Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0089-C0001
Номер на проект: A12-22-82
Наименование: Община Дряново – прозрачна и ефективна местна администрация
Бенефициент: Община Дряново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 10.05.2013
Дата на приключване: 10.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Дряново
Описание
Описание на проекта: Повишаване административния капацитет на общинските служители в община Дряново за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения
Дейности: Дейност 1 : Управление на проекта В рамките на тази дейност ще бъде подготвен и сформиран екип от двама членове – ръководител и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде подготвен планът за действие и конкретните ангажименти всеки член, ще бъде изготвен график за ежемесечните срещи на екипа, на които ще се отчита напредъка по отношение изпълнението на проекта, постиженията и резултатите от проекта. Ще се изолират в максимална степен евентуални пропуски и несъответствия като се предвидят начини за тяхното преодоляване. Организацията на дейностите ще е изцяло ангажимент на екипа за управление на проекта. В рамките на тяхната дейност ще бъде подготвена необходимата документация за провеждане на тръжната процедура.
Дейност 2 : Обучения по ключови компетентности 2.1 Повишаване чувствителността и подобряване на практиките на служителите от администрацията при работа с малцинства В обучението ще се включат 36 служители, а продължителността му ще е 20 учебни часа. Обучението е предназначено за експертните длъжности в общинската администрация. 2.2 Повишаване мотивираността на служителите с цел изграждане на ефективна и качествена администрация В обучението ще се включат 18 служители, а продължителността му ще е 20 учебни часа. Обучението е предназначено за ръководните длъжности в общинската администрация. 2.3 Социални отношения и презентативни умения В обучението ще се включат 27 служители, а продължителността му ще бъде 20 учебни часа. Обучението е предназначено за служителите на експертни нива.
Дейност 3 : Обучение по английски език – Начално ниво Обучението ще включва подготовка на служителите за работа с английски език. В обучението ще бъдат включени девет служители, а продължителността му е 100 учебни часа.
Дейност 4 : Подготовка на служителите в администрацията за работа с информационни технологии 4.1 Компютърни приложения в ежедневната работа на служителите Обучението ще включва запознаване с възможностите на MS Word и MS Excel за създаване на текстови документи и изготвянето на електронни таблици за различни цели – справки, отчети, работа в интернет среда, както и работа с електронно подписани документи. По този начин ще се осигури възможност за предоставяне на услуги по електронен път. В обучението ще бъдат включени 15 служители. Продължителността на обучението е 60 учебни часа. 4.2 Компетентности за електронно управление. В обучението ще бъде представена информация за възможностите на електронното правителство, перспективи за развитие в общината, нужният административен капацитет на служителите. Практически обучението ще е насочено към работа с електронно подписани документи. В обучението ще бъдат включени 8 служители, а продължителността на обучението е 60 учебни часа. Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат.
Дейност 5 : Обучения, проведени в Института по публична администрация 5.1 Делова етика /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 УА-7/. Обучението включва анализ на факторите за неетичност в администрацията, етични стандарти и етика на отношенията, стратегии за справяне с морални и етични дилеми и делови етикет. В обучението ще бъдат включени 5 служители. 5.2 Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЧР-4/. Учебно съдържание на обучението включва нагласи към конфликтите, същност и видовеконфликти, управление на конфликтите и стратегии за разрешаване на конфликти. Предназначено е за служителите в звената по човешки ресурси. В него ще вземат участие 9 служители. На участниците в обученията са предвидени командировъчни според Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 6 : Информираност и публичност Провеждане на две пресконференции - начална и заключителна (началната конференция има за цел запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати на проекта, а на заключителната ще бъдат представени постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията и начините за участие в тях. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучение. Флаш-памет с логото на програмата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Офис Трейд България
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 022 BGN
Общ бюджет: 78 650 BGN
БФП: 78 650 BGN
Общо изплатени средства: 78 650 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 404 BGN
2014 61 246 BGN
2015 0 BGN
78 650 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 794 BGN
2014 52 059 BGN
2015 0 BGN
66 853 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 611 BGN
2014 9 187 BGN
2015 0 BGN
11 798 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени.
Индикатор 6 Служители,успешно преминали обученията с получаване на сертификат. .
Индикатор 7 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1 : Брой сключени договори
Индикатор 9 Дейност 1 : Брой срещи
Индикатор 10 Дейност 1 : Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 11 Дейност 2 : Брой проведени обучения..
Индикатор 12 Дейност 2 : Брой обучени служители!
Индикатор 13 Дейност 2 : Брой получени сертификати
Индикатор 14 Дейност 3 : Проведено обучение
Индикатор 15 Дейност 3 : Брой обучени служители!
Индикатор 16 Дейност 3 : Брой получени сертификати
Индикатор 17 Дейност 4 : Брой проведени обучения!
Индикатор 18 Дейност 4 : брой обучени служители !
Индикатор 19 Дейност 4 : Брой получени сертификати
Индикатор 20 Дейност 5 : Брой проведени обучения!
Индикатор 21 Дейност 5 : Брой обучени служители!
Индикатор 22 Дейност 5 : Брой получени сертификати!
Индикатор 23 Дейност 6 : Брой пресконференции!
Индикатор 24 Дейност 6 : Брой изработени брошури
Индикатор 25 Дейност 6 : Брой изработен банер
Индикатор 26 Дейност 6 : Брой изработени семинарни папки
Индикатор 27 Дейност 6 : брой изработени блок-листи
Индикатор 28 Дейност 6 : Изработени регистрационни форми
Индикатор 29 Дейност 6 : Изработени флаш-памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз