Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0121-C0001
Номер на проект: ESF-1110-01-11004
Наименование: Насърчаване на включването на пазара на труда на безработни лица чрез обучение и мотивация
Бенефициент: ЦПО към Ви-Джи-2007 ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация и умения по ключови компетентности за безработни лица от страна на фирмата-кандидат, включително провеждане на мотивационно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване, извършени от компетентен външен изпълнител. Комплексът от обучения и кариерното ориентиране на безработните лица цели да допринесе за повишаване на общата им конкурентоспособност на пазара на труда, да увеличи тяхната адаптивност към динамично променящите се фактори, оказващи влияние на търсенето и предлагането на работна сила и да повиши възможностите им за устойчива заетост. Мотивационното обучение и индивудалните планове за професионално развитие и усъвършенстване за всички представители на целевата група имат за цел да активизират лицата при търсенето и намирането на работа – важна предпоставка за активното включване на пазара на труда за по-голямата част от тях. С настоящия проект се цели о
Дейности: Дейност 1. „Сформиране на екип, отговорен за организацията и управлението на проекта. Цялостно администриране на проекта” С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи:  изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;  осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности;  извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури по реда, определен в ПМС 55/2007 г. както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;  своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган.
Дейност 2. „Провеждане на мотивационно обучение на 105 безработни лица и разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване от компетентен външен изпълнител, избран по реда на ПМС 55/2007 г.” Компетентен външен изпълнител ще проведе мотивационно обучение и ще разработи планове за професионално развитие и усъвършенстване за всички 105 лица, предвидени да преминат през интервенциите в настоящото проектно предложение. При провеждане на обучението, изпълнителят задължително ще спази минималните изисквания за провеждането му, заложени в Насоките за кандидатстване по процедурата. Ще бъдат застъпени всички модули с не по-малка от указаната в Насоките за кандидатстване.
Дейност 3. „Организиране и провеждане на обучение за 105 безработни лица от фирмата-кандидат за придобиване на умения в областта на 2-а група ключови компетентности (умения за общуване на чужди езици), съгласно Европейската референтна рамка на ключов Компетентен външен изпълнител ще проведе обучение по ключови компетентности на 105 безработни лица по английски език. При провеждане на обучението, изпълнителят задължително ще спази минималните изисквания за провеждането му, заложени в Насоките за кандидатстване по процедурата. Ще бъдат сформирани групи с численост на обучаваните до 15 души, за да се спазят изискаванията в Насоките за кандидатстване и за да се гарантира високо качество и ефевктивност на преподаване и обучение. Към изпълнителя ще бъде отправено изискване за осигуряване на преподаватели с висок професионален опит в провеждането на подобен тип обучения.
Дейност 4. „Организиране и провеждане на обучение за 105 безработни лица от фирмата-кандидат за придобиване на първа квалификационна степен по специалност „Текстообработване” Кандидатът разполага с дългогодишен опит в провеждането на професионални обучения и по конкретната специалност. При провеждане на обучението, ще бъдат сформирани групи с численост на обучаваните до 15 души, за да се спазят изискаванията в Насоките за кандидатстване и за да се гарантира високо качество и ефевктивност на преподаване и обучение. Осигурени са преподаватели с висок професионален опит в провеждането на подобен тип обучения, които отговарят и на изискванията на ДОИ (Държавни образователни изисквания) за преподавателския състав. Съгласно изискванията на ПМС 55/2007 г. и ПМС 121/2007 г. автобиографиите на преподавателите са приложени към проектното предложение, за да бъде оценен капацитета им от Комисията по оценка на проектните предложения. За успешното и ефективно изпълнение на обученията се предвижда закупуването на най-реномираните учебни пособия на пазара, като включително ще бъде възложено на външен изпълнител изготвянето на магнитен носител на интерактивно помагало, на което ще бъдат записани практически задачи, теоретичен лекционен курс и материали за допълнителна самоподготовка. Допълнително за улесняване на учебния процес и за създаване на условия за бързо възприемане на информация от представителите на целевата група, всеки един обучаем ще получи пълен комплект средства за писане (вкл. по две тетрадки на обучаем) и маркиране на бележки и важна информация, флаш-пмаети и чанта. Всички материали ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация и ще съдържат задължителните реквизити, съгласно разпоредбите на Регламент 1828/2006 г.
Дейност 5. „Мерки за визуализация и публичност” Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта ще бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, включително възлагайки на изпълнител: - Две пресконференции; - Две публикации в печатни медии; - Отпечатване на 600 броя информационни брошури, популяризиращи целите на проекта и изпълняваните дейности; - Изработване и поставяне на 1 брой информационна табела. Освен мерките, които ще бъдат възложени на изпълнител, в хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИНКАУНТЪР" ЕООД
принтфейс оод
ЕВРОТРЕЙД 2000 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 899 BGN
Общ бюджет: 187 524 BGN
БФП: 187 524 BGN
Общо изплатени средства: 187 164 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 187 524 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 980 BGN
2014 139 876 BGN
2015 7 308 BGN
187 164 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 159 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 983 BGN
2014 118 895 BGN
2015 6 212 BGN
159 090 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 997 BGN
2014 20 981 BGN
2015 1 096 BGN
28 075 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз