Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0137-C0001
Номер на проект: A12-22-112
Наименование: „Повишаване на адаптивността и квалификацията на служителите в общинска администрация на гр.Костинброд , чрез усвояване на нови и развитие и надграждане на придобити знания и умения”
Бенефициент: Община Костинброд
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 14.05.2013
Дата на приключване: 14.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация -гр.Костинброд , чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения.
Дейности: Дейност 1. Управление на проектните дейности Дейност 1 е ключова за успешното изпълнение на целите на проекта в частност, като и за постигането на целите на настоящата процедура и на ОПАК като цяло. В рамките на тази дейност се включва - цялостната организация и управление на проектните дейности; функционалното разпределение на задълженията и контролните функции на екипа по проекта; изпълнение на процедурите и спазване на план-графика на дейностите; подготовка и реализация на процедурите за избор на изпълнител; осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършваните разходи; анализиране на напредъка на проекта и постигането на предвидените резултати; осъществяване на корективни действия при възникване на непредвидени обстоятелства. В рамките на тази дейност се предвижда изпълнението на следните поддейности:  Сформиране на екипа по проекта – за изпълнението на проекта е определен екип от двама експерта, а именно – Ръководител на проекта и Счетоводител на проекта. В рамките на тази поддейност ще бъдат изготвени съответните вътрешни правила/заповеди за работата на екипа;  Провеждане на регулярни месечни срещи – в рамките на тази поддейност ще бъдат провеждани месечните срещи на екипа по проекта, на които ще бъдат обсъждани както физическия и финансов напредък по изпълнение на проекта, така и съответните бъдещи действия за гарантиране спазването на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта;  Организиране и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители – екипът по проекта ще изготви график за планираните за изпълнение от външни изпълнители дейности по проекта и ще организира и проведе обществените поръчки в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове.  Организиране и изпълнение на задълженията за отчитане на напредъка по проекта – екипът за изпълнение на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите по проекта отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта. В рамките на тази поддейност ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта
Дейност 2. Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на обучения В рамките на дейността ще бъдат удовлетворени нуждите на целевата група и потребностите на общинска администрация Костинброд, чрез осъществяване на следните специализирани обучения: Осъществени от ИПА:  Практически умения за ефективни комуникации ЕФ-8 за 4 служителя  Делова етика УА-7 за 3 служителя  Основни производства по АПК-ПР-5 за 3 служителя  МS Excel-ИТО 9-за 3 служителя  Обмен на данни-ИТО-11, за 3 служителя  MS Power Point ИТО 23- за 3 служителя Осъществени от избран изпълнител по реда на ЗОП:  "Специализирано обучение по ЗБУТ", 1 ден, 8 ч., за 6 служителя, фокусирани върху адекватни мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;  „Общуване на чужди езици” – английски език за напреднали, за 10 служителя, необходимостта от което се определя от ежедневната работа с чужди граждани, изпълнение на транснационални проекти на общината и взаимстване на добри европейски практики за ефективно местно управление;  „Компютърно-дигитален машинопис”, 2 дни, 16 ч. присъствено + 8 ч. самоподготовка, за 9 служителя  „Умения за работа в екип, делова комуникация и етика”, изнесено обучение в 2 групи, за 2 дни, 16ч., за 55 служителя, фокусирана необходимост за осигуряване на адекватен работен процес, партньорство и взаимодопълняемост на функциите и критичните звена в общинската администрация;  „Работа с лични данни” 1 ден, 8 ч за 11 служителя.
Дейност 3. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност се включват мерки за визуализация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, в рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за информация и публичност. Община Костинброд ще предостави информация и ще осигури публичност на изпълнявания проект в медиите, чрез използване на подходящи комуникационни средства описани по-долу:  Осъществяване на 2бр.пресконференции /1бр. – непосредствено след старта на проекта и 1бр. в края на периода на изпълнение на проекта/. Двете пресконференции ще бъдат осъществени с цел да се информирана широката общественост за стартиране и респективно финализиране на проекта и предвидените за изпълнение дейности. Осъществяването на тези кампании ще доведе до постигане на засилен интерес от страна на служителите и ще бъде осигурена публичност за ролята и позицията на ЕС в процеса на финансиране на проекта, съобразно специфичните изисквания на донора.  С цел постигане на достатъчна визуализация ще бъдат изготвени и разпространени информационни брошури и плакати.  За допринасяне на максимален ефект от постигнатите положителни резултати, ще бъдат изготвени спомагателни материали за участниците в предвидените обучения; При изготвянето на материалите осигуряващи публичност и информираност ще бъдат съобразени специфичните изисквания на донора и ще бъде разпространена подкрепата на ЕС в процеса на финансиране и реализация на проектните дейности. Дейността за информация и публичност на осъществявания проект и финансовия принос на ЕСФ ще бъде възложена на изпълнител с предварително определени детайли от възложителя, в пълно съответствие с процедурите предвидени в ЗОП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
"Ка Ел Офис" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 462 BGN
Общ бюджет: 51 115 BGN
БФП: 51 115 BGN
Общо изплатени средства: 51 115 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 292 BGN
2014 32 943 BGN
2015 5 879 BGN
51 115 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 449 BGN
2014 28 002 BGN
2015 4 997 BGN
43 448 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 844 BGN
2014 4 942 BGN
2015 882 BGN
7 667 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 - Брой срещи на екипа (по проекта)
Индикатор 6 Дейност 1 - Брой сключени договори за екипа (на проекта)
Индикатор 7 Дейност 1 - Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП (по проекта)
Индикатор 8 Дейност 1 - Брой анализи за напредъка (на проекта)
Индикатор 9 Дейност 1 - Брой идентифицирани проблеми и предприети действия (по проекта)
Индикатор 10 Дейност 2 - Брой проведени обучения от ИПА (по проекта)
Индикатор 11 Дейност 2 - Брой проведени обучения от избран изпълнител (по проекта)
Индикатор 12 Дейност 2 - Брой изготвени учебни програми ( по проекта)
Индикатор 13 Дейност 2 - Брой получени сертификати за преминато обучение (по проекта)
Индикатор 14 Дейност 2 - Брой осъществени обратни връзки от целевите групи (по проекта)
Индикатор 15 Дейност 2 - Общ брой обучаеми лица (по проекта)
Индикатор 16 Дейност 2 - Брой служители на общинската администрация (по проекта)
Индикатор 17 Дейност 3 - Брой пресконференции (по проекта)
Индикатор 18 Дейност 3 - Брой информационни брошури (по проекта)
Индикатор 19 Дейност 3 - Брой плакати (по проекта)
Индикатор 20 Дейност 3 - Брой предоставени спомагателни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз