Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0014-C0001
Номер на проект: ESF-1110-04-11001
Наименование: Осъществяване на професионално и мотивационно обучение на безработни лица, за интегрирането има на пазара на труда
Бенефициент: ПГ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ" ГР. ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 18.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „Осъществяване на професионално и мотивационно обучение на безработни лица, за интегрирането им на пазара на труда” е чрез предоставяне на възможност за обучение и придобиване или повишаване на професионалната квалификация, както и обучение по ключови компетенции на регистрираните безработни лица да се подпомогне процеса на интеграция та им на пазара на труда и по-лесното им адаптиране, както и повишаване на качеството им на живот и правото им на достоен труд. Предоставянето на качествени квалификационни и преквалификационни образователни услуги по високотехнологични и съвременни специалности в проектното предложение ще спомогнат за привличане на безработни лица в трудоспособна възраст и тяхното мотивиране за личностно и професионално развитие, ще спомогнат за интегриране на безработните лица на пазара на труда и насърчаване на тяхната заетост.
Дейности: Управление на проекта Управлението на проекта, ще се осъществява от екип, който ще организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните дейности. Той ще включва ръководител, координатор и счетоводител. Регулярно ще се провеждат работни срещи за обсъждане хода на развитие на проекта и разпределяне на задачите. С лицата от екипа по управление на проекта ще се сключат граждански договори, всеки член на екипа, ще представя месечен график за отработено време. Ще се изготви документация, технически и финансови отчети по проекта. Тези документи ще се представят на УО и МЗ на Оперативната програма. Екипът ще осъществява текущ мониторинг и контрол върху изпълнението на отделните дейности, като това е предпоставка за успешна реализация на проекта. Екипът по управление на проекта ще бъде в непрекъснат контакт с целивите групи по проекта, стриктно ще се спазват изискванията на Ръководството на бенефициента за изпълнение на проекти по ОПРЧР.
Дейност №2 Набиране на безработни лица и сформиране на групи за осъществяване на професионално обучение за придобиване на квалификация и ключови компетенции Процедурата за подбора на представители на целевата група за включване в проекта започва с подаване на Заявка от страна на Бенефициента – ПГЕХТ гр. Плевен до Дирекция „Бюро по труда” гр. Плевен за необходимият брой лица, нужни за провеждането на курса за квалификация и преквалификация. ДБТ информира лицата от целевата група за стартиралият проект, след което желаещите да се включат подават Заявление до тях да бъдат включени в проектните дейности. ДБТ изготвя списък от подходящи за включване в обучението лица и го представя на Бенефициента. От своя страна той преглежда списъка и одобрява конкретен брой лица отговарящи на условията за притежание на входящо образователно равнище за описаните в проекта специалности. Ще се проведе индивидуално интервю за включване в проектните дейности по договора. Директора на ДБТ назначава комисия за провеждане на интервю за подбор на представители от целевите групи в състав: служител на ДБТ; Ръководител на проекта; трудов посредник или експерт психолог от ДБТ и регионален експерт на ГД ЕФМП/АЗ. Комисията съставя протокол, в който са изписани имената на номинираните кандидати, както и на резервите, в случай, че такива бъдат определени. Ако няма достатъчен брой регистрирани и отговарящи на всички критерии е възможно да бъдат включени кандидати от ДБТ в съседни общини. Информация за стартирането на проекта и обявените специалности ще бъде отразена в брошури, които ще бъдат поставени в ДБТ Плевен, Център за административно обслужване на граждани Община Плевен, Областен информационен център Плевен и Агенция за социално подпомагане.
Дейност№3 Избор на външни изпълнители за обезпечаване на дейностите по проекта и осигуряване на материали и консумативи за обученията. Проучване на пазара за външни изпълнители, получаване на оферти и избор на изпълнители за доставка на материали и консумативи; тонер касети; застраховка на учениците; осъществяване на информираност и публичност и провеждане на мотивационно обучение. Ще се използват стандартни документи – съгласно приложените образци към ръководството на бенефициента. Стриктно водене на документацията и осигуряване на условия, позволяващи свободна и прозрачна проверка. В началото на обучителния процес ще се направи застраховка на безработните лица; по време на осъществяване на обучителния процес регулярно ще се доставят канцеларски материали и тонер касети за нуждите на обучението. Голяма част от учебния материал ще се подготва и размножава от преподавателите по съответните предмети и ще се предоставя на всяко обучаемо лице .
Дейност№4 Осъществяване на професионалното обучение за придобиване на квалификация За целите на обучение, участниците ще бъдат разделени на 3 групи: Първа група: 13 безработни, които ще бъдат обучени за професията „Монтьор на компютърни системи” специалност: „Компютърни мрежи”, с обща продължителност 672 часа (300 теория и 372 практика) с продължителност на курса 24 седмици. Втора група: 13 безработни, които ще бъдат обучени за професията „Монтьор на компютърни системи” специалност: „Компютърна техника и технологии”, с обща продължителност 672 часа (300 теория и 372 практика) с продължителност на курса 24 седмици. Трета група: 13 безработни, които ще бъдат обучени за професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” специалност: „Възобновяеми енергийни източници”, с обща продължителност 680 часа (304 теория и 376 практика) с продължителност на курса 24 седмици. За времето на обучението, обучаемите ще получават стипендии в размер на 8 лв. на ден, при продължителност минимум 6 учебни часа за деня. Преподавателите, които ще водят гореописаните часове, ще бъдат назначени на граждански договори за изпълнението на задълженията си.
Дейност№5 Осъществяване на обучение за ключови компетенции Целта на обучението е да се придобият начални знания и умения в общуването на английски език, чрез способност да разбират, изразяват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна, така и в писмена форма (слушане, говорене, четене и писане) в различни обществени и културни ситуации според нуждите на всеки човек.
Дейност№6 Осъществяване на мотивационно обучение Тази дейност ще бъде възложена на външен изпълнител, притежаващ необходимия разрешителен режим за провеждане на мотивационно обучение. При изпълнението на тази дейност ще се осъществи обучение от 30 часа по следните модули: -Техника за ефективна комуникация -Подготовка на документи при кандидатстване за работа -Подготовка за явяване на интервю/събеседване -Изготвяне на план за търсене на работа Обучени 39 безработни лица, изготвени 39 комплекта документи /включващи планове за търсене на работа, CV и др./
Дейност№7 Осъществяване на мерки по информираност и публичност Настоящата дейност е избрана с цел осигуряване на информираност на обществеността по отношение на проекта и предвидените в него дейности и резултати; съблюдаване на изискванията на ЕС по отношение визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд; Дейността ще допринесе за изграждане на позитивен имидж на проекта и огласяване на финансовия принос на ЕС за постигане на проектните резултати. В рамките на дейността са предвидени следните мерки за публичност и визуализация: На сградата на ПГЕХТ гр. Плевен ще се монтира информационна табела за да се уточни, че проекта е получил финансиране от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Ще се изработят и разпространят 200 бр. брошури. В залите за обучение по трите специалности ще се поставят 3 подвижни рол–банера. Ще се организират и проведат три пресконференции за началото, хода и края на проекта и неговото изпълнение. Официално ще бъдат раздадени свидетелствата за професионална квалификация и удостоверенията за ключови компетентности. Ще се публикуват 3 статии в регионални медии. Ще се осъществи информираност чрез уебсайта на ПГЕХТ, като и чрез всички създадени документи по проекта. Чрез създадените материали и дейности, ще се популяризира финансовия приноса на Европейският социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 280 BGN
Общ бюджет: 98 447 BGN
БФП: 98 447 BGN
Общо изплатени средства: 98 447 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 256 BGN
2014 78 191 BGN
2015 0 BGN
98 447 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 218 BGN
2014 66 462 BGN
2015 0 BGN
83 680 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 767 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 038 BGN
2014 11 729 BGN
2015 0 BGN
14 767 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз