Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0090-C0001
Номер на проект: ESF-1110-01-07001
Наименование: Обучение мотивиране и повишаване на конкурентно способността на 60 безработни лица
Бенефициент: Сдружение "Социална подкрепа и информация"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите, неактивните и обезкуражените лица на пазара на труда, както и повишаване конкурентоспособността и мотивацията на тези лица с фокус върху нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост чрез придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща квалификация и компетентност.
Дейности: Дейност 1 : Подбор на целевата група Непосредствено след подписване на договор за БФП на проекта, ще започне дейността свързана с подбора на представителите на целевата група в съответствие с разработената процедура от страна на ДО. Сдружението ще подаде Заявка до ДБТ в гр. София, което обсужва района, в който се предвижда провеждането на обученията по проекта. Заявката към ДБТ ще бъде подадена с детайлно описани критерии за подбор на крайните бенефициенти, които да отговарят на минималните изисквания свързани с предвиденият обучителен курс за придобиване на проф.квалификация съгласно ЗПОО: мин. входящо образование, допънителни квалификации и др. При спазване на всички стъпки, детайлно описани в процедурата на ДО и при нейното нормалното протичане, дейността ще бъде финализирана с подписването на индивидуални споразумения/договори с 60 избрани представители на целевата група, които ясно да конкретизират правата и задълженията на двете страни. Предвижда се времевото действие на дейността да продължи до момента на приключване на всички обучителни курсове, като това е свързано с евентуалното изникване на необходимост от замяна на първоначално подбрани крайни бенефициенти, които отпаднат по обективни причини на етап обучение, те да бъдат заменени с нови безработни лица, като се спазват всички стъпки за извършване на това, съгласно процедурата за подбор на ДО.
Дейност 2: Провеждане на мотивационно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване Дейността е свързана с провеждане на мотивационно обучение и разработване на индивидуален план за професионално развитие и усъвършенстване за всеки един представител на целевата група. Дейността ще бъде възложена на подизпълнител, който ще бъде избран в съответсвие с минималните изисквания за тази дейност на ДО. Мотивационното обучение ще бъде в рамките на 30 учебни часа и ще бъде проведено в рамките на 5 дни за всяка група поотделно. Обучението ще бъде организирано в съответствие със специфичните особености на безработните и с идентифицираните им потребности. Мотивационното обучение ще има за цел да създаде условия на безработните лица да придобият умения за активно поведение на пазара на труда и успешна трудова реализация. Чрез включването на представителите на целевата група в това обучение ще бъде засилена тяхната мотивация за обучение и работа, като им бъдат дадени повече знания за професиите, образователната система, изискванията и тенденциите на пазара на труда, а също с обучението ще се цели изграждането на умения за себеизследване и себеутвърждаване, и кандидатстване за работа. Модулите, които ще бъдат застъпени в обучението са: Техники за ефективна комуникация; Подготовна на документи при кандидатстване за работа; Подготовка за явяване на интервю/събеседване с работодател; Изготвяне на планове за търсене на работа. Приключването на обучението, ще бъде документирано с издаване на Сертификат за завършен мотивационен модул на всяко успешно преминало обучението, безработно лице. Втората част от дейността е свързана с разбаботването на индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване за представителите на целевата група. Към подизъплнителят на дейността ще бъде отправен критерий, свързан с наличието на необходимият специализиран екип-психолози, консултанти за кариерно ориентиране и др., които успешно да разработят плановете. Всеки план ще бъде обвързан с визията, мисията, структурата и стратегията на професионалното развитие на всяко леце, за което ще бъде разработен. Ще бъдат включени стандарти и критерии за развитие на всички нива, съдържащи в себе си основни и бизнес компетенции и компетентности, отговаряща на конкретната действителност. Ще идентифицират личния потенциал, способностите и перспективите за развитие на всеки един безработен, както и отговорностите и ролята на отделния човек. Подходът при разработването на индивидуалните планове ще бъде базиран върху практиката за учене през целият живот с цел професионална реализация през целия активен живот.
Дейност 3: Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Охранител”, специалност „Физическа охрана на обекти” Дейността е свързана с провеждане на професионално обучение съгласно ЗПОО за придобиване на квалификация по част от професия „Охранител”, III-та степен на проф.квалификация, специалност „Физическа охрана на обекти”. Дейността предвижда в обучението да бъдат включени 60-те безработни лица, предварително подбрани с процедура на ДО и отговарящи на всички входящи изисквания за включване в обучението съгласно ЗПОО. Обучаемите лица ще преминат теоретично и практическо обучение, съгласно утвърдена от НАПОО учебна програма по специалността. Обучението ще бъде организирано в дневна присъствена форма с обща проделъжителност 600 учебни часа, по 6 учебни часа на ден, в рамките на 4 месеца. В общият хорариум от часове не влизат изпитите за завършване на отделните модули и заключителните държавни изпити. Обучението ще бъде организирано в четири отделни групи по 15 обучеаеми всяка, с оглед постигане на по-висока ефективност на процеса. Ще бъде изготвени отделени графици за провеждане на обучителните занятия за всяка група, които ще бъдат съобразени с броят на наетите помещения; заетостта на различните преподаватели по съответните обучителни модули в другите групи; възможността за провеждане на практика в охраняваните обекти и ще имат за цел внасяне на яснота сред обучаемите за мястото и времето на обученията, в които ще бъдат включени. Теоритичните занимания ще бъдат провеждани в зали, които ще бъдат наети с подходящо оборудване и обзавеждане за целите на обучението, и които отговарят на изискванията на НАПОО за материално техническа база. Практическото обучение включва провеждане на занимания в реална работна среда, занимания по бойно-приложни техники, стрелкова подготовка и др. и ще бъде провеждано в наети и подходящи помещения за това – спортно- тренировъчни зали, стрелбище и др. Част от обучението по практика ще включва посещения на различни обекти на охранителни фирми, с които ЦПО към Сдружението има сключени споразумения за провеждане на практически занимания по професията „Охранител”. За целите на обучението ще бъдат закупени и разработени необходимите материали, консумативи и обучителни помагала, които обезпечат ефективното провеждане на дейността. След приключване на обучението на всяка група, ще бъдат бракувани използваните с учебна цел материали. Успешно завършилите обучението с необходимото присъствие и успешно положен изпит по професията ще получат удостоверение за придобита професионална квалификация по част от професия.
Дейност 4: Провеждане на обучение за придобиване на ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” Дейността е свързана с провеждане на обучение за придобиване на ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” от Европейска референтна рамка. Обучението от една страна е надграждащо на предвиденото обучение за придобиване на професионална квалификация и е свързано с изпълнение на служебните задължения по професията Охранител, а от друга ще създаде условия на включените 60 безработни лица да придобият ключови знания и умения за работа с компютър, като нов за тях източник за информация за намиране на работа, комуникация с работодатели, възможност за изпълнявне на всички видове офис и административни дейности като нова алтернатива за професионално развитие. Дейността ще бъде възложена на подизпълнител с необходимият опит и екип от квалифицирани специалисти в провеждането на подобни обучения. Обучението ще бъде провеждено в материално-техническа бази на избраният подизпълнител, като изискване към него ще бъде залите да бъдат оборудвани с модерна компютърна техника и наличие на достатъчно учебни места за нормалното протичане на курса. Обучаемите- 60 безработни лица ще бъда разпределени в четири отделни групи по 15 лица, като същите ще бъдат формирани, чрез провеждане на входящ тест, с който да бъдат определено нивото и да бъдат разпределени обучаемите. Този подход ще запази мотивираността на участниците и да се осигури ефективност на обучителният процеса. Продължителността на обучението за всяка от групите е 48 учебни часа, които ще бъдат проведени в рамките на 1 месец на група. Обучението ще се реализира, чрез модулна система - съчетание от лекции, активни методи на обучение, самостоятелна работа под формата на практически задания, групова практическа работа, която ще включва следните примерни теми: „ Работа с бази данни, съхраняване и управление на информация”;„Работа с електронни таблици”; „Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията”; „Етика за общуване с електронни средства” Процесът на обучение ще бъде базиран върху широк спектър от съвременни методи, фокусирани към учене през целия живот. Основните характеристики на този процес са придобиване на компетентности, практическа ориентация и непрекъснато оценяване на обучаемите с обратна връзка. В рамките на дейността организацията, която ще бъде изпълнител на обучението ще разработи специално предназначени учебните материали, които ще бъдат използвани за провеждане на обучението. Учебните материали ще имат характер на наръчник, чието съдържание ще бъде изцяло съобразено с учебната програма, а формата на поднасяне на материалите ще бъде електронна, с цел засилване на мотивацията на обучаемите да използват по-често компютъра, като средство за достъп до вдеобхватна и полезна информация. Предвижда се и отпечатването на книжен формат, който може да бъде използван за самоподготовка от страна на обучаемите, по всяко време и на всяко място, независимо от наличните технически ресурси. Обучението ще бъде обезпечено със всички необходими консумативи за нормално протичане на процеса. Успешно завършилите обучението, ще получат сертификат по образец на обучаващата организация.
Дейност 5: Публичност и информация Предвидено е провеждане на 2 информационни събития – след старта и преди приключване на проекта; широката общественост и медиите ще се запознаят с целите, дейностите и планираните резултати; ще бъдат изработени и раздадени инфо материали в съответствие с правилата на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР. Цветни брошури и плакати ще бъдат отпечатани и разпространени сред широк кръг непреки бенефициенти на проекта – НПО, обучителни организации, професионални сдружения, фирми от охранителни бранш и други бизнес организации, за да се запознаят с проекта (целите,/ дейностите/ резултати) и приноса на донора. Ще бъде създадена и потдържана страница в социална мрежа, на която периодично ще се публикува актуална информация за напредъка по проекта, информационни материали и проектна информация с неограничен достъп за ползване. На мястото, където ще бъда провеждани обученията ще бъдат поставени 2 информационни табла и 3 банера със стойка.
Дейност 6: Управление и мониторинг Дейността е поддържаща, но като цяло основна за гарантиране на качественото и ефективно изпълненение на проекта. В рамките на тази дейност ще бъдат извършени следните стъпки: Сформиране на екип на проекта Управлението на проекта ще се осъществяват от екип за управление, който ще включва ръководител, координатор, счетоводител и юрист на проекта, а дейностите свързани с провеждане на обучението по професионална квалификация ще бъдат извършвани от преподавателски екип. Автобиографиите на предложените лица са приложени към проектната документация. При стартиране на проекта предварително избраният ръководител ще запознае останалите членове на екипа с принципите на доброто управление и с конкретното изражение на задълженията им. Дейността на екипа ще гарантира устойчивото и качествено изпълнение на проекта, цялостната организация за изпълнение на заложените дейности – избиране на изпълнители на основните дейности по проекта, спазване изискванията и правилата на ОПРЧР 2007-2013 г.; съблюдаване на регламенти на ЕС и постановленията на МС /ПМС 245/09.10.2007 г., ПМС 62/21.03.2007 г., ПМС 121/31.05.2007 г., поддържане на ефективна комуникация с ДО, както и други свързани институции, подготовката на междинните и финални технически доклади и финансови отчети, мониторинг и контрол, публичност и визуализация, съхранение на документация, т.н. Подготовка на технически доклади и финансови отчети Техническото и финансово отчитане на проекта е ангажимент на бенефициента на безвъзмездна финансова помощ. С всяко искане за междинно плащане екипа по управление ще изготвя и представя междинен технически доклад и финансов отчет, в които ще отчита напредъка за съответния отчетен период. При приключване на проекта екипът ще изготви окончателен технически доклад и финансов отчет. Цялостната процедура по отчитане на изпълнението ще бъде съобразена с изискванията по договора с УО и Ръководството за бенефициентите на ОПРЧР. Съгласно изискванията ще бъде определено място и служител за съхранение на проектното досие, както ще се спази и условието, документацията по проекта да бъде съхранявана. Мониторинг Мониторингът е цялостен преглед на дейността по изпълнение на проекта и има за цел да удостовери, че дейностите се изпълняват спрямо планираното и са ефективни във времето. Регулярен вътрешен мониторинг ще бъде извършван от екипа на проекта и ще следи за качеството на извършваните дейности. Цялата дейност ще бъде съобразена с изискванията на Договарящия орган за изпълнение на проектните предложения финансирани от ОП „РЧР”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 154 782 BGN
Общ бюджет: 143 991 BGN
БФП: 143 991 BGN
Общо изплатени средства: 143 991 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 956 BGN
2014 113 035 BGN
2015 0 BGN
143 991 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 313 BGN
2014 96 079 BGN
2015 0 BGN
122 392 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 643 BGN
2014 16 955 BGN
2015 0 BGN
21 599 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз