Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0114-C0001
Номер на проект: ESF-1110-01-11002
Наименование: Повишаване на квалификацията и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда
Бенефициент: Информационно обслужване АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подпомогне процеса на интеграция и по-лесна адаптация към пазара на труда на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда в София, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник и Смолян посредством допълнителни обучения като по този начин се създаде предпоставка за активното им включване в трудовия процес.
Дейности: Дейност 1: Определяне на екип по проекта и дейности по управление и администриране на проекта - Месец 1-10 Дейността ще се реализира на 3 етапа:  Сформиране и договаряне с екип по проекта – Месец 1  Оперативно изпълнение на проекта и текущи дейности по координация, мониторинг и отчетност - Месеци - 1-10  Подготовка на финален отчет на проекта – Месец 10 След одобряване на проекта и подписване на договор с финансиращата институция, предприятието ще подпише договори с ръководителя на проекта, координатора, двамата експерти обучения – за София и за клоновете и счетоводителя с конкретно описание на задълженията и отговорностите. Ще се актуализира графикът на проекта. Ще бъдат извършени всички подготвителни дейности за стартиране на дейностите по проекта. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостното управление и отчет на проекта, изпълнението на всички дейности и управлението на екипа и подизпълнителите. Квалификацията и професионалният опит на избрания за ръководител на проекта експерт напълно отговарят на необходимите за реализиране на проекта. Основните му задачи включват: организиране и координиране на дейностите още по подготовка на проекта и проектната документация; организиране и координиране дейностите по изпълнение на проекта и организиране дейността на екипа; отчитане изпълнението на дейностите по всеки етап на проекта; наблюдаване дейностите по отношение на целите на проекта, поддържане връзката с договарящия орган, подписване на договори. Ръководителят ще бъде отговорен за техническото, финансово и административно изпълнение на проекта и за спазване на правилата и процедурите при изпълнение на проекти, финансирани по програмата; законосъобразно изпълнение на процедурите за избор на подизпълнители; наблюдение и контрол на подписаните в рамките на проекта договори; контролира спазването на графика на проекта; ще изготвя отчети според изискванията на програмата. Координаторът на проекта ще бъде отговорен за организирането на обученията, за организиране и контролиране на процедурите за избор на подизпълнители/доставчици по проекта; ще извършва административната работа по проекта; ще събира и поддържа в изряден вид проектната документация; ще води комуникацията по проекта с подизпълнители/доставчици и останалите членове по управление на проекта. Подробно описание на задълженията и отговорностите на Ръководителя и Координатора ще бъде включено в договорите им за възлагане управлението и координацията на проекта. Счетоводителят ще отговаря за счетоводството, финансовото управление, съхраняването на финансовата документация, подготовка на искания за плащания и т.н.; подготовка на финансови справки за разходване на средствата и финансови отчети. Двамата експерти обучения ще организират и контролират провеждането на обученията и ще съдействат на координатора и ръководителя на проекта. Ръководителят на проекта, със съдействието на счетоводителя ще подготвя подробни текущи технически и финансови отчети за изпълнение на дейностите по проекта, за спазване на графика, постигане на индикаторите за успех на всеки етап и за постигнатите резултати след приключване на планираните дейности. Ръководителят ще води точна и редовна документация и ще следи за изрядни счетоводни отчети, съгласно изискваните форми, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане; ще води прецизни и редовни доклади и прозрачни сметки за изпълнението на проекта. Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките за изпълнение на проекти финансирани по програмата, както и според вътрешните правила и процедури на организацията и държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. След приключване на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен окончателен доклад, попълнен по образец на Договарящия орган, относно изпълнението и постигнатите резултати. В доклада ще се посочва постигането на резултатите и целите на съответния проект чрез предварително зададените индикатори, както и се отчита реалното изпълнение на заложените стойности на индикаторите. Докладът ще описва и основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на съответния проект, как тези проблеми са били решени, както и какви са били причините те да не бъдат преодолени. Освен техническия доклад и копия от съпътстващи документи, ще бъде подготвен и финансов отчет.
Дейност 2: Процедури за избор на изпълнители/доставчици на планираните услуги и материали - Месец 1-2 Координаторът на проекта ще подготви документация за подбор на изпълнители/доставчици; ще организира процедура за подбор на изпълнители/доставчици като според изискванията на ПМС № 55/12.03.2007 г. ще бъдат проведени следните процедури:  Услугите по извършване на мерките за публичност, за доставката на материали и консумативи и за избора на изпълнители за външни услуги (за мотивационно обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване), ще се избират на базата избор между 3 оферти, поискани от авторитетни организации в съответната област. Ще бъдат подписани договори с фирмите, предлагащи икономически и технически най-добри оферти, които в най-голяма степен отговарят на нуждите на бенефициента. Избраните изпълнители/доставчици ще представят декларация, с която удостоверяват, че не попадат в обстоятелства, които отнемат правото им да подпишат договор. Едва след това ще бъдат подписани договори.
Дейност 3: Доставка на необходимите материали и консумативи - Месец 3 За всеки от участниците в обученията са предвидени материали, които да обезпечат нормалното протичане на обучителния процес.
Дейност 4: Набиране и определяне на безработни лица от целевата група – Месец 2-3 Подготвителни действия:  Разработване на материали за изпълнение на дейността;  Информиране и консултиране за целите, задачите и възможностите за участие в Проекта на безработните лица от целевата група: - генериране списък на регистрираните безработни лица, включени в целевите групи по Проекта; - извършване селекция на безработните лица от генерираните списъци, в съответствие с изискуемото минимално входящо образователно равнище; - осъществяване контакти и разговори с безработните лица, регистрирани в ДБТ, като се информират и консултират за възможността и ползите да бъдат включени в обучението и им се предоставят информационни материали;. Подбор и насочване на безработни лица от целевата група:  Изявилите желание безработни лица попълват Заявление за включване в Проекта;  Всички безработни лица, попълнили Заявление, се описват в Списък на безработните лица по Проекта (дълъг списък);  Осъществява се контакт с бенефициента, според териториалния обхват на Проекта, с цел уточняване начина на подбор на безработните лица, датата и мястото за провеждане на среща-интервю;  Подборът на безработните лица се извършва, съобразно изискванията за обучение по професия „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване”;  Подборът на безработните лица от бенефициента се осъществява чрез организиране на групови срещи в съответната дирекция „Бюро по труда”.
Дейност 5: Подготовка и провеждане на обучение по професионална квалификация за придобиване на първа квалификационна степен – професия „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване” – Месец 4-6 Избраните участници ще преминат обучение за професионална квалификация за придобиване на първа квалификационна степен – професия „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване”. На всеки етап от обучението участниците ще бъдат текущо оценявани, а в края на обучението ще положат изпит по теория и практика. Успешно завършилите обученията ще получат документи за професионална квалификация за съответната степен и специалност, които ще им бъдат официално връчени на специална заключителна конференция в присъствието на местни медии.
Дейност 6: Подготовка и провеждане на обучение по ключова компетентност - дигитална компетентност „Adobe Photoshop” – Месец 6-7 Избраните участници ще преминат обучение по ключова компетентност - дигитална компетентност „Adobe Photoshop”. На всеки етап от обучението участниците ще бъдат текущо оценявани, а в края на обучението ще положат изпит по теория и практика. Успешно завършилите обученията ще получат сертификати, които ще им бъдат официално връчени на специална заключителна конференция в присъствието на местни медии.
Дейност 7: Провеждане на мотивационно обучение за безработни лица и разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване – Месец 8-10 Провеждане на мотивационно обучение от външна организация, избрана според изискванията на ПМС55. Обучението ще включва следните основни модули:  Техники за ефективна комуникация;  Подготовка на документи при кандидатстване за работа – CV (автобиография) и мотивационно писмо;  Подготовка за явяване на интервю/събеседване с работодатели;  Изготвяне на план за търсене на работа и реализация.
Дейност 8: Дейности за популяризиране на проекта - Месец 2-10 Информация за проекта ще бъде активно предоставяна от кандидата, според изискванията на програмата в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:  Отразяване финансирането на проекта на всички отпечатани документи;  Поставяне на табела относно финансирането на входа на сградата на компанията и в клоновете, включени в проекта - Табелите ще съдържат информация, че проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, както и други задължителни елементи според изискванията на Договарящия орган;  Публикуване на подробна информация за проекта на интернет страниците на „Информационно обслужване“ АД и и Центъра за професионално обучение към ИО АД, които периодично ще бъдат актуализирани и допълвани;  Изработване на 14 бр. плакати с информация за финансирането от ОПРЧР – по два за всеки град.  Изработване на брошури с информация за резултатите от проекта.  Организиране на информационни събития. Кандидатът ще упоменава финансовия принос на Европейския съюз в информацията, предоставяна на крайните получатели на проекта, във вътрешни и годишни доклади и при всякакви контакти със средствата за осведомяване и когато е възможно ще използва логото на ЕС и на оперативна програма РЧР. Във всички обяви или публикации на Бенефициента, свързани с проекта, ще се уточнява, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз. Всяка публикация на Бенефициента, под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Информационно обслужване“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” Отговорност за отразяване в медиите на резултатите от проекта и за разпространение на информация за проекта ще бъде поета от страна на ръководителя на проекта, който ще подготвя регулярно кратки материали за медиите с интересна информация - за стартирането на проекта, прогреса и предстоящите дейности, за крайните резултати. Еднодневно със стартиране на проекта ще започне подготовката и на информационни събития – едно при стартиране на проекта и едно при приключване. Заключителната конференция ще е с широко институционално представителство, на която ще бъдат представени резултатите от проекта. На заключителната конференция ще бъдат повдигнати теми, засягащи интеграцията на уязвимите групи и ролята на всеки член на обществото в тази връзка. На форума журналисти и цялата заинтересована общественост ще могат да се запознаят с резултатите на проекта и бъдещите планове за мултиплициране на резултатите от проекта. Фирмата подизпълнител на печатните материали ще бъде избрана съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество “Черно море 2007 - 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 259 BGN
Общ бюджет: 177 251 BGN
БФП: 177 251 BGN
Общо изплатени средства: 177 206 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 177 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 452 BGN
2014 136 933 BGN
2015 821 BGN
177 206 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 150 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 534 BGN
2014 116 393 BGN
2015 698 BGN
150 625 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 918 BGN
2014 20 540 BGN
2015 123 BGN
26 581 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз