Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0158-C0001
Номер на проект: Д01-3794/12.03.2013
Наименование: Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 12.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Утвърждаване на работещ модел за осигуряване на равноправен достъп до качествено образование на ромските деца от гр.Сливен.
Дейности: 1*. Закупуване и доставка на учебници и учебни помагала, дидактически материали, образователен софтуер, материали за обучение, игри в приемните училища и детски градини За по-ефективната образователна интеграция и постигане на целите на проекта е необходимо да бъдат закупени учебници, учебни помагала и пособия, материали за обучение, игри дидактически материали на ромските ученици. По тази дейности екипа по проекта ще: - Ще изготви списък с необходимите учебни помагала, пособия според нуждите на всяко дете; - Ще осигури на всяко дете, включено в проекта всички нужни учебни помагала и пособия за осъществяване на пълноценен образователен процес.
2*. Надграждане процеса на образователна интеграция на децата от ромския кв. „Надежда” в 4 приемни училища на гр.Сливен За постигане целите, заложени в „Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009-2013г)” и актуалилизараната „Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” е необходимо да се работи за образователната интеграция на ромските деца. По тази дейности екипа по проекта ще продължи работата по десегрегация на 140 ученици от 1 до 12 клас от кв.Надежда, Сливен. Тази дейност включва серия от мерки: - записване на ромски ученици в смесени паралелки в 4 приемни училища на гр.Сливен; - осигуряване на учебници, учебни помагала и пособия, необходими за осъществяване на пълноценен образователен процес; - всекидневно извозване на децата от кв.Надежда до приемните училища; - допълнителна работа с учениците от начален курс – всеки ден учениците от начален курс ще учат допълнително по 1 час за усвояване на български език; - гарантиране на всекидневно присъствие на учениците в училище; - Създаване на екип от наставници (помощници на учителя, които ще работят през цялото времетраене на проекта и пряко ще отговарят и следят за редовното посещение на децата по време на учебния процес, тяхното развитие при усвояването на учебният материал, както и за изискванията от и към учителите.); - Организиране на срещи с директорите на училища за предотвратяване на последваща сегрегация, след приема на ромчета. Тази дейност в проекта е предвиена, като мярка за превенция от ранно отпадане от училище и ще допринесе за намаляването на броя на отпадащите ромски деца от образователната система.
3. Осигуряване на полудневно и целодневно обучение на деца на възраст 5-6 години в ЦДГ „Здравец” и ЦДГ „Звездица” в подготвителни групи Ще работим по посока на създаване на възможности за равен старт на ромските деца от гр.Сливен в предучилищна възраст (5-6г) и по-добра социална интеграция. Не владеенето на български език сред ромските деца затруднява интегрирането, социализирането им училище и пълноценното им участие в образователния процес. Учебния материал остава неразбран, което води до тяхното последващо отпадане от училище. Записването на деца от ромски произход в детските градини ще даде възможност за успешно преодоляване на езиковата бариера още в ранна възраст и по този начин ще се улесни достъпа им до следващите фази на образование. По тази дейност екипа по проекта: - Ще обхване 90 ромски деца на възраст 5-6 години, които ще бъдат записани в подготвителни групи в ЦДГ „Звездица” и ЦДГ „Здравец”; - Ще закупи и достави съобразени с възрастта на децата дидактически учебни материали, логически игри, спортни принадлежности; - Провеждане на Фолклорен спектакъл „Еднакви и различни”; - Провеждане на спортен празник; - Създаване на екип от наставници (помощник на учителя), които ще отговарят за всекидневното
4. Специализирана работа с ромските родители – мотивационно-информацинни кампании, тренинги, лекции, беседи, обучения, родителски срещи. Неграмотността сред преобладаващата част от ромските родители изгражда в тях чувството на страх и негативно отношение към образователната институция. Това от своя страна поражда незаинтересованост към присъствието на децата им в училище, което неминуемо води и до ранното им отпадане от образователната система. - Ще проведем мотивационна кампания сред представителите на ромската общност – родителите на децата включени в проекта, роднини, съседи, приятели, близки от гр.Сливен. - Провеждане на 3 мотивационни обучения на 60 родители.
5*. Повишаване ефективността на учителите за работа в мултикултурна среда и деца – билингви. Присъствието на деца и ученици представители на различни етнически групи, не само е акт на цивилизовано отношение към човешките ценности, то е и основополагащ елемент към взаимното опознаване. Присъствието на ромските деца в училище е необходим елемент в процеса за пълноценна образователна и социална интеграция. Това поражда необходимостта от провеждане на модул от 3 двудневни обучения на учителите за придобиване на специализирани знания за работа в смесена мултикултурна среда, работа с деца и ученици, чиито майчин език, традиции, бит, обичаи са различни. Учителите ще бъдат разделени на две групи – група „Предучилищен и начален етап” и група „Прогимназиален и гимназиален етап”. Двете групи ще преминат по 3 двудневни обучения. По този начин учителите - Ще повишат ефективността в своята работа; - Ще се увеличи тяхната информираност относно етноспецификата на техните ученици. Правилното разчитане, тълкуване на етноспецификите на децата ще спомогне за: - Създаване на благоприятна образователна среда; - Сформиране на условия за опознаване и разбирателство между учениците; - Обогатяване на личните знания, търпимостта, взаимното зачитане; - Изграждане на толерантно отношение между учениците; - Повдигане на личното самочувствие на учители и ученици; - Постигане на по-високи добри образователни резултати; - Намаляване степента на дискриминационни прояви и нагласи сред учениците. - Проведен модул от 3 двудневни обучения с 25 учители група „Предучилищен и начален етап”; - Проведен модул от 3 двудневни обучения с 25 учители група „Прогимназиален и гимназиален етап”; - Сформирана благоприятна образователна среда /микроклимат в класните стаи/; - Търпимост, уважение към различността; - Постигнати добри образователни резултати; - Толерантност и липса на дискриминационни прояви.
6. Публичност, информационни кампании за етническа толерантност и позитивно отношение към ромските деца в приемните училища, детски градини, и обществеността на град Сливен Образът на ромите в обществеността е силно негативно обременен. Това определя и високата дискриминационна нагласа към тях. Цари общо мнение, което се крепи на предразсъдъци, които предопределят място на обществени, социални и образователни аутсайдери. - информационни кампании - „Дни на толерантността” включват: - Кръгла маса 2 дни участници 50 души на тема „Десегрегация и мултикултурно образование” – презентации на учители; - Конкурс за есе на тема „Пъстротата е нашето богатство”; - Спортен празник между четирите приемни училища.
7*. Провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици на стоки и услуги Всички дейности, предвидени за изпълнение от външен изпълнител ще започнат след избор на конкретен външен изпълнител от възложителя – община Сливен по реда на ЗОП и съобразно изискванията на приложимата нормативна база, включително изискванията на ОПРЧР, вътрешни правила и одитни пътеки, ЗОП и други нормативни актове и указания за предварителен и последващ контрол. Предвидените в проектното предложение дейности предполагат следните процедури: - за доставка на учебници и учебни помагала, дидактически материали, образователен софтуер, материали за обучение; - за избор на специализиран превозвач на учениците до приемните училища; - за изработване и доставка на материали за публичност и информация; - за провеждане на специализиран модул от две обучения на учителите за работа с ученици, майчиният език, на които не е български; - за счетоводен одит; - за офис консумативи. Доставките на материалите и консумативи за офиса на проекта, включени в група В на бюджета, също са предмет на обществена поръчка. Те ще бъдат направени в рамките на общата процедура за канцеларски материали и консумативи на кандидата – Община Сливен, за да не се допусне необосновано разделяне на предмета на поръчки със сходен или идентичен характер и нарушаване на изискванията на ЗОП.
8. Организация и управление на проекта. Проектът ще бъде управляван от ръководител на проекта. Той отговаря за провеждането на всички дейности по проекта, изработването на заложените в проектното предложение продукти, постигането на заложените цели, комуникацията с партньорските организации, външни организации и институции и Управляващия орган и Междинното звено. Ръководителят осигурява изпълнението на проекта в строго съответствие с Оперативното ръководство и всички останали изисквания на ОПРЧР, приложимата нормативна база и установените добри практики. За спазване на финансовата дисциплина, финансов контрол, финансова отчетност и взаимодействие с финансовите звена на кандидата и партньорите ръководителят ще бъде подпомаган от финансист – счетоводител на проекта. При осъществяване на текущото управление, координирането на усилията на партньорите и изпълнителите на отделни дейности по проекта и в частност при техническото осигуряване на управлението на проекта ръководителят ще бъде подпомаган от технически сътрудник. Екипът за управление на проекта отговаря и за изготвянето на финален отчет и искане за окончателно плащане в последния месец на периода на изпълнение на проекта, след приключване на останалите предвидени дейности. В рамките на тази дейност е предвидено и извършване на счетоводен одит от външен одитор, избран по реда на ЗОП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 218 610 BGN
Общ бюджет: 175 824 BGN
БФП: 175 824 BGN
Общо изплатени средства: 175 777 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 720 BGN
2014 132 057 BGN
2015 0 BGN
175 777 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 162 BGN
2014 112 249 BGN
2015 0 BGN
149 411 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 558 BGN
2014 19 809 BGN
2015 0 BGN
26 367 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз