Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0032-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ТРАНСФЕР НА НЕМСКИ ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ШИВАШКАТА ИНДУСТРИЯ КЪМ ПРОМЕНЯЩАТА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРАН КЛЪСТЕР И ИНСТИТУТ ПО ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ - ДУНАВ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 10.05.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насочена към създаване на стратегическо транснационално партньорство, фокусирано върху решаване специфичните проблеми на шивашката индустрия чрез трансфериране на добрия опит и успешните практики в политиките за развитие на човешкия капитал.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Дейността включва организацията на управление и прилагането на системи за вътрешен мониторинг и контрол за гарантиране на ефективно и ефикасно изпълнение на проектните дейности в съответствие със заложените цели и Плана за действие.
Дейност 2: Информиране и публичност При изпълнението на тази дейност ще бъдат спазени всички общи и специфични изисквания, посочени в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Дейността
Дейност 3. Разработване на въпросник и провеждане на проучване сред 20 шивашки фирми в целевия регион за определяне на основните проблеми на фирмената политика за управление и развитие на човешките ресурси в шивашка индустрия Дейността предвижда изработване на въпросник и анкетиране на 20 шивашки фирми от целевия регион.
Дейност 4. Осъществяване на проучвателни визити на експерт на СКИОТ-Дунав в партньорската организация - Съюз на немските текстилни и модни дизайнери - за проучване на опита й в проблемните области, свързани с целите на проекта Дейността предвижда организиране и реализиране на работни визити на български експерт в Германия и на немски експерт в България. Експерт от организацията на Кандидата – СКИОТ-Дунав - ще извърши 4 проучвателни 3-дневни визити за запознаване с опита на Съюза на немските текстилни и модни дизайнери в подпомагането на неговите членове по отношение непрекъснатото вътрешнофирмено обучение на кадрите в бранша, методите за мотивация на фирмения персонал, организацията и условията на труд, създаване на условия за заетост на висококвалифицирани кадри в следпенсионна възраст и стимулиране на предприемачеството в бранша.
Дейност 5: Проучване на възможността за въвеждане на иновативен модел за заетост на висококвалифицирани кадри в следпенсионна възраст в шивашкия бранш Да бъде идентифицирано състоянието и готовността на българската шивашка индустрия за трансфериране на немския опит за въвеждане на иновативен модел за заетост на висококварифицирани кадри в следпенсионна възраст в шивашкия бранш
Дейност 6. Разработване на Стратегия за адаптация на човешките ресурси от шивашката индустрия към променящата се икономическа среда, базирана на немския опит Дейността е ключова за проекта, тъй като е пряко свързана с устойчивостта на проектните резултати. Документът ще бъде разработен от експерти на организацията-български партньор, с активното съдействие на експертите на немската организация-партньор.
Дейност 7: Провеждане на 4 демонстрационни вътрешнофирмени обучения по ключови проблеми на развитието на човешките ресурси в бранша Да бъде представен пред представители на целевата група немския опит за прилагане на съвременни методи за непрекъснатото обучение за квалификация и преквалификация на фирмения персонал и насърчаване старта в самостоятелната стопанска дейност на кадри от бранша като ключов фактор за повишаване конкурентноспособността на шивашката индустрия
Дейност 8. Разработване на Наръчник за хуманна и ергономична организация на работното място и разпространението му сред целевата група за подобряване на условията на женския труд Наръчникът ще бъде разработен от български експерт на организацията-кандидат, който ще ползва опита на немкия партньор в областта на условията на труд.
Дейност 9. Организиране на Конференция за представяне и дискутиране на проектните резултати и продукти и планиране на последващи действия за партньорско взаимодействие Проектното събитие ще се проведе през последния месец от изпълнението на проекта, като с неговата организация основно се ангажира българският партньор, но в представянето на резултатите и дискусиите активно ще бъдат включени представители на немския партнъор. На това финално проектно събитие ще бъдат поканени 60 представители на целевата група и заинтересованите страни от целевия регион и страната.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 294 646 BGN
Общ бюджет: 291 984 BGN
БФП: 291 984 BGN
Общо изплатени средства: 291 978 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 291 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 000 BGN
2014 133 928 BGN
2015 128 050 BGN
291 978 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 248 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 500 BGN
2014 113 839 BGN
2015 108 843 BGN
248 182 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 500 BGN
2014 20 089 BGN
2015 19 208 BGN
43 797 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой проведени проучвания на състоянието и потребностите на целевата група в областта на обмена
Индикатор 5 Брой проучвателни експертни визити областта на обмена
Индикатор 6 Брой проведени демонстрационни вътрешнофирмени обучения
Индикатор 7 Брой организирани и проведени конференции за разпространение и мултиплизиране на проектните резултати сред целевата група и заинтересованите страни
Индикатор 8 Брой разпространени проектни продукти /печатни издания/
Индикатор 9 Брой разпространени компакт дискове с проектните материали
Индикатор 10 Брой работни групи, формирани за осигуяване на устойивост /мултиприциране на проектните резултати и бъдещо сътрудничество за обмен/
Индикатор 11 Брой анализи на потребностите и състоянието на целевата група в областта на обмена
Индикатор 12 Брой експертни доклади в областта на транснационалния обмен
Индикатор 13 Брой разработени стратегии и практически наръчници за разпространение на опита и добрите практики сред целевата група и заинтересованите страни
Индикатор 14 Брой фирми от целевата група, включени в дейности по консултиране и прилагане на иновативните модели
Индикатор 15 Брой обучени обучители по нови методики на вътрешнофирменото обучение, базирано на немския опит
Индикатор 16 Брой участвали представители на целевите групи и заинтересованите страни в обсъждането на проектните резултати и определянето на бъдещи области на транснационален обмен
Индикатор 17 Брой представители на целевата група и крайните бенефициенти, получили печатни издания на проектните материали
Индикатор 18 Брой представители на целевата група и заинтересованите страни, получили компект дискове с проектните продукти
Индикатор 19 Брой шивашки фирми, ползващи проектните продукти и адаптираните по проекта немски практики в областта на обмена


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз