Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0265-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Трансграничен обмен на опит, идеи и знания за европейски услуги за сигурност и охрана
Бенефициент: "ЗАРИФОПУЛОС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 30.04.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) на проектното предложение е укрепване на капацитета на човешките ресурси, чрез обмен на ноу-хау и добри практики и разработване на комплекс от мерки за активно сътрудничество между целевите групи от двете страни.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Постигането на oбщата и специфични цели, които проектът си поставя, е възможно само при осигуряване на координирано управление и непрекъснат мониторинг на качеството на изпълнение на дейностите и на постигнатите резултати, както и набелязване на корективни действия при необходимост. Много важно е да се изготви ясен и добре времеви график на изпълнение на проекта, със съответно разпределени задължения и отговорности между всички членове на екипа и партньорите, както и ясни критерии за оценка на напредъка на изпълнението.
2. Информиране и публичност на проекта Дейността е избрана с цел изпълнение на задълженията на бенефициента по отношение на изискванията за информация и публичност. Тя ще допринесе за популяризиране и осигуряване на публичност на изпълнявания от кандидата проект, и за финансовия принос на ЕСФ и ОП РЧР за реализирането на проектните дейности. Дейността ще бъде насочена към повишаване на обществената информираност чрез разпространение на резултатите и добрите практики от дейностите по проекта.
3. Провеждане на кръгла маса с представители на организации в сферата на услугите за сигурност и охрана за дискутиране на основните предизвикателства в сектора и определяне на обхвата на проучването на формите и моделите за развитие на бранша в двете Включването на дейността в проекта се обуславя от най-вече от необходимостта да се стартира диалог в сферата на развитие на човешките ресурси, заети в сферата на услугите за сигурност и охранителните услуги и да се идентифицират основните предизвикателства за постигане на целите на проекта. Реализирането на тази дейност цели да генерира предложения за предприемане на мерки, действия и инициативи в посока - стартиране на диалога и за задаване на рамка за възможните форми на прилагане на добрите практики за развитие на човешките ресурси, заети в тази област.
4. Извършване на детайлно проучване на формите и моделите за развитие на сектора и идентифициране на основните форми за подкрепа на компаниите в бранша в България и Гърция по отношение на подобряване на квалификацията и професионалните умения на рабо Тази дейност на проекта обхваща провеждане на 2 паралелни проучвания, чието предназначение е да установят формите и моделите за развитие на сектора и да идентифицират системите за подкрепа на компаниите в България и Гърция, включително чрез маркиране на добрите практики в рамките на двете държави.
5. Изготвяне на анализи от всеки един от експертите в отделните области на база резултатите от проучването и предлагане на модели за трансфер на прилаганите практики в двете държави. Дейността предвижда извършване на два паралелни анализа на данните от проучванията на развитието и идентифицираните системи за подкрепа на охранителните компании и системите за сигурност в България и Гърция. Тя е необходима, за да се осигури обща информационна база, която да даде възможност за системно и устойчиво обучение на целевите групи и всички заинтересовани страни.
6. Осъществяване на задълбочено проучване на българското и европейското, в частност гръцкото законодателство по отношение на специфични нормативни актове, регулиращи сектора и изготвяне на правен анализ. Дейността цели да идентифицира добрите практики в рамките на не само на двете държави, но и на държавите-членки като цяло. Дейността се състои от 2 компонента: - Изготвяне на методика (дизайн) на проучванията и тяхното провеждане; - Комплектоване и обработка на информацията от проучването.
7. Изготвяне на анализ на база резултатите от проучването на нормативните регулаторни актове, по отношение на фирмените стандарти, промените на национално ниво и европейските перспективи в бранша, чрез маркиране на възможните форми на развитие, инова Дейността предвижда извършване на два паралелни анализа на данните от проучванията на законодателната рамка по дейност 6. Целта й е да доразвие идентифицираните правни различия между държавите-членки на ЕС, в частност България и Гърция в конкретни предложения за трансфер на добрите практики.
8. Провеждане на обучения, включително посещения за обмяна на опит и обмяна на служители на представители на целевата група в България и Гърция. Дейността ще бъде разгърната в следните етапи: - Разработване и комуникиране до заинтересованите страни на подробен план-график за подготовка и провеждане на обученията; - Планиране, организиране и провеждане на обученията; Ръководството и програмата за провеждане на обученията и работните посещения, ще бъдат изготвени от висикоквалифициран методик, който със своя опит и квалификация ще допринесе за точното и правилно използване на всички техники и правилното им прилагане при обучение на персонала.
9. Разпространение и обмяна на идентифицираните добри практики и опит в двете държави Като цяло дейността цели да допринесе за повишаване на обществената информираност чрез разпространение и трансфер на иновативните резултати в прилаганите практики. Тя е логично продължение на мероприятията от дейност 8 и чрез нея се финализират съществена част от дейностите по проекта като се дава гласност на резултатите от проведени проучвания, популяризират се приложните анализи и се оповестяват идентифицираните иновативни практики в сферата на услугите и системите за сигурност и охрана в България и Гърция.
10. Одит на изпълнението на проекта Изпълнението й има за цел да се предостави независимо мнение относно следните въпроси: разходите по проекта са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и националното законодателство, дейностите по проекта са извършени в съответствие с принципите на добро финансово управление.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 287 020 BGN
Общ бюджет: 250 046 BGN
БФП: 250 046 BGN
Общо изплатени средства: 249 866 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 250 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 403 BGN
2014 77 113 BGN
2015 115 351 BGN
249 866 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 212 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 793 BGN
2014 65 546 BGN
2015 98 048 BGN
212 386 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 610 BGN
2014 11 567 BGN
2015 17 303 BGN
37 480 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой проведени проучвания - 0265
Индикатор 5 Брой разработени анализи - 0265
Индикатор 6 Брой проведени работни посещения; брой експерти, включени в посещенията - 0265
Индикатор 7 Брой разработени практическ наръчници и ръководства
Индикатор 8 Брой организирани и проведени конференции, кръгли маси, семинари, дискусии - 0265
Индикатор 9 Брой публикации и др. - 0265
Индикатор 10 Брой одити - 0265


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз