Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.02-0002-C0001
Номер на проект: К08-22-3/30.04.2008
Наименование: Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство
Бенефициент: Център за преводи и редакции
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2008
Начална дата: 09.07.2008
Дата на приключване: 09.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване и укрепване на условията за функционирането на Център за преводи и редакции като терминологичен център с цел структуриране и обновяване на терминологична база данни в областта на достиженията на правото на ЕС (acquis) на български език и организиране на обучения за повишаване на уменията на служителите в централната, областните и общинските администрации за работа с актовете от европейското законодателство в процеса на неговото прилагане
Дейности: Проучване опита и добрите практики в държави-членки на Европейския съюз по отношение популяризиране и осигуряване на равен достъп до информация на всички потребители на терминологичната база данни
Анализ и оценка на потребностите на служителите от структурите на централната, областните и общинските администрации от обучения по теми и въпроси, свързани с работата с актовете от европейското законодателство, терминологични бази данни в областта н
Обучение на ротационен принцип на служителите от ЦПР в съответните терминологични звена на европейските институции (Европейска комисия, Европейски парламент, Европейска сметна палата, Център за преводи към органите на ЕС и др.)
Надграждане и разработване на софтуерен продукт, на базата на съществуващи лицензи, за работа с програмата за компютърно подпомаган превод на текстове TRADOS 8 и обучение на служителите на ЦПР за работа с тази програма
Създаване на многоезична терминологична база данни, включваща термини от всичките 20 области на acquis, осигуряване на свободен достъп до нея и обновяване на Интернет страницата на ЦПР
Разработване на многоезичен речник, включващ термини от всичките 20 области на acquis на хартиен носител, и организиране на неговото разпространение
Разработване на обучителни модули въз основа на придобития опит и направените анализ и оценка на потребностите на служителите от структурите на централната, областните и общинските администрации, както и предоставяне на съответно обучение
Извършване на външен одит на проекта
Информация и публичност за проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 902 475 BGN
Общ бюджет: 470 327 BGN
БФП: 470 327 BGN
Общо изплатени средства: 446 144 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 470 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 180 495 BGN
2009 265 649 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
446 144 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 399 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 153 421 BGN
2009 225 802 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
379 223 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 27 074 BGN
2009 39 847 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 922 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой посетени държави-членки
Индикатор 2 Брой проучвания на добри практики
Индикатор 3 Брой извършени анализи
Индикатор 4 Брой попълнени анкетни карти
Индикатор 5 Брой обучени служители относно терминологични звена на европейските институции
Индикатор 6 Брой надградени лицензи
Индикатор 7 Брой разработен софтуер
Индикатор 8 Брой обучени служители за работа с програмата за компютърно подпомаган превод
Индикатор 9 Създадена терминологична база данни
Индикатор 10 Обновена Интернет страница
Индикатор 11 Брой отпечатани издания на многоезичен речник
Индикатор 12 Брой разпространени речници
Индикатор 13 Брой разработени обучителни модули
Индикатор 14 Брой обучени служители от специфицираната целева група общо за 3-те модула
Индикатор 15 Брой раздадени обучителни материали
Индикатор 16 Брой служители успешно преминали обучение
Индикатор 17 Одитен доклад относно проекта
Индикатор 18 Брой организирани пресконференции
Индикатор 19 Брой организирани семинари
Индикатор 20 Брой телевизионни и радиоучастия
Индикатор 21 Брой отпечатани и разпространени информационни дипляни
Индикатор 22 Брой предоставени рекламни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз