Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0060-C0001
Номер на проект: ESF-1110-02-02001
Наименование: Квалификация и мотивация
Бенефициент: Сдружение "Знание-Айтос"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Айтос
Описание
Описание на проекта: Интегриране и адаптация на пазара на труда, чрез придобиване на професионална квалификация, мотивационно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване на безработни лица, регистрирани в ДБТ-Айтос и ДБТ-Бургас
Дейности: 1.Срещи на екипа Три срещи на проектния екип за оценка изпълнението на проекта по месеци и планиране на предстоящите месечните дейности. Дейността е необходима за отчитане напредъка по проекта. Проектния мениджър ще изготвя протоколи.
2. Подготовка на документация и изпълнние на тръжни процедури за осигуряване на учебни материали за професионална квалификация, ключови компетнетности, публичност и мотивационно обучение с кариерни планове за развитие. Тази дейност включва: разработване на график за провеждане на процедурите, подготовка на тръжна документация, провеждане на процедурата, възлагане на договори и изпълнението им. Проектният екип се задължава да прилага процедурите за възлагане на договори съгласно ЗОП и реда за определяне на изпълнител от страна на Бенефициента на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз или Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му в случаите, когато се явява възложител по смисъла на чл. 7 от Закона за обществените поръчки. Съгласно ЗОП и праговете на материалите ще се сключват договори за доставка и услуга с доставчици.Дейността е необходима за да бъдат спазени нормативните документи.
3. Процедура за подбор на представителите на целевата група Служители от дирекция „Бюро по труда” Айтос и Дирекция „Бюро по труда” Бургас ще изготвят документи по процедура за подбор.Като резултат ще предоставят дълъг и кратък списък на избраните лица за включване в обучения. В дейността ще участва координатора. Всички 80- 20 от Бургас и региона и 60 от Айтос и региона лица ще отговарят на ДОИ придобиване на първа степеп ПК и част от профедия втора и трета степен – завършен шести, осми клас или средно образование.
4. Провеждане на Мотивационни обучения и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване на безработните лица Избраната фирма ще проведе мотивационно обучение на общо 80 безработни лица-20 от Бургас и региона и 60 от Айтос и региона. На 80 лица ще бъдат разработени планове за кариерно развитие и усъвършенстране за конкурентно включване на пазара на труда.Дейността допринася за реализиране на хоризонталния принцип на ОП „Развитие на човешките ресурси”- равенство между половете и превенция срещу дискриминацията.В процес на реализация на проекта се прилага принципа на децентрализацията.Проектът насърчава проспериащата икономика, основана на знанието и конкурентната икономика и на опаването на околната среда.
5.Провеждане на ПК”Оператор на компютър” 300 учебни часа първа квалификационнна степен на 4 групи и ПК”Парково строителство и озеленяване”- 300 учебни часа част от професия 6 групи в гр.Айтос Ще се проведе ПК„Оператор на компютър” код 482030, специалност „Текстообработване” код 4820301 първа степен за общо 24 лица от целевата група. Лицата ще са от Община Айтос и ще бъдат разпределени в 6 групи по 4. Другата курсове ще са за част от професия „Озеленител” код 622020 „Парково строителство и озленяване” втора степен 300 учебни часа. Ще бъдат обучени 36 лица разпределени в 6 групи по 6. Курсове ще се проведат в стъпаловиден график. Продължителността на обучение за една група е 300уч. часа, т.е 50 дни по 6 учебни часа на ден. Теоретичните и практическите занятия ще се проведат в учебната база на ЦПО към Сдружение”Знание-Айтос” с адрес град Айтос, ул.”Цар Освободител”№10 или гр.Айтос ул”Щерю Русев”№1. Обучението в курсовете ще бъде организирано според изискванията на Закона за професионалното образование, Правилника за прилагане на закона за народната просвета. Професионалната квалификация ще следва принципите и указанията залегнали в Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план за професионална квалификация.
6.Провеждане на ПК”Оперативно счетоводство” 660 учебни часа част от професия на 2 групи в гр.Бургас Ще се проведе ПК„Оперативен счетоводител” код 344030, специалност „Оперативно счетводство” код 3440301 трета степен част от професия за общо 20 лица от целевата група. Лицата ще са от Община Бургас и ще бъдат разпределени в 2 групи по 10. Курсове ще се проведат проследователно или на две смени по определен график. Продължителността на обучение за една група е 660уч. часа, т.е 110 дни по 6 учебни часа на ден. Теоретичните и практическите занятия ще се проведат в учебната база на ЦПО към Сдружение”Знание-Айтос” с адрес град Бургас, ул.”Ст. Стамболов”№2. Изготвена е медодология за наем на учебни зали.Предвиден е наем на зали. Обучението в курсовете ще бъде организирано според изискванията на Закона за професионалното образование, Правилника за прилагане на закона за народната просвета. Професионалната квалификация ще следва принципите и указанията залегнали в Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план за професионална квалификация.
7.Провеждане на обучение по ключови компетентности КК2-Английски език 100 учебни часа на 4 групи, КК4-Дигитална компетентност на 6 групи в град Айтос и Инициативност и предприемачество на 2 групи в град Бургас Повишена езикова култура по английски езици, повишена дигитална ковпетентност и инициативност и предприемачество.. Чрез КК се инвестира в хората, да придобият нови знания и умения; утвърждава се практиката за учене през целия живот с цел професионална реализация през целия активен живот; гарантира се на всекиго пълноценно участие в обществото и правото на достоен труд; постига се по-високо качество на работната сила; гарантира се достъп до качествено образование и обучение за всички за да бъде осигурено равенство на възможностите, да се насърчи развитието на сектора на социалната икономика, и като резултат от всички целенасочени действия да се постигне икономическо и социално сближаване. Лицата от Община Айтос ще бъдат 60 и разпределени в 10 групи.Лицата от Община Бургас ще бъдат 20 на брой и ще бъдат разпределени в 2 групи.Общо проведените курсове ще бъдат 12, и ще се проведат в стъпаловиден график. Придобити езикови знания по английски език.Провеждане на допълващо ПК”Оператор на компютър” обучение по ключова компетентност - английски език 100 учебни часа на 4 групи. Обучението ще е 16 дни –общо 100 уч часа.За 16 дни ще бъде изплатено по 8 лв. степендия на 24 лица. Придобити зания по Дигитална компетентност.Провеждане на допълващо ПК”Озеленител” обучение по КК4 –Дигитално компетентост 45 учебни часа за 7 дни по 8 лева степендия за 36 лица/6групи по 6 лица/. Придобити знания по Инициативност и предприемачество.Провеждане на допълващо ПК”Оперативно счетоводство” обучение по ключова компетентност Инициативност и предприемачество 30 учебни часа-5 дни по 6 учебни часа по 8лева степендия за 20 лица. Теоретичните и практическите занятия ще се проведат в учебната база на ЦПО към Сдружение”Знание-Айтос” с адрес град Айтос, ул.”Цар Освободител”№10 или гр.Айтос ул”Щерю Русев”№1.Целевата група от Община Бургас ще провежда учебните занятия в Бургас, ул.”Стефан Стамболов”№2.
8.Организиране на екип за мониторинг и оценка.Срещи на екипа за мониторинг и оценка В началото на проектните дейности ще бъде съставен екип за мониторинг и наблюдение на реализацията на обучението. Екипът ще включва представители на Сдружение”Знание-Айтос” и работодател. Ще бъдат проведени три срещи на екипа.Ще се изготвят три протокола от проведените срещи от проектния мениджър за извършеното до момента и за ефективността на обученията по ПК и КК.
9.Публикации и пресконференции организиране/провеждане за насърчаване на диалога на ЦПО с работодатели за споделяне на положителен Проектният екип ще организира две пресконференции. Ще бъдат изготвени и три публикувани в местен вестник „Народен приятел”.Тези три статии, ще отразяват дейностите и резултатите по проекта.
10.Разработване/ отпечатване на визуални символи: табели, стикери, брошури, мултимедийна презентация. Дейността допринася за реализиране на хоризонталния принцип на ОП „Развитие на човешките ресурси”- равенство между половете и превенция срещу дискриминацията.Проектът насъчава принципа на устойчиво развитие.Насърчава се социалното включване и сближаване.Проектът допринася за реализация на принципа за иновации и прилагане на политики. Чрез дейността ще се осъществи принципа за партньорство и овластяване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 182 859 BGN
Общ бюджет: 175 650 BGN
БФП: 175 650 BGN
Общо изплатени средства: 175 269 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 572 BGN
2014 138 697 BGN
2015 0 BGN
175 269 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 086 BGN
2014 117 892 BGN
2015 0 BGN
148 978 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 486 BGN
2014 20 805 BGN
2015 0 BGN
26 290 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз