Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0084-C0001
Номер на проект: ESF-1110-05-05002
Наименование: С нови умения и желание за работа
Бенефициент: EТ "Деметра - Мая Антова"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Да се повишат уменията на безработните лица или да се създададат нови умения, като им се предостави възможност за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, както и за обучение по ключови компетнтности.Безработните лица, регистрирани на бюрата по труда ще преминат и през мотивационно обучение като ще им бъдат разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване. Придобитите умения ще подпомогнат процеса на интеграцията на безработните лица на трудовия пазар и по-лесната им адаптация към динамичните условия на пазара на труда.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Спецификата на проекта налага изграждането на управленски екип. Конкретните ангажименти и обхватът на управленската отговорност ще бъдат разписани в Гражданските договори, които ще се подпишат при стартиране изпълнението на дейностите по Проекта. Екипът за управление на проекта ще включва: Ръководител, координатор, счетоводител и админ. секретар. Екипът за управление не само ще координира дейностите, но ще подпомага ЕТ „Деметра – Мая Антова“ при вземането на управленски решения чрез постоянна връзка за даване на методически указания и подкрепа. Екипът за управление ще бъде определен от ЕТ „Деметра – Мая Антова“, в съответствие с определения бюджет в часове и човешки ресурси, при съблюдаване изискванията за недопускане на конфликт на интереси. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на Проекта, които ще бъдат предоставени от ЕТ „Деметра – Мая Антова“. Всички документи, необходими за изпълнение и отчитане на дейностите по проекта за защита на личните данни се създават и съхраняват в посочените от българското и общностно законодателство начини и срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализитат се и се съхраняват подредени и заключени в специални шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Архивирането и съхраняването на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона на счетоводството и разпоредбите на чл. 90 от Регламент (ЕО) № 1083/ 2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнение и управление на дейностите носят участниците в екипа за управление на Проекта. В хода на реализирането на Проекта ще се осъществява контрол на всички дейности чрез ежемесечни проверки на място по предварително изготвен график като резултатите се отчитат с Месечен отчет за извършен вътрешен контрол и Доклад на ръководителя на проекта. При констатиране на пропуски и проблеми се предприемат необходимите действия за отстраняването им.
Дейност 2. Подбор на безработни лица, съвместно с бюрата по труда и сформиране на групите за обучение. Комисията провежда събеседване с всеки от кандидатите. Подбор на безработни лица насочен към осигуряване на безработни лица за обучение с цел придобиване на знания и умения за реализиране на пазара на труда. Лицата да отговарят на следните условия: - регистрация в Д „БТ“ -възраст между 30 и 50 години -входящо образователно ниво - начална степен на образование -сред кандидатите се допускат лица с увреждания, притежаващи решения на ТЕЛК и представители на малцинствени групи, различни вероизповедания, при положение, че сами са се определили към съответен етнос.
Дейност 3. Организиране и провеждане на обученията по професионална квалификация. Ще бъдат обучени 45 безработни лица от община Лом и от общини от област Видин по проф.„Готвач“ код. 811070, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ код 8110701, 300 часа, по част от професията Втора степен. Обучението ще се проведе модулно, като обучаемите ще бъдат разпределени в 3 групи – една група в гр. Видин и 2 групи в Лом. Ще бъдат обучени 15 безработни лица от област Видин по проф. „Сервитьор-барман“ код.811080, спец. „Обслужване на заведения в обществено хранене“ код 8110801, 300 часа, по част от професията Втора степен, сформирани в 1 група в гр.Видин по част от професията. Ще бъдат обучени 15 безработни лица от област Видин по проф.„Камериер“ код.811030, спец. „Хотелиерство“код 8110301, 300 часа, Първа степен, сформирани в 1 група в гр.Видин. Ще бъдат обучени 15 безработни лица от област Враца по проф.„Озеленител“ код.622020, спец. „Парково строителство и озеленяване“ код 6220202, 300 часа, по част от професията Втора степен сформирани в 1 група, в гр. Враца. Ще бъдат обучени 15 безработни лица от област Враца по проф. „Планински водач“ код.812020, спец. „Туризъм“ код 8120201, 600 часа, Трета степен, по част от професия, сформирани в 1 група в гр.Враца. Дневната натовареност за всички курсове ще бъде по 6 учебни часа дневно. След приключване на всеки модул, ще бъде провеждан тест, установяващ нивото на придобитите знания и умения. Обучението ще завърши с изпити по теория и практика съобразно Държавните образователни изисквания. На завършилите курс Ръководител- Коста Иванов Червеняшки Координатор- Цецка Петкова Спасова Счетоводител- Елза Антонова Тодорова Адм. Секретар- Кети Стойлова Авдева, проф.„Сервитьор-барман“, проф.„Планински водач“, проф.“Озеленител“, ще бъдат издадени Удостоверения за професионална квалификация. На курсистите от проф. „Камериер“ ще бъде проведен Държавен изпит по теория и практика. Завършилите успешно курса ще получат Свидетелство за професионална квалификация.
Дейност 4. Избор на външен изпълнител по ключови компетентности. Провеждане на процедура по чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП
Дейност 5. Избор на външен изпълнител за провеждане на мотивационно обучение и разработване планове за професионално развитие и усъвршенстване. Провеждане на процедура по чл. 14, ал.5, т.2 от ЗОП
Дейност 6. Публичност и визуализация на проекта За популяризиране на Проекта и конкретната процедура „Квалификация и мотивация за конкретно включване на пазара на труда“. Съгласно указанията и изскванията на „Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност“ по ОП „РЧР” от 22.07.2011 г. се предвижда информиране на широката общественост за финансовото подпомагане от ЕСФ, следвайки следните стъпки: Пресконференции – 6 бр. 3 бр. при стартиране на проекта, по време на които ще се използва флагът на ЕС, логото на ЕСФ и ОП „РЧР” и поставяне на табели с пълното изписване на абревиатурата на ЕСФ и ОП„РЧР” и 3 бр. Пресконференции при приключване на проекта. Оповестяване в медиите – 2 бр. Интервю за местни и национални медии при стартирането на проекта, интервю за местни и национални медии при приключване на проекта. Статия за местни и национални медии-3 бр.отразяващи етапи от изпълнението на проекта. Разработване на постоянни обяснителни табели поставени в офисите, обслужващи проекта, изготвяне на флагове, папки и химикалки.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 258 BGN
Общ бюджет: 157 421 BGN
БФП: 157 421 BGN
Общо изплатени средства: 157 352 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 157 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 450 BGN
2014 118 902 BGN
2015 0 BGN
157 352 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 133 808 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 683 BGN
2014 101 067 BGN
2015 0 BGN
133 749 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 768 BGN
2014 17 835 BGN
2015 0 BGN
23 603 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз