Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0021-C0001
Номер на проект: Д01-3957/23.04.2013
Наименование: Изграждане на комплексна функционална система за професионална квалификация и стимулиране кариерното развитие на академичния състав на Международното висше бизнес училище (МВБУ) - Ботевград
Бенефициент: МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ - БОТЕВГРАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Разработване на цялостна система от мерки, формиращи подходящи условия за развитие на преподавателите в МВБУ в посока разширяване и задълбочаване на техните професионални компетенции, което да доведе до съществено повишаване качеството на предоставяните от училището образователни услуги
Дейности: Подготовка на дейност "Организиране и реализация на интензивни езикови курсове, съобразени с професионалния профил на преподавателите"
Изпълнение на дейност "Разработване и пилотно прилагане на комплексна програма от обучителни курсове"
Подготовка на дейност "Организиране и реализация на обучителни курсове за придобиване на ключови компетенции в сферата на ИКТ, необвързани с конкретен академичен профил"
Подготовка на дейност "Анализ на актуалното състояние на механизма за квалификация и кариерно израстване на преподавателите, който съществува в МВБУ, и изготвяне на концепция за осигуряване на тяхното професионално развитие и кариерно израстване"
Изпълнение на дейност "Придаване на практическо измерение на резултатите от Дейност 1 чрез разработването на комплекс от практически мерки за оценяване и стимулиране на преподавателите по пътя на тяхното кариерно израстване"
Изпълнение на дейност "Организиране и реализация на обучителни курсове за придобиване на ключови компетенции в сферата на ИКТ, необвързани с конкретен академичен профил"
Подготовка на дейност "Разработване и пилотно прилагане на комплексна програма от обучителни курсове"
Изпълнение на дейност "Анализ на актуалното състояние на механизма за квалификация и кариерно израстване на преподавателите, който съществува в МВБУ, и изготвяне на концепция за осигуряване на тяхното професионално развитие и кариерно израстване"
Изпълнение на дейност "Организиране и реализация на интензивни езикови курсове, съобразени с професионалния профил на преподавателите"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 119 BGN
Общ бюджет: 82 276 BGN
БФП: 82 276 BGN
Общо изплатени средства: 82 269 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 624 BGN
2014 62 645 BGN
2015 0 BGN
82 269 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 680 BGN
2014 53 248 BGN
2015 0 BGN
69 928 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 944 BGN
2014 9 397 BGN
2015 0 BGN
12 340 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз