. Уточнени ще бъдат възможните рискове, които биха довели до забавяне изпълнението на проекта и начините за тяхното преодоляване.
2. Избор на изпълнители на проектните дейности В рамките на тази дейност ще бъдат подготвени тръжните досиета за избор на изпълнители на проектните дейности и ще бъдат проведени съответните процедури за възлагане на изпълнението им на външни изпълнители. Цялата документация ще бъде изготвена в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвижда се дейността да бъда осъществена в следната последователност: • Подготовка на тръжните досиета от експерт „Тръжни процедури” – Документацията ще бъда в пълно съответствие със изискванията на ЗОП, параметрите на настоящото проектно предложение и изискванията на възложителя. • Съгласуване и одобрение на тръжната документация от Управляващият орган на ОПАК – Тази процедура ще бъде осъществена в отговор на изискванията на Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, приета с ПМС № 96 от 23.04.2009 г. • Провеждане на процедурите за възлагане изпълнението на следните проектни дейности на външни изпълнители: - Процедура 1: Провеждане на специализирани обучения на служителите на администрацията в Община Луковит. - Процедура 2: Информираност и публичност на проекта Същинското провеждане на процедурите за избор на изпълнители ще се осъществи от Община Луковит, съгласно изискванията на ЗОП.
3. Провеждане на четири обучения от каталога на ИПА В рамките на тази дейност ще бъдат проведени четири обучения на 35 служители на Община Луковит, включени в каталога за обучения на ИПА. Тяхната цел е да повишат квалификацията и компетенцията на служителите в общинската администрация в различни направления на работния процес, избрани на базата на идентифицирани потребности и изисквания сред служителите в администрацията. Определянето на конкретните обучения се осъществи чрез провеждането на предпроектни проучвания, анкети и дискусии сред общинския персонал, които изведоха нуждите от повишаване и надграждане на знанията и уменията в няколко сфери. Обученията обхващат следните курсове: 1. Делова етика – курсът е част от учебната програма „Управленски умения в администрацията” 1.1. Сигнатура – УА-7 1.2. Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. 1.3. Цел на обучението: Да се изградят знания и умения за етично делово общуване и прилагане на етичните стандарти при вземане на управленски решения. 1.4. Учебно съдържание: • Делова етика. • Анализ на факторите за неетичност в организацията. Етични стандарти и етика на отношенията. • Стратегии за справяне с морални конфликти и етични дилеми. • Делови етикет: история и психологически механизми на етикетните норми. • Етикет и стил. 1.5. Включени служители: Ще бъдат обучени общо 35 човека от общинската администрация, с разбивка по отдели: • Дирекция „Проекти, развитие и устройство на територията” – 15 служители; • Дирекция „Обща администрация” – 13 служители; • Дирекция „Местни данъци, такси и бюджет” – 6 служители; • Финансов контрольор – 1 служител. Изборът на този курс е продиктуван от необходимостта за подобряване качеството на управленските процеси и решаването на възникнали проблеми и конфликти в трите дирекции на общинската администрация и създаването на норми за етичност и ефективност на служителите в отделните екипи. Експертите, включени в обучението са служители с ръководни и експертни функции и осъществяването му ще допринесе за повишаването на качеството на работа на отделните дирекции. Деловата етика е неизменна част от работата на общинския персонал и задължително трябва да е на високо ниво, за да се гарантират добри резултати. 2. Управление на промяната, времето и стреса – курсът е част от учебната програма „Управление на човешките ресурси” 2.1. Сигнатура – ЧР-5 2.2. Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа 2.3. Цел на обучението: • да се разясни кога и при какви обстоятелства се налага управление на промяната; • да се развият умения за предвиждане на ефектите от промяната върху организацията и служителите, и разбирането на ролята на комуникацията в условията на промяна; • да се представят техники за управление на промяната и да се усвоят умения за ефективно управление на хората и процесите в условията на промяна; • да се усвоят правила за определяне на приоритети и стандарти за управление на времето; • да се разяснят основни принципи и техники за справяне със стреса на работното място. 2.4. Учебно съдържание: • Вътрешни и външни причини за възникване на промяната. Въздействие на промяната върху организацията и служителите. • Ключови фактори и стъпки за успешно управление на хора и процеси в условията на промяна. Техники за управление на промяната. • Комуникация и консултации в условията на промяна. Справяне със съпротивата на служителите и преодоляването й. Откритост и прозрачност. • Справяне със срокове, определяне на приоритети, бюджет на време, фактори за загуба на време, стандарти за управление на времето, делегиране на функции. • Принципи за управление на стреса. Техники за справяне със стреса на работното място. 2.5. Включени служители: Курсът ще включва обучението на 6 служители: • Заместник-кмет – 2; • Секретар на Общината– 1; • Директори - 3. Изборът на този курс е продиктуван от необходимостта за повишаване качеството на управление и планиране на процесите и човешките ресурси в администрацията на Община Луковит. Обучението е насочено към ръководния персонал и цели подобряването на техните компетенции при изпълнението на професионалните им задължения в управление на времето, хората, стреса и промяната в организацията. Динамичността на съвременната работна среда изисква от служителите на ръководни постове да бъдат гъвкави и адаптивни при организацията и управлението на съответните им ресори. 3. Усъвършенстване на вътрешните комуникации – залог за ефективност на управленския процес и добър имидж в обществото – курсът е част от учебна програма „Ефективни комуникации на държавната администрация” 3.1. Сигнатура: ЕФ-2 3.2. Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа 3.3. Цел на обучението: • да формира умения за по-добра вътрешна комуникация; • да се изградят стратегии за убеждаващо въздействие. 3.4. Учебно съдържание: • Общуване: модел, етапи, видове. • Изграждане на професионални качества: умения за активно слушане и ефективно говорене. • Вътрешни комуникации: принципи, видове, идентичност и репутация, канали за комуникация, оценка. • Успешно представяне пред публика; техники за управление на комуникативни ситуации и водене на преговори. • Стратегии и фактори за убеждаващо въздействие. 3.5. Включени служители: Курсът ще включва обучението на 11 служители: • Заместник-кмет -2; • Секретар на общината – 1; • Директори – 3; • Началник отдел – 2; • Одитори ISO – 2; • PR – 1. Изборът на този курс е продиктуван от необходимостта за подобряване вътрешната комуникацията и общуването между отделните дирекции в Община Луковит. Това е задължително условие за успешната комуникация и разбиране между отделните служители и респективно подобряване резултатите от тяхната работа. Обучението ще преминат ръководните кадри на общината, като това е директно свързано с тяхната дейност за управление на отделните звена и комункацията между тях. 4. Работа с електронно подписани документи 4.1. Сигнатура – ИТО-5 4.2. Продължителност: 1 ден, 8 учебни часа. 4.3. Цел на обучението: • да се изградят знания и практически умения за работа с електронно подписани документи. 4.4. Учебно съдържание: • Обработване на електронно подписани документи – получаване на документа, проверка валидността на подписа (верификация), отваряне на документа. • Обработка: редакция, становище, затваряне на документа. • Съхранение и изпращане на електронно подписан документ. 4.5. Включени служители: Курсът ще включва обучението на 35 служители от дирекции, чиято дейност е свързана с електронно подписани документи: • Дирекция „Проекти, развитие и устройство на територията” – 15 служители; • Дирекция „Обща администрация” – 13 служители; • Дирекция „Местни данъци, такси и бюджет” – 6 служители; • Финансов контрольор – 1 служител. Изборът на този курс е продиктуван от необходимостта за усъвършенстване на процеси при работа с електронно подписани документи в Община Луковит. Изискванията на модерната администрация все по-широко налагат използването на такъв тип документи в ежедневната работа и служителите трябва да могат да отговорят на тези изисквания с умения и знания. По тези причини в настоящия курс са включени 35 служители от всички дирекции, на които трябва да бъдат повишени компетенции в тази област, тъй като това е пряко свързано с техните задължения и отговорности.
4. Провеждане на специализирани обучения за административните служители на Община Луковит Работата на общинския персонал е динамична и свързана с необходимостта от постоянно професионално развитие и подобряване на нивото на изпълняване на задълженията. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени серия специализирани обучения на 35 служителите на администрацията в Община Луковит, разработени на базата на идентифицирани нужди. Те ще допринесат за реализирането на целите на проекта за подобряване на професионалните компетенции на администрацията и повишаване на качеството й на работа. Всяко едно от обученията ще подпомогне служителите в определена сфера, обхващаща пряко техните задължения и ще допълни техните знания и умения. Чрез изпълнението на настоящата дейност се цели постигане на по-ефективно и ефикасно функциониране на общинската администрация и респективно повишаване на конкурентоспособността й и условията за трайно икономическо и социално развитие. Обученията са избрани на основата на предпроектни проучвания сред служителите и връзката, която те имат с функциите и отговорностите на служителите от целевите групи и необходимостта от повишаване на капацитета им в следните области: 1. Подобряване процеса на работа и обратна връзка с изпълнението. Курсът ще се проведе в рамките на два дни, като в обучението ще вземат участие общо осем служители на общинската администрация от ръководния персонал: • Заместник-кмет – 2; • Секретар – 1; • Директор дирекция – 3; • Началник-отдел – 2. Обучението има за цел да се повиши качеството на работа и изпълнение на задълженията чрез подобряване на процесите, връзките и координацията между отделните служители и структури в общината. Курсът ще включва следните елементи: • Повишаване качеството на управление на работните процеси; • Проследяване и коригиране на изпълнението; • Контрол и отчитане. • Повишаване комуникацията и координацията между отделните административни структури. • Повишаване комуникацията между администрацията, гражданите и бизнес структурите. Обучението е в отговор на необходимостта за подобряване на вътрешните комуникации между структурите на общинската администрация и сред ръководния персонал, срещаш трудности при проследяване на изпълнението на задачите на персонала и обратната връзка между отделните дирекции. В тази връзка обучението ще подобри компетенциите на ръководителите на дирекции и отдели за управление и коригиране на дейностите на техните служители. 2. Лична ефективност. Обучението ще е с продължителност три дни, като в курса ще се включат 35 служители от всички дирекции на администрацията. Обучението цели да се развият умения в служителите за работа в екип и да се повиши личната ефективност в екипа. Курсът се състои от теоретична част под формата на презентации и лекции; практическа част с разнообразни ролеви игри по групи, решаване на различни казуси и игри и дискусионна част, провеждана след всеки модул на семинара. Обучението включва следните курсове: • Изграждане и функциониране на екипи; • Сътрудничество и работа в екип; • Повишаване на личната ефективност в екипа; • Лидерите в екипа. • Повишаване на координацията и комуникацията между служителите в структурите на администрацията; • Правила за реда и начина за координация и взаимодействие с други институции и администрации. Настоящото обучение се провежда в отговор на необходимостта, идентифицирана сред общинските служители посредством анкетни карти, за подобряване на личната ефективност и компетентност на служителите и по този начин подобряването на ролята на всеки един от тях в процеса на общата работа. Курсът ще развие умения за работа в екип и синхрон между отделните служители и ще даде насоки за повишаване на качеството на изпълняваните професионални задължение в общата рамка. Всяко обучение ще завърши с провеждане на тестове за оценка на придобитите знания. На тази база служителите, които успешно са преминали тестовете, ще получат сертификат, удостоверяващ успешното преминаването на обучението.
5. Дейности за информация и публичност В обхвата на тази дейност ще бъдат изпълнени мерки за представяне на настоящия проект, неговата същност, цели и очаквани резултати, както и за осигуряване на публичност и информиране на обществеността, относно финансовия принос на ЕС и ОП „Административен капацитет” за неговата реализацията. Тези мерки ще се прилагат съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. и Задълженията на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност. Дейностите за визуализация и популяризиране на проекта включват: • Провеждане на две пресконференции - Първата пресконференция ще се проведе при стартирането на проекта. На нея ще бъде представен проекта, неговите цели и очаквани резултати, финансиращата програма и екипа за управление. На събитието ще присъстват представители на различни местни и регионални медии. След изпълнението на проектните дейности ще бъде организирана заключителна пресконференция, на която да бъдат оповестени крайните резултати и ефекти за гражданите и бизнеса от нововъведенията. • Доставка и монтаж на временна информационна табела – Ще бъде поставена на мястото на изпълнение на проектните дейности. Ще информира обществеността за проекта, полученото финансиране и финансиращата организация, като ще присъстват съответните задължителни реквизити и символика. • Доставка и монтаж на постоянна информационна табела- Ще бъде поставена на мястото на временната информационна табела шест месеца след приключването на проектните дейности и ще остане като постоянна визуализационна мярка. На нея ще присъстват задължителните атрибути- име на проекта, лого и наименование на финансиращата програма и схемата, по която е бил реализиран проекта. • Представяне на проекта на официалната интернет страница на Община Луковит – Предвиждат се периодични публикации, съдържащи информация за хода на проекта, неговата същност, целите, начина и източника на финансиране, ролята на ОП „Административен Капацитет” за осъществяването на дейностите, постигнатите резултати и бъдещото въздействие и ефект върху развитие на организацията.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 51 991 BGN
Общ бюджет: 45 154 BGN
БФП: 45 154 BGN
Общо изплатени средства: 45 154 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 398 BGN
2014 34 756 BGN
2015 0 BGN
45 154 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 839 BGN
2014 29 542 BGN
2015 0 BGN
38 381 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 560 BGN
2014 5 213 BGN
2015 0 BGN
6 773 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1: Брой сключени договори за управление на проекта
Индикатор 6 Дейност 2: Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 7 Дейност 2: Брой сключени договори за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 8 Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 3: Брой обучени служители на Община Луковит
Индикатор 10 Дейност 3: Процент успешно преминали обучение служители на Община Луковит
Индикатор 11 Дейност 4: Брой проведени специализирани обучения на служителите на Община Луковит
Индикатор 12 Дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 13 Дейност 4: Процент успешно преминали обучението служители
Индикатор 14 Дейност 5: Брой проведени информационни събития
Индикатор 15 Дейност 5: Брой информационни материали за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз