Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0030-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Партньорство в туризма
Бенефициент: "Крим 2002" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 10.05.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Транснационално сътрудничество между Фирма „Крим 2002“ от България и Фирма „Елпида А. Х. Т. Е.“ от Гърция, чрез обмяна на опит и иновативни идеи, знания и експертизи с цел развитие на нови умения за нови работни места и по-конкурентоспособни предприятия.
Дейности: Дейност 4 Изработване на наръчник Лицата от целевата група заети във Фирма „Крим 2002“ ще обобщят методите и принципите на работата на партньора в сферата на развитие на нови умения за нови работни места и по-конкурентоспособни предприятия в сферата на туризма. Иновативният подход в сферата на развитие на нови умения за нови работни места и по-конкурентоспособни предприятия в сферата на туризма, чрез използване на интернет платформа ще бъде разработен в наръчник.
Дейност 2 Проучване на опита на фирма „Елпида А. Х. Т. Е.“ от гр.Серес, Гърция, чрез посещение на място За практическото запознаване с опита на гръцките партньори представители на „Крим 2002“ ООД 7 души на брой ще осъществят четири пътувания до партньора в гр. Серес, Гърция. Всяко от пътуванията ще е с продължителност от четири дни. Пътуванията ще се осъществят с осем местен пътнически микрубус. Този начин е най-икономичен във финансово и времево отношение. Пътуването ще бъде по маршрут Несебър-Бургас-Кърджали-Златоград-Серес.
Дейност №5 Осигуряване на информиране и публичност Популяризирането на дейностите по проекта ще се осъществи чрез 2 пресконференции в началото и в края на проекта. На тях ще бъдат поканени: местни медии, представители на неправителствения сектор, Община Несебър и други организации. Целта на началната пресконференция е да се популяризира стартирането на проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по приоритетна ос 7, а на заключителната пресконференция ще се обяви приключването и резултатите по проекта.
Дейност 3 Разпространение и обмяна на информация и опит, чрез организиране на кръгла маса, изграждане на партньорска мрежа и туининг Експертите от организацията партньор ще посетят структурите и офисите на Фирма „Крим 2002“ ООД в гр. Несебър, България. Ще се запознаят и с дейността на организацията. Ще бъдат извършени 2 работни посещения, всяко с продължителност десет дни. Посещенията в България ще се извършат с автомобил, което е икономически най-изгодно и най-удобно. Маршрута за посещение в България ще бъде: Серес-Златоград-Кърджали-Бургас-Несебър.
Дейност 1 Мениджмънт на проекта Отделните задачи в рамките на дейността включват: Разпределяне на дейностите. Сформиране на екип по проекта: Ще бъдат сключени договори с отделните членове от екипа на проекта. В договорите ще бъдат ясно разписани задълженията на всеки член на екипа по изпълнението на проекта. Задачата на екипа е да следи за напредъка по проекта и за постигане на поставените цели и резултати. Изработване на конкретен работен план.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 162 228 BGN
Общ бюджет: 157 419 BGN
БФП: 157 419 BGN
Общо изплатени средства: 157 405 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 157 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 446 BGN
2014 0 BGN
2015 124 959 BGN
157 405 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 133 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 579 BGN
2014 0 BGN
2015 106 216 BGN
133 794 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 867 BGN
2014 0 BGN
2015 18 744 BGN
23 611 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Проведени съвместни консултации - 0030
Индикатор 5 Проведени работни посещения - 0030
Индикатор 6 Експерти, включени в посещенията
Индикатор 7 Разработен наръчник - 0030
Индикатор 8 Създадени и функциониращи съвместни транснационални партньорства - 0030
Индикатор 9 Експерти включени в мрежите - 0030
Индикатор 10 Организирани и проведени пресконференции – начална и заключителна - 0030
Индикатор 11 Организирани и проведени кръгли маси - 0030
Индикатор 12 Проведени семинари - 0030
Индикатор 13 Публикации - 0030
Индикатор 14 Издадени брошури - 0030
Индикатор 15 Издадени диплянки - 0030
Индикатор 16 Плакати - 0030
Индикатор 17 Изработени значки - 0030
Индикатор 18 Изработени шапки /картонени/
Индикатор 19 Изработени информационни табели - 0030


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз