Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0001-C0001
Номер на проект: Д01-4361/21.08.2013
Наименование: Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи”
Бенефициент: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ - СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване във Висше училище "Колеж по телекомуникации и пощи" и изграждане на капацитет в преподавателите. Постигане на висока степен на инфомираност, усвояване на знания и умения по въвеждане и прилагане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ
Дейности: Изпълнение на дейност "Провеждане на обучения за преподавателите във ВУ КТП по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ"
Подготовка на дейност "Провеждане на интензивно специализирано чуждоезиково обучение за преподавателите във ВУ КТП"
Изпълнение на дейност "Провеждане на интензивно специализирано чуждоезиково обучение за преподавателите във ВУ КТП"
Подготовка на дейност "Провеждане на курсове"
Изпълнение на дейност "Провеждане на курсове"
Подготовка на дейност "Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучние, ориентирано към пазара на труда за преподавателите от ВУ КТП"
Изпълнение на дейност "Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучние, ориентирано към пазара на труда за преподавателите от ВУ КТП"
Изпълнение на дейност "Усъвършенстване на системата за кариерно израстване на преподавателите във ВУ КТП и нейното апробиране"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
И-т по математика и информатика
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 690 BGN
Общ бюджет: 53 873 BGN
БФП: 53 873 BGN
Общо изплатени средства: 53 873 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 938 BGN
2014 26 937 BGN
2015 - 2 BGN
53 873 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 897 BGN
2014 22 897 BGN
2015 - 2 BGN
45 792 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 041 BGN
2014 4 041 BGN
2015 0 BGN
8 081 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз