Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0009-C0001
Номер на проект: Д01-3954/23.04.2013
Наименование: Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов - ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието
Бенефициент: Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Надграждане и модернизиране на системата за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в СА "Д. А. Ценов" - Свищов и превръщане на висшето училище в учеща се организация, способна да предостави качествени услуги в образованието и обучението
Дейности: Изпълнение на дейност "Организация и управление на проекта"
Изпълнение на дейност "Усъвършенстване на системата за кариерно развитие"
Изпълнение на дейност "Разработване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката на преподавателите"
Подготовка на дейност "Разработване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката на преподавателите"
Изпълнение на дейност "Визуализация и публичност на проекта"
Изпълнение на дейност "Обучение ИКТ и изп. на съвр. образователни технологии" 2*
Подготовка на дейност "Обучения, публикации и оценка"
Подготовка на дейност "Стимулиране разв. на проф. компетенции"
Изпълнение на дейност "Стимулиране разв. на проф. компетенции"
Изпълнение на дейност "Обучения, публикации и оценка" 4*
Изпълнение на дейност "Провеждане на интензивно/специализирано чуждоезиково обучение" 3*
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 157 370 BGN
Общ бюджет: 155 211 BGN
БФП: 155 211 BGN
Общо изплатени средства: 155 211 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 576 BGN
2014 52 753 BGN
2015 48 883 BGN
155 211 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 539 BGN
2014 44 840 BGN
2015 41 550 BGN
131 929 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 036 BGN
2014 7 913 BGN
2015 7 332 BGN
23 282 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз